You are on page 1of 19

UCHWAA Nr XLII/288/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budetu miasta na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co nastpuje: 1.1. Ustala si dochody budetu miasta w wysokoci 37.623.648z, zgodnie z zacznikiem nr 1, w tym: dochody biece 37.337.648z, dochody majtkowe 286.000z. 2. Ustala si wydatki budetu miasta w wysokoci 38.775.752z, zgodnie z zacznikiem nr 2, w tym: wydatki biece 33.013.005z, wydatki majtkowe 5.762.747z.

3. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012, zgodnie z zacznikiem nr 3 a) plan wydatkw majtkowych na 2010r. (nie ujtych w WPI), zgodnie z zacznikiem nr 3a. 4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 4. 2.1. Ustala si deficyt budetu w wysokoci 1.152.104z, ktry sfinansowany zostanie przychodami pochodzcymi ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez Miasto. 2. Ustala si przychody budetu w wysokoci 2.500.000z, z nastpujcych tytuw: a) ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 2.500.000z. 3. Ustala si rozchody budetu w wysokoci 1.347.896z z przeznaczeniem na: a) spat zacignitych kredytw w wysokoci 90.576z, b) spat zacignitych poyczek w wysokoci 257.320z, c) wykup papierw wartociowych w wysokoci 1.000.000z. 4. Ustala si limity zobowiza z przeznaczeniem na a) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu w kwocie 2.500.000z, b) finansowanie planowanego deficytu budetu miasta w wysokoci w kwocie 1.152.104z, c) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 1.347.896z. 3.1. Tworzy si rezerw ogln w wysokoci 110.000z. 2. Tworzy si rezerw celow w wysokoci 5.000z, w tym na: a) realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego 5.000z. 4. Ustala si dotacje udzielone w 2010r. z budetu miasta podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych, zgodnie z zacznikiem nr 5. 5. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych w 2010r. zgodnie z zacznikiem nr 6. 6. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziaania Narkomanii na 2010r. zgodnie z zacznikiem nr 7.

7. Ustala si plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zacznikiem nr 8. 8. Upowania si Burmistrza Przasnysza do: 1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 2.500.000z, 2) zacigania zobowiza: a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 3 i 4, b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym 2011 jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 3.000.000z, 3) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 9.1. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat miasta na koniec 2010 roku i lata nastpne. 2. Docza si wykaz remontw do realizacji w 2010 roku. 10. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Przasnysza 11.1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2010. 2. Uchwaa podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta. Przewodniczcy Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc

Zacznik nr 1 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Dochody budetu miasta na 2010 rok
Dzia Rozdz. rdo dochodw Planowane dochody na 2010 rok Ogem 1 700 70005 2 3 4 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki 710 71035 750 75011 0970 Wpywy z rnych dochodw Dziaalno usugowa Cmentarze 0830 Wpywy z usug Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 5 401.500 401.500 50.000 50.000 w tym: biece majtkowe 6 115.500 115.500 50.000 50.000 7 286.000 286.000

10.000 276.000 500 15.000 10.000 10.000 10.000 225.512 131.456 131.435 500 15.000 10.000 10.000 10.000 225.512 131.456 131.435

10.000 276.000

biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 754 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pozostaa dziaalno 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0690 Wpywy z rnych opat 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0370 Opata od posiadania psw 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0690 Wpywy z rnych opat 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 21 21

94.056 89.056 5.000 2.700 2.700 2.700

94.056 89.056 5.000 2.700 2.700 2.700

20.900 1.700 1.700

20.900 1.700 1.700

75495

19.200 19.200 19.574.820

19.200 19.200 19.574.820

80.500 80.000 500 4.396.700

80.500 80.000 500 4.396.700

75615

3.483.000 3.500 240.000 2.000 200 25.000 643.000 4.198.000

3.483.000 3.500 240.000 2.000 200 25.000 643.000 4.198.000

2.431.000 150.000 693.700 75.000 300 270.000 547.000 4.000 27.000 860.000 360.000 300.000 200.000 10.039.620 9.029.620 1.010.000 10.371.033 10.283.742

2.431.000 150.000 693.700 75.000 300 270.000 547.000 4.000 27.000 860.000 360.000 300.000 200.000 10.039.620 9.029.620 1.010.000 10.371.033 10.283.742

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75831 801 80101 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki Przedszkola 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 80110 Gimnazja 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 80114 852 85203 0920 Pozostae odsetki Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 0920 Pozostae odsetki Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 0920 Pozostae odsetki 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 0980 Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Zasiki stae 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85219 Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 Wpywy z usug 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

10.283.742 87.291 87.291 370.683 10.150 7.650

10.283.742 87.291 87.291 370.683 10.150 7.650

2.500 355.683 160.000 800 194.883

2.500 355.683 160.000 800 194.883

80104

4.150 2.650

4.150 2.650

1.500 700 700 6.646.300 230.500 200 230.300

1.500 700 700 6.646.300 230.500 200 230.300

5.238.100

5.238.100

100 12.000 23.000 5.203.000

100 12.000 23.000 5.203.000

35.200

35.200

4.400

4.400

30.800 184.000 184.000 417.000 417.000 447.000 5.000 442.000 94.500 31.500 63.000

30.800 184.000 184.000 417.000 417.000 447.000 5.000 442.000 94.500 31.500 63.000

85216

85228

926 92604

Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej 0920 Pozostae odsetki

200 200 200 37.623.648 6.905.218 5.636.535 0 194.883 0 300.000

200 200 200 37.337.648 6.905.218 5.636.535 0 194.883 0 300.000 286.000

Dochody ogem, w tym: 1. Dotacje ogem, w tym: a) Dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. b) Dotacje na realizacj zada realizowanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej. c) Dotacje na realizacj zada realizowanych w drodze porozumie midzy j.s.t. d) Dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodkw UE. 2. Dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych

Zacznik nr 2 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Wydatki budetu miasta na 2010 rok
Dzia Rozdz. rdo wydatkw Planowane wydatki na 2010 rok Ogem 1 010 01030 2 3 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 01095 150 15011 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40002 600 60016 Dostarczanie wody 4260 Zakup energii Transport i czno Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usug remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 630 63095 700 70005 Turystyka Pozostaa dziaalno 4430 Rne opaty i skadki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4300 Zakup usug pozostaych 4480 Podatek od nieruchomoci 4510 Opaty na rzecz budetu pastwa 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 70095 Pozostaa dziaalno 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 710 71004 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 5 6.100 3.100 3.100 3.000 3.000 11.367 11.367 11.367 w tym: biece 6 6.100 3.100 3.100 3.000 3.000 11.367 11.367 11.367 majtkowe 7

400

5.000 5.000 5.000 2.486.907 2.486.907 450.000 2.036.907 4.000 4.000 4.000 529.000 199.000 60.000 200 3.800 35.000 100.000 330.000 150.000 80.000 100.000 155.000 110.000 50.000 60.000 40.000

5.000 5.000 5.000 450.000 450.000 450.000 4.000 4.000 4.000 329.000 99.000 60.000 200 3.800 35.000 100.000 230.000 150.000 80.000 100.000 155.000 110.000 50.000 60.000 40.000 100.000 200.000 100.000 2.036.907 2.036.907 2.036.907

4300 Zakup usug pozostaych 71095 750 75011 Pozostaa dziaalno 4300 Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 75022 4120 Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 75095 4300 Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno 2900 Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

40.000 5.000 5.000 5.809.254 131.435 111.812 16.884 2.739 148.800 142.300 3.500 3.000 3.318.345 11.000 2.050.000 165.000 330.000 54.500 50.000 70.000 120.000 5.000 3.200 224.500 9.500 5.000 27.000 22.000 55.000 4.000 52.000 500 19.000 4.000 33.145 4.000 143.000 5.000 38.000 100.000 2.067.674 38.241

40.000 5.000 5.000 3.789.821 131.435 111.812 16.884 2.739 148.800 142.300 3.500 3.000 3.314.345 11.000 2.050.000 165.000 330.000 54.500 50.000 70.000 120.000 5.000 3.200 224.500 9.500 5.000 27.000 22.000 55.000 4.000 52.000 500 19.000 4.000 33.145 4.000 143.000 5.000 38.000 100.000 52.241 38.241 2.015.433 4.000 2.019.433

7.000 3.000 4.000 1.995.078 20.355

7.000 3.000 4.000 1.995.078 20.355

2.700 2.700 347 56

2.700 2.700 347 56

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 754 75404 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji 3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy Obrona cywilna 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 75495 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Rne opaty i skadki 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8110 Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80103 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.297 45.700 24.000 24.000 1.700 1.000 700 20.000 4.000 6.000 10.000 56.700

2.297 45.700 24.000 24.000 1.700 1.000 700 20.000 4.000 6.000 10.000 56.700

75647

56.700 31.500 1.000 200 12.000 4.000 4.000 4.000 510.000 510.000 510.000 115.000 115.000 115.000 15.994.995 7.028.444 13.000 4.571.219 384.945 746.956 121.201 3.000 125.000 15.000 297.000 100.000 4.000 115.000 5.000 12.000 7.000 260.123 4.000 10.000 19.000 195.000 20.000 152.707 113.806 9.674

56.700 31.500 1.000 200 12.000 4.000 4.000 4.000 510.000 510.000 510.000 115.000 115.000 115.000 15.659.995 6.813.444 13.000 4.571.219 384.945 746.956 121.201 3.000 125.000 15.000 297.000 100.000 4.000 115.000 5.000 12.000 7.000 260.123 4.000 10.000 19.000 195.000 152.707 113.806 9.674 20.000 335.000 215.000

757

758 75818

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 80110 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80114 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.650 3.030 7.547 3.168.504 1.417.612 5.000 1.142.315 98.251 186.975 30.165 4.000 46.000 4.000 80.000 50.000 2.000 20.000 2.000 5.200 700 68.286 2.000 2.000 2.000 4.651.054 111.218

18.650 3.030 7.547 3.168.504 1.417.612 5.000 1.142.315 98.251 186.975 30.165 4.000 46.000 4.000 80.000 50.000 2.000 20.000 2.000 5.200 700 68.286 2.000 2.000 2.000 4.531.054 111.218

120.000

141.434 6.000 2.959.840 252.441 481.688 78.155 3.000 60.000 10.000 100.000 50.000 1.000 70.000 2.000 7.500 4.000 177.778 2.000 5.000 8.000 100.000 20.000 380.272 1.900 258.454 21.960

141.434 6.000 2.959.840 252.441 481.688 78.155 3.000 60.000 10.000 100.000 50.000 1.000 70.000 2.000 7.500 4.000 177.778 2.000 5.000 8.000 100.000 380.272 1.900 258.454 21.960 20.000

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 80148 Stowki szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 80195 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 851 85153 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 85154 4410 Podre subowe krajowe Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 852 85202 Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej 4330 Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego 85203 Orodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

44.662 6.870 1.300 5.000 9.000 5.000 800 5.000 1.200 7.700 1.926 4.500 5.000 52.000 51.000 1.000 452.454 340.940 28.475 55.353 8.986 18.700 109.560 5.200 104.360 265.000 35.000 3.000 31.500 500 230.000 4.000 800 65.000 52.000 12.000 83.800 1.000 1.400 5.000 1.000 4.000 8.456.500 122.000 122.000 230.300 157.200 11.500 25.700 4.100 7.920 2.580 9.000 400 2.000 800

44.662 6.870 1.300 5.000 9.000 5.000 800 5.000 1.200 7.700 1.926 4.500 5.000 52.000 51.000 1.000 452.454 340.940 28.475 55.353 8.986 18.700 109.560 5.200 104.360 261.000 35.000 3.000 31.500 500 226.000 4.000 800 65.000 52.000 12.000 83.800 1.000 1.400 5.000 1.000 4.000 8.456.500 122.000 122.000 230.300 157.200 11.500 25.700 4.100 7.920 2.580 9.000 400 2.000 800 4.000 4.000

4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 85205 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zadania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 85212 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 85213 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne Zasiki stae 3110 wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.400 500 1.200 5.300 600 100 35.000 2.000 400 29.600 2.000 1.000 5.203.000

1.400 500 1.200 5.300 600 100 35.000 2.000 400 29.600 2.000 1.000 5.203.000

4.996.600 88.000 6.500 75.000 2.315 6.000 100 7.000 3.000 8.100 800 3.085 1.800 1.200 3.500 35.200

4.996.600 88.000 6.500 75.000 2.315 6.000 100 7.000 3.000 8.100 800 3.085 1.800 1.200 3.500 35.200

35.200 437.400 437.400 417.000 417.000 600.000 600.000 1.031.600 4.200 718.850 55.000 111.500 15.700 4.000 30.000 3.000 1.600 7.000 1.450 6.500

35.200 437.400 437.400 417.000 417.000 600.000 600.000 1.031.600 4.200 718.850 55.000 111.500 15.700 4.000 30.000 3.000 1.600 7.000 1.450 6.500

85214

85216 85215 85219

4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usug pozostaych 85295 854 85401 Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 900 90001 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 4430 Rne opaty i skadki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 90002 Gospodarka odpadami 6650 Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 90003 90004 90015 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 90095 Pozostaa dziaalno 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 921 92109 92116 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno 2810 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacj 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

26.000 2.000 5.000 27.500 4.300 1.000 7.000 303.000 49.800 4.440 8.100 660 240.000 42.000 42.000 421.399 421.399 315.532 26.819 51.704 8.477 18.867 1.868.040 341.000 12.000 329.000 177.040 177.040

26.000 2.000 5.000 27.500 4.300 1.000 7.000 303.000 49.800 4.440 8.100 660 240.000 42.000 42.000 421.399 421.399 315.532 26.819 51.704 8.477 18.867 1.262.000 12.000 12.000 329.000 177.040 177.040 606.040 329.000

500.000 500.000 120.000 120.000 600.000 350.000 150.000 100.000 130.000 50.000 80.000 1.035.000 555.000 555.000 430.000 430.000 50.000 15.000 35.000 998.090 665.910 15.850 3.500 3.085 475 22.000

500.000 500.000 120.000 120.000 500.000 350.000 150.000 100.000 130.000 50.000 80.000 1.035.000 555.000 555.000 430.000 430.000 50.000 15.000 35.000 448.090 115.910 15.850 3.500 3.085 475 22.000 550.000 550.000 100.000

926

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 92604 Instytucje kultury fizycznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 92695 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki ogem, w tym: 1) Wydatki jednostek budetowych: a) Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone b) Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych 2) Dotacje ogem 3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane ze rodkw UE 5) Wydatki na obsug dugu 6) Wypaty z tytuu udzielonych przez Gmin porcze i gwarancji 7) Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 8) Wydatki na realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 9) Wydatki na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy jst 10) Wydatki na zakup i objcie akcji i wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 11) Wydatki na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii

50.000 1.000 20.000 50.000 500.000

50.000 1.000 20.000 50.000 500.000

252.180 2.200 150.000 12.500 25.890 3.990 3.000 8.000 2.000 30.000 1.000 1.000 1.500 3.000 5.500 1.500 100 1.000 80.000 80.000 38.775.752 22.995.700 17.013.753 6.020.188 3.316.986 6.683.800 31.722 510.000 0 5.636.535 0 642.940 0 300.000

252.180 2.200 150.000 12.500 25.890 3.990 3.000 8.000 2.000 30.000 1.000 1.000 1.500 3.000 5.500 1.500 100 1.000 80.000 80.000 33.013.005 22.995.700 17.013.753 6.020.188 2.785.264 6.683.800 510.000 0 5.636.535 0 111.218 0 296.000 0 0 531.722 0 4.000 5.762.747 0 0 0 531.722 0 31.722

Zacznik nr 3 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012

Lp

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki Rok budetowy 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania Dochody wasne jst Kredyty, poyczki rodki pochodzce z innych rde rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2011r.

2012r.

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1.

2 600

3 60016

4 6050

5 Odnowa nawierzchni wirowych i przebudowa drg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015

6 6.200.000

7 402.660

8 402.660

9 0 A. B. C.

10

11 0

12 700.000

13 700.000

14 Urzd Miasta

D.1.897.340 1.540.000 50.000 50.000 0 A. B. C. D. 250.000 1.600.000 100.000 100.000 0 A. B. C. D. 100.000 1.600.000 100.000 100.000 0 A. B. C. D. 100.000 5.825.288 553.597 553.597 0 A. B. C. D.4.617.446 0 0 0 Urzd Miasta 0 200.000 200.000 Urzd Miasta 0 200.000 200.000 Urzd Miasta 0 300.000 300.000 Urzd Miasta

2.

600

60016

6050

Budowa ul. Sadowej, Jaminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013

3.

600

60016

6050

Budowa i przebudowa chodnikw na terenie miasta 2007-2015

4.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015

5.

600

60016

6050

Przasnyskie drogi czci regionalnego ukadu komunikacyjnego budowa Al. Jana Pawa II i przebudowa Al. Wojska Polskiego** 2007 - 2010

6.

600

60016

6050

Budowa cieek rowerowych w Przasnyszu 2008-2015

1.000.000

0 A. B. C. D. 20.000

20.000

20.000

Urzd Miasta

7.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015

2.300.000

200.000

200.000

0 A. B. C. D. 200.000

200.000

200.000

Urzd Miasta

8.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji odprowadzania wd opadowych na terenie miasta 2008- 2010

130.000

50.000

50.000

0 A. B. C. D. 50.000

Urzd Miasta

9.

600

60016

6050

Place zabaw i parkingi 2008-2012

600.000

0 A. B. C. D. 50.000

50.000

50.000

Urzd Miasta

10.

600

60016

6050

Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2011

250.000

0 A. B. C. D. 30.000

220.000

Urzd Miasta

11.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Kolejowej* 2008 - 2011

3.879.000

40.650

40.650

A. B. C. D. 757.350

2.988.000 w tym: - rodki wasne: 473.000, - rodki do pozyskania: 2.539.800.

Urzd Miasta

12.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Pukiaca i przebudowa ulicy Sosnowej 2009-2011

2.450.000

500.000

500.000

A. B. C. D. 1.882.300

50.000

Urzd Miasta

13.

630

63095

6050

Wzmocnienie atrakcyjnoci i konkurencyjnoci Przasnysza w regionie poprzez przywrcenie walorw historycznych i rekreacyjnych rzeki Wgierki i terenw nadrzecznych 2009-2013 Budowa budynkw mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2007-2012

3.500.000

A. B. C. D. 1.040.000

1.400.000

1.000.000

Urzd Miasta

14.

700

70095

6050

6.050.000

100.000

100.000

A. B. C. D. 1.400.000

1.728.000

1.500.000

Urzd Miasta

15.

750

75095

6050

ENTER. Rozwj E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2010

552.700

64.632

64.632

0 A. B. C. D. 469.768

Urzd Miasta

16.

750

75095

6050

Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrcenie adu przestrzennego na pycie rynku *** 2007-2011

10.041.758

1.730.446

1.730.446

0 A. B. C. D. 4.818.449

1.713.523 w tym: - rodki wasne: 398.052, - rodki do pozyskania: 1.315.471.

Urzd Miasta

17.

750

75095

6050

Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap II) 2007 2011

1.000.000

200.000

200.000

A B. C. D. 600.000

160.000

Urzd Miasta

18.

801

80101

6050

Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budow sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu 2009-2013 Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budow sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu 2009-2013

6.000.000

100.000

100.000

A. B. C. D.

2.000.000

2.000.000

Urzd Miasta

10.

801

80110

6050

6.000.000

100.000

100.000

A. B. C. D.

2.000.000

2.000.000

Urzd Miasta

20.

900

90001

6050

Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ciekw komunalnych w Przasnyszu 2008-2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pisudskiego i Pielgrzymkowej 2009 - 2010

6.499.000

50.000

50.000

0 A. B. C. D.

100.000

100.000

Urzd Miasta

21.

900

90001

6050

1.750.000

219.000

219.000

A. B. C. D. 1.400.000

Urzd Miasta

22.

900

90002

6650

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektw kluczowych) 2009-2012 Rozbudowa owietlenia ulicznego 2007-2015

1.048.226

177.040

177.040

0 A. B. C. D.

390.800

180.000

Urzd Miasta

23.

900

90015

6050

950.000

100.000

100.000

0 A. B. C. D.

100.000

100.000

Urzd Miasta

24

926

92601

6050

Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2012

1.800.000

50.000

50.000

0 A. B. C. D. 250.000

100.000

100.000

Urzd Miasta

25.

926

92601

6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budow Centrum Sportw Zimowych 2010 - 2011

1.000.000

500.000

500.000

0 A. B. C. D.

500.000

Urzd Miasta

26.

720

72095

6050

Przasnyskie okno na wiat, szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziaanie wykluczeniu informacyjnemu 2009-2010 Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywnoci gospodarczej poprzez przebudow targowicy miejskiej 2009-2010 Rozbudowa ul. Dbrowskiego 2009-2010

364.100

0 A. B. C. D. 344.100

Urzd Miasta

27.

900

90095

6050

9.286.000

0 A. B. C. D. 9.196.000

Urzd Miasta

28.

600

60016

6050

270.000

0 A. B. C. D. 265.000

Urzd Miasta

29.

900

90002

6050

Usuwanie azbestu i wyrobw zawierajcych azbest 2009-2011

300.000

0 A. B. C. D. 100.000

100.000

Urzd Miasta

30.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rowerowej 2009-2010

280.000

60.000

60.000

0 A. B. C. D.

Urzd Miasta

31.

600

60016

6050

Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2012

760.000

40.000

40.000

0 A. B. C. D. 150.000

150.000

150.000

Urzd Miasta

32.

801

80101

6050

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2010

325.000

0 A. B. C. D. 269.892

Urzd Miasta

33.

801

80101

6050

Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2010

1.000.000

95.000

95.000

0 A. B. C. D. 900.000

Urzd Miasta

34.

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010 - 2012 Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa 2010 2012 Razem

14.670

11.367

11.367

0 A. B. C. D.

3.303

Urzd Miasta

35

750

75095

6639

34.905

20.355

20.355

0 A. B. C. D.

8.730

5.820

Urzd Miasta

86.200.647

5.614.747

5.614.747

A. B. C. D. 31.157.645

15.382.356

8.805.820

Objanienia do kolumny 10-rodki pochodzce z innych rde D-rodki do pozyskania nie ujte w planie wydatkw 31.157.645z.

Zacznik nr 3a do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Plan wydatkw majtkowych na 2010 rok (nie ujtych w WPI)

Lp

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego (zakupu inwestycyjnego)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki Rok budetowy 2010 (8+9+10+11 ) Dochody wasne jst

z tego rda finansowania

Jednostka organizacyjna realizujca program Kredyty i rodki rodki lub koordynujca poyczki pochodzce z wymienione wykonanie innych rde w art. 5 ust. 1 programu pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 12

1 I. II. 1.

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 700 70005 6060 Wykup gruntw i koszty wywaszcze 400.000 100.000 100.000 0 A. B. C. D. 300.000 0 Urzd Miasta

2.

750

75023

6060

Zakup komputera dla Urzdu Miasta

4.000

4.000

4.000

A. B. C. D.

Urzd Miasta

2.

801

80101

6060

Zakup komputerw do klasopracowni - Szkoa Podstawowa Nr 2

20.000

20.000

20.000

A. B. C. D.

0 Szkoa Podstawowa Nr 2

4.

801

80110

6060

Zakup tablicy interaktywnej oraz dwch komputerw - Publiczne Gimnazjum

20.000

20.000

20.000

A. B. C. D.

Gimnazjum Publiczne

6.

851

85154

6060

Zakup komputera Miejska Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych

4.000

4.000

4.000

A. B. C. D.

Urzd Miasta

Razem I+ II

448.000

148.000

148.000

A. B. C. D. 300.000

D rodki do pozyskania nie ujte w planie wydatkw 300.000z.

Zacznik nr 4 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci
lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w interwencji (dzia, okresie funduszy rozdzia realizacji strukturalnych Projektu (cakowita warto projektu 6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki (w z) 2010 rok wydatki razem (9+13) z tego: rodki z budetu krajowego** wydatki razem (10+11+ 12) z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae** razem wydatki (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na poyczki i obligacje prefinansowane z kredyty budetu pastwa lub dotacje rozwojowe 14 15 16 pozostae

1 1.

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:

3 x

5 49 575

6 49 575

8 31 722

9 31 722

10

11

12 31 722

13

17

1.1

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 II - Przyspieszenie e-Rowoju Mazowsza 2.2. - Rozwj e-usug Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa 750 75095 6639 34 905 34 905 20 355 20 355 20 355

z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 1.2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:

20 355 8 730 5 820 -

20 355 8 730 5 820 -

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 I - Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, poprzez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 150 15011 6639 14 670 14 670 11 367 11 367 11 367

z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. -

11 367 3 303 -

11 367 3 303 -

2. 2.1

Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

ogem

Zacznik nr 5 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu miasta podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych
Lp. 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6 II. Dzia Rozdz. 2 Tre 5 Nazwa jednostki Wojewdztwo Mazowieckie Wojewdztwo Mazowieckie Powiat Przasnyski Miejski Dom Kultury w Przasnyszu Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu Powiat Przasnyski 0 0 0 555.000 430.000 0 985.000 0 0 0 0 0 0 0 11.367 20.355 111.218 0 0 500.000 642.940 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej 6 7

celowej 8

3 4 Jednostki sektora finansw publicznych 150 750 801 921 921 926 15011 75095 80110 92109 92116 92601 6639 6639 2320 2480 2480 6300

Razem jednostki sektora finansw publicznych Jednostki nie nalece Nazwa zadania do sektora finansw publicznych 801 801 801 80104 80104 80104 2540 2540 2540 Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Makowska 78 na 129 dzieci Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 na 18 dzieci Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Zaciszna na 43 dzieci Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sowackiego 8 b na 76 dzieci Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Jzykowego w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 na 18 dzieci Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaci Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul w. Wojciecha 1 na 31 uczniw Wspieranie projektw kulturalnych popularyzujcych tradycje, histori i dziedzictwo kulturowe Przasnysza Wspieranie projektw kulturalnych popularyzujcych tradycje, histori i dziedzictwo kulturowe Przasnysza Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza Ogem I + II

1. 2. 3.

643.915 89.849 214.638

0 0 0

0 0 0

4. 5. 6.

801 801 801

80104 80104 80110

2540 2540 2540

379.361 89.849 141.434

0 0 0

0 0 0

7. 8. 9.

921 921 926

92195 92195 92695

2810 2820 2820

0 0 0 1.559.046 2.544.046

0 0 0 0 0

15.000 35.000 80.000 130.000 772.940

Razem jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych

Zacznik nr 6 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanymi w 2010 roku

Jednostka organizacyjna Urzd Miasta Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Miejskie Przedszkole Nr 1 Miejskie Przedszkole Nr 2 Publiczne Gimnazjum Stowka szkolna Nr 1 Stowka szkolna Nr 2 Stowka szkolna przy Publicznym Gimnazjum Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - rodowiskowy Dom Samopomocy Orodek Sportu i Rekreacji Ogem

Dzia

Rozdz.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 50.000 40.000 30.000 5

dochody

wydatki razem 11.500 9.000 30.000 97.000 81.000 5.000 168.839 239.725 146.400 715

w tym: Stan rodkw biece majtkowe obrotowych na koniec roku 5.500 9.000 30.000 97.000 81.000 5.000 168.839 239.725 146.400 715 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 801 801 801 801 801 801 801 801 852

75023 80101 80101 80104 80104 80110 80148 80148 80148 85203

500 8.000 29.000 96.000 80.000 5.000 118.839 199.725 116.400 710

926

92604

40.000 175.005

26.000 680.174

66.000 855.179

66.000 849.179

0 6.000

0 0

Zacznik nr 7 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Plan dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatkw na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziaania Narkomanii na 2010 rok
Dochody rda dochodw 1 Z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu Dzia Rozdz. 2 3 756 75618 0480 4 Plan 5 Nazwa programu 6 Wydatki Dzia 7 851 85154 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4410 4610 4750 6060 852 85205 4110 4120 4170 4210 4750 II. Miejski Program Przeciwdziaania Narkomanii 851 85153 4210 4300 4410 Ogem dochody 300.000 Ogem wydatki Rozdz. 8 9 Plan 10 230.000 230.000 4.000 800 65.000 52.000 12.000 83.800 1.000 1.400 5.000 1.000 4.000 35.000 35.000 2.000 400 29.600 2.000 1.000 35.000 35.000 3.000 31.500 500 300.000

300.000 I. Miejski Program Profilak300.000 tyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych 300.000

Zacznik nr 8 do uchway nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz. 90011 - fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w zotych
Lp. I. II. 1. III. 1. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690-wpywy z rnych opat Suma I i II Wydatki Wydatki biece, w tym: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia, w tym: a)zakup materiaw zwizanych z ochron rodowiska 4300 - zakup usug pozostaych, w tym: a) urzdzenie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie i zakrzewie IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku Suma III i IV Plan na 2010 rok 2.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 12.000

Przewodniczcy Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp. Wyszczeglnienie Kwota dugu na dzie Umorzenie 31.12.2009 3 10.241.723 10.241.723 1.834.123 407.600 8.000.000 4 Prognoza 2010 5 12.741.723 10.241.723 1.834.123 407.600 8.000.000 2.500.000 2011 6 11.393.827 11.393.827 1.576.803 317.024 9.500.000 2012 7 9.545.931 9.545.931 1.319.483 226.448 8.000.000 2013 8 7.698.035 7.698.035 1.062.163 135.872 6.500.000 2014 9 5.850.139 5.850.139 804.843 45.296 5.000.000

1 1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2

2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

2.500.000

1.857.896 1.347.896 347.896 1.000.000

2.420.896 1.847.896 347.896 1.500.000

2.318.896 1.847.896 347.896 1.500.000

2.265.896 1.847.896 347.896 1.500.000

2.047.616 1.757.616 257.616 1.500.000

510.000 37.623.648 38.775.752 (-)1.152.104 30,28 30,28

573.000 38.752.400 36.904.504 1.847.896 24,63 24,63

471.000 39.914.900 38.067.004 1.847.896 19,29 19,29

418.000 41.112.400 39.264.504 1.847.896 14,23 14,23

290.000 42.345.700 40.588.084 1.757.616 9,66 9,66

6.3 6.4

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

4,94 4,94

6,25 6,25

5,81 5,81

5,51 5,51

4,84 4,84

Lp. 1 1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Wyszczeglnienie 2015 2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: Poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 6,77 6,77 3,06 3,06 195.000 43.616.100 42.475.525 1.140.575 1.335.575 1.140.575 140.575 1.000.000 3.500.000 3 4.092.523 4.092.523 592.523 2016 4

Prognoza 2017 5 2.951.948 2.951.948 451.948 2.500.000 1.291.948 1.291.948 291.948 1.000.000 2018 7 131.948 131.948 131.948

1.745.000 1.660.000 160.000 1.500.000

1.215.000 1.160.000 160.000 1.000.000

136.948 131.948 131.948

85.000 44.924.600 43.264.600 1.660.000 2,88 2,88 3,88 3,88

55.000 46.262.300 45.102.300 1.160.000 0,29 0,29 2,63 2,63

5.000 47.660.500 47.528.552 131.948 0 0 0,29 0,29

Burmistrz: Waldemar Trochimiuk

Wykaz remontw planowanych do realizacji w roku budetowym 2010


Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dzia 2 600 700 750 801 801 801 852 900 926 Rozdz. 3 60016 70095 75023 80101 80104 80110 85219 90015 92604 4 4270 4270 4270 4270 4270 4270 4270 4270 4270 Nazwa zadania 5 Remonty biece chodnikw i ulic Remonty biece komunalnych zasobw mieszkaniowych Remonty biece i naprawy w budynku Urzdu Miasta Remonty biece w Szkoach Podstawowych nr 1 i 2 Remonty biece w Przedszkolach Remonty biece w Gimnazjum Remonty biece w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej Remonty biece owietlenia ulicznego Remonty biece na stadionie miejskim Razem Planowane nakady na 2010 rok 6 450.000 150.000 5.000 100.000 50.000 50.000 3.000 150.000 1.000 959.000

Przewodniczcy Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc