You are on page 1of 6

UCHWAA Nr XXII/90/08

RADY GMINY W CZERWONCE


z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budecie gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z p. zm.) uchwala si, co nastpuje:
1.1. Dokonuje si zmian w planie dochodw budetowych zgodnie z zacznikiem nr 1.
Zwikszenie planu dochodw budetowych- zadania wasne - kwota 35.056,00z.
Zwikszenie planu dochodw budetowych - zadania zlecone - kwota 125.751,00z.
2. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetowych zgodnie z zacznikiem nr 2.
Zwikszenie planu wydatkw budetowych- zadania wasne - kwota - 35.056,00z.
Zwikszenie planu wydatkw budetowych- zadania zlecone -kwota - 125.751,00z
Przeniesienia w planie wydatkw budetowych kwota-121.917,00z.
3. Budet gminy na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie:
-

dochodw 6.929.273,29z;

wydatkw 7.330.009,29z.

4. Plan finansowy z zakresu administracji rzdowej po dokonanych zmianach po stronie dochodw


otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem nr 3.
5. Plan finansowy z zakresu administracji rzdowej po dokonanych zmianach po stronie wydatkw
otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem nr 4.
6. Plan wydatkw na realizacj Poakcecyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich otrzymuje
brzmienie zgodnie z zacznikiem nr 5.
2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
3.1. Uchwaa budetowa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
2. Wjt niezwocznie ogosi niniejsz uchwa w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczcy Rady:
Jarosaw Chodyna

Zacznik nr 1
do uchway nr XXII/90/08
Rady Gminy w Czerwonce
z dnia 24 listopada 2008r.
Zmiany w planie dochodw budetowych w budecie gminy na 2008 rok
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01095
2010

852
85219

Tre

Zmiana

Po zmianie

96 569,00

125 751,00

222 320,00

Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Pomoc spoeczna

78 569,00
76 459,00

125 751,00
125 751,00

204 320,00
202 210,00

1 467 919,29

34 200,00

1 502 119,29

120 084,00

19 900,00

139 984,00

64 200,00

19 900,00

84 100,00

Orodki pomocy spoecznej


2030

Przed zmian

Rolnictwo i owiectwo

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

85295

Pozostaa dziaalno
2030

854
85415
2030

113 213,29

14 300,00

127 513,29

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

41 000,00

14 300,00

55 300,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

75 021,00

856,00

75 877,00

Pomoc materialna dla uczniw


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

40 191,00
40 191,00

856,00
856,00

41 047,00
41 047,00

6 768 466,29

160 807,00

6 929 273,29

Razem:

Zacznik nr 2
do uchway nr XXII/90/08
Rady Gminy w Czerwonce
z dnia 24 listopada 2008r.
Zmiany w planie wydatkw budetowych w budecie gminy na 2008 rok
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01010

Przed zmian
310 782,00
231 823,00

Zmiana

Po zmianie

137 751,00
12 000,00

448 533,00
243 823,00

4260

Zakup energii

34 811,00

12 000,00

46 811,00

4110

Pozostaa dziaalno
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

76 459,00
78,52

125 751,00
96,64

202 210,00
175,16

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

12,74
520,00

15,68
640,00

28,42
1 160,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300
4430

Zakup usug pozostaych


Rne opaty i skadki

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych


Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

01095

4750
700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005
4430
720
72095
4300
750
4300
754

142,69
1 796,25
198 244,18

23,80

11,50

35,30

366,00

262,00

628,00

88 813,00
88 813,00

150,00
150,00

88 963,00
88 963,00

1 600,00

150,00

1 750,00

Informatyka
Pozostaa dziaalno

0,00
0,00

2 600,00
2 600,00

2 600,00
2 600,00

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych


Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75414

53,15
1 387,50
123 284,53

Rne opaty i skadki

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

89,54
408,75
74 959,65

0,00

2 600,00

2 600,00

1 220 893,00
1 097 044,00

4 927,00
4 927,00

1 225 820,00
1 101 971,00

40 000,00

4 927,00

44 927,00

103 419,00

0,00

103 419,00

Obrona cywilna

500,00

0,00

500,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

0,00
200,00

500,00
- 200,00

500,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

300,00
18 300,00

- 300,00
223,00

0,00
18 523,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych


Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

18 300,00

223,00

18 523,00

756

75647
4100
801

Owiata i wychowanie
Gimnazja

80110

8 000,00

223,00

8 223,00

2 001 528,00
585 247,00

92 398,00
0,00

2 093 926,00
585 247,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

12 740,00

- 8 000,00

4 740,00

4260
4300

Zakup energii
Zakup usug pozostaych

8 400,00
4 460,00

1 000,00
4 000,00

9 400,00
8 460,00

4410

Podre subowe krajowe

1 200,00

1 000,00

2 200,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

2 600,00

2 000,00

4 600,00

korpusu suby cywilnej


80114
4010

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej


szk
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

47 064,00

1 500,00

48 564,00

4040
4170

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Wynagrodzenia bezosobowe

3 796,00
600,00

- 313,00
- 600,00

3 483,00
0,00

4270

Zakup usug remontowych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4410
4440

Podre subowe krajowe


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 000,00
1 813,00

- 116,00
529,00

1 884,00
2 342,00

80148

0,00

86 057,00

4010

Stowki szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0,00
0,00

92 398,00
40 896,00

92 398,00
40 896,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

3 080,00

3 080,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

0,00
0,00

7 011,00
1 204,00

7 011,00
1 204,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

4 200,00

4 200,00

4220
4440

Zakup rodkw ywnoci


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

0,00
0,00

33 740,00
2 267,00

33 740,00
2 267,00

1 694 343,29
1 084 200,00

14 300,00
0,00

1 708 643,29
1 084 200,00

852

4210

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Zakup materiaw i wyposaenia

8 134,80

- 3 750,00

4 384,80

4300

Zakup usug pozostaych

2 829,00

730,00

3 559,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


telefonii stacjonarnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 560,00

250,00

1 810,00

750,00

70,00

820,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 200,00

- 800,00

400,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Orodki pomocy spoecznej

1 030,00

3 500,00

4 530,00

249 067,00

0,00

249 067,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

15 200,00

- 7 260,00

7 940,00

4300
4700

Zakup usug pozostaych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

6 387,00
950,00

2 000,00
260,00

8 387,00
1 210,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Pozostaa dziaalno

12 990,00

5 000,00

17 990,00

150 565,29

14 300,00

164 865,29

3110
4173

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

78 352,00
0,00

14 300,00
2 980,00

92 652,00
2 980,00

4303

Zakup usug pozostaych

85212

4700

85219

85295

69 063,29

- 2 980,00

66 083,29

Edukacyjna opieka wychowawcza


wietlice szkolne

259 131,00
217 602,00

- 91 542,00
- 92 398,00

167 589,00
125 204,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

124 249,00

- 40 896,00

83 353,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 500,00
21 946,00

- 3 080,00
- 7 011,00

7 420,00
14 935,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 505,00

- 1 204,00

2 301,00

4210
4220

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup rodkw ywnoci

5 700,00
33 740,00

- 4 200,00
- 33 740,00

1 500,00
0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Pomoc materialna dla uczniw

7 720,00

- 2 267,00

5 453,00

41 529,00

856,00

42 385,00

3240

Stypendia dla uczniw

35 964,00

856,00

36 820,00

7 169 202,29

160 807,00

7 330 009,29

854
85401

85415
Razem:

86 057,00

Zacznik nr 3
do uchway nr XXII/90/08
Rady Gminy w Czerwonce

z dnia 24 listopada 2008r.


Plan finansowy dochodw z zakresu administracji rzdowej-zadania zlecone
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01095
2010

750
75011
2010

751
75101
2010

754
75414
2010

852
85212

2010

6310

85213

2010

85214
2010

Razem

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno

76 459,00
76 459,00

125 751,00
125 751,00

202 210,00
202 210,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

76 459,00

125 751,00

202 210,00

Administracja publiczna

36 449,00

0,00

36 449,00

Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

36 449,00
36 449,00

0,00
0,00

36 449,00
36 449,00

600,00

0,00

600,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

500,00

0,00

500,00

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Pomoc spoeczna

500,00
500,00

0,00
0,00

500,00
500,00

1 166 700,00

0,00

1 166 700,00

1 084 200,00

0,00

1 084 200,00

1 079 500,00

0,00

1 079 500,00

4 700,00

0,00

4 700,00

4 500,00

0,00

4 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

4 500,00

0,00

4 500,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

78 000,00

0,00

78 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na


realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

78 000,00

0,00

78 000,00

1 280 708

125 751

1 406 459,0000

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminom ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

Zacznik nr 4
do uchway nr XXII/90/08
Rady Gminy w Czerwonce
z dnia 24 listopada 2008r.

Plan finansowy wydatkw-zadania zlecone


Dzia
010

Rozdzia

Paragraf

Tre
Rolnictwo i owiectwo

01095
4110

Pozostaa dziaalno
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430
4740

Rne opaty i skadki


Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Administracja publiczna

4010

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120
4410
4440

750
75011

751
75101

Przed zmian
76 459,00

Zmiana
125 751,00

Po zmianie
202 210,00

76 459,00
78,52

125 751,00
96,64

202 210,00
175,16

12,74

15,68

28,42

520,00
89,54

640,00
53,15

1 160,00
142,69

408,75

1 387,50

1 796,25

74 959,65
23,80

123 284,53
11,50

198 244,18
35,30

366,00

262,00

628,00

36 449,00

0,00

36 449,00

36 449,00
27 679,00

0,00
0,00

36 449,00
27 679,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 211,00

0,00

2 211,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

4 514,00
732,00

0,00
0,00

4 514,00
732,00

Podre subowe krajowe

406,39

0,00

406,39

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

906,61

0,00

906,61

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

77,00

0,00

77,00

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

12,00
511,00

0,00
0,00

12,00
511,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

0,00
200,00

500,00
- 200,00

500,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

754
75414

300,00

- 300,00

0,00

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 166 700,00
1 084 200,00

0,00
0,00

1 166 700,00
1 084 200,00

3020
3110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


wiadczenia spoeczne

200,00
1 031 949,00

0,00
0,00

200,00
1 031 949,00

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 736,00
1 151,00

0,00
0,00

17 736,00
1 151,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9 064,78

0,00

9 064,78

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

474,71
1 700,00

0,00
0,00

474,71
1 700,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

8 134,80

- 3 750,00

4 384,80

4300
4350

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 829,00
200,00

730,00
0,00

3 559,00
200,00

4370

1 560,00

250,00

1 810,00

4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe

444,10

0,00

444,10

4430

Rne opaty i skadki

170,00

0,00

170,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

906,61

0,00

906,61

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

750,00

70,00

820,00

1 200,00

- 800,00

400,00

1 030,00

3 500,00

4 530,00

852
85212

4740
4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4 700,00

0,00

4 700,00

4 500,00

0,00

4 500,00

4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

4 500,00

0,00

4 500,00

78 000,00

0,00

78 000,00

3110

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


wiadczenia spoeczne

85213

85214

Razem

78 000,00

0,00

78 000,00

1 280 708

125 751

1 406 459,0000

Zacznik nr 5
do uchway nr XXII/90/08
Rady Gminy w Czerwonce
z dnia 24 listopada 2008r.
Wydatki na realizacj "Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich" w 2008 roku
Dzia
852

Rozdzia

Paragraf

85295
3033

Razem:

Tre
Pomoc spoeczna
Pozostaa dziaalno
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Przed zmian
72 213,29

Zmiana
0,00

Po zmianie
72 213,29

72 213,29
3 150,00

0,00
0,00

72 213,29
3 150,00

Publiczne Gimnazjum w Czerwonce

3 150,00

0,00

3 150,00

4173

Wynagrodzenia bezosobowe
Publiczne Gimnazjum w Czerwonce

0,00
0,00

2 980,00
2 980,00

2 980,00
2 980,00

4303

Zakup usug pozostaych

69 063,29

- 2 980,00

66 083,29

Publiczne Gimnazjum w Czerwonce


Urzd Gminy w Czerwonce

850,00
68 213,29

4 200,00
- 7 180,00

5 050,00
61 033,29

0,00

72 213,29

72 213,29

Przewodniczcy Rady:
Jarosaw Chodyna