You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XIII/89/2008 RADY GMINY PACYNA z dnia 24 wrzenia 2008 r. w sprawie: zmian w budecie gminy Pacyna na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami oraz art. 165, 168 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami Rada Gminy Pacyna uchwala, co nastpuje: 1.1. Zmniejsza si plan przychodw budetowych gminy Pacyna o kwot 250.000,00z w par. 9520 przychody tytuem kredytw z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Zmiana kwoty przychodw powoduje zmian zacznika nr 4 do uchway budetowej nr X/72/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przychodw i rozchodw budetu w 2008 roku. Plan przychodw po zmianie wynosi 610.000,00z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 2. Zwiksza si plan dochodw budetowych Gminy Pacyna o kwot 437.000,00z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. Plan dochodw po zmianie wynosi 8.499.068,50z. 2. Zwiksza si plan wydatkw budetowych Gminy Pacyna o kwot 474.300,00z oraz zmniejsza o kwot 287.300,00z zgodnie z zacznikiem nr 3 do uchway. Plan wydatkw po zmianie wynosi 8.622.164,50z. 3. Zmiany w planie wydatkw zada inwestycyjnych powoduj zmian zacznika nr 3 (limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010) i 3a (zadania inwestycyjne w 2008 roku) do uchway budetowej Rady Gminy nr X/72/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. zgodnie z zacznikiem nr 4 i 5. 4. Odpowiedzialnym za wykonanie uchway czyni si Wjta Gminy Pacyna. Przewodniczcy Rady: Stanisaw Koodziejczyk

Zacznik nr 1 do uchway nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 wrzenia 2008r.

Przychody i rozchody budetu w 2008 roku w zotych


Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tre 2 Dochody Wydatki Wynik budetu Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 955 160.000,00 486.904,00 486.904,00 Klasyfikacja 3 Kwota 2008 r. 4 8.499.068,50 8.622.164,50 123.096,00 610.000,00 450.000,00

Zacznik nr 2 do uchway nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 wrzenia 2008r. Zmiany w planie dochodw budetu gminy Pacyna na 2008 rok
Tre 1. 600 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (rodki wprowadzono na podstawie porozumienia midzy Powiatem Gostyniskim, a Gmin Pacyna w sprawie wsplnego finansowania wymiany nawierzchni chodnika w cigu drogi nr 1433 w Szcczawin Borowy Pacyna ul. ukasiewicza prawa strona) 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych (dotyczy sprzeday samochodu poarniczego Jelcz 005M nr rejestracyjny PBF6536 rok produkcji 1994 bdcego w uytkowaniu OSP Pacyna Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych (Dotacja pochodzi z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego redniego samochodu ratowniczego dla OSP Pacyna) Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (dotacj wprowadzono na podstawie umowy Nr ONBII.DOF.3011-28-362/08 midzy Wojewdztwem Mazowieckim, a Gmin Pacyna w sprawie dofinansowania zakupu: nowego redniego samochodu ratowniczo ganiczego na potrzeby OSP Pacyna) 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek rolny (zwikszono plan dochodw tytuem podatku rolnego zrealizowanego w ramach postpowania windykacyjnego zalegoci) 758 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostki samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa (zmian wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansw ST5/4822/8g/BKU/08 w sprawie zwikszenia czci owiatowej subwencji oglnej dla Gminy Pacyna na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw z grupy remontw biecych dotyczcych instalacji odgromowej w ZSO Pacyna) 801 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (w ramach finansowania programw i projektw funduszy strukturalnych, Funduszy Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (w ramach wspfinansowania krajowego programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszy Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln) Dotacje rozwojowe (tytuem finansowania programw projektw ze rodkw funduszy strukturalnych Funduszy Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln) Dotacje rozwojowe (tytuem wspfinansowania programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszy Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln) Dotacje wprowadzono na podstawie umowy UDA-POKL 09.05.00-14Rozdzia 2. 60014 6620 Paragraf 3. Zwikszenie 4. 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Zmniejszenie 5.

75412 0870

320.000,00 320.0000,00 100.000,00

6260

100.000,00

6630

120.000,00

37.000,00

75616

37.000,00

032

37.000,00 10.000,00 10.000,00

75801 2920

10.000,00

80195 2008

50.000,00 50.000,00 38.250,00

2009

6.750,00

6208

4.250,00

6209

750,00

051/07-00 midzy Wojewdztwem Mazowieckim, a Gmin Pacyna o dofinansowanie projektu pt.,,Od biernoci do aktywnoci w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 852 Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (Dotacj otrzymano na podstawie porozumienia nr 2577/2008 midzy Ministrem Pracy i Polityki Spoecznej w Warszawie, a Wjtem Gminy Pacyna, z przeznaczeniem na realizacj programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin)

85295 2020

4.000,00 4.000,00 4.000,00

Zacznik nr 3 do uchway nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 wrzenia 2008r. Zmiany w planie wydatkw budetu gminy Pacyna na 2008 rok
Tre 1. 600 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (wydatek dotyczy przebudowy chodnika w cigu drogi nr 1433 Szczawin Borowy Pacyna ul. ukasiewicza) Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zmniejszenie planu jest konsekwencj rozstrzygnicia przetargu na budow drg gminnych i ustaleniem ostatecznych nakadw na te zadania Zmniejszono plan wydatkw na nastpujce odcinki drg: - droga Model Kamionka o kwot 29.700,00z. - droga uszczanw o kwot 61.000,00z. - droga Remki o kwot 48.000,00z. - droga Remki (nowe zadanie) kwot 25.800,00z. - droga Podatkwek o kwot 54.500,00z. - droga Czarnw o kwot 4.300,00z. - droga Rakowiec o kwot 23.000,00z. 750 Administracja publiczna Urzdy Gminy (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych (zwikszenie planu wydatkw paragrafw rzeczowych wynika z niedoszacowania wydatkw zwizanych z utrzymaniem UG) Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych (pomoc finansowa przeznaczona jest dla ofiar trby powietrznej w Powiecie Strzeleckim w zwizku z apelem o pomoc Starosty Strzeleckiego) 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Zakup samochodu ratowniczo poarniczego dla OSP Pacyna (zakup zostanie zrealizowany na podstawie porozumienia midzy Gmin Pacyna, a OSP Pacyna o wspfinansowanie zakupu samochodu poarniczego) 801 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe - dotyczy Szkoy Podstawowej w Pacynie Zakup usug remontowych (plan wydatkw dotyczy remontu instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Pacynie_ Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacj ustanowiono na podstawie umowy partnerskiej pomidzy UG Pacyna, a Zakadem Doskonalenie Zawodowego w Pocku w sprawie Rozdzia 2. 60014 6050 Paragraf 3. Zwikszenie 4. 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Zmniejszenie 5. 287.300,00

60016 6050

287.300,00 287.300,00

75023 4117 4210 4300

20.000,00 19.500,00 5.000,00 7.500,00 7.000,00

75078 2710

500,00 500,00

75412 6050

320.000,00 320.000,00 320.000,00

80101 4270 80195 2828

60.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 18.020,00

2829

3.180,00

wsppracy midzy wyej wymienionymi jednostkami w zakresie realizacji projektu,,Od biernoci do aktywnoci, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach dziaania 9.5 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki) Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Plan wydatkw od par. 4178 do 6069 ustalono na podstawie budetu Od biernoci do aktywnoci, tj. projektu stanowicego za. do umowy na dofinansowani umowy zawartej midzy Gmin Pacyna, a Mazowieck Jednostk Wdraania Programw Unijnych) 851 Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia (plan wydatkw dotyczy zakupu materiaw na potrzeby remontowe budynku komunalnego, w ktrym znajduje si Orodek Zdrowia) 852 Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe (plan wydatkw dotyczy wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia z psychologiem i terapeut realizujcym program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (plan wydatkw dotyczy zadania wieloletniego pod nazwa,,Odnowa miejscowoci Pacyna, przewidywane nakady biecego roku dotycz opracowania programu, projektw budowlanych oraz uzgodnie zwizanych zzoeniem wniosku na dofinansowania i rozpoczcie inwestycji) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Zakup materiaw i wyposaenia (plan wydatkw dotyczy zakupu materiaw w zwizku z imprezami kulturalnymi, w ktrych Gmina uczestniczy jako wsporganizator) Podre subowe krajowe 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych (zwikszono plan wydatkw z uwagi na potrzeby doposaenia i zakupu usug zwizanych z obiektami, na ktrych odbywaj si wspzawodnictwa sportowe w ramach rozwoju i krzewienia kultury fizycznej i sportu) 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4748 4749 13.940,00 2.460,00 3.400,00 600,00 2.040,00 360,00 425,00 75,00

4758 4759 6068 6069

425,00 75,00 4.250,00 750,00

85195 4210

5.000,00 5.000,00 5.000,00

85295 4170

4.000,00 4.000,00 4.000,00

90095 6050

37.300,00 37.300,00 37.300,00

92105 4210

1.000,00 1.000,00 500,00

4410 92605 4210 4300

500,00 5.000,00 5.000,00 3.500,00 1.500,00

Zacznik nr 4 do uchway nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 wrzenia 2008r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 10 x A. B. C. 2. 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gm. Pacyna 177.500 177.500 27.500 x A. B. 150.000 C. 3. 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w cigu drogi nr 1439 Szczawin Borowy Pacyna Przebudowa drg gminnych 52.000 22.000 5.000 x A. B. 17.000 C. 4. 600 60016 6050 600.000 x x x A. B. C. 5. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1.250 m w miejscowoci Model-Kamionka Przebudowa drogi gminnej na odcinku 700 m w miejscowoci uszczanw II Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 m w miejscowoci Remki Przebudowa drogi gminnej na odcinku 3.600 m w miejscowoci Remki Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 m w miejscowoci Podatkwek Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 m w miejscowoci Czarnw Przebudowa drogi gminnej na odcinku 300 m w miejscowoci Rakowiec Odnowa miejscowoci Pacyna 242.000 242.000 12.200 29.800 A. B. 200.000 C. 6. 600 60016 6050 133.000 133.000 6.300 76.700 A. B. 50.000 C. 7. 600 60016 6050 97.000 97.000 x 97.000 A. B. C. 8. 600 60016 6050 1.164.000 4.200 4.200 x A. B. C. 9. 600 60016 6050 89.000 89.000 x 89.000 A. B. C. 10. 600 60016 6050 98.500 98.500 x 98.500 A. B. C. 11. 600 60016 6050 59.000 59.000 x 59.000 A. B. C. 12. 900 90095 6050 670.000 37.300 37.300 x A. B. C. Ogem 4.042.000 999.500 132.500 450.000 417.000 x 1.559.150 1.483.350 x x 316.350 316.350 Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie x 592.800 567.000 Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie x 300.000 300.000 Urzd Gminy w Pacynie x 30.000 x Urzd Gminy w Pacynie x x x Urzd Gminy w Pacynie rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

1 1.

2 010

3 01010

4 6050

5 Budowa oczyszczalni ciekw w Pacynie

6 640.000

7 40.000

8 40.000

11 x

12 300.000

13

300.000 Urzd Gminy w Pacynie

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Zacznik nr 5 do uchway nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 wrzenia 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 10 x A. B. 220.000 C. x A. B. 17.500 C. x A. B. C. x A. B. C. x 237.5000 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 x Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 Urzd Gminy w Pacynie

1 1.

2 754

3 75412

4 6060

5 Zakup samochodu ratowniczo poarniczego dla OSP Pacyna

6 320.000

7 320.000

8 100.00

2.

801

80101

6050

Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Pacynie Zakup zestawu wielofunkcyjnego, w tym komputera

40.000

40.000

22.500

Urzd Gminy w Pacynie

3.

801

80195

6068

4.250

4.250

4.250

Urzd Gminy w Pacynie

4.

801

80195

6069

Zakup zestawu wielofunkcyjnego, w tym komputera

750

750

750

Urzd Gminy w Pacynie

Ogem

365.000

365.000

122.500

5.000

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Przewodniczcy Rady: Stanisaw Koodziejczyk