You are on page 1of 2

UCHWAA Nr 192/XXIII/09 RADY GMINY STARA BIAA z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Starej Biaej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz 7 ust. 3 Statutu Gminy Stara Biaa uchwalonego uchwa nr 23/IV/03 Rady Gminy Stara Biaa z dnia 27 marca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 101, poz. 2491) ze zmianami wprowadzonymi uchwaami: nr 23/IV/07 z dnia 27 marca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 105, poz. 2623), nr 84/XII/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. (Dz. Urz.Woj. Mazow. Nr 145, poz. 5105), nr 149/XVIII/09 z dnia 12 marca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 61, poz. 1606) i nr 164/XX/09 z dnia 9 czerwca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 1115, poz. 3318) Rada Gminy Stara Biaa uchwala, co nastpuje: 1. W Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Starej Biaej przyjtym uchwa nr 100/XIV/04 Rady Gminy Stara Biaa z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Starej Biaej (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 12 wrzenia 2004r. Nr 232, poz. 6231) ze zmianami wprowadzonymi uchwa nr 83/XII/08 Rady Gminy Stara Biaa z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Starej Biaej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 5104 z dnia. 25 sierpnia 2008r.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1. Zacznik do uchway otrzymuje brzmienie: Statut Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej Stara Biaa. 2. 1 otrzymuje brzmienie: Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Stara Biaa zwany dalej Orodkiem jest jednostk organizacyjn gminy utworzon do realizowania zada wasnych i zleconych w zakresie pomocy spoecznej zgodnie z ustaw z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej oraz ustaleniami Rady Gminy. 3. 2 otrzymuje brzmienie: 1. Orodek dziaa na podstawie: 1) uchway Gminnej Rady Narodowej w Starej Biaej nr 35/VIII/90 z dnia 22 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Starej Biaej, 2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362), 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm.), 4) Niniejszego statutu.. 4. W 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Siedziba Orodka mieci si w budynku Urzdu Gminy Stara Biaa w miejscowoci Biaa, ul. Jana Kazimierza 1.. 5. W 6 ust. 1 w pkt 17 kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje punkty 18 21 w brzmieniu: 18) pomoc osobom majcym trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego, 19) utworzenie i utrzymanie orodka pomocy spoecznej, w tym zapewnienie rodkw na wynagrodzenia pracownikw, 20) przyznawanie i wypacanie zasikw staych, 21) opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.. 6. W 7 ust. 1 w pkt 4 kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: wsplpraca z powiatowym urzdem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 7. W 8 ust. 1 punkty 1 i 2 skrela si.

8.

W 8 ust. 1 w pkt 6 kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje pkt 7 - 8 w brzmieniu: 7) wypacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 8) przyznawanie i wypacanie zasikw celowych, a take udzielanie schronienia, posiku oraz niezbdnego ubrania cudzoziemcom, ktrzy uzyskali zgod na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.

W 10 dodaje si ust. 2 w brzmieniu: Orodek realizuje zadania w zakresie wiadcze z funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone gminie zakresu administracji rzdowej poprzez: 1) prowadzenie postpowania w sprawach przyznawania i wypacania wiadcze z funduszu alimentacyjnego, 2) dziaania podejmowane wobec dunikw alimentacyjnych..

10. 13 otrzymuje brzmienie: Do realizacji zada dotyczcych wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych w orodku tworzy si oddzieln komrk organizacyjn. 11. 20 otrzymuje brzmienie: Orodek posuguje si pieczci nagwkow podun w brzmieniu: Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Stara Biaa 09-411 Biaa, ul. Jana Kazimierza 1 pow. pocki, woj. mazowieckie. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 3. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wchodzi w ycie dnia 1 stycznia 2010r. Przewodniczcy Rady: Jan Wrzeniewski