You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XXIII/135/2008

RADY GMINY BARANOWO


z dnia 22 wrzenia 2008 r.
w sprawie zmiany uchway budetowej gminy Baranowo na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastpuje:
1. Dochody budetu gminy zmniejsza si o kwot 237.657,00z do kwoty 16.882.214,00z zgodnie z zacznikiem nr 1.
2.1. Wydatki budetu gminy zwiksza si o kwot 20.900,00z do kwoty 17.027.404,00z zgodnie z zacznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w 2008 roku zmniejsza si o kwot 11.658,00z do kwoty 3.461.647,00z
zgodnie z zacznikiem nr 3a.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 zgodnie z zacznikiem nr
3.
3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 145.190,00z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych.
2. Przychody budetu w wysokoci 393.692,00z, rozchody w wysokoci 248.502,00z, zgodnie z zacznikiem nr 4.
4. Dokonuje si zmian w planie dotacji podmiotowej zgodnie z zacznikiem nr 5, w tym dla:
1) gminnych instytucji kultury zwiksza si o kwot 5.000,00z do kwoty 292.000,00z.
5. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2008 roku i lata nastpne.
6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
7.1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze
Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady:
Jerzy Symoon

Zacznik nr 1
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Zestawienie wprowadzenia zmian w dochodach budetu gminy Baranowo na 2008 rok
Dzia

Rozdzia

Tre

Ogem

Planowane dochody na
2008r.
w tym:
biece
majtkowe

010

Rolnictwo i owiectwo

- 257 465,00

- 257 465,00

0,00

0960

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

- 258 925,00
- 260 000,00

- 258 925,00
- 260 000,00

0,00
0,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

1 075,00

1 075,00

0,00

Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i
wod

1 460,00
1 460,00

1 460,00
1 460,00

0,00
0,00

120,00

120,00

0,00

120,00
120,00

120,00
120,00

0,00
0,00

8 152,00

8 152,00

0,00

5 901,00

5 901,00

0,00

5 095,00

5 095,00

0,00

100,00

100,00

0,00

01010

01095
0750

400
40002
0920

Dostarczanie wody
Pozostae odsetki

0360

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych


jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych
oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
Podatek od spadkw i darowizn

0690

Wpywy z rnych opat

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

706,00
2 251,00

706,00
2 251,00

0,00
0,00

0490

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki


samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
Rne rozliczenia

2 251,00

2 251,00

0,00

9 538,00

9 538,00

0,00

0920

Rne rozliczenia finansowe


Pozostae odsetki

9 538,00
7 438,00

9 538,00
7 438,00

0,00
0,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

2 100,00

2 100,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Gospodarka ciekowa i ochrona wd

1 998,00
1 746,00

1 998,00
1 746,00

0,00
0,00

756

75616

75618

758
75814

900
90001
0920

Pozostae odsetki

0960
0970

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej


Wpywy z rnych dochodw

0400

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat


produktowych
Wpywy z opaty produktowej

90020

90095

Pozostaa dziaalno
0970

Wpywy z rnych dochodw


Razem:

20,00

20,00

0,00

518,00
1 208,00

518,00
1 208,00

0,00
0,00

852,00

852,00

0,00

852,00

852,00

0,00

- 600,00

- 600,00

0,00

- 600,00
- 237 657,00

- 600,00
- 237 657,00

0,00
0,00

Zacznik nr 2
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Zestawienie wprowadzenia zmian w wydatkach budetu gminy Baranowo na 2008 rok
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Z tego
Wydatki
biece

010
01010

Wynagrodzenia i
pochodne

Dotacje

Wydatki na
obsug
dugu

Wydatki
z tytuu porcze i gwarancji

10

Pozostae

Wydatki
majtkowe

11

12

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

60016

W tym

Rolnictwo i owiectwo

4210

600

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

Transport i czno

-14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14 000,00

Drogi publiczne gminne

-14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

-30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

Administracja publiczna

19 800,00

19 800,00

19 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

19 800,00

19 800,00

19 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 242,00

2 242,00

750
75095

754

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75412

Ochotnicze strae poarne

0,00

-2 242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 242,00

2 242,00

-2 242,00

-2 242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 242,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

2 242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 242,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00

5 000,00

0,0

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Obiekty sportowe

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

20 900,00

32 558,00

19 800,00

5 000,00

0,00

0,00

7 758,00

-11 658,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

6060

921
92109
2480

926
92601
6050
Wydatki razem:

Plan

Zacznik nr 3
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013
Lp.

Dz.

Rozdz.

**

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

czne koszty
finansowe

Dotychczas
poniesione
nakady

Planowane wydatki
Rok
budetowy
2008

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst
FRKF

SIWRM
Komponent C

Jednostka
realizujca
zadanie
inwestycyjne

Rok budetowy 2010

10

RPO

PROW

13

14

rodki
wasne

Komponent E

11

12

15

RPO

FOGR

16

17

rodki
wasne

O10

O1010

6059
6050

Budowa sieci wodocigowej z przyczami w msc.:


Dutwka, Witowy Most,
Adamczycha, Baranowo,
Czarnotrzew, Czerwiskie,
Oborczyska, Lipowy Las,
Orzoek, Bakua (20032009)

3 155 000,00

192 000,00

42 000,00

150 000,00

539 156,51

81 835,45

1 637 366,28

704 641,76

Urzd
Gminy w
Baranowie

600

60016

6050

Poprawa bezpieczestwa
oraz dostpnoci do strefy
przemysowej i bazy
eukacyjno-sportowej
poprzez przebudow drg
gminnych Nr 250101W, Nr
250140W w Baranowie
(2007-2009)

1 544 296,95

17 720,00

12 198,00

12 198,00

1 287 222,10

227 156,85

Urzd
Gminy w
Baranowie

600

60016

6059
6050

Poprawa bezpieczestwa i
oywienie rozwoju
gospodarczego poprzez
przebudow drg
gminnych Nr 250108W, Nr
250139 W, Nr 250141W, Nr
250142W, Nr 250146W, Nr
250150W, Nr 250151W w
Baranowie etap I i etap II
(2007-2009)

2 213 456,00

371 042,00

522 414,00

222 414,00

300 000,00

1 122 000,00

198 000,00

Urzd
Gminy w
Baranowie

600

60016

6050

Przebudowa drogi w msc.


Orzoek (2008-2010)

105 000,00

5 000,00

5 000,00

50 000,00

50 000,00

Urzd
Gminy w
Baranowie

600

60016

6050

Zagospodarowanie
centrum wsi Ziomek (20072009)

414 250,00

6 650,00

1 600,00

1 600,00

304 500,00

101 500,00

Urzd
Gminy w
Baranowie

720

72095

6050

Budowa sieci umoliwiajcej dostp do szerokopasmowego Internetu (20082010)

2 000 000,00

10 000,00

10 000,00

850 000,00

150 000,00

841 500,00

148 500,00

Urzd
Gminy w
Baranowie

900

90001

6050

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ciekw w
miejscowoci Baranowo i
budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla msc.
Baranowo, Orzo, Budne Sowita, Czerwiskie,
Oborczyska, Czarnotrzew,
Lipowy Las, Orzoek (20072010)

11 201 800,00

1 800,00

297 780,00

297 780,00

5 310 466,00

937 141,00

3 956 421,00

698 192,00

Urzd
Gminy w
Baranowie

926

92 601

6 050

Zapewnienie waciwego
rozwoju fizyczengo dzieci i
modziey poprzez
Budow zespou boisk i
urzdze sportowych przy
Zespoach Szk w
Baranowie etap I i etap II
(2005-2010)

5 887 599,00

70 106,00

867 493,00

617 493,00

250 000,00

1 504 500,00

265 500,00

2 703 000,00

477 000,00

Urzd
Gminy w
Baranowie

26 521 401,95

467 318,00

1 908 485,00

1 208 485,00

250 000,00

300 000,00

150 000,00

10 613 344,61

304 500,00

1 961 133,30

9 138 287,28

50 000,00

2 078 333,76

OGEM

Rok budetowy 2009

rodki pochodzce
z innych rde*

18

19

PROW - Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, RPO - Regionalny Program Operacyjny, FOGR - Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych, FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej SIWRM - Samorzdowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, w tym: Komponent C Mazowiecki Instrument Wyrwnywania Rozowoju Gminnej Infrastruktury Drogowej, Komponent E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodocigowej i Kanalizacyjnej - WODOCIGI

Zacznik nr 3a
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku
Lp.

Dz.

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego


i okres realizacji
(w latach)

czne koszty
finansowe

Dotychczas
poniesione
nakady

Planowane wydatki
rok
budetowy
2008

rodki pochodzce
z innych rde*
Dotacja
celowa ze
rodkw
budetu
Woj.
Mazowieckiego

O10

O1010

6059
6050

Budowa sieci wodocigowej z


przyczami w msc.: Dutwka, Witowy
Most, Adamczycha, Baranowo,
Czarnotrzew, Czerwiskie, Oborczyska,
Lipowy Las, Orzoek, Bakua (2003-2010)

O10

O1010

6060

Zakup agregatu prdotwrczego na Stacj


Uzdatniania Wody w Baranowie (2008)

O10

O1010

6060

Zakup pompy do studni gbinowej na


Stacj Uzdatniania Wody (2008)

O10

O1010

6050

Wykop studni na Stacji Uzdatniania Wody


w Baranowie (2008)

600

60014

6300

Przebudowa cigu komunikacyjnego


Przasnysz - Dylewo - Kadzido - yse czki - Karpa - Pisz wraz z przebudow
mostw i poczeniami drg lokalnych
(2008)

600

60016

6050

600

60016

600

600

10

Jednostka
realizujca
zadanie
inwestycyjne

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

FRKF

10

SIWRM

11

Komponent
B

Komponent
C

12

13

FOGR

Komponent
E

Komponent
D

14

15

16

17

3 155 000,00

192 000,00

42 000,00

150 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

6 400,00

6 400,00

6 400,00

Urzd Gminy
w Baranowie

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

Poprawa bezpieczestwa oraz


dostpnoci do strefy przemysowej i
bazy edukacyjno-sportowej poprzez
przebudow drg gminnych Nr 250101W,
Nr 250140W w Baranowie (2007-2009)

1 544 296,95

17 720,00

12 198,00

12 198,00

Urzd Gminy
w Baranowie

6059
6050

Poprawa bezpieczestwa i oywienie


rozwoju gospodarczego poprzez
przebudow drg gminnych Nr 250108W,
Nr 250139 W, Nr 250141W, Nr 250142W,
Nr 250146W, Nr 250150W, Nr 250151W w
Baranowie etap I i etap II (2007-2009)

2 213 456,00

371 042,00

522 414,00

222 414,00

300 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

60016

6050

Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek


(2007-2009)

414 250,00

6 650,00

1 600,00

1 600,00

Urzd Gminy
w Baranowie

60016

6050

Budowa brodu na rzece Omulew w


miejscowoci Oborczyska (2006-2008)

29 050,00

9 050,00

20 000,00

20 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

600

60016

6050

Budowa chodnikw w gminie Baranowo


(2008)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

11

600

60016

6050

Przebudowa drogi w msc. Majdan (2008)

96 500,00

96 500,00

51 500,00

45 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi w msc. Orzoek (2008)

105 000,00

5 000,00

5 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

13

600

60016

6050

Pooenie nawierzchni asfaltowej na ulicy


Gwardii Ludowej (2008)

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

14

600

60016

6050

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej


emulsj asfaltow i kruszywem w msc.
Gaczyska (2008)

42 000,00

42 000,00

42 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

15

600

60016

6050

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej


emulsj asfaltow i kruszywem w msc.
Jastrzbka (2008)

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

16

600

60016

6050

Budowa parkingu w Baranowie (2008)

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

17

600

60016

6060

Zakup gruntw pod drogi (2008)

19 400,00

19 400,00

19 400,00

Urzd Gminy
w Baranowie

18

720

72095

6050

Budowa sieci umoliwiajcej dostp do


szerokopasmowego Internetu (2008-2010)

2 000 000,00

10 000,00

10 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

19

750

75023

6060

Zakup i modernizacja sprztu


komputerowego (2008)

12 500,00

12 500,00

12 500,00

Urzd Gminy
w Baranowie

20

754

75404

6170

Partycypacja w kosztach programu


Zakupu Specjalistycznych pojazdw
samochodowych, sprztu oraz
wyposaenia dla KMP w Ostroce i
podlegych Posterunkw Policji (20052008)

42 500,00

31 875,00

10 625,00

10 625,00

Urzd Gminy
w Baranowie

21

754

75404

6170

Wspfinansowanie modernizacji
budynku posterunku Policji w Baranowie
(2008)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

22

754

75412

6060

Zakup agregatu dla Ochotniczej Stray


Poarnej Baranowo (2008)

5 734,00

5 734,00

2 242,00

3 492,00

Urzd Gminy
w Baranowie

23

754

75495

6050

Monitoring w centrum Baranowa (2008)

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

24

801

80101

6050

Wykonanie termomodernizacji budynku


Szkoy Podstawowej w Woli Bdowskiej
(2007-2008)

151 260,00

3 660,00

147 600,00

75 000,00

72 600,00

Urzd Gminy
w Baranowie

25

801

80113

6060

Zakup mikrobusu do przewozu osb


niepenosprawnych (2008)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

26

851

85 154

6
050

Budowa boiska do gier zespoowych w


msc. Bakua (2008)

25 500,00

25 500,00

25 500,00

Urzd Gminy
w Baranowie

27

900

90001

6050

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni


ciekw w miejscowoci Baranowo i
budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
msc. Baranowo, Orzo, Budne - Sowita,
Czerwiskie, Oborczyska, Czarnotrzew,
Lipowy Las, Orzoek (2007-2010)

11 201 800,00

1 800,00

297 780,00

297 780,00

Urzd Gminy
w Baranowie

28

900

90001

6060

Zakup pompy do przepompowni sieci


kanalizacji sanitarnej (2008)

5 555,00

5 555,00

5 555,00

Urzd Gminy
w Baranowie

29

900

90095

6050

Wykonanie elewacji i wymiana okien w


budynku komunalnym (2008)

37 000,00

37 000,00

37 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

30

921

92109

6220

Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w


budynku Gminnego Orodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Baranowie (2008)

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

31

926

92 601

6
050

Budowa boiska do gier zespoowych w


miejscowoci Ziomek (2008)

66 280,00

66 280,00

36 280,00

30 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

32

926

92 601

6050

Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc.


Zawady etap II (2008)

74 068,00

74 068,00

74 068,00

Urzd Gminy
w Baranowie

33

926

92 601

6
050

Zapewnienie waciwego rozwoju


fizyczengo dzieci i modziey poprzez
Budow zespou boisk i urzdze
sportowych przy Zespoach Szk w
Baranowie etap I i etap II (2005-2010)

5 887 599,00

70 106,00

867 493,00

617 493,00

250 000,00

Urzd Gminy
w Baranowie

28 119 148,95

511 903,00

3 461 647,00

2 536 487,00

3 492,00

324 068,00

72 600,00

300 000,00

150 000,00

30 000,00

45 000,00

OGEM

PROW - Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, RPO - Regionalny Program Operacyjny, FOGR - Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych, FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej SIWRM - Samorzdowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, w tym: Komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placwek Owiatowych, Komponent C - Mazowiecki Instrument Wyrwnywania Rozowoju Gminnej Infrastruktury Drogowej, Komponent E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodocigowej i Kanalizacyjnej WODOCIGI, Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej

Zacznik nr 4
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Przychody i rozchody budetu w 2008 roku
w zotych
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2008 r.
4

1.

Dochody

16 882 214,00

2.
3.

Wydatki
Wynik budetu

17 027 404,00
(-) 145 190,00

1.

Kredyty

952

393 692,00
-

2.

Poyczki

952

3.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych


z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

903

4.

Spaty poyczek udzielonych

951

5.
6.

Prywatyzacja majtku jst


Nadwyka budetu z lat ubiegych

944
957

7.

Papiery wartociowe (obligacje)

931

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

393 692,00
248 502,00

1.

Spaty kredytw

992

67 500,00

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem
rodkw pochodzcych z budetu UE

992
963

97 496,00
83 506,00

4.
5.

Udzielone poyczki
Lokaty

991
994

6.

Wykup papierw wartociowych (obligacji)

982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

Przychody ogem:

Rozchody ogem:

Zacznik nr 5
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Dotacje podmiotowe* w 2008 roku
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia
3

**

801

80101

2590

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostroce

2
3

921
852

92109
85295

2480
2483

Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Nazwa instytucji
5

Kwota dotacji
6

Ogem

63 695,00
212 000,00
25 000,00
55 000,00
355 695,00

* mog dotyczy przedszkoli samorzdowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie owiaty w zwizku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i
art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 6
do uchway nr XXIII/135/2008
Rady Gminy Baranowo
z dnia 22 wrzenia 2008r.
Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2008 i lata nastpne
w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2007

Prognoza
Umorzenie

2008

2009

2010

2011

2012

Pozostae lata
10

1.

Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)

953 653,00

953 653,00

705 151,00

560 155,00

415 159,00

320 788,00

243 292,00

1.1

Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu:

870 147,00

870 147,00

705 151,00

560 155,00

415 159,00

320 788,00

243 292,00

poyczek

650 772,00

650 772,00

553 276,00

475 780,00

398 284,00

320 788,00

227 400,00

kredytw

219 375,00

219 375,00

151 875,00

84 375,00

16 875,00

0,00

15 892,00

obligacji

Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania):

poyczki

kredyty, w tym:

EBOiR

obligacje

Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

83 506,00

83 506,00

Zacignite zobowizania

83 506,00

83 506,00

Planowane zobowizania

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

328 502,00

168 757,00

163 302,00

107 470,00

87 446,00

243 292,00

1.2

c
1.3

2.1

Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania

214 996,00

144 996,00

144 996,00

94 371,00

77 496,00

243 292,00

kredytw i poyczek

164 996,00

144 996,00

144 996,00

94 371,00

77 496,00

243 292,00

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

50 000,00

2.2

Spata rat kapitaowych z tytuu prefinansowania

83 506,00

2.3

Spata odsetek i dyskonta

30 000,00

23 761,00

18 306,00

13 099,00

9 950,00

3.

Prognozowane dochody budetowe

16 882 214,00

19 000 000,00

19 300 000,00

20 000 000,00

19 500 000,00

4.

Prognozowane wydatki budetowe

17 027 404,00

18 817 104,00

19 117 104,00

19 862 166,00

19 384 604,00

5.

Prognozowany wynik finansowy

(-) 145 190,00

182 896,00

182 896,00

137 834,00

115 396,00

6.

Relacje do dochodw (w %):

6.1

dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3

705 151

560 155

415 159

320 788

243 292

4,18 %
6.2

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3)


(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

6.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

6.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3)


(2.1+2.3):3

705 151

2,95 %
560 155

2,15 %
415 159

1,60 %
320 788

1,25 %
243 292

4,18 %

2,95 %

2,15 %

1,60 %

1,25 %

1,95%

0,89%

0,85%

0,54%

0,45%

1,45%

0,89%

0,85%

0,54%

0,45%

Przewodniczcy Rady:
Jerzy Symoon