You are on page 1of 4

UCHWAA Nr XLI/277/2009 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie zasad wydzierawiania nieruchomoci gruntowych na okres duszy ni 3 lata i nie duszy ni 10 lat. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1.1. Ustala si zasady wydzierawiania nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Otwock na okres duszy ni 3 lata i nie duszy ni 10 lat. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: a. dzierawcy naley przez to rozumie dzierawc w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego; b. wydzierawiajcy naley przez to rozumie Gmin Otwock bdc wydzierawiajcym w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego; c. dzierawie lub poddzierawianiu naley przez to rozumie dzieraw lub poddzierawianie w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego; d. uregulowanym stanie prawnym nieruchomoci naley przez to rozumie nieruchomo w stosunku do ktrej nie toczy si postpowanie administracyjne dotyczce prawidowoci nabycia nieruchomoci przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego, o ktrym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami. 3. Uchway nie stosuje si do wydzierawiania nieruchomoci gruntowych oddanych a take oddawanych do korzystania jednostkom organizacyjnym Gminy Otwock. 2. Do wydzierawienia na okres duszy ni 3 lata i nie duszy ni 10 lat mona przeznacza nieruchomoci gruntowe majce uregulowany stan prawny nieruchomoci. 3.1. Nieruchomoci gruntowe oddawane s w dzieraw na okres duszy ni 3 lata i nie duszy ni 10 lat w drodze przetargu. 2. Do sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na dzieraw gruntu stosuje si odpowiednio przepisy rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) z tym, e wywoawcz stawk czynszu w pierwszym przetargu ustala si w oparciu o opini o wartoci nieruchomoci sporzdzon przez rzeczoznawc majtkowego. 4.1. Poza przetargiem mog by oddawane w dzieraw nieruchomoci po wczeniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez waciwe ds. gospodarki miejskiej i budetu komisje Rady Miasta: a. Na prowadzenie dziaalnoci charytatywnej, kulturalnej, naukowej, opiekuczej, leczniczej, owiatowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, jeeli cele te realizowane s przez podmioty, dla ktrych s to cele statutowe i ktrych dochody przeznaczone s w caoci na dziaalno statutow, a w szczeglnoci organizacji pozarzdowych na prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego. b. Na rzecz organw administracji rzdowej i samorzdowej; c. Na rzecz organw wymiaru sprawiedliwoci. 5.1. Na wniosek dzierawcy dopuszcza si moliwo: a. Wstpienia w stosunek dzierawy nieruchomoci w miejsce dzierawcy lub uzyskanie statusu wspdzierawcy przez maonka, zstpnych, wstpnych i rodzestwo; b. Uzyskania statusu wspdzierawcy przez inne ni wymienione w pkt 1 osoby fizyczne bdce wsplnikami spki cywilnej, w ktrej wsplnikiem jest dzierawca;

c. Wstpienia w stosunek dzierawy nieruchomoci w miejsce dzierawcy lub uzyskanie statusu wspdzierawcy przez spk prawa handlowego, w ktrej dzierawca jest wsplnikiem o wikszociowym udziale; 2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczaj uprawnie dzierawcy wynikajcych z odrbnych przepisw. 6. Prezydent okreli w drodze zarzdzenia szczegowy tryb oddawania w dzieraw nieruchomoci gruntowych na okres duszy ni 3 lata i nie duszy ni 10 lat. 7. Ustala si podzia miasta na strefy: rdmiejsk, poredni i peryferyjn. Okrelenie stref bdzie stanowi podstaw do okrelenia stawek czynszu wydzierawiania nieruchomoci gruntowych. Mapa sytuacyjna miasta Otwocka z zaznaczonym podziaem na strefy stanowi zacznik nr 1 do uchway. 8. Do spraw wszcztych, a niezakoczonych do dnia wejcia w ycie niniejszej uchway stosuje si przepisy tej uchway. 9. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Otwocka. 10. Traci moc uchwaa nr XXVII/234/04 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzieraw nieruchomoci gruntowych stanowicych wasno Gminy Otwock na okres duszy ni 3 lata. 11. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Przewodniczcy Rady Miasta Otwocka: mgr Dariusz Koodziejczyk