You are on page 1of 5

UCHWAA Nr XVIII/125/08

RADY GMINY W POTWOROWIE


z dnia 25 wrzenia 2008 r.
w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach samorzdu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) oraz pisma Wojewdztwa Mazowieckiego nr FIN 301/3011/854/62/08
z dnia 15 wrzenia 2008r. Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1.1. Zwiksza si dochody budetowe o kwot 126.615,00 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej
uchway (zwikszenie planowanych wpyww podatkowych oraz dotacja na zakup podrcznikw kl.0-III).
2. Zwiksz si wydatki budetowe o kwot 126.642,00 zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway
(zwikszenie wydatkw biecych, zwikszenie zada inwestycyjnych oraz wydatki z dotacji na podrczniki)
w tym zadania inwestycyjne o kwot 16.807,00 zgodnie z zacznikiem 3 do niniejszej uchway.
3. Zmienia si finansowanie zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Potworowie we wsiach Grabowa - Grabowska Wola zgodnie z zacznikiem 3.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w 1 pkt 3 wprowadza si zmiany w zaczniku 3a Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 oraz zaczniku nr 4 Przychody i rozchody budetu w 2008 roku do niniejszej uchway.
3. Wprowadza si nowe zadania inwestycyjne zgodnie zacznikiem nr 3a Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.
4. Plan dochodw budetu na 2008 rok wynosi 12.192.558,00.
Plan wydatkw budetu na 2008 wynosi 14.083.493,00, w tym zadania inwestycyjne - 4.563.044,00.
Deficyt w kwocie 1.890.935,00 zostanie pokryty w caoci z zacignitych poyczek i kredytw.
5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla ogoszenia aktw prawa miejscowego.
Przewodniczcy Rady Gminy w Potworowie:
Bogdan Milczarski

Zacznik nr 1
do uchway nr XVIII/125/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 25 wrzenia 2008r.
Planowane dochody po zmianach
Dzia Rozdzia
750

Tre
Administracja publiczna

75023
756

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


0690 Wpywy z rnych opat
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

75615

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od


czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od
osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leny

75616

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od


spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

92 558,00

7 000,00

99 558,00

57 000,00
22 000,00

7 000,00
7 000,00

64 000,00
29 000,00

1 302 072,00

84 911,00

1 386 983,00

186 184,00

3 788,00

189 972,00

2 320,00

315,00

2 635,00

350,00

3 473,00

3 823,00

621 427,00

81 123,00

702 550,00

prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych


0310 Podatek od nieruchomoci
0320 Podatek rolny

96 000,00
376 841,00

17 900,00
39 859,00

113 900,00
416 700,00

21 100,00
97 486,00

2 300,00
21 064,00

23 400,00
118 550,00

Owiata i wychowanie

229 680,00

13 685,00

243 365,00

Szkoy podstawowe
0970 Wpywy z rnych dochodw

139 680,00
4 000,00

13 685,00
13 685,00

153 365,00
17 685,00

50 249,00

21 019,00

71 268,00

17 319,00
17 319,00

21 019,00
21 019,00

38 338,00
38 338,00

12 065 943,00

126 615,00

12 192 558,00

0330 Podatek leny


0340 Podatek od rodkw transportowych
801
80101
854

Edukacyjna opieka wychowawcza


85415

Pomoc materialna dla uczniw


2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

Razem:

Zacznik nr 2
do uchway nr XVIII/125/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 25 wrzenia 2008r.
Planowane wydatki po zmianach
Dzia Rozdzia
010
01010

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


600
60016

85219

25 880,00

44 300,00

2 000,00

46 300,00

96 000,00
2 121 995,00

3 000,00
5 000,00

99 000,00
2 126 995,00

1 823 227,00

32 704,00

1 855 931,00

1 679 851,00
1 047 814,00

32 704,00
17 704,00

1 712 555,00
1 065 518,00

88 322,00
15 500,00

10 000,00
5 000,00

98 322,00
20 500,00

4 488 395,00

36 936,00

4 525 331,00

3 052 714,00
173 314,00

36 936,00
23 302,00

3 089 650,00
196 616,00

4260 Zakup energii

35 200,00

1 000,00

36 200,00

4300 Zakup usug pozostaych


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

42 700,00
0,00

800,00
11 834,00

43 500,00
11 834,00

2 094 637,00
132 367,00

13 050,00
500,00

2 107 687,00
132 867,00

840,00

300,00

1 140,00

700,00
149 000,00

200,00
12 550,00

900,00
161 550,00

0,00

12 550,00

12 550,00

0,00
0,00

7 296,00
7 296,00

7 296,00
7 296,00

3119 wiadczenia spoeczne

0,00

4 104,00

4 104,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00
0,00

2 714,00
410,00

2 714,00
410,00

0,00
125 117,00

68,00
21 019,00

68,00
146 136,00

17 319,00

21 019,00

38 338,00

17 319,00
224 737,00

21 019,00
610,00

38 338,00
225 347,00

169 737,00

610,00

170 347,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Szkoy podstawowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Pomoc spoeczna
Orodki pomocy spoecznej
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

85295

4410 Podre subowe krajowe


Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych

853
85395

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


Pozostaa dziaalno

4129 Skadki na Fundusz Pracy


Edukacyjna opieka wychowawcza

854
85415

Pomoc materialna dla uczniw


3240 Stypendia dla uczniw
Kultura fizyczna i sport

926
92601

1 175 002,00
725 816,00
2 327 195,00
2 272 295,00

Owiata i wychowanie

852

Po zmianie

5 027,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4260 Zakup energii
80101

5 027,00
5 027,00
10 000,00
10 000,00

Administracja publiczna

801

Zmiana

20 853,00

4300 Zakup usug pozostaych


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
75023

1 169 975,00
720 789,00
2 317 195,00
2 262 295,00

Transport i czno
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

750

Przed zmian

Obiekty sportowe

4300 Zakup usug pozostaych


Razem:

0,00

610,00

610,00

13 956 851,00

126 642,00

14 083 493,00

Zacznik nr 3
do uchway nr XVIII/125/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 25 wrzenia 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia

**

Nazwa zadania
inwestycyjnego

czne koszty
finansowe

rok 2008
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

010

01010

Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Potworowie
we wsiach GrabowaGrabowska Wola

2 453 662,00

304 945,00

2.

010

01095

Modernizacja zbiornika
wodnego w Potworowie

60 000,00

60 000,00

3.

010

01095

Zbiornik retencyjny w
Rdzuchowie

500 000,00

250 000,00

50 000,00

4.

010

01010

Dokumentacja projektu sieci


kanalizacji Kozieniec ojkw-Potworw

74 420,00

74 420,00

74 420,00

5.

010

01010

Dokumentacja na oczyszczalnie ciekw w Potworowie-rozbudowa

89 060,00

89 060,00

89 060,00

3 177 142,00

778 425,00

327 750,00

6.

600

60013

Dokumentacja na chodniki
wzdu drogi wojewdzkiej

54 900,00

54 900,00

54 900,00

7.

600

60016

Budowa drogi gminnej nr


3447016 Rdzw KamykiMokrzec

424 298,00

412 098,00

57 098,00

8.

600

60016

Usprawnienie ruchu
drogowego w podregionie
radomskim poprzez
modernizacje drg lokalnych w gminie Potworw

3 506 878,00

4 270,00

4 270,00

A.
B.
C.

9.

600

60016

Opracowanie dokumentacji
na drog Wir-Rdzuchw
Kolonia

33 839,00

30 000,00

30 000,00

A.
B.
C.

10.

600

60016

Opracowanie dokumentacji
technicznej drogi Potworw
-Jabonna

18 716,00

15 000,00

15 000,00

A.
B.
C.

11.

600

60016

Przebudowa drogi Grabowska Wola - Ocie

273 996,00

271 872,00

81 872,00

190 000,00 A.
B.
C.

12.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w miejscowoci Potworw
(ul. Starowiejska i Szeroka)

1 348 472,00

1 315 051,00

95 051,00

920 000,00 A.
B.
C. 300.000,00

13.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w miejscowoci Potworw

32 000,00

32 000,00

32 000,00

14.

600

60016

mapy na drog KozieniecKacperkw

46 704,00

46 704,00

46 704,00

15.

754

75412

16.

801

80101

17.

801

80101

Pochylnia zewntrzna i
wewntrzna dla osb
niepeenosprawnych w
PSP Potworw

18.

801

80101

Rozbudowa infrastruktury

Razem dzia 600

Uzasadnienie

1.

Razem dzia 010

Planowane wydatki

114 270,00

90 675,00 A.
B.
C.
E 100.000,00

12
zmiana finansowania zwikszenie
kredytu o 27,00 a
zmniejszenie
rodkw wasnych

30 000,00 A.
B. 30 000,00
C.

200 000,00

320 675,00 130 000,00

285 000,00 A.
B. 70 000,00
C.

5 739 803,00

2 181 895,00

416 895,00

Zakup samochodu dla OSP


Potworw

133 750,00

133 750,00

13 500,00

1 395 000,00 370 000,00

Razem dzia 754

133 750,00

133 750,00

13 500,00

Modernizacja instalacji c.o. I


wodnej w budynku Publicznej Szkoy Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w
Potworowie

265 446,00

248 000,00

50 000,00

148 000,00 A.
B. 50.000,00
C.

60 000,00

60 000,00

35 000,00

A. 25 000,00
B.
C.

1 842 920,00

4 270,00

4 270,00

45 250,00 A. 75000,00
B.
C.

45 250,00 75 000,00

zwikszenie
rodkw wasnych
o kwot 5000,00
(wykonanie
przepustu na
drodze)

edukacyjno-sportowej w
Potworowie
19.

801

80101

Zakup kota grzewczego dla


PSP Dugie

11 834,00

11 834,00

11 834,00

19.

801

80101

Monitoring PSP Potworw

20 000,00

20 000,00

4 000,00

2 200 200,00

344 104,00

105 104,00

20.

900

90004

Przebudowa parku w
Potworowie

768 852,00

642 852,00

192 852,00

A.
B.
C.

21.

900

90015

Dobudowa owietlenia
ulicznego PotworwGrabowa

143 480,00

143 480,00

39 480,00

104 000,00 A.
B.
C.

22.

900

90002

Rekultywacja wysypiska
mieci

168 801,00

168 801,00

17 000,00

151 801,00 A.
B.
C.

Razem dzia 900

1 081 133,00

955 133,00

249 332,00

926

92601

Modernizacja stadionu
sportowego w Potworowie

1 245 923,00

169 737,00

69 737,00

Razem dzia 801

Razem dzia 92601


Ogem

1 245 923,00

169 737,00

69 737,00

13 577 951,00

4 563 044,00

1 182 318,00

A. 12.800,00
B. 3200,00
C.

148 000,00 91 000,00


450 000,00

255 801,00

450 000,00
A.
B.
C.
D. 100.000,00
100 000,00

2 164 726,00

766 000,00

450 000,00 x

Zacznik nr 3a
do uchway nr XVIII/125/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 25 wrzenia 2008r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
Program/Zadanie/Rok/rdo

Klasyfikacja

Kanalizacja Kozieniec ojkw - Potworw


Kanalizacja Kozieniec ojkw - Potworw

01010&605

Rok 2008, w tym ze rde:


rodki wasne

Okres realizacji
2008 - 2009

74 420,00
74 420,00

Rok 2009, w tym ze rde:


RPO
Poyczki

4 148 000,00
2 000 000,00
1 548 000,00

Skarb Pastwa

100 000,00

rodki wasne
Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie

500 000,00
1 245 923,00

Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie

92601&605

Rok 2008, w tym ze rde:


Skarb Pastwa

2008 - 2009

169 737,00
69 737,00
1 076 186,00

PROW

500 000,00

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej


Rozb. infrastruktury edukacyjno-sportowej w Potworowie

576 186,00
1 842 920,00

Rozbud. infrastruktury edukacyjno sportowej w Potworowie

80101&605

Rok 2007, w tym ze rde:


rodki wasne

40 870,00

Rok 2008, w tym ze rde:


rodki wasne

4 270,00

2007 - 2009

1 842 920,00
40 870,00
4 270,00

Rok 2009, w tym ze rde:

1 797 780,00
1 562 853,00
234 927,00

Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w Potworowie we wsiach Grabowa-Grabowska Wola


Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w Potworowie we wsiach GrabowGrabowska Wola

01010&605

Rok 2007, w tym ze rde:


rodki wasne

1 245 923,00

100 000,00

rodki wasne
Rok 2009, w tym ze rde:

RPO
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Warto
4 222 420,00
4 222 420,00

2 453 662,00
2007 - 2009

2 453 662,00
16 470,00

16 470,00

Rok 2008, w tym ze rde:

304 945,00

Poyczki
Skarb Pastwa

90 675,00
100 000,00

rodki wasne

114 270,00

Rok 2009, w tym ze rde:


RPO

2 132 247,00
1 187 829,00

rodki wasne

944 418,00

Rozbudowa oczyszczalni ciekw w Potworowie


Rozbudowa oczyszczalni ciekw w Potworowie
Rok 2008, w tym ze rde:
rodki wasne

01010&605

2008 - 2009

1 589 060,00
1 589 060,00
89 060,00

89 060,00

Rok 2009, w tym ze rde:

1 500 000,00

RPO
Poyczki

500 000,00
750 000,00

Skarb Pastwa

100 000,00

rodki wasne
150 000,00
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizacje drg lokalnych w gminie Potworw
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizacje drg lokalnych w gminie Potworw

60016&605

2007 - 2009

Rok 2007, w tym ze rde:

3 506 878,00
3 506 878,00
59 856,00

rodki wasne
Rok 2008, w tym ze rde:

59 856,00
4 270,00

rodki wasne

4 270,00

Rok 2009, w tym ze rde:


RPO

3 442 752,00
2 980 946,00

rodki wasne

461 806,00

Zbior. retencyjny w Rdzuchowie


Zbior. retencyjny w Rdzuchowie

01095&605

Rok 2008, w tym ze rde:


Poyczki

2007 - 2009

500 000,00
500 000,00
250 000,00

200 000,00

rodki wasne

50 000,00

Rok 2009, w tym ze rde:


rodki wasne

250 000,00
250 000,00
Razem

15 360 863,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XVIII/125/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 25 wrzenia 2008r.
Przychody i rozchody budetu w 2008 roku
w zotych
Lp.
1
1

Tre

Klasyfikacja

Przychody ogem:
Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku
krajowym

952

Przed zmian

Zmiana

2 370 146,00
2 164 699,00

Po zmianie
6

27,00

2 370 173,00
2 164 726,00

Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych


Rozchody ogem:

955

205 447,00
479 238,00

205 447,00
479 238,00

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

992

479 238,00

479 238,00

Przewodniczcy Rady Gminy w Potworowie:


Bogdan Milczarski