You are on page 1of 8

UCHWAA Nr XXIV/105/08

RADY GMINY KRASNOSIELC


z dnia 17grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy na 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 108 pkt 2 i art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze. zm.) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co nastpuje.
1. Zmniejsza si plan dochodw budetowych o kwot 5 315 873z do kwoty 16 309 940z zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway.
2.1. Zmniejsza si plan wydatkw budetowych o kwot 6 055 401z do kwoty 16 805 966z zgodnie z
zacznikiem nr 2 do uchway.
2. Plan finansowy wydatkw na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej zgodnie z zacznikiem
nr 2a do uchway.
3. Przychody i rozchody budetu gminy na 2008 rok przedstawiono zgodnie z zacznikiem nr 3 do
uchway.
4.1. Plan wydatkw inwestycyjnych po zmianach wynosi 3 233 323,92z, zgodnie z zacznikiem nr 4 do
uchway.
2. Limit wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrbnieniem na finansowanie poszczeglnych programw zgodnie z zacznikiem nr 4a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 4b do uchway.
5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
6.1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
2. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczcy Rady Gminy Krasnosielc:
Tomasz Olszewik

Zacznik nr 1
do uchway nr XXIV/105/08
Wjta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dzia
010

Rozdzia

Tre

Przed zmiana
4 370 134,00

Zmiana
-3 814 000,00

Po zmianie
556 134,00

Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

3 988 500,00

-3 814 000,00

174 500,00

649 000,00

- 629 000,00

20 000,00

6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw
wojewdztw, pozyskane z innych rde

3 185 000,00

-3 185 000,00

0,00

1 040 000,00

-840 000,00

200 000,00

1 040 000,00
840 00,00

-840 000,00
-840 000,00

200 000,00
0,00

89 370,00
89 370,00

12 568,00
12 568,00

101 938,00
101 938,00

78 000,00

12 568,00

90 568,00

Rolnictwo i owiectwo
01010

600

Transport i czno
60016

700
70005

Drogi publiczne gminne


6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw
wojewdztw, pozyskane z innych rde
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicz-

nych oraz innych umw o podymnym charakterze


750

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

0970 Wpywy z rnych dochodw

15 000,00

93 900,00

-197 381,00

2 547 366,00

697 503,00

-222 381,00

475 122,00

0310 Podatek od nieruchomoci

611 963,00

-220 000,00

391 963,00

0330 Podatek leny


Wpyw z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadkw o darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
0310 Podatek od nieruchomoci

84 010,00
801 990,00

-2 381,00
24 000,00

81 629,00
825 990,00

300 668,00

-15 000,00

285 668,00

0320 Podatek rolny

268 032,00

20 000,00

288 032,00

0330 Podatek leny


0360 Podatek od spadkw i darowizn

45 629,00
12 841,00

5 000,00
2 000,00

50 629,00
14 841,00

0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

47 000,00

8 000,00

55 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

5 000,00
98 796,00

4 000,00
1 000,00

9 000,00
99 796,00

6 000,00

1 000,00

7 000,00

512 014,00
471 190,00

-193 140,00
-193 140,00

318 874,00
278 050,00

Wpyw z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od


czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat od osb
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101

0830 Wpywy z usug


0970 Wpywy z rnych dochodw
6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Ochrona zdrowia

851
85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
0970 Wpywy z rnych dochodw
Kultura fizyczna i sport

926

158 544,00
93 900,00

78 900,00

75615

75618

15 000,00
15 000,00

2 744 747,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych


jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich pobraniem

75616

143 544,00
78 900,00

92601

Obiekty sportowe
6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Razem:

0,00

960,00

960,00

0,00
435 000,00

5 900,00
-200 000,00

5 900,00
235 000,00

0,00

1 080,00

1 080,00

0,00

1 080,00

1 080,00

0,00
350 000,00

1 080,00
-300 000,00

1 080,00
50 000,00

350 000,00

-300 000,00

50 000,00

350 000,00

-300 000,00

50 000,00

21 625 813,00

-5 315 873,00

16 309 940,00

Zacznik nr 2
do uchway nr XXIV/105/08
Wjta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dzia

Rozdzia

010

Tre
Rolnictwo i owiectwo

01010

600
60013

Zmiana

Po zmianie

4 588 169,00

-3 745 000,00

843 169,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjana wsi


6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 201 535,00
3 185 000,00

-3 745 000,00
-3 185 000,00

465 535,00
0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Transport i czno

645 000,00
2 394 721,00

-560 000,00
-1 240 000,00

85 000,00
1 154 721,00

281 549,00

-280 000,00

1 549,00

280 000,00

-280 000,00

0,00

1 751 885,00

-960 000,00

791 885,00

840 000,00

-840 000,00

0,00

Drogi publiczne wojewdzkie


6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

60016

Przed zmian

Drogi publiczne gminne


6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
750

Administracja publiczna
Rady gmin (miast na prawach powiatu)

75022
75023

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

751

2 000,00

100,00

2 100,00

1 200,00
46 850,00

300,00
900,00

1 500,00
47 750,00

57 725,00

7 300,00

65 025,00

1 652 359,00
73 000,00

29 578,00
2 300,00

1 681 937,00
75 300,00

68 700,00
1 478 959,00

2 300,00
27 278,00

71 000,00
1 506 237,00

19 500,00

167 500,00

500,00
80,00

17 340,00
960,00

4300 Zakup usug pozostaych

92 400,00

3 500,00

95 900,00

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

21 155,00
5 205,00

3 698,00
0,00

24 853,00
5 205,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa

960,00

0,00

960,00

138,00

-14,00

124,00

802,00
199 652,00

14,00
0,00

816,00
199 652,00

75412

173 552,00

0,00

173 552,00

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze


4260 Zakup energii

Ochotnicze strae poarne

17 500,00
13 300,00

-500,00
800,00

17 000,00
14 100,00

4270 Zakup usug remontowych

11 000,00

- 300,00

10 700,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych


jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

54 200,00

-3 500,00

50 700,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych


4210 Zakup materiaw i wyposaenia

47 000,00

- 3 500,00

43 500,00

756

801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
852

Pomoc spoeczna

85295

139 225,00
120 725,00

16 840,00
880,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

85219

90 000,00

8 600,00
8 600,00

148 000,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

75647

-120 000,00

130 625,00
112 125,00

4260 Zakup energii


4280 Zakup usug zdrowotnych

75101

754

210 000,00

Orodki pomocy spoecznej


4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Pozostaa dziaalno
4303 Zakup usug pozostaych

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Owietlenie ulic, placw i drg

90015

4260 Zakup energii


926

Kultura fizyczna i sport


Obiekty sportowe

92601

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Razem

4 000,00

-3 500,00

500,00

7 326 763,00
4 497 731,00

-395 940,00
-395 940,00

6 930 823,00
4 101 791,00

2 465,00

960,00

3 225,00

1 197 271,00

-396 900,00

800 371,00

3 529 839,00

0,00

3 529 839,00

361 698,00
4 535,00

0,00
905,00

361 698,00
5 440,00

5 500,00

-905,00

4 595,00

257 581,00

0,00

257 581,00

20 135,00

0,00

20 135,00

306 710,00
218 610,00

-1 300,00
-1 300,00

305 410,00
217 310,00

150 000,00

-1 300,00

148 700,00

1 150 939,00
1 131 939,00

-707 839,00
-707 839,00

443 100,00
424 100,00

1 131 939,00

-707 839,00

424 100,00

22 861 367,00

-6 055 401,00

16 805 966,00

Zacznik nr 2a
do uchway nr XXIV/105/08
Wjta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dzia

Rozdzia

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i owiectwo
01095

Pozostaa dziaalno
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

75101

75109

117,00

0,00
0,00

4 755,00
1 894,00

374 150,00

0,00

374 150,00

64 321,00
64 321,00

0,00
0,00

64,321,00
64 321,00

50 595,00
4 121,00

0,00
0,00

50 595,00
4 121,00

4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne

8 262,00

0,00

8 262,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

1 343,00
5 205,00

0,00
0,00

1 343,00
5 205,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa
4110 Skadki ma ubezpieczenia spoeczne

960,00

0,00

960,00

138,00

-14,00

124,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4170 Wynagrodzenia bezosobowe

20,00
802,00

0,00
14,00

20,00
816,00

4 245,00

0,00

4 245,00

2 860,00

0,00

2 860,00

76,00

0,00

76,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4170 Wynagrodzenia bezosobowe

12,00
500,00

0,00
0,00

12,00
500,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4300 Zakup usug pozostaych

336,00
200,00

0,00
0,00

336,00
200,00

4410 Podre subowe krajowe

261,00

0,00

261,00

400,00
400,00

0,00
0,00

400,00
400,00

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,


wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne

754
75414

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
Pomoc spoeczna

852
85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
3110 wiadczenia spoeczne

0,00

0,00

0,00
0,00

400,00
2 659 590,00

2 491 400,00

0,00

2 491 400,00

2 398 175,00

0,00

2 398 175,00

42 520,00
2 949,00

0,00
0,00

42 520,00
2 949,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

17 099,00

0,00

17 099,00

1 209,00
4 590,00

0,00
0,00

1 209,00
4 590,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

85214

0,00
400,00
2 659 590,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

85213

381 634,00
718,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

751

381 634,00

0,00
0,00

117,00

4430 Rne opaty i skadki


75011

0,00

381 634,00
718,00
4 755,00
1 894,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


4300 Zakup usug pozostaych
750

381 634,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby


pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za niektre osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 wiadczenia spoeczne
Razem

6 460,00

0,00

6 460,00

12 391,00
907,00

0,00
0,00

12 391,00
907,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

5 100,00

9 080,00

0,00

9 080,00

9 080,00
159 110,00

0,00
0,00

9 080,00
159 110,00

159 110,00
3 111 150,00

0,00
0,00

159 110,00
3 111 150,00

Zacznik nr 3
Do Uchway Nr XXIV/105/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.

952

Tre
Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

Przed zmian
1 304 355,00

Zmiana
-739 528,00

Po zmianie
564 827,00

955

kredyty
Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

1 304 355,00
244 540,00

-739 528,00
0,00

564 827,00
244 540,00

0,00

0,00

0,00

Razem

1 548 895,00

-739 528,00

809 367,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XXIV/105/08
Wjta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku
Lp.

Dzia

Rozdz.

1.

O10

O1010

O10

O1010

O10

O1010

O10

**

Nazwa zadania
inwestycyjnego

czne koszty
finansowe

6
2 890 181

Budowa sieci wodocigowej we wsiach


Ruzieck, Niesuowo,
Grdy, azy, Nowy
Krasnosielc, Budy
Prywatne, Sulicha i stacji
uzdatniania wody we
wsi Amelin

11 411 737

6050

Aktualizacja dokumentacji technicznej oczyszczalni ciekw w


Krasnosielcu

30000

O1010

6050

Modernizacja stacji
uzdatniania wody w
Krasnosielcu

317570

600

60014

6300

Modernizacja drogi we
wsi Budy Prywatne,
ronda w miejscowoci
Drdewo wraz z
chodnikiem o d. 1 km na
drodze DrdewoWlka D.

360 000

600

60016

600

60016

6050

Modernizacj drogi
gminnej w miejscowoci
Drdewo Mae

81 000

600

60016

6050

Modernizacja drg
gminnych w miejscowoci Pienice i Wola
Wociaska

405 344

600

60016

Budowa ulic: Baniowej,


Wschodniej i Sonecznej
w Krasnosielcu

1 190 871

10

600

60016

6 050

Budowa chodnikw na
ul. Mynarskiej i Plac
Kocielny oraz parkingu
przy Orodku Zdrowia w
Krasnosielcu

11

600

60016

6 060

12

700

70005

6 050

6059

6059

6 059

Planowane wydatki
rok budetowy 2008
(8+9+10+11)

Budowa sieci wodocigowej we wsiach:


Krasnosielc, Krasnosielc
Leny, Nowy Sielc,
Wymysy, Pienice, Wola
Jzefowo

6059

Koszty do
roku 2007

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

33 500

33 500,00

51 500

51 500,00

30000

30 000,00

310250

160 250,00

360 000

360 000,00

45 000

45 000,00

81 000

81 000,00

67 344

338 000

138 000,00

3 660

45 000

45 000,00

87 149

87149

87149

Wykup nieruchomoci
pod drogi gminne

20000

20000

20000

Modernizacja budynkw

65025

65025

65025

Przebudowa drogi
gminnej (od drogi
wojewdzkiej nr 544)
Biernaty Chopia ka

1 107 844

105 737

7320

10 000

0,00

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

12
0,00

Urzd Gminy
Krasnosielc

0,00

Urzd Gminy
Krasnosielc

Urzd Gminy
Krasnosielc

B:150 000

Urzd Gminy
Krasnosielc
Urzd Gminy
Krasnosielc

0,00

Urzd Gminy
Krasnosielc

Urzd Gminy
Krasnosielcu
B:200000

Urzd Gminy
Krasnosielc

0,00

Urzd Gminy
Krasnosielc
Urzd Gminy
Krasnosielc

wynajtych pod orodki


zdrowia w Drdewie i
Krasnosielcu
13

750

75023

6 060

Zakup centrali telefonicznej do Urzdu


Gminy

10900

10900

10900

14

754

75412

6 060

Zakup sprztu specjalistycznego dla OSP w


Niesuowie i Grabowie
(pompy szlamowe)

11610

11610

114

15

754

75411

6 300

Zakup samochodw
atowniczych dla PSP
Makw Maz.

20000

20000

20000

16

801

80101

6050

Modernizacja Szkoy
Podstawowej w Rakach
(naprawa dachu, remont
korytarzy)

229 550

229 550

194 550,00

17

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej w Szkole


Podstawowej w Drdewie

1 633 000

18

801

80101

6050

Budowa stowki przy


SP i Gimnazjum w
Krasnosielcu

3 100

3 100

3 100,00

19

O10

O1010

6060

Projekt na budow
przydomowych oczyszczalni ciekw

21 000

21 000

21 000,00

20

852

85219

6068

Zakup zestawu komputerowego dla wyposaenia


stanowiska pracy w
ramach POKL: Rozwj i
upowszechnianie
aktywnej integracji przez
OPS

8 438,92

8 438,92

Remont i modernizacja
budynku Gminnego
Orodka Kultury w
Krasnosielcu

471 480

Modernizacjaczarnego
boiska w Krasnosielcu

424 100

6069

21

921

92109

6059
6058

22

926

92601

6 050

Ogem

20 799 899,92

14 909

567 721

1 000

209 970

B:11496

B:35000

367 721

B:200000

Urzd Gminy
Krasnosielc

Urzd Gminy
Krasnosielc
B:424,25

470 480

49 643,00

42 000

424 100

374 100,00

B:50000

3 233 323,92

1 789 831,00

409 721

646 920,25

8 014,67

Orodek
Pomocy
Spoecznej w
Krasnosielcu

378 837,00

Urzd Gminy
Krasnosielc

Urzd Gminy
Krasnosielc
386 851,67

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 4a
do uchway nr XXIV/105/08
Wjta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji(w latach)

czne
koszty
finansowe

O10

O1010

6058

Budowa sieci wodocigowej


we wsiach: Krasnosielc,
Krasnosielc Leny, Nowy
Sielc, Wymysy, Pienice, Wola
Jzefowo /2005-2009/

2 890 181

Budowa sieci wodocigowej


we wsiach: Ruzieck, Niesuowo, Grdy, azy, Nowy
Krasnosielc, Budy Prywatne,
Sulicha i stacji uzdatniania
wody we wsi Amelin /20072010/

11 411 737

Przebudowa drogi gminnej (od


drogi wojewdzkiej 544
Biernaty - Chopia ka)/20072009/

6059

O10

O1010

6058
6059

600

60016

6058
6059

600

60016

6058
6059

Koszty
poniesione
do roku 2007
wcznie

Planowane wydatki
rok budetowy 2008
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne
jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

33 500

33 500

105 737

51500

51500

1 107 844

10 000

45 000

Budowa ulicy Baniowej,


Wschodniej i Sonecznej w
Krasnosielcu /2007-2009/

1 190 871

3 660

801

80101

6050

Budowa stowki przy Zespole


Szk w Krasnosielcu/
2005-2010 /

1 200 000

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej w

1 633 000

14 909

2009

12

2011

13

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

14

A.
B.
C.

1 400 000

1456681

Urzd Gminy
Krasnosielc

A.
B.
C.

7 150 000

4104500

Urzd Gminy
Krasnosielc

45 000

500 000

552844

Urzd Gminy
Krasnosielc

45 000

45 000

550 000

592211

Urzd Gminy
Krasnosielc

3 100

3 100

567 721

2010

400 000

400000

367 721

B:200000

493 100

557270

396900

Urzd Gminy
Krasnosielc
Urzd Gminy

Szkole Podstawowej w
Drdewie /2006-2010/

Krasnosielc

Ogem

19 433 633

134 306

745 821

178 100

367 721

200 000

10 493 100

7 663 506

396 900

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 4b
do uchway nr XXIV/105/08
Wjta Gminy Krasnosielc
z dnia 17 grudnia 2008r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw
pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci

Lp.

Projekt

Wydatki
majtkowe razem:

1.1

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

4
x

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Sektorowy Program Operacyjny


Zrwnowaony Rozwj Obszarw Wiejskich

Dziaanie:

Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Nazwa projektu:

Remont i modernizacja budynku GOK w Krasnosielcu


58

16 960 154,92 3 528 314,25 13 431 840,67 653 918,92

Priorytet:

z tego: 2008r.

2008r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

Program:

Razem wydatki:

Planowane wydatki

rodki
z budetu UE

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

obligacje

10

11

267 067,25

42 000,00

pozostae**

12
0,00

Wydatki razem
(14+15+16+17)

13

225 067,25

386 851,67

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowanie
z budetu
pastwa

poyczki
i kredyty

14

15
0,00

0,00

obligacje pozostae

16

17

0,00 386 851,67

dz. 921

470 480

91 643

378 837

470 480

91 643

42 000

49 643

378 837

378 837

rozdz.92109
6058 6059

470 480

91 643

378 837

470 480

91 643

42 000

49 643

378 837

378 837

2009r.
2010r.
2011 r
1.2

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet:

Priorytet III - Regionalny System Transportowy

Dziaanie:

Dziaanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewdzkiej nr 544) Biernaty - Chopia ka

Razem wydatki:

23

1 097 844

255 569

842 275

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

2009r.

500 000

100 000

400 000

2010r.

552 844

110 569

442 275

z tego: 2008r.

dz. 600
rozdz.60016
6058 6059

2011r.
1.3

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet:

Priorytet III - Regionalny System Transportowy

Dziaanie:

Dziaanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu:

Przebudowa ul. Baniowej, Sonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu

Razem wydatki:

23

1 187 211

273 442

913 769

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

2009r.

550 000

110 000

440 000

2010r.

592 211

118 442

473 769

z tego: 2008r.

dz.600
rozdz.60016

2011r.
1.4

Program:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej

Dziaanie:

Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej

Nazwa projektu:

Budowa sieci wodocigowej we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leny, Nowy Sielc, Wymysy, Pienice, Wola Jzefowo

Razem wydatki:

45

z tego: 2008r.

dz. O10

2009r.

rozdz.O1010
6058 6059

2010r.

2 890 181

604 836

2 285 345

33 500

33 500

33 500

33 500

33 500

33 500

33 500

33 500

1 400 000

280 000

1 120 000

1 456 681

291 336

1 165 345

2011r.
1.5

Program:

RPO 2007 - 2013

Priorytet:

Priorytet IV - rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka

Dziaanie:

4.1 Gospodarka wodno - ciekowa

Nazwa projektu:

Budowa Sieci Wodocigowej we wsiach: Ruzieck, Niesuowo, Grdy azy, Nowy Krasnosielc, Budy Prywatne, Sulicha i stacji uzdatniania wody we wsi Amelin

Razem wydatki:

45

11 306 000

2 302 400

9 003 600

51 500

51 500

51 500

51 500

51 500

51 500

51 500

51 500

2009r.

7 150 000

1 430 000

5 720 000

2010r.

4 104 500

820 900

3 283 600

424,25

8 014,67

8 014,67

z tego: 2008r.

dz. O10
rozdz.O1010
6058 6059

2011r.
1.3

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

Priorytet VII-Promocja integracji spoecznej

Dziaanie:

7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.

Nazwa projektu:

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOECZNO ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE KRASNOSIELC

Razem wydatki:

65

dz. 852,
rozdz.85219
6068 6069

8 438,92

424,25

8 014,67

8 438,92

424,25

z tego: 2008r.
2
2.1

Wydatki biece
razem:

424,25

8 014,67

8 438,92

424,25

424,25

8 014,67

8 014,67

13 432,15

70 504,93

83 937,08

13 432,15

13 432,15

70 504,93

70 504,93

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

Priorytet VII- Promocja integracji spoecznej

Dziaanie:

7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.

Nazwa projektu:

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOECZNO ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE KRASNOSIELC

Razem wydatki:

65

83 937,08

13 432,15

70 504,93

83 937,08

13 432,15

13 432,15

70 504,93

70 504,93

83 937,08

13 432,15

70 504,93

83 937,08

13 432,15

13 432,15

70 504,93

70 504,93

dz. 852, rozdz.


85214 3119

9 700,00

9 700,00

9 700,00

9 700,00

9 700,00

dz.852, rozdz
85219 4018

24 508,01

24 508,01

24 508,01

dz.852, rozdz
85219 4019

1 297,32

dz.852, rozdz
85219 4118

4 664,53

4 664,53

4 664,53

dz.852, rozdz
85219 4119

246,92

dz.852, rozdz
85219 4128

600,45

600,45

600,45

dz.852, rozdz
85219 4129

31,78

dz.852, rozdz
85219 4178

8 925,15

8 925,15

8 925,15

1 139,67

1 139,67

645,81

645,81

28 420,93

28 420,93

375,14

375,14

284,92

284,92

940,32

940,32

z tego: 2008r.

2.2

8 438,92
83 937,08

dz.852, rozdz
85219 4179

472,45

dz.852, rozdz
85219 4218

1 139,67

dz.852, rozdz
85219 4219

60,33

dz.852, rozdz
85219 4288

645,81

dz.852, rozdz
85219 4289

34,19

dz.852, rozdz
85219 4308

28420,,93

dz.852, rozdz
85219 4309

1 504,44

dz.852, rozdz
85219 4378

375,14

dz.852, rozdz
85219 4379

19,86

dz.852, rozdz
85219 4748

284,92

dz.852, rozdz
85219 4749

15,08

dz.852, rozdz
85219 4758

940,32

dz.852, rozdz
85219 4759

49,78

24 508,01
1 297,32

24 508,01
1 297,32

4 664,53
246,92

246,92
600,45

31,78
8 925,15

8 925,15

1 139,67

1 139,67

472,45

60,33

60,33
645,81

34,19

1 504,44

246,92

246,92

31,78

31,78

472,45

472,45

60,33

60,33

34,19

34,19

645,81
34,19

28 420,93

1 297,32

600,45
31,78

472,45

1 297,32

4 664,53

28 420,93
1 504,44

1 504,44

1 504,44

19,86

19,86

15,08

15,08

49,78

49,78

49,78

17 044 092,00 3 541 746,40 13 502 345,60 737 856,00

280 499,40

375,14
19,86

19,86
284,92

15,08

284,92
15,08

940,32
49,78

375,14

940,32

...............
Ogem (1+2)

42 000,00

0,00

238 499,40

457 356,60

0,00

0,00

0,00 457 356,60

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Przewodniczcy Rady Gminy Krasnosielc:


Tomasz Olszewik