You are on page 1of 5

UCHWAA Nr X/39/08

RADY GMINY W KOWALI


z dnia 24 padziernika 2008 r.
w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. W uchwale nr XII/48/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na rok 2008 wprowadza si zmiany w:
1. Planie dochodw zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2. Planie wydatkw zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
3. Planie zada inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. W wyniku powyszych zmian tre uchway budetowej otrzymuje nastpujce brzmienie:
-

1 uchway - Plan dochodw budetu na rok 2008 wynosi 22.953.552z

2, pkt 1 uchway - Plan wydatkw budetu na rok 2008 wynosi 23.919.122z

w tym na zadania inwestycyjne 4.658.910z.


3.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
3. Uchwaa podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy w Kowali:
Roman Wasik

Zacznik nr 1
do uchway nr X/39/08
Rady Gminy w Kowali
z dnia 24 padziernika 2008r.
Zmiana kwot dochodw okrelonych w zaczniku nr 1 Plan dochodw budetu na rok 2008
do uchway nr XII/48/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na rok 2008
Dzia

Rozdzia

854

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Uwagi

104 430,00

77 872,00

182 302,00

Pomoc materialna dla uczniw

104 430,00

77 872,00

182 302,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa


na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

104 430,00

77 872,00

182 302,00

Kultura fizyczna i sport

716 000,00

0,00

716 000,00

Obiekty sportowe

716 000,00

0,00

716 000,00

6300

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej


midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

716 000,00

- 333 000,00

383 000,00

na & 6330

6330

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa


na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin)

0,00

333 000,00

333 000,00

dec. Wojew.
Mazow.

22 875 680,00

77 872,00

22 953 552,00

85415
2030

926
92601

Razem:

Tre
Edukacyjna opieka wychowawcza

Zacznik nr 2

do uchway nr X/39/08
Rady Gminy w Kowali
z dnia 24 padziernika 2008r.
Zmiana kwot wydatkw okrelonych w zaczniku nr 2 Plan wydatkw budetu na rok 2008
do uchway nr XII/48/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na rok 2008
Dzia

Rozdzia

010
01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Przed zmian

Zmiana
- 293 870,00

728 374,00
696 408,00

990 278,00

- 293 870,00

Zakup materiaw i wyposaenia

43 100,00

5 480,00

4270

Zakup usug remontowych

70 000,00

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

570 000,00

- 314 350,00

Transport i czno
60014
6300

60016

Po zmianie

1 022 244,00

4210

600

Uwagi

48 580,00 z & 6050


85 000,00 z & 6050
255 650,00 na & 4210 5480,na &4270 15000,na rozdz 60016 &
6050 18190,- na
rozdz. 70005 &
6050 260.000,.na rozdz. 75023
& 4210-5.580,- na
& 4300 - 10.100,-

1 789 762,00

18 190,00

1 807 952,00

Drogi publiczne powiatowe

108 810,00

- 108 810,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan


midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

108 810,00

- 108 810,00

0,00 na rozdz. 60016


na & 4210 4 000,na & 4300 66
000,- na & 6050
38 810,-

1 423 942,00

127 000,00

13 142,00

4 000,00

17 142,00 z rozdz. 60014 &


6300

Drogi publiczne gminne

1 550 942,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

303 000,00

66 000,00

369 000,00 z rozdz. 60014 &


6300

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

937 800,00

57 000,00

994 800,00 z rozdz. 60014&


6300 -38.810,- z
rozdz.01010 &
6050 -18.190,-

Gospodarka mieszkaniowa

229 000,00

260 000,00

489 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

229 000,00

260 000,00

489 000,00

29 000,00

260 000,00

289 000,00 z rozdz. 01010 &


6050

Administracja publiczna

2 507 558,00

26 580,00

2 534 138,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 296 662,00

26 580,00

2 323 242,00

700
70005
6050
750
75023

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

118 120,00

5 580,00

123 700,00 z rozdz. 01010 &


6050

4300

Zakup usug pozostaych

153 970,00

21 000,00

174 970,00 z rozdz. 90015&


6050 -10.900,- z
rozdz.01010 &
6050 -10.100,-

10 355 680,00

7 900,00

10 363 580,00

6 195 692,00

7 900,00

6 203 592,00

97 440,00

7 900,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

104 430,00

77 872,00

182 302,00

Pomoc materialna dla uczniw

104 430,00

77 872,00

182 302,00

82 122,00

77 872,00

159 994,00 dec. Wojew.


Mazow.

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

439 000,00

- 55 800,00

383 200,00

Owietlenie ulic, placw i drg

424 000,00

- 55 800,00

368 200,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

120 000,00

- 55 800,00

Kultura fizyczna i sport

1 603 000,00

37 000,00

1 640 000,00

Obiekty sportowe

1 537 000,00

37 000,00

1 574 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 537 000,00

37 000,00

1 574 000,00 z rozdz. 90015 &


6050

23 841 250,00

77 872,00

801

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe
4300

854
85415
3240
900
90015
6050

926
92601
6050
Razem:

Tre
Rolnictwo i owiectwo

Zakup usug pozostaych

Stypendia dla uczniw

105 340,00 z rozdz. 90015 &


6050 PSP Bardzice

64 200,00 na rozdz. 92601 &


6050 - 37.000,- na
rozdz. 75023 &
4300 - 10.900,- na
rozdz. 80101 &
4300 -7.900,-

23 919 122,00

Zacznik nr 3
do uchway nr X/39/08
Rady Gminy w Kowali
z dnia 24 padziernika 2008r.
Zmiana kwot wydatkw okrelonych w zaczniku nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008
do uchway nr XII/48/07 Rady Gminy w Kowali z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Kowala na rok 2008
w zotych
Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania
inwestycyjnego

010

01010

6050

Budowa wodocigu Ludwinw

czne koszty
finansowe

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych rde*

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

A.
B.
C.

170.000

170.000

A.
B.
C.

Zmiana

-166.950

-166.950

A.
B.
C.

3.050

3.050

A.
B.
C.

01010

6050

Budowa wodocigu Ruda Maa


- Romanw

236.600

A.
B.
C.

P:rzed zmian

270.000

220.000

Zmiana

-33.400

-33.400

236.600

186.600

01010

6050

Budowa wodocigu Huta


Mazowszaska

2.000

A.
B.
C.

30.000

A.
B.
C.

Zmiana

-28.000

-28.000

A.
B.
C.

2.000

2.000

A.
B.
C.

6050

Budowa kanalizacji na terenie


gminy Kowala

14.000

A.
B.
C.

P:rzed zmian

100.000

100.000

A.
B.
C.

Zmiana

-86.000

-86.000

A.
B.
C.

Po zmianie

14.000

14.000

A.
B.
C.

255.650

205.650

108.810

108.810

A.
B.
C.

-108.810

-108.810

A.
B.
C.

A.
B.

60014

6050

P:rzed zmian

Zmiana

Po zmianie

Droga powiatowa Trablice Sotykw

255.650
0

12
UG Kowala

UG Kowala

50.000

30.000

01010

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

50.000

P:rzed zmian

Razem Dz. 010


600

dochody
wasne jst

P:rzed zmian

Po zmianie

010

z tego rda finansowania

Po zmianie
010

rok 2008
(8+9+10+11)

3.050

Po zmianie

010

Planowane wydatki

UG Kowala

UG Kowala

50.000
A. B.C.

UG Kowala

C.

600

60016

6050

Budowa drogi w Bardzicach

309.000

P:rzed zmian
Zmiana
Po zmianie
600

60016

6050

Budowa drogi Trablice-Godw

- 6.000

303.000

203.000

160.000
63.000

63.000

Po zmianie

223.000

223.000

1.156.810

886.810

70005

6050

zakup dziaki w Kowali

1.156.810

A.
B.
C.

A.
B.
C.

Zmiana

260.000

260.000

A.
B.
C.

Po zmianie

260.000

260.000

A.
B.
C.

289.000

289.000

Budowa oswietlenia ulicznego


Roki

289.000
0

A.
B.
C.

P:rzed zmian

8.000

8.000

A.
B.
C.

Zmiana

-8.000

- 8.000

A.
B.
C.

A.
B.
C.

36.000

36.000

A.
B.
C.

- 36.000

- 36.000

A.
B.
C.

90015

6050

P:rzed zmian

Budowa owietlenia ulicznego


Bardzice

Zmiana

A. B.C.

Po zmianie

90015

6050

Budowa owietlenia ulicznego


Maliszw

4.200

A.
B.
C.

P:rzed zmian

16.000

16.000

A.
B.
C.

Zmiana

- 11.800

- 11.800

A.
B.
C.

4.200

4.200

A.
B.
C.

79.200

79.200

Razem Dz. 900


92601

UG Kowala

UG Kowala

UG Kowala

A.
B.
C.

Po zmianie

926

270.000

6050

UG Kowala

160.000

260.000

Po zmianie

900

100.000

90015

UG Kowala

100.000

A.
B.
C.

Zmiana

Razem Dz. 700

900

209.000

-6.000
160.000

P:rzed zmian

900

309.000

P:rzed zmian

Razem Dz. 600


700

A.
B.
C.

6050

budowa boiska sportowego w


Kowali

79.200
177.000

A.
B.
C.

P:rzed zmian

140.000

90.000

Zmiana

37.000

37.000

Po zmianie
Razem Dz. 926
P:rzed zmian

Ogem

1.574.000

50.000

177.000

127.000

50.000

1.574.000

858.000

716.000

4.783.870

3.742.870

1.041.000

UG Kowala

UG Kowala

Zmiana

- 124.960

- 124.960

Po zmianie

4.658.910

3.617.910

Z GFO i GW - zakup cigniczek (kosiarka)

1.041.000

10.000

Zacznik nr 4
do uchway nr X/39/08
Rady Gminy w Kowali
z dnia 24 padziernika 2008r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2008 roku
Dzia

Rozdzia

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem
(6+10)

z tego:
Wydatki
biece
6

wynagrodzenia

w tym:
pochodne od
wynagrodze

dotacje

Wydatki
majtkowe

1
010

2
01010

3
6300

4
50.000

5
50.000

600

60016

6300

200.000

200.000

200.000

926
754

92601
75412

6300
6300

383.000
75.000

383.000
75.000

383.000
75.000

801
Ogem

80110

2710

45.213
753.213

45.213
753.213

45.213
45.213

10
50.000

708.000

Przewodniczcy Rady Gminy w Kowali:


Roman Wasik