You are on page 1of 4

UCHWAŁA Nr XVI/100/2008

RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 184 ust. 1 pkt 1 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu- blicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Plan dochodów budżetu gminy zwiększyć o kwotę 121 884zł

Dz. 600

Rozdz. 60017

§

Dz. 750

Rozdz. 75023

§

-

-

-

-

-

-

z

-

Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy gmin Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0690

2360

Rozdz. 75075

§ Wpływy z usług

§ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0830

0960

-

-

Dz. 754

Rozdz. 75412

§

6260

Dz. 756

Rozdz. 75615

-

-

-

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finan- sów publicznych

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

§

0340

-

Podatek od środków transportowych

Rozdz. 75647

-

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

§

0910

-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dz. 801

-

Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

-

Szkoły podstawowe

§ Wpływy z różnych opłat

0690

-

§ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870

-

Dz. 852

-

Pomoc społeczna

Rozdz. 85228

-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§

2010

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

3

3

3

6 364

64

64

6 300

4 300

2 000

102 500

102 500

102 500

1 973

1 550

550

423

1

5

5

5

5

5

5

423

764

764

26

738

280

280

280

2. Plan wydatków budżetu gminy zwiększyć o kwotę 229 384

Dz.600

- Transport i łączność

Rozdz.60095

- Pozostała działalność

§

6610

Dz.750

Rozdz.75011

§

§4040

§

§4120

Rozdz.75075

§4210

§

§4300

Dz. 754

Rozdz.75412

§6060

Dz.801

Rozdz.80101

§4010

§

§

§

§6060

Rozdz.80103

§4040

§4110

§4120

§

Rozdz.80104

§

Dz.852

Rozdz.85228

§4170

Dz.900

Rozdz.90015

§4210

§4270

§4300

Dz.926

4010

4110

4260

4040

4110

4120

4300

4300

- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali- zowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Składki na ubezpieczenia społeczne

- Składki na Fundusz Pracy

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Składki na ubezpieczenia społeczne

- Składki na Fundusz Pracy

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Składki na ubezpieczenia społeczne

- Składki na Fundusz Pracy

- Zakup usług pozostałych

-

-

- Pomoc społeczna

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wynagrodzenia bezosobowe

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zakup materiałów i wyposażenia

- Zakup usług remontowych

- Zakup usług pozostałych

- Kultura fizyczna i sport

Zakup energii Zakup usług pozostałych

Przedszkola Zakup usług pozostałych

500

500

3 500

3

3

24 468

18 168

16 964

602

518

84

6 300

989

311

000

102 500

102 500

102 500

38 636

37 561

10 000

16 627

2 526

408

8 000

847

540

83

14

210

228

228

5 280

5 280

5 280

40 000

40 000

26 000

11 000

3 000

15 000

1

4

Rozdz.92695

- Pozostała działalność

15

000

§

4300

- Zakup usług pozostałych

15

000

3. Plan wydatków budżetu gminy zmniejszyć o kwotę 138 500 zł

 

Dz.600

- Transport i łączność

3

500

Rozdz.60016

- Drogi publiczne gminne

3

500

§

4300

- Zakup usług pozostałych

3

500

Dz.754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112

000

Rozdz.75412

- Ochotnicze straże pożarne

112

000

§

6060

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

112

000

Dz.801

- Oświata i wychowanie

8

000

Rozdz.80195

- Pozostała działalność

8

000

§6050

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8

000

Dz.926

- Kultura fizyczna i sport

15

000

Rozdz.92695

- Pozostała działalność

15

000

§

6050

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15

000

§ 2.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w la- tach 2008-2010 po zmianach, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku zmian w budżecie, o których mowa w § 1 zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 31 000tj. do kwoty 3 802 384zł.

Planowane przychody i rozchody po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady:

Marzena Komar

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/100/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 października 2008r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty

 

Planowane wydatki

 

Jednostka

finansowe

rok

   

2009r.

2010r.

organizacyjna

     

z

tego źródła finansowania

     

realizująca

budżetowy

2008

(8+9+10+11)

dochody

własne jst

i

kredyty

pożyczki

środki

pochodzące

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

program lub

koordynująca

z innych

wykonanie

źródeł*

programu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

1.

010

01010

6050

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

39 000

39 000

   

*39 000

     

Urząd Gminy

2.

010

01010

6050

Rozbudowa (modernizacja) stacji wodocią- gowej w Krynicy

650

000

650

000

   

550

000

*100 000

     

Urząd Gminy

3.

010

01010

6050

Wykonanie sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Brzozów-Kownaciska

180

100

180

100

2 080

 

178

020

       

Urząd Gminy

4.

600

60014

6300

Pomoc finansowa w przebudowie odcinków dróg powiatowych: Borki Siedleckie- Przygody (nr 3616W.), Przygody-Kownaciska

214

460

214

460

214 460

         

Starostwo

   

Powiatowe w

Siedlcach

       

(nr 3615W)

               

5.

600

60016

6050

Budowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie - Kownaciska

1 400

000

280

000

280

000

   

1

120

000

 

Urząd Gminy

6.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 361001W Wola Suchożebrska - Kopcie I etap realizacji

1 022

000

337

000

237

000

 

º 100 000

 

685

000

 

Urząd Gminy

7.

600

600116

6050

Modernizacja drogi gminnej nr 361014 Krynica-Patrykozy

 

269

000

269

000

69

000

 

º 200 000

   

Urząd Gminy

8.

600

60017

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Krześlin

 

207

000

207

000

207

000

       

Urząd Gminy

9.

600

60017

6610

Dotacja celowa na: przebudowę drogi wewnętrznej Sosna-Kicki - Ruciany

 

85

000

85

000

85

000

       

Gmina Bielany

10.

600

60017

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej (nr 497) w miejscowości Kownaciska

 

4

000

4

000

4

000

       

Urząd Gminy

11.

600

60095

6610

Dotacja dla Miasta Siedlce na realizację Projektu "Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza"

 

3

500

3

500

3

500

       

Urząd Miasta

     

Siedlce

11.

750

75023

6060

Zakup samochodu osobowego

 

70

000

70

000

70

000

       

Urząd Gminy

12

754

75412

6060

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Suchożebry

 

410

500

410

500

38

000

 

º 120 000

   

Urząd Gminy

     

* 150 000 ***102 500

13

754

75495

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "Oznakowany A" dla potrzeb Posterunku Policji w Suchożebrach

 

37

000

37

000

37

000

       

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu

14

801

80101

6050

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Suchożebrach - w tym adaptacja pomiesz- czeń na przedszkole gminne

 

209

000

209

000

139

000

 

º

70 000

   

Urząd Gminy

15

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej w Krześlinie

1

336

957

941

670

641

670

 

** 300 000

 

395

287

 

Urząd Gminy

16

801

80101

6060

Zakup kosiarki spalinowej

 

8

000

8

000

8

000

       

Urząd Gminy

17

801

80195

6050

Przebudowa ronda szkolnego przy ZSP w Suchożebrach

 

85

000

85

000

85

000

       

Urząd Gminy

18

801

80195

6050

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchożebrach

 

492

000

92

000

62

000

 

º30 000

 

400

000

 

Urząd Gminy

19

851

85121

6050

Projekt budynku ośrodka zdrowia w Suchożebrach

 

80

000

80

000

80

000

       

Urząd Gminy

20

852

85212

6060

Zakup sprzętu komputerowego

 

5

000

5

000

   

5

000

   

GOPS

21

900

90001

6050

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji

7

510

000

2 713 500

218

000

1 852 500

100 000 * 543 000

º

4

796

500

 

Urząd Gminy

22

900

90001

6050

Oczyszczalnie grupowe

 

800

000

42

000

   

*42 000

 

379

000

379

000

Urząd Gminy

23

900

90095

6050

Organizacja centrum i odnowa wsi:

1

000

000

250

000

250

000

     

750

000

 

Urząd Gminy

Suchożebry, Borki Siedleckie, Podnieśno, Stany Małe

       
         

16 117 517

7 212 730

2 730 710

2 580 520

1

901 500

8

525

787

379

000

x

* GFOŚiGW ** Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej *** W F OŚ i G W º Urząd Marszałkowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/100/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 października 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

1

2

3

4

1.

Dochody

 

11

125 678

2.

Wydatki

 

14

928 062

3.

Wynik budżetu

 

-3 802 384

 

Przychody ogółem:

 

3

824 884

1.

Pożyczki

§ 952

2

580 520

2.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1

208 364

3.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

4.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

 

36

000

 

Rozchody ogółem:

   

22

500

1.

Spłaty kredytów

§ 992

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

 

22

500

Przewodnicząca Rady:

Marzena Komar