You are on page 1of 1

UCHWAA Nr XXXV/278/09 RADY POWIATU WGROWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkoom niepublicznym o uprawnieniach szk publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystywania. Dziaajc na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Powiatu Wgrowskiego uchwala, co nastpuje: 1.1. W uchwale nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Wgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkoom niepublicznym o uprawnieniach szk publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystywania wprowadzi nastpujce zmiany: 1) W 6 ust. 2 5 przyjmuje brzmienie: 2. Kwota dotacji na pierwszy miesic roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej iloci uczniw na ten miesic zawartej we wniosku, o ktrym mowa w 5. 3. Kwota dotacji na kady kolejny miesic ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta/dotowanego podmiotu o faktycznej iloci uczniw (suchaczy) za miesic poprzedni oraz aktualnej iloci uczniw (suchaczy) przypadajcej na miesic bdcy przedmiotem dotacji (biecy rozliczeniowy), przekazywanej w informacji wg zacznika, o ktrym mowa z 7 ust. 1. Wykrelenie ucznia (suchacza) w trakcie trwania miesica nie wpywa na wielko otrzymanej dotacji. 4. W przypadku, gdy faktyczna ilo uczniw uczszczajcych w miesicu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjtych do wyliczenia dotacji miesicznej w ust. 2 i 3, kwota dotacji na miesic nastpny obejmuje odpowiednie potrcenie lub dopat rnicy za miesic poprzedni, z zastrzeeniem ust. 6. 5. W przypadku zmiany w trakcie roku budetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki Starosta Wgrowski lub osoba dziaajca z jego upowanienia dokonuje weryfikacji kwoty dotacji nalenej dla jednostki i odpowiednio, o ustalon rnic, zmniejsza lub powiksza raty dotacji na kolejne miesice danego roku kalendarzowego. O weryfikacji kwoty dotacji nalenej na ucznia (suchacza) beneficjent/dotowany podmiot informowany jest pisemnie do koca miesica, w ktrym dokonano takiej weryfikacji. 2) W 7 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 2. Rozliczeniu podlegaj tylko te faktury/dokumenty ksigowe, ktrych koszty zostay pokryte w czci lub w caoci z otrzymanej dotacji. Do informacji okrelonej zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway kopii faktur/dokumentw ksigowych nie docza si. 2. W zaczniku nr 1 przedmiotowej uchway, punkt trzeci przyjmuje brzmienie: 3. Planowana liczba uczniw, suchaczy w okresie stycze - grudzie (rednia warto miesiczna) - .., w tym w okresie stycze sierpie - .., wrzesie - grudzie - .. 3. W zaczniku nr 2 przedmiotowej uchway, punkt pierwszy przyjmuje brzmienie: 1. Aktualna liczba suchaczy - ...,
(dla kadego typu szkoy oddzielnie)

w tym m-cu poprzednim - .


(dla kadego typu szkoy oddzielnie)

2. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Wgrowskiego. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczca Rady Powiatu: Anna Brodacka-Bartoszuk