You are on page 1of 13

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BARANÓW NA ROK 2010

Nr XXXIV/178/2009

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 17 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 12 266 681, w tym:

1) dochody bieşące w kwocie: 12 266 681,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 14 018 848, w tym:

1) wydatki bieşące w kwocie 10 838 297,00,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 180 551,00,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budşetu w kwocie 1 752 167,00zł, który zo- stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 100 000,00,

2) poşyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej 336 411,00,

3) spłaty poşyczki udzielonej w kwocie 30 000,00,

4) nadwyşki budşetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 285 756,00,

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciąganych

na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie 1 000 000,00,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 1 100 000,00zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budşetu Unii Europej- skiej w kwocie 336 411,00.

§ 5.1. Rezerwa ogólna - w kwocie 70 000,00zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10 000,00zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma- nii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§

8.1. Dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla instytucji kultury zgodnie załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie

załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budşetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę

199 692,85, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 199 692,85, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 6 000,00,

2) wydatki 220 000,00,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 11.1. Wydatki budşetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem

nr 12 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków po-

chodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upowaşnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i poşyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 1 000 000,00,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000,00,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

4) udzielania w roku budşetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,

5) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 15. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Załącznik nr 1

Plan dochodów budşetu gminy na 2010 rok

Dz.

Ŝródło dochodów

 

Planowane dochody na 2010 r

 

Ogółem

w tym:

 

z tego:

(4+5)

bieşące

majątkowe

 

dotacje

środki europejskie

           

i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

010

Rolnictwo i łowiectwo

1

200,00

1 200,00

     
 

Dochody z najmu i dzierşawy składników mająt- kowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1

200,00

1 200,00

     

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek- tryczną, gaz i wodę

180

500,00

180

500,00

     
 

Wpływy z usług

180

000,00

180

000,00

     
 

Pozostałe odsetki

 

500,00

 

500,00

     

700

Gospodarka mieszkaniowa

97

150,00

97

150,00

     
 

Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytko- wanie wieczyste nieruchomości

1

950,00

1

950,00

     
 

Dochody z najmu i dzierşawy składników mająt- kowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

95

000,00

95

000,00

     
 

Pozostałe odsetki

 

200,00

 

200,00

     

750

Administracja publiczna

82

494,00

82

494,00

 

65

394,00

 
 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65

394,00

65

394,00

 

65

394,00

 
 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych usta- wami

 

200,00

 

200,00

     
 

Wpływy z róşnych opłat

1

600,00

1

600,00

     
 

Wpływy z usług

 

300,00

 

300,00

     
 

Wpływy z róşnych dochodów

15 000,00

15 000,00

     

751

Urzędy na czelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 200,00

1 200,00

 

1

200,00

 
 

Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 200,00

1 200,00

 

1

200,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- şarowa

 

300,00

 

300,00

   

300,00

 
 

Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

300,00

 

300,00

   

300,00

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 295 484,00

6 295 484,00

     
 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

8

000,00

8

000,00

     
 

Podatek od nieruchomości

1 655 000,00

1 655 000,00

     
 

Podatek rolny

511

000,00

511

000,00

     
 

Podatek leśny

 

600,00

 

600,00

     
 

Podatek od środków transportowych

1 835 000,00

1 835 000,00

     
 

Podatek od spadków i darowizn

40

000,00

40

000,00

     
 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

160

000,00

160

000,00

     
 

Wpływy z opłaty skarbowej

30

000,00

30

000,00

     
 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaş alkoholu

38

000,00

38

000,00

     
 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

20

000,00

20

000,00

     
 

podstawie odrębnych ustaw

         
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

982

484,00

1

982

484,00

     
 

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

10

000,00

 

10

000,00

     
 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- ków i opłat

 

5

200,00

 

5

200,00

     
 

wpływy z róşnych dochodów

 

200,00

 

200,00

     

758

Roşne rozliczenia

4

218

193,00

4

218

193,00

     
 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedno- stek samorządu terytorialnego

3

731

757,00

3

731

757,00

     
 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 

471

436,00

 

471

436,00

     
 

Pozostałe odsetki

 

15

000,00

 

15

000,00

     

801

Oświata i wychowanie

 

200,00

 

200,00

     
 

Szkoły podstawowe

         
 

Wpływy z usług

 

200,00

 

200,00

     

851

Ochrona zdrowia

 

500,00

 

500,00

   

500,00

 
 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

500,00

 

500,00

   

500,00

 

852

Pomoc społeczna

1 389

460,00

1 389

460,00

 

1

383

400,00

 
 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 209

500,00

1 209

500,00

 

1

209

500,00

 
 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

 

173

900,00

 

173

900,00

   

173

900,00

 
 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych usta- wami

 

3

000,00

 

3

000,00

     
 

Wpływy z usług

 

3

060,00

 

3

060,00

     
 

Dochody ogółem

12 266 681,00

12 266 681,00

 

1

450

794,00

 
 

Plan wydatków budşetu gminy na 2010 rok

 

Załącznik nr 2

Dz.

Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

   

Planowane wydatki na 2010 rok (w złotych)

 

Ogółem

 

w tym:

 
 

bieşące

 

majątkowe

1

2

3

 

4

 

5

6

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

856

911,00

 

10

500,00

846

411,00

 

01030

Izby Rolnicze

 

10

500,00

 

10

500,00

 
 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

   

450

000,00

 

450

000,00

 

01095

Pozostała działalność

 

396

411,00

 

396

411,00

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

 

12

855,00

 

12

855,00

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

 

12

855,00

 

12

855,00

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

   

187

100,00

 

187

100,00

 
 

40002

Dostarczanie wody

 

187

100,00

 

187

100,00

 

600

 

Transport i łączność

 

722

650,00

 

322

650,00

400

000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 

45

000,00

 

45

000,00

 
 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

178

550,00

 

18

550,00

160

000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

499

100,00

 

259

100,00

240

000,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

154

153,00

 

146

000,00

8

153,00

 

70095

Pozostała działalność

 

154

153,00

 

146

000,00

8

153,00

710

 

Działalność usługowa

 

54

000,00

 

54

000,00

 
 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

   

54

000,00

 

54

000,00

 

750

 

Administracja publiczna

1 884 174,00

 

1 878 894,00

5

280,00

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

65 394,00

 

65 394,00

 
 

75022

Rady gmin

 

66 000,00

 

66 000,00

 
 

75023

Urzędy gmin

1

606

500,00

1

606

500,00

 

0,00

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

90

000,00

 

90

000,00

 
 

75095

Pozostała działalność

 

56

280,00

 

51

000,00

5 280,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

200,00

 

1

200,00

 
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

200,00

 

1

200,00

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

425

300,00

 

273

728,00

151

572,00

 

75404

Komendy wojewódzkie policji

 

18

000,00

 

18

000,00

 
 

75412

Ochotnicze straşe poşarne

 

407

000,00

 

255

428,00

151

572,00

 

75414

Obrona cywilna

 

300,00

 

300,00

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

71

000,00

 

71

000,00

 
 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşeto- wych

 

71

000,00

 

71

000,00

 

757

 

Obsługa długu publicznego

 

30

000,00

 

30

000,00

 
 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jed- nostek samorządu terytorialnego

 

30

000,00

 

30

000,00

 

758

 

Róşne rozliczenia

 

80

000,00

 

80

000,00

 
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

80

000,00

 

80

000,00

 
   

rezerwa ogólna

 

70

000,00

   
   

rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

 

10

000,00

   

801

 

Oświata i wychowanie

6

988

873,00

5

388

873,00

1 600 000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

3

453

134,00

3

153

134,00

300

000,00

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

262

764,00

 

262

764,00

 
 

80104

Przedszkola

1

341

000,00

 

41

000,00

1 300 000,00

 

80105

Przedszkola specjalne

 

80

000,00

 

80

000,00

 
 

80110

Gimnazja

1

578

777,00

1

578

777,00

 

0,00

 

80113

Dowoşenie uczniów do szkół

 

204

950,00

 

204

950,00

 
 

80146

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

 

11

890,00

 

11

890,00

 
 

80195

Pozostała działalność

 

56

358,00

 

56

358,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

38

500,00

 

38

500,00

 
 

85153

Zwalczanie narkomanii

 

4

000,00

 

4

000,00

 
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

34

000,00

 

34

000,00

 
 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

500,00

 

500,00

 

852

 

Pomoc społeczna

1

764

900,00

1

764

900,00

 
 

85202

Domy pomocy społecznej

 

36

000,00

 

36

000,00

 
 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego

1

208

000,00

1

208

000,00

 
 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

8

400,00

 

8

400,00

 
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe

 

170

000,00

 

170

000,00

 
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

302

500,00

 

302

500,00

 
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

10

000,00

 

10

000,00

 
 

85295

Pozostała działalność

 

30

000,00

 

30

000,00

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

102

952,00

 

102

952,00

 
 

85401

Świetlice szkolne

 

88

275,00

 

88

275,00

 
 

85446

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

 

14

677,00

 

14

677,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

367

000,00

 

307

000,00

60

000,00

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

5

000,00

 

5

000,00

 
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

330

000,00

 

280

000,00

50

000,00

 

90095

Pozostała działalność

 

32

000,00

 

22

000,00

10

000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

215

000,00

 

130

000,00

85

000,00

 

92116

Biblioteki

 

195

000,00

 

110

000,00

85

000,00

 

92195

Pozostała działalność

 

20

000,00

 

20

000,00

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

62

280,00

 

51

000,00

11

280,00

92601

Obiekty sportowe

37

280,00

26

000,00

11 280,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

25

000,00

25

000,00

 
 

Ogółem

14 018 848,00

10 838 297,00

3 180 551,00

Załącznik nr 2a

Wydatki bieşące budşetu gminy na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki

 

w tym:

 

Dotacje na

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z

Obsługa

jednostek

 

związane z

zadania

tytułu

długu

budşetowych

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

realizacją ich

statutowych

bieşące

poręczeń i

gwarancji

zadań

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

7

 

8

9

10

11

 

12

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

10

500,00

 

0,00

   

0,00

10

500,00

       
 

01030

Izby Rolnicze

 

10

500,00

 

0,00

   

0,00

10

500,00

       

400

 

Wytwarzanie i zaopatry- wanie w energię elektrycz- ną, gaz i wodę

 

187

100,00

 

186

600,00

 

41

000,00

145

600,00

   

500,00

     
 

40002

Dostarczanie wody

 

187

100,00

 

186

600,00

 

41

000,00

145

600,00

   

500,00

     

600

 

Transport i łączność

 

322

650,00

 

322

650,00

 

4

100,00

318

550,00

         
 

60004

lokalny transport zbiorowy

 

45

000,00

 

45

000,00

 

45

000,00

         
 

60014

Drogi publiczne powiato- we

 

18

550,00

 

18

550,00

 

18

550,00

         
 

60016

Drogi publiczne gminne

 

259

100,00

 

259

100,00

 

4

100,00

255

000,00

         

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

146

000,00

 

146

000,00

 

4

000,00

142

000,00

         
 

70095

Pozostała działalność

 

146

000,00

 

146

000,00

 

4

000,00

142

000,00

         

710

 

Działalność usługowa

 

54

000,00

 

54

000,00

 

3

000,00

51

000,00

         
 

71004

Plany zagospodarowania

 

54

000,00

 

54

000,00

 

3

000,00

51

000,00

         

przestrzennego

       

750

 

Administracja publiczna

1

878 894,00

1

777 894,00

1

361

394,00

416

500,00

 

0,00

101

000,00

     
 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

65

394,00

 

65

394,00

 

64

394,00

1

000,00

         
 

75075

Promocja jednostek

 

90

000,00

 

90

000,00

 

26

000,00

64

000,00

         

samorządu terytorialnego

       
 

75095

Pozostała działalność

 

51

000,00

 

13

000,00

 

13

000,00

 

38

000,00

     

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy pań- stwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

200,00

 

1

200,00

 

1

200,00

           
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

200,00

 

1

200,00

 

1

200,00

           

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşaro- wa

 

273

728,00

 

215

728,00

 

49

800,00

165

928,00

18

000,00

40

000,00

     
 

75404

Komendy wojewódzkie

 

18

000,00

 

0,00

   

0,00

18

000,00

       

policji

       
 

75412

Ochotnicze straşe poşarne

 

255

428,00

 

215

428,00

 

49

800,00

165

628,00

 

40

000,00

     
 

75414

Obrona cywilna

 

300,00

 

300,00

   

300,00

         

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

71

000,00

 

71

000,00

 

51

000,00

20

000,00

         
 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşno- ści budşetowych

 

71

000,00

 

71

000,00

 

51

000,00

20

000,00

         

757

 

Obsługa długu publiczne- go

 

30

000,00

 

0,00

   

0,00

       

30

000,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

30

000,00

 

0,00

   

0,00

       

30

000,00

758

 

Róşne rozliczenia

 

80

000,00

 

80

000,00

 

80

000,00

         
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

80

000,00

 

80

000,00

 

80

000,00

         

801

 

Oświata i wychowanie

5

388 873,00

5

101 473,00

4

178

170,00

923

303,00

 

287

400,00

     
 

80101

Szkoły podstawowe

3

153 134,00

2

976 134,00

2

536

500,00

439

634,00

 

177

000,00

     
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

262

764,00

 

243

164,00

 

219

770,00

23

394,00

 

19

600,00

     
 

80104

Przedszkola

 

41

000,00

 

39

000,00

 

33

000,00

6

000,00

 

2

000,00

     
 

80105

Przedszkola specjalne

 

80

000,00

 

80

000,00

 

80

000,00

         
 

80110

Gimnazja

1

578 777,00

1

490 977,00

1

255

500,00

235

477,00

 

87

800,00

     
 

80113

Dowoşenie uczniów do szkół

 

204

950,00

 

203

950,00

 

102

250,00

101

700,00

 

1

000,00

     
 

80146

Dokształcanie i doskonale-

 

11

890,00

 

11

890,00

 

11

890,00

         
   

nia nauczycieli

             
 

80195

Pozostała działalność

56

358,00

56

358,00

31

150,00

25

208,00

     

851

 

Ochrona zdrowia

38

500,00

38

500,00

20

400,00

18

100,00

     
 

85153

Zwalczanie narkomanii

4

000,00

4

000,00

 

4

000,00

     
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholi-

34

000,00

34

000,00

20

400,00

13

600,00

     

zmowi

       
 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcze- nia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecze- nia zdrowotnego

 

500,00

 

500,00

   

500,00

     

852

 

Pomoc społeczna

1 764

900,00

419

180,00

320

460,00

98

720,00

 

0,00

1 720,00

345

 
 

85202

Domy pomocy społecznej

36

000,00

36

000,00

 

36

000,00

     
 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 208

000,00

62

280,00

51

860,00

10

420,00

 

1 720,00

145

 
 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8

400,00

8

400,00

 

8

400,00

     
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe

170

000,00

 

0,00

   

0,00

 

170

000,00

 
 

85219

Ośrodki pomocy społecz- nej

302

500,00

302

500,00

258

600,00

43

900,00

     
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10

000,00

10

000,00

10

000,00

 

0,00

     
 

85295

Pozostała działalność

30

000,00

       

30 000,00

 

854

 

Edukacyjna opieka

102

952,00

96

652,00

72

400,00

24

252,00

 

6

300,00

 

wychowawcza

       
 

85401

Świetlice szkolne

88

275,00

81

975,00

72

400,00

9

575,00

 

6

300,00

 
 

85446

Dokształcanie i doskonale- nia nauczycieli

14

677,00

14

677,00

 

14

677,00

     

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

307

000,00

307

000,00

2

000,00

305

000,00

     
 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

5

000,00

5

000,00

2

000,00

3

000,00

     
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

280

000,00

280

000,00

 

280

000,00

     
 

90095

Pozostała działalność

22

000,00

22

000,00

 

22

000,00

     

921

 

Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego

130

000,00

20

000,00

4

000,00

16

000,00

110

000,00

   
 

92116

Biblioteki

110

000,00

     

110

000,00

   
 

92195

Pozostała działalność

20

000,00

20

000,00

4

000,00

16

000,00

     

926

 

Kultura fizyczna i sport

51

000,00

26

000,00

5

000,00

21

000,00

25

000,00

   
 

92601

Obiekty sportowe

26

000,00

26

000,00

5

000,00

21

000,00

     
 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

25

000,00

     

25

000,00

   
   

Ogółem

10 838 297,00

8 863 877,00

6 117 924,00

2 745 953,00

163

500,00

780

1 920,00

30 000,00

Załącznik nr 2b

Wydatki majątkowe budşetu gminy na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Inwestycje i

w tym na:

Zakup i

Wniesienie

zakupy

inwestycyjne

programy finansowane

objęcie

akcji i

wkładów do

spółek prawa

 

z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

udziałów

handlowego

1

2

3

6

       

o10

 

Rolnictwo i łowiectwo

846

411,00

846

411,00

846

411,00

   
 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

450

000,00

450

000,00

450

000,00

   
 

01095

Pozostała działalność

396

411,00

396

411,00

396

411,00

   

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

12

855,00

       
 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

12

855,00

       

600

 

Transport i łączność

400

000,00

240

000,00

     
 

60014

Drogi publiczne powiatowe

160

000,00

       
 

60016

Drogi publiczne gminne

240

000,00

240

000,00

     

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

8153,00

8

153,00

     
 

70095

Pozostała działalność

8 153,00

8

153,00

     

750

 

Administracja publiczna

 

5

280,00

   
 

75095

Pozostała działalność

 

5

280,00

   

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- şarowa

 

151

572,00

   
 

75412

Ochotnicze straşe poşarne

 

151

572,00

   

801

 

Oświata i wychowanie

1

600 000,00

1 600

000,00

 
 

80101

Szkoły podstawowe

 

300

000,00

300

000,00

 
 

80104

Przedszkola

1

300 000,00

1 300

000,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

60

000,00

50

000,00