You are on page 1of 11

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

Nr 143/XXXI/2009

RADY GMINY W STAROŹREBACH

z dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22 884 855 , w tym:

1)

dochody bieşące w kwocie: 18 902 092,

2)

dochody majątkowe w kwocie: 3 982 763,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 24 702 680, w tym:

1)

wydatki bieşące w kwocie 18 096 880,

2)

wydatki majątkowe w kwocie 6 605 800,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budşetu w kwocie 1 817 825zł., który zo- stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)

kredytów w kwocie 333 766,

2)

wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 484 059.

§

4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciąganych

na:

1)

sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie 500 000,

2)

sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 2 400 000,

3)

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poşyczek i kredytów w kwocie 2 066 234.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000.

2. Rezerwy celowe w wysokości 16 000,

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16 000.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma- nii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Staroŝrebach.

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroŝrebach.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8a.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 30 000,

2) wydatki 54 800,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 10.1. Wydatki budşetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upowaşnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 500 000,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3 000 000,

3) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Staroŝrebach:

Dochody

Marek Ciećwierz

Załącznik nr 1

Dział

Ŝródło dochodów*

 

Planowane dochody na 2010 r

 

Ogółem

 

z tego:

 

bieşące

w tym

majątkowe

w tym

dotacje

środki

dotacje

Środki

europejskie i

europejskie i

inne środki

inne środki

pochodzące

pochodzące

ze ŝródeł

ze ŝródeł

zagranicznych,

zagranicznych,

niepodlegające

niepodlegające

zwrotowi

zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

Rolnictwo i łowiectwo

841

592

656

929

546 629

 

184 663

179 663

 
 

Wpływy z usług

110

000

110

000

-

 

-

-

 
 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych ŝródeł

 

5

000

 

-

 

-

 

5 000

 

-

 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych

 

179

663

 

-

 

-

 

179

663

 

179 663

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

 

546

629

 

546

629

546 629

 

-

 

-

 

Wpływy z róşnych dochodów

 

300

 

300

 

-

 

-

 

-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek- tryczną, gaz i wodę

 

503

000

 

503

000

 

-

 

-

 

-

 

Wpływy z usług

 

500

000

 

500

000

 

-

 

-

 

-

 

Pozostałe odsetki

 

3

000

 

3

000

 

-

 

-

 

-

600

Transport i łączność

3

448 100

 

-

 

-

3

448 100

3

448 100

 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych

3

448 100

 

-

 

-

3

448 100

3

448 100

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

438

000

 

88

000

 

-

 

350

000

 

-

 

Wpływy z usług

 

35

000

 

35

000

 

-

 

-

 

-

 

Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytko- wanie wieczyste nieruchomości

 

3

000

 

3

000

 

-

 

-

 

-

 

Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

50

000

 

50

000

 

-

 

-

 

-

 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

 

350

000

 

-

 

-

 

350

000

 

- zł

750

Administracja publiczna

 

68

344

 

68

344

67

944

 

-

 

-

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

 

67

944

 

67

944zł

67

944

 

-

 

-

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

400

 

400

 

-

 

-

 

-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1 219

 

1 219

1

219

 

-

 

-

 

Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami

 

1 219

 

1 219

1

219

 

-

 

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- şarowa

 

300

 

300

 

300

 

-

 

-

 

Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami

 

300

 

300

 

300

 

-

 

-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4

068 514

4

068 514

 

-

 

-

 

-

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

6

000

 

6

000

 

-

 

-

 

-

 

Podatek od nieruchomości

1

303 800

1

303 800

 

-

 

-

 

-

 

Podatek rolny

 

790

288

 

790

288

 

-

 

-

 

-

 

Podatek leśny

 

27

200

 

27

200

 

-

 

-

 

-

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

100

300

 

100

300

 

-

 

-

 

-

 

Podatek od środków transportowych

 

90

000

 

90

000

 

-

 

-

 

-

 

Podatek od spadków i darowizn

 

8

000

 

8

000

 

-

 

-

 

-

 

Wpływy z opłaty targowej

 

20

000

 

20

000

 

-

 

-

 

-

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

500

 

500

 

-

 

-

 

-

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu

 

100

000

 

100

000

 

-

 

-

 

-

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

577 326

1

577 326

 

-

 

-

 

-

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

25

000

 

25

000

 

-

 

-

 

-

 

Odsetki od nieterminowych wpłat

 

20

100

 

20

100

 

-

 

-

 

-

758

Róşne rozliczenia

10

574 886

10

574 886

 

-

 

-

 

-

 

Subwencje ogólne z budşetu państwa

10

574 886

10

574 886

 

-

 

-

 

-

801

Oświata i wychowanie

 

4

000

 

4

000

 

-

 

-

 

-

 

Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

4

000

 

4

000

 

-

 

-

 

-

852

Pomoc społeczna

2

936 900

2

936 900

2 936 900

 

-

 

-

 

Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami

2 660 700

2 660 700

2 660

700

-

-

 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

276 200

276 200

276

200

-

-

Dochody ogółem

22 884 855

18 902 092

3 552

992

3 982 763

3 627 763

* nazwa ŝródła dochodów wg nazw paragrafów

Wydatki

Załącznik nr 2

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

 

Planowane wydatki na 2010 r

 

Ogółem

 

w tym:

 

bieşące

majątkowe

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1

007

102

 

562

439

 

444

663

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

150

000

   

150

000

 

01030

Izby Rolnicze

 

15

810

 

15

810

 
 

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

294

663

   

294

663

 

01095

Pozostała działalność

 

546

629

 

546

629

 

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

 

10

605

   

10

605

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

 

10

605

   

10

605

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

321

060

 

321

060

 
 

40002

Dostarczanie wody

 

321

060

 

321

060

 

600

 

Transport i łączność

6

021

000

 

213

000

5

808 000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

400

000

   

400

000

 

60016

Drogi publiczne gminne

5

621

000

 

213

000

5

408 000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

891

810

 

891

810

 

-

 

70004

Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

 

846

810

 

846

810

 
 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

45

000

 

45

000

 

710

 

Działalność usługowa

 

30

000

 

30

000

 
 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

30

000

 

30

000

 

750

 

Administracja publiczna

2

008

177

1

997 317

 

10

860

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

182

850

 

182

850

 
 

75022

Rady gmin

 

125

500

 

125

500

 
 

75023

Urzędy gmin

1

581

707

1

581 707

 
 

75095

Pozostała działalność

 

118

120

 

107

260

 

10

860

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

219

 

1

219

 
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

219

 

1

219

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

114

100

 

114

100

 
 

75412

Ochotnicze straşe poşarne

 

108

500

 

108

500

 
 

75414

Obrona cywilna

 

5

600

 

5

600

 

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

74

300

 

74

300

 
 

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleşności budşe- towych

 

74

300

 

74

300

 

757

 

Obsługa długu publicznego

 

567

219

 

567

219

 
 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jedno- stek samorządu terytorialnego

 

567

219

 

567

219

 

758

 

Róşne rozliczenia

 

166

000

 

166

000

 

-

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

166

000

 

166

000

 

801

 

Oświata i wychowanie

8

721

028

8

529 356

 

191

672

 

80101

Szkoły podstawowe

5

199

829

5

008 157

 

191

672

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

485

800

 

485

800

 
 

80110

Gimnazja

2

629

746

2

629 746

 
 

80113

Dowoşenie uczniów do szkół

 

69

418

 

69

418

 
 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

 

221

050

 

221

050

 
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

47

800

 

47

800

 
 

80195

Pozostała działalność

 

67

385

 

67

385

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

217

550

 

217

550

 
 

85153

Zwalczanie narkomanii

 

8

000

 

8

000

 
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

92

000

 

92

000

 
 

85195

Pozostała działalność /pracownicy gabinetu rehabilitacji/

 

117

550

 

117

550

 

852

 

Pomoc społeczna

3

368 810

3

368 810

 
 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

662 000

2

662 000

 
 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

14

700

 

14

700

 
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe

 

257

000

 

257

000

 
 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

1

500

 

1

500

 
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

314

850

 

314

850

 
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

38

760

 

38

760

 
 

85295

Pozostała działalność

 

80

000

 

80

000

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

5

000

 

5

000

 
 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

5

000

 

5

000

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

635

700

 

555

700

80

000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

202

700

 

202

700

 
 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

83

000

 

83

000

 
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

320

000

 

240

000

80

000

 

90095

Pozostała działalność

 

30

000

 

30

000

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

470

000

 

410

000

60

000

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

280

000

 

245

000

35

000

 

92116

Biblioteki

 

190

000

 

165

000

25

000

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

72

000

 

72

000

 

-

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

72

000

 

72

000

 

Wydatki ogółem

 

24 702 680

18 096 880

6 605 800

Wydatki bieşące

Załącznik nr 2a

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki

 

w tym:

 

Dotacje na

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z

Obsługa

jednostek

 

związane z

zadania

tytułu

długu

budşetowych

na wynagrodzenia

realizacją ich

statutowych

bieşące

poręczeń i

gwarancji

i składki od nich naliczane

zadań

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

562

439

546

629

10

718

535

911

15

810

       
 

01030

Izby Rolnicze

15

810

 

-

 

-

 

-

15

810

       
 

01095

Pozostała działalność

546

629

546

629

10

718

535

911

         

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

321

060

320

180

75

800

244

380

   

880

     
 

40002

Dostarczanie wody

321

060

320

180

75

800

244

380

   

880

     

600

 

Transport i łączność

213

000

213

000

 

-

213

000

         
 

60016

Drogi publiczne gminne

213

000zł

213

000

 

-

213

000

         

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

891

810

891

810

628

050

263

760

         
 

70004

Róşne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej i komunal- nej

846

810

846

810

628

050

218

760

         
 

70005

Gospodarka gruntami i nieru- chomościami

45

000

45

000

 

-

45

000

         

710

 

Działalność usługowa

30

000

30

000

 

-

30

000

         
 

71004

Plany zagospodarowania

30

000

30

000

 

-

30

000

         

przestrzennego

       

750

 

Administracja publiczna

1 997 317

1 877 167

1 515 187

361

980

 

120

150

     
 

75011

Urzędy wojewódzkie

182

850

182

700

152

400

30

300

   

150

     
 

75022

Rady gmin

125

500

5 500

 

-

5 500

 

120

000

     
 

75023

Urzędy gmin

1

581

707

1

581

707

1

259

587

322

120

     
 

75095

Pozostała działalność

 

107

260

 

107

260

 

103

200

4

060

     

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa

 

1

219

 

1

219

 

1

000

 

219

     
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

219

 

1

219

 

1

000

 

219

     

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

114

100

 

94

100

 

6

300

87

800

   

20

000

 
 

75412

Ochotnicze straşe poşarne

 

108

500

 

88

500

 

2

000

86

500

   

20

000

 
 

75414

Obrona cywilna

 

5

600

 

5

600

 

4

300

1

300

     

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

74

300

 

74

300

 

74

300

       
 

75647

Pobór podatków, opłat i nieopo- datkowanych naleşności budşetowych

 

74

300

 

74

300

 

74

300

       

757

 

Obsługa długu publicznego

 

567

219

 

-

       

567

219

 

75702

Obsługa papierów wartościo- wych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorial- nego

 

567

219

 

-

       

567

219

758

 

Róşne rozliczenia

 

166

000

 

166

000

 

-

166

000

     
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

166

000

 

166

000

 

-

166

000

     

801

 

Oświata i wychowanie

8

529

356

8

125

486

7

163

623

961

863

   

403

870

 
 

80101

Szkoły podstawowe

5

008

157zł

4

766

907

4

272

740

494

167

   

241

250

 
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

485

800

 

451

680

 

397

750

53

930

   

34

120

 
 

80110

Gimnazja

2

629

746

2

501

246

2

238

230

263

016

   

128

500

 
 

80113

Dowoşenie uczniów do szkół

 

69

418

 

69

418

 

49

218

20

200

     
 

80114

Zespoły ekonomiczno-

 

221

050

 

221

050

 

194

450

26

600

     

administracyjne szkół

       
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

47

800

 

47

800

 

-

47

800

     
 

80195

Pozostała działalność

 

67

385

 

67

385

 

11

235

56

150

     

851

 

Ochrona zdrowia

 

217

550

 

190

650

 

99

400

91

250

   

26

900

 
 

85153

Zwalczanie narkomanii

 

8

000

 

8

000

 

8

000

     
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

92

000

 

65

500

 

28

000

37

500

   

26

500

 
 

85195

Pozostała działalność

 

117

550

 

117

150

 

71

400

45

750

   

400

 

852

 

Pomoc społeczna

3

368

810

 

474

890

 

339

960

134

930

 

2

893 920

 
 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- czenia społecznego

2

662

000

 

108

680

 

91

400

17

280

 

2

553 320

 
 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

14

700

 

14

700

 

-

14

700

   

-

 
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

257

000

 

-

       

257 000

 
 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

1

500

 

-

       

1 500

 
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

314

850

 

312

750

 

242

800

69

950zł

   

2 100

 
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze

 

38

760

 

38

760

 

5

760

33

000

   

-

 
 

85295

Pozostała działalność

 

80

000

 

-

       

80

000