You are on page 1of 16

UCHWAA Nr XXXIII/297/09

RADY GMINY IZABELIN


z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Izabelin na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w
zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Dochody budetu w wysokoci 51.442.910z zgodnie z zacznikiem nr 1, w tym:
-

dochody biece w kwocie 33.842.910z,

dochody majtkowe w kwocie 17.600.000z.


2.1. Wydatki budetu w wysokoci 63.799.310z zgodnie z zacznikiem nr 2, w tym:

wydatki biece w kwocie 33.248.333z,

wydatki majtkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 30.550.977z, zgodnie z zacznikiem nr 3.

2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012, zgodnie z zacznikiem
nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 5.
3. Deficyt budetu w wysokoci 12.356.400z, ktry zostanie sfinansowany przychodami pochodzcymi
z:
-

zaciganych kredytw w kwocie 6.400.000z,

sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez gmin w kwocie 4.980.000z,

wolnych rodkw w kwocie 976.400z.

4. Przychody budetu w cznej kwocie 14.821.400z, rozchody budetu w cznej kwocie 2.465.000z
zgodnie z zacznikiem nr 6.
5.1. Ustala si limity zobowiza z tytuu kredytw na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu
w kwocie 700.000z.
2. Ustala si limity zobowiza na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 11.380.000z
w tym z tytuu:
-

kredytw w kwocie 6.400.000z,

emitowanych papierw wartociowych w wysokoci 4.980.000z.


6. W budecie tworzy si rezerw ogln w wysokoci 300.000z.

7.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 8.
8. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikami nr 9 i 10.
9. Ustala si plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach funduszu soeckiego w podziale
na soectwa zgodnie z zacznikiem nr 11.
10. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych
zgodnie z zacznikiem nr 12.

11. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, zgodnie z zacznikiem nr 13.
12.1. Ustala si dochody w kwocie 150.000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125.000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych.
2. Ustala si wydatki w kwocie 25.000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii.
13. Upowania si Wjta do:
1) zacigania kredytw na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 700.000z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 4 i nr 5,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 700.000z,
3) przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do:
a) dokonywania przeniesie w planie wydatkw budetowych z wyczeniem przeniesie wydatkw inwestycyjnych i na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz uprawnie do dokonywania przeniesie w
planie wydatkw finansowanych z dochodw wasnych,
b) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki, a termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty
100.000z,
4) udzielania w roku budetowym poyczek do cznej kwoty 100.000z,
5) udzielania w roku budetowym porcze do kwoty 100.000z,
6) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
14. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Jerzy Pietrzak

Zacznik nr 1
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Dochody gminy Izabelin w 2010 roku
Dochody biece
w zotych
Dzia Rozdzia

1
700

rdo dochodw

Plan

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na
finansowanie
wydatkw na
realizacj zada
finansowanych
z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w oj. 5
ust 1 pkt 2 i 3 ufp

3
Gospodarka mieszkaniowa

170 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze

710
71035

Dziaalno usugowa
Cmentarze
0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
Administracja publiczna

750
75011

75023
751
75101

754
75414

756

75601

75615

Urzdy wojewdzkie

30 000
30 000

0
0

30 000

191 712

0
0

41 212

2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj


zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
ustawami
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

500

150 000

0970 Wpywy z rnych dochodw


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa

150 000
1 700

0
0

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony


prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 700

1 700

300
300

0
0

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

300

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z
ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

26 369 418

25 000

0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w


formie karty podatkowej
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

25 000

3 955 100

0310 Podatek od nieruchomoci


0320 Podatek rolny

3 650 000
100

0
0

55 000
100 000

0
0

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna

50 000

100 000

2 772 600

2 040 000

7 000

0330 Podatek leny


0340 Podatek od rodkw transportowych

4 100
120 000

0
0

0360 Podatek od spadkw i darowizn

100 000

0370 Opata od posiadania psw


0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

1 500
500 000

0
0

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu


terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpywy z opaty skarbowej

390 000

40 000

0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

150 000

0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

200 000

19 226 718

19 026 718

2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb fizycznych
0310 Podatek od nieruchomoci
0320 Podatek rolny

75621

41 712

0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

75618

170 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

0330 Podatek leny


0340 Podatek od rodkw transportowych

75616

170 000

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa


0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych

0020 Podatek dochodowy od osb prawnych


758

Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

75801

75814

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa


Rne rozliczenia finansowe
0920 Pozostae odsetki

801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101

200 000

5 075 380
4 995 380

0
0

4 995 380
80 000

0
0

80 000

11 000
5 000

0
0

0920 Pozostae odsetki

5 000

80104

Przedszkola
0920 Pozostae odsetki

5 000
5 000

0
0

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk


0920 Pozostae odsetki

1 000
1 000

0
0

Pomoc spoeczna

1 493 400

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

1 292 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum oje
wdcji spoecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw gmin)

1 292 000

4 900

500

4 400

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i


rentowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw gmin)

94 000

94 000

102 500
2 500

0
0

852
85212

85213

85214

85219

Orodki pomocy spoecznej


0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rnych dochodw
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw gmin)

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


90095

Pozostaa dziaalno
0690 Wpywy z rnych opat

Razem

1 000

99 000

500 000

500 000
500 000

0
0

33 842 910

Dochody majtkowe
Dzia Rozdzia

1
700

2
70005

801
80101
900

rdo dochodw

Plan

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na
finansowanie
wydatkw na
realizacj zada
finansowanych
z udziaem rodkw, o
ktrych mowa w oj. 5
ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Gospodarka mieszkaniowa

5
3 000 000

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

3 000 000

0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa


uytkowania wieczystego nieruchomoci
Owiata i wychowanie

3 000 000

7 500 000

7 500 000

Szkoy podstawowe
6208 Dotacje rozwojowe

7 500 000
7 500 000

7 500 000
7 500 000

7 100 000

7 100 000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

7 100 000

7 100 000

Razem

7 100 000
17 600 000

7 100 000
14 600 000

Dochody ogem:

51 442 910

14 600 000

6208 Dotacje rozwojowe

Zacznik nr 2
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Wydatki budetu gminy Izabelin w 2010 roku
w zotych
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych

z tego:

dotacje na
zadania
biece

Wydatki
majtkowe

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w oj. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

11

12

13

14

wynagrodzenia
wydatki
i skadki od nich zwizane z
naliczane
realizacj ich
statutowych
zada
1

010
01010
4300
01030
2850
150
15011
6639

400

40002

10

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w oj. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
15

16

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

18

Rolnictwo i owiectwo

3 200

3 200

3 200

3 200

Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi

3 000

3 000

3 000

3 000

Zakup usug pozostaych

3 000

3 000

3 000

3 000

Izby rolnicze

200

200

200

200

Wpaty gmin na rzecz izb


rolniczych

200

200

200

200

Przetwrstwo przemysowe

15 117

15 117

15 117

15 117

Rozwj przedsibiorczoci

15 117

15 117

15 117

15 117

Dotacje celowe przekazane


do samorzdu oje
wdztwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jst

15 117

15 117

15 117

15 117

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,


gaz i wod

220 000

220 000

220 000

220 000

Dostarczanie wody

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Transport i czno

5 564 000

2 689 000

1 625 000

1 625 000

1 064 000

0,00

0,00

0,00

0,00

2 875 000

2 875 000

Lokalny transport zbiorowy

1 069 000

1 069 000

5 000

5 000

1 064 000

2310

Dotacje celowe przekazane


gminie na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

1 064 000

1 064 000

1 064 000

4300

Zakup usug pozostaych

5 000

5 000

5 000

5 000

Drogi publiczne
wojewdzkie

2 000

2 000

2 000

2 000

Rne opaty i skadki

2 000

2 000

2 000

2 000

690 000

90 000

90 000

90 000

600 000

600 000

90 000

90 000

90 000

90 000

600 000

600 000

600 000

3 803 000

1 528 000

1 528 000

1 528 000

2 275 000

2 275 000

50 000

50 000

50 000

50 000

897 000

897 000

897 000

897 000

4260
600
60004

60013
4430
60014

Zakup energii

Drogi publiczne powiatowe


4430

Rne opaty i skadki

6300

Dotacje celowe na pomoc


finansow udzielan midzy
jst na dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych

60016

Drogi publiczne gminne

220 000

220 000

220 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

581 000

581 000

581 000

581 000

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

2 275 000

2 275 000

2 275 000

Gospodarka mieszkaniowa

2 439 000

1 839 000

1 839 000

5 000

1 834 000

600 000

600 000

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

2 223 000

1 623 000

1 623 000

5 000

1 618 000

600 000

600 000

700
70005
4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

5 000

5 000

5 000

5 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000

1 000

1 000

1 000

4300

Zakup usug pozostaych

100 000

100 000

100 000

100 000

4430

Rne opaty i skadki

12 000

12 000

12 000

12 000

4530

Podatek od towarw i usug


(VAT).

800 000

800 000

800 000

800 000

4590

Kary i odszkodowania
wypacane na rzecz osb
fizycznych

700 000

700 000

700 000

700 000

4610

Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego

5 000

5 000

5 000

5 000

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

600 000

600 000

600 000

Pozostaa dziaalno

216 000

216 000

216 000

216 000

60 000

60 000

60 000

60 000

70095
4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

156 000

156 000

156 000

156 000

Dziaalno usugowa

787 000

787 000

787 000

10 000

777 000

Plany zagospodarowania
przestrzennego

412 000

412 000

412 000

10 000

402 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

710
71004

71014

z tego:
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

400 000

400 000

400 000

400 000

Opracowania geodezyjne i

300 000

300 000

300 000

300 000

kartograficzne
4300

300 000

300 000

300 000

300 000

75 000

75 000

75 000

75 000

5 000

5 000

5 000

5 000

70 000

70 000

70 000

70 000

5 838 198

5 777 338

5 575 338

4 444 312

1 131 026

202 000

60 860

60 860

10 860

Urzdy wojewdzkie

297 738

297 738

297 738

274 212

23 526

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

211 212

211 212

211 212

211 212

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

20 000

20 000

20 000

20 000

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

36 000

36 000

36 000

36 000

4120

Skadki na Fundusz Pracy

7 000

7 000

7 000

7 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

6 000

6 000

6 000

6 000

4300

Zakup usug pozostaych

14 526

14 526

14 526

14 526

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

3 000

3 000

3 000

3 000

71035

Zakup usug pozostaych


Cmentarze

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

750

Administracja publiczna
75011

75022

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

251 000

251 000

71 000

18 000

53 000

180 000

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

180 000

180 000

180 000

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

18 000

18 000

18 000

18 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000

3 000

3 000

3 000

4270

Zakup usug remontowych

8 000

8 000

8 000

8 000

4300

Zakup usug pozostaych

18 000

18 000

18 000

18 000

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 500

1 500

1 500

1 500

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

4 000

4 000

4 000

4 000

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1 500

1 500

1 500

1 500

4410

Podre subowe krajowe

2 500

2 500

2 500

2 500

4420

Podre subowe
zagraniczne

4 000

4 000

4 000

4 000

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 500

1 500

1 500

1 500

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
ksero

4 000

4 000

4 000

4 000

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

5 000

5 000

5 000

5 000

5 160 600

5 110 600

5 088 600

4 152 100

936 500

22 000

50 000

50 000

17 000

17 000

17 000

75023

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

3040

Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze

5 000

5 000

5 000

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

3 298 500

3 298 500

3 298 500

3 298 500

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

222 600

222 600

222 600

222 600

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

500 000

500 000

500 000

500 000

4120

Skadki na Fundusz Pracy

81 000

81 000

81 000

81 000

4140

Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

15 000

15 000

15 000

15 000

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

50 000

50 000

50 000

50 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

130 000

130 000

130 000

130 000

4260

Zakup energii

160 000

160 000

160 000

160 000

4270

Zakup usug remontowych

140 000

140 000

140 000

140 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

10 000

10 000

10 000

10 000

4300

Zakup usug pozostaych

176 500

176 500

176 500

176 500

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

8 000

8 000

8 000

8 000

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

8 000

8 000

8 000

8 000

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

50 000

50 000

50 000

50 000

4410

Podre subowe krajowe

45 000

45 000

45 000

45 000

4420

Podre subowe
zagraniczne

15 000

15 000

15 000

15 000

4430

Rne opaty i skadki

25 000

25 000

25 000

25 000

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

44 000

44 000

44 000

44 000

4610

Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego

5 000

5 000

5 000

5 000

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

30 000

30 000

30 000

30 000

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
ksero

15 000

15 000

15 000

15 000

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

60 000

60 000

60 000

60 000

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych

50 000

50 000

50 000

75075

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

98 000

98 000

98 000

98 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

50 000

50 000

50 000

50 000

4300

Zakup usug pozostaych

48 000

48 000

48 000

48 000

Pozostaa dziaalno

30 860

20 000

20 000

20 000

10 860

10 860

10 860

Wpaty gmin i powiatw na


rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych

20 000

20 000

20 000

20 000

75095
2900

6639

751

75101

4170
754

Dotacje celowe przekazane


do samorzdu oje
wdztwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

10 860

10 860

10 860

10 860

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

1 700

1 700

1 700

1 700

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 700

1 700

1 700

1 700

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 700

1 700

1 700

1 700

1 425 200

545 200

495 200

70 000

425 200

50 000

880 000

880 000

Jednostki terenowe Policji

15 000

15 000

15 000

15 000

Zakup usug remontowych

15 000

15 000

15 000

15 000

Komendy wojewdzkie
Policji

94 000

94 000

94 000

94 000

Wpaty jednostek na
fundusz celowy

94 000

94 000

94 000

94 000

565 900

285 900

235 900

70 000

165 900

50 000

280 000

280 000

50 000

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75403
4270
75404
3000
75412

Ochotnicze strae poarne


3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

50 000

50 000

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

70 000

70 000

70 000

70 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

64 000

64 000

64 000

64 000

4260

Zakup energii

35 000

35 000

35 000

35 000

4270

Zakup usug remontowych

21 000

21 000

21 000

21 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

4 000

4 000

4 000

4 000

4300

Zakup usug pozostaych

19 000

19 000

19 000

19 000

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 000

1 000

1 000

1 000

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

600

600

600

600

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2 800

2 800

2 800

2 800

4430

Rne opaty i skadki

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych

75414
4700

75421
4300
75495
6050
756

75647

4100
757
75702

8070

758

18 500

18 500

18 500

18 500

280 000

280 000

280 000

Obrona cywilna

300

300

300

300

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

300

300

300

300

Zarzdzanie kryzysowe

150 000

150 000

150 000

150 000

Zakup usug pozostaych

150 000

150 000

150 000

150 000

Pozostaa dziaalno

600 000

600 000

600 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

600 000

600 000

600 000

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

100 000

100 000

100 000

100 000

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

100 000

100 000

100 000

100 000

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

100 000

100 000

100 000

100 000

Obsuga dugu publicznego

336 000

336 000

336 000

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

336 000

336 000

336 000

Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego.

336 000

336 000

336 000

Rne rozliczenia
75814
4300
75818
4810
75831
2930

801
80101

2 134 819

2 134 819

2 134 819

2 134 819

Rne rozliczenia finansowe

10 000

10 000

10 000

10 000

Zakup usug pozostaych

10 000

10 000

10 000

10 000

Rezerwy oglne i celowe

300 000

300 000

300 000

300 000

Rezerwy

300 000

300 000

300 000

300 000

Cz rwnowaca
subwencji oglnej dla gmin

1 824 819

1 824 819

1 824 819

1 824 819

Wpaty jednostek
samorzdu terytorialnego
do budetu pastwa

1 824 819

1 824 819

1 824 819

1 824 819

Owiata i wychowanie

26 745 144

11 225 144

10 150 144

8 768 823

1 381 321

600 000

475 000

15 520 000

15 520 000

13 000 000

Szkoy podstawowe

17 812 544

4 392 544

4 202 544

3 565 200

637 344

190 000

13 420 000

13 420 000

13 000 000

190 000

190 000

190 000

2 770 163

2 770 163

2 770 163

2 770 163

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

190 120

190 120

190 120

190 120

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

507 245

507 245

507 245

507 245

4120

Skadki na Fundusz Pracy

77 672

77 672

77 672

77 672

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

20 000

20 000

20 000

20 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

80 000

80 000

80 000

80 000

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

10 000

10 000

10 000

10 000

4260

Zakup energii

200 000

200 000

200 000

200 000

4270

Zakup usug remontowych

25 000

25 000

25 000

25 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

18 000

18 000

18 000

18 000

4300

Zakup usug pozostaych

90 000

90 000

90 000

90 000

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

5 000

5 000

5 000

5 000

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

5 000

5 000

5 000

5 000

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych

18 000

18 000

18 000

18 000

telefonii stacjonarnej
4410

Podre subowe krajowe

8 000

8 000

4430

Rne opaty i skadki

15 000

15 000

15 000

15 000

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

152 344

152 344

152 344

152 344

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 000

3 000

3 000

3 000

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

8 000

8 000

8 000

8 000

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

400 000

400 000

400 000

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych

20 000

20 000

20 000

80104

Przedszkola

8 000

8 000

6 044 600

3 944 600

3 184 600

2 992 550

192 050

600 000

160 000

2 100 000

2 100 000

2310

Dotacje celowe przekazane


gminie na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jst

400 000

400 000

400 000

2540

Dotacja podmiotowa z
budetu dla niepublicznej
jednostki systemu owiaty

200 000

200 000

200 000

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

160 000

160 000

160 000

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

2 376 050

2 376 050

2 376 050

2 376 050

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

160 200

160 200

160 200

160 200

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

392 600

392 600

392 600

392 600

4120

Skadki na Fundusz Pracy

63 700

63 700

63 700

63 700

4140

Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

17 200

17 200

17 200

17 200

4280

Zakup usug zdrowotnych

11 000

11 000

11 000

11 000

4300

Zakup usug pozostaych

8 000

8 000

8 000

8 000

4410

Podre subowe krajowe

3 000

3 000

3 000

3 000

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

148 850

148 850

148 850

148 850

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

4 000

4 000

4 000

4 000

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

2 100 000

2 100 000

Gimnazja

2 283 820

2 283 820

2 158 820

1 855 074

303 746

125 000

125 000

125 000

125 000

80110
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 447 125

1 447 125

1 447 125

1 447 125

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

100 000

100 000

100 000

100 000

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

267 540

267 540

267 540

267 540

4120

Skadki na Fundusz Pracy

40 409

40 409

40 409

40 409

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

30 000

30 000

30 000

30 000

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

30 000

30 000

30 000

30 000

4260

Zakup energii

70 000

70 000

70 000

70 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

5 000

5 000

5 000

5 000

4300

Zakup usug pozostaych

80 000

80 000

80 000

80 000

4410

Podre subowe krajowe

5 000

5 000

5 000

5 000

4420

Podre subowe
zagraniczne

500

500

500

500

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

73 246

73 246

73 246

73 246

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000

2 000

2 000

2 000

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

8 000

8 000

8 000

8 000

Dowoenie uczniw do
szk

150 000

150 000

150 000

150 000

Zakup usug pozostaych

150 000

150 000

150 000

150 000

Zespoy obsugi
ekonomicznoadministracyjnej szk

398 000

398 000

398 000

355 999

42 001

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

271 799

271 799

271 799

271 799

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

20 000

20 000

20 000

20 000

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

47 000

47 000

47 000

47 000

4120

Skadki na Fundusz Pracy

7 200

7 200

7 200

7 200

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

10 000

10 000

10 000

10 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

7 000

7 000

7 000

7 000

4260

Zakup energii

2 000

2 000

2 000

2 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000

1 000

1 000

1 000

4300

Zakup usug pozostaych

10 000

10 000

10 000

10 000

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

3 000

3 000

3 000

3 000

4410

Podre subowe krajowe

1 500

1 500

1 500

1 500

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

5 501

5 501

5 501

5 501

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 000

3 000

3 000

3 000

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

9 000

9 000

9 000

9 000

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

41 180

41 180

41 180

41 180

Zakup materiaw i

12 180

12 180

12 180

12 180

80113
4300
80114

80146
4210

wyposaenia
4300

Zakup usug pozostaych

11 000

11 000

4410

Podre subowe krajowe

2 200

2 200

2 200

2 200

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

15 800

15 800

15 800

15 800

Pozostaa dziaalno

80195

11 000

11 000

15 000

15 000

15 000

15 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000

5 000

5 000

5 000

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

5 000

5 000

5 000

5 000

4300

Zakup usug pozostaych

5 000

5 000

5 000

5 000

233 000

233 000

230 000

43 000

187 000

3 000

Lecznictwo ambulatoryjne

83 000

83 000

80 000

80 000

3 000

2560

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samodzielnego
publicznego zakadu opieki
zdrowotnej utworzonego
przez jednostk samorzdu
terytorialnego

3 000

3 000

3 000

4270

Zakup usug remontowych

30 000

30 000

30 000

30 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

50 000

50 000

50 000

50 000

Zwalczanie narkomanii

25 000

25 000

25 000

25 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

20 000

20 000

20 000

125 000

125 000

125 000

43 000

82 000

851

Ochrona zdrowia
85121

85153
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4 000

4 000

4 000

4 000

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 000

2 000

2 000

2 000

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

37 000

37 000

37 000

37 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

12 000

12 000

12 000

12 000

4300

Zakup usug pozostaych

65 500

65 500

65 500

65 500

4410

Podre subowe krajowe

2 000

2 000

2 000

2 000

4610

Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego

2 500

2 500

2 500

2 500

Pomoc spoeczna

2 849 900

2 849 900

1 021 730

824 100

197 630

60 000

1 768 170

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 292 000

1 292 000

46 630

30 600

16 030

1 245 370

3110

wiadczenia spoeczne

1 245 370

1 245 370

1 245 370

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

18 000

18 000

18 000

18 000

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

12 100

12 100

12 100

12 100

4120

Skadki na Fundusz Pracy

500

500

500

500

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 030

3 030

3 030

3 030

4260

Zakup energii

1 000

1 000

1 000

1 000

4300

Zakup usug pozostaych

7 000

7 000

7 000

7 000

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1 000

1 000

1 000

1 000

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 000

3 000

3 000

3 000

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 000

1 000

1 000

1 000

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej

8 500

8 500

8 500

8 500

852
85212

85213

4130

8 500

8 500

8 500

8 500

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

369 800

369 800

105 000

5 000

100 000

264 800

3110

wiadczenia spoeczne

264 800

264 800

264 800

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 000

5 000

5 000

5 000

4330

Zakup usug przez jednostki


samorzdu terytorialnego
od innych jednostek
samorzdu terytorialnego

100 000

100 000

100 000

100 000

Dodatki mieszkaniowe

5 000

5 000

5 000

wiadczenia spoeczne

5 000

5 000

5 000

790 600

790 600

787 600

711 000

76 600

3 000

3 000

3 000

3 000

85214

85215
3110
85219

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

Orodki pomocy spoecznej


3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

562 000

562 000

562 000

562 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

35 000

35 000

35 000

35 000

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

96 000

96 000

96 000

96 000

4120

Skadki na Fundusz Pracy

15 000

15 000

15 000

15 000

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

3 000

3 000

3 000

3 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000

10 000

10 000

10 000

4260

Zakup energii

6 000

6 000

6 000

6 000

4270

Zakup usug remontowych

2 000

2 000

2 000

2 000

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000

1 000

1 000

1 000

4300

Zakup usug pozostaych

15 000

15 000

15 000

15 000

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

4 500

4 500

4 500

4 500

4410

Podre subowe krajowe

12 000

12 000

12 000

12 000

4430

Rne opaty i skadki

2 500

2 500

2 500

2 500

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

9 600

9 600

9 600

9 600

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

10 000

10 000

10 000

10 000

4750

85228

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

4 000

4 000

4 000

4 000

35 800

35 800

35 800

35 800

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 000

5 000

5 000

5 000

4120

Skadki na Fundusz Pracy

800

800

800

800

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

30 000

30 000

30 000

30 000

348 200

348 200

38 200

33 200

5 000

60 000

250 000

60 000

60 000

60 000

85295

Pozostaa dziaalno
2830

Dotacja celowa z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansw publicznych

3110

wiadczenia spoeczne

250 000

250 000

250 000

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4 500

4 500

4 500

4 500

4120

Skadki na Fundusz Pracy

700

700

700

700

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

28 000

28 000

28 000

28 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000

5 000

5 000

5 000

Edukacyjna opieka
wychowawcza

234 756

234 756

151 756

142 056

9 700

30 000

53 000

wietlice szkolne

169 756

169 756

151 756

142 056

9 700

18 000

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

18 000

18 000

18 000

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

107 289

107 289

107 289

107 289

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

9 485

9 485

9 485

9 485

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

21 526

21 526

21 526

21 526

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 756

3 756

3 756

3 756

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000

3 000

3 000

3 000

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

6 700

6 700

6 700

6 700

Kolonie i obozy oraz inne


formy wypoczynku dzieci i
modziey szkolnej

30 000

30 000

30 000

Dotacja celowa z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansw publicznych

30 000

30 000

30 000

Pomoc materialna dla


uczniw

35 000

35 000

35 000

Stypendia dla uczniw

35 000

35 000

35 000

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

12 585 200

2 135 270

2 116 270

2 250

2 114 026

19 000

10 450 000

10 450 000

10 000 000

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

10 500 000

500 000

500 000

500 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

854
85401

85412

2830

85415
3240
900
90001
4300

Zakup usug pozostaych

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

7 100 000

7 100 000

7 100 000

7 100 000

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

167 700

167 700

148 700

148 700

19 000

19 000

19 000

19 000

90002

Gospodarka odpadami
3040

Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000

1 000

1 000

1 000

4300

Zakup usug pozostaych

147 700

147 700

147 700

147 700

Oczyszczanie miast i wsi

221 000

221 000

221 000

221 000

4 000

4 000

4 000

4 000

90003
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

217 000

217 000

217 000

217 000

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

438 276

388 276

388 276

2 250

386 026

50 000

50 000

90004
4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

2 250

2 250

2 250

2 250

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000

2 000

2 000

2 000

4270

Zakup usug remontowych

7 000

7 000

7 000

7 000

4300

Zakup usug pozostaych

376 026

376 026

376 026

376 026

4430

Rne opaty i skadki

1 000

1 000

1 000

1 000

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

50 000

50 000

50 000

Ochrona gleby i wd
podziemnych

16 000

16 000

16 000

16 000

Zakup usug pozostaych

16 000

16 000

16 000

16 000

1 130 000

730 000

730 000

730 000

400 000

400 000

90006
4300
90015

Owietlenie ulic, placw i


drg
4260

Zakup energii

593 000

593 000

593 000

593 000

4270

Zakup usug remontowych

132 000

132 000

132 000

132 000

4300

Zakup usug pozostaych

5 000

5 000

5 000

5 000

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

400 000

400 000

400 000

Pozostaa dziaalno

112 300

112 300

112 300

112 300

90095
4270

Zakup usug remontowych

20 000

20 000

20 000

20 000

4300

Zakup usug pozostaych

91 500

91 500

91 500

91 500

4430

Rne opaty i skadki

800

800

800

800

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

2 137 000

2 087 000

27 000

27 000

2 060 000

50 000

50 000

Centra kultury i sztuki

1 750 000

1 700 000

1 700 000

50 000

50 000

2480

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

1 700 000

1 700 000

1 700 000

6220

Dotacje celowe z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansw publicznych

50 000

50 000

50 000

Biblioteki

360 000

360 000

360 000

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

360 000

360 000

360 000

921
92113

92116
2480

92120

27 000

27 000

27 000

27 000

4210

Ochrona zabytkw i opieka


nad zabytkami
Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000

2 000

2 000

2 000

4270

Zakup usug remontowych

5 000

5 000

5 000

5 000

4300

Zakup usug pozostaych

20 000

20 000

20 000

20 000

926

Kultura fizyczna i sport

150 000

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

Zadania w zakresie kultury


fizycznej i sportu

50 000

50 000

50 000

50 000

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

20 000

20 000

20 000

20 000

4300

Zakup usug pozostaych

30 000

30 000

30 000

30 000

Pozostaa dziaalno

100 000

100 000

100 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

100 000

100 000

100 000

63 799 310

33 248 333

26 528 163

14 411 241

12 116 922

3 817 000

2 567 170

336 000

30 550 977

30 550 977

23 025 977

0,00

92605

92695
6050
Wydatki razem:

Zacznik nr 3
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
w zotych
Lp. Dzia Rozdzia

150
15011
1

Nazwa zadania inwestycyjnego

60016

rok
budetowy
2010
(8+9+10+11)
7

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde

10

11

18 420,00

15 117,00

15 117,00

0,00

0,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

18 420,00

15 117,00

15 117,00

0,00

0,00

0,00

18 420,00

15 117,00

15 117,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

Transport i czno
60014

Planowane wydatki

Przetwrstwo przemysowe
6639 Dotacja celowa dla samorzdu
Wojewdztwa Mazowieckiego stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu 2011-2012

600

czne koszty
finansowe

5 092 000,00

2 875 000,00 1 075 000,00

Drogi publiczne powiatowe

600 000,00

600 000,00

100 000,00

6300 Dotacja celowa dla Starostwa


Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi
powiatowej 3 Maja

600 000,00

600 000,00

100 000,00

500 000,00

Drogi publiczne gminne

4 492 000,00

2 275 000,00

975 000,00

6050 Przebudowa cigw komunikacyjnych w rejonie Zakadu dla


Ociemniaych w Laskach - ul.
Wieczorka, Brzozowa 2008-2011

1 524 000,00

220 000,00

220 000,00

6050 Przebudowa ukadu drogowego


w rejonie Centrum Edukacji i
Dyrekcji Kampinoskiego Parku
Narodowego w Izabelinie ul.
Chodkiewicza 2008-2010

1 510 000,00

755 000,00

455 000,00

300 000,00

6050 Przebudowa ukadu drogowego


w rejonie Centrum Edukacji i
Dyrekcji Kampinoskiego Parku
Narodowego w Izabelinie
ul.Tetmajera 2008-2011

1 358 000,00

1 200 000,00

200 000,00

1 000 000,00

6050 Projekty drg gminnych ul.Wolffa, ul. Matejki

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchom.

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

6050 Zakup dziaek pod inwestycje

700
70005
7
750
75023
8
75095

600 000,00

600 000,00

75 410,00

60 860,00

60 860,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

25 410,00

10 860,00

10 860,00

0,00

0,00

0,00

25 410,00

10 860,00

10 860,00

1 000 000,00

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00

0,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

280 000,00

280 000,00

Pozostaa dziaalno

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75412

10

0,00

600 000,00

6639 Dotacja celowa dla samorzdu


Wojewdztwa Mazowieckiego rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa
2010-2012
754

1 300 000,00

Administracja publiczna
6060 Zakup sprztu komputerowego

0,00

Ochotnicze strae poarne


6060 Bojowy samochd poarniczy -

280 000,00

OSP Izabelin
75495
11

Pozostaa dziaalno
6050 Monitoring gminny 2009-2010

801
80101
12

720 000,00

600 000,00

720 000,00

600 000,00

0,00

23 070 000,00 15 520 000,00 2 520 000,00

3 500 000,00

2 000 000,00

7 500 000,00

Szkoy podstawowe

20 420 000,00 13 420 000,00 2 020 000,00

3 500 000,00

400 000,00

7 500 000,00

20 000 000,00

3 500 000,00

5 500 000,00 2 000 000,00


7 500 000,00

0,00

6050 Modernizacja boiska szkolnego


przy Zespole Szk ul. 3 Maja

400 000,00

400 000,00

14

6060 Sprzt komputerowy, instalacja


oddymiajca

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2 650 000,00

2 100 000,00

500 000,00

2 400 000,00

2 000 000,00

500 000,00

250 000,00

100 000,00

Przedszkola

15

6050 Rozbudowa Przedszkola w


Laskach 2009-2010

16

6050 Plac zabaw w Przedszkolu w


Izabelinie 2009-2010

90001
17

18

92113

92695
21

100 000,00
7 100 000,00

Gospodarka ciekowa i ochrona


wd

30 000 000,00 10 000 000,00

0,00

2 900 000,00

0,00

7 100 000,00

30 000 000,00

2 900 000,00

0,00

2 900 000,00

7 100 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

150 000,00

50 000,00

7 100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

800 000,00

400 000,00

250 000,00

800 000,00

400 000,00

250 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Centra kultury i sztuki

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kultura fizyczna i sport

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

Pozostaa dziaalno

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

6220 Dotacja celowa dla Centrum


Kultury na dofinansowanie zada
inwestycyjnych
926

0,00

1 500 000,00

200 000,00

6050 Modernizacja punktw owietlenia ulicznego w gminie Izabelin


2009-2010

20

1 600 000,00

2 900 000,00

Owietlenie ulic, placw i drg

921

0,00

250 000,00

6050 Plac zabaw w Mociskach

19

400 000,00

30 850 000,00 10 450 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach

90015

7 500 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

6059 Ochrona Kampinoskiego Parku


6058 Narodowego poprzez rozbudow
oczyszczalni ciekw "Mokre
ki" w Truskawiu wraz z rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Izabelin 2008-2012 Etap III
90004

0,00

600 000,00

13

900

600 000,00

Owiata i wychowanie
6059 Rozbudowa Szkoy Podstawowej
6058 w Hornwku ul. Wojska Polskiego 2008 - 2011

80104

0,00

6050 Budowa toru do jazdy na rolkach

Razem

50 000,00
0,00

150 000,00

100 000,00

60 855 830,00 30 550 977,00 4 570 977,00

6 400 000,00

4 980 000,00 14 600 000,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010
(7+8+9+10)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rok 2011
(12+13)

obligacje

rodki
pochodzce z
innych rde

10

z tego rda
finansowania

rok 2012
(15+16)

z tego rda
finansowania

dochody
rodki
wasne jst pochodzce z
innych rde

11

12

13

dochody
rodki
wasne jst pochodzce z
innych rde

14

15

16

Jednostka
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

600

60016

Przebudowa cigw
komunikacyjnych w rejonie
Zakadu dla Ociemniaych w
Laskach - ul. Wieczorka, ul.
Brzozowa 2008-2011

1 524 000

220 000

220 000

1 284 000

1 284 000

JST

17

600

60016

Przebudowa ukadu
drogowego w rejonie Centrum
Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w
Izabelinie - ul. Chodkiewicza
2008-2010

1 510 000

755 000

455 000

300 000

755 000

755 000

JST

600

60016

Przebudowa ukadu
drogowego w rejonie Centrum
Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w
Izabelinie - ul. Tetmajera

1 358 000

1 200 000

200 000

1 000 000

138 000

138 000

JST

2008-2011
4

750

75095

Dotacja celowa dla samorzdu


Wojewdztwa Mazowieckiego
- rozwj elektronicznej
administracji w samorzdach
wojewdztwa 2010-2012

25 410

10 860

10 860

8 730

8 730

801

80101

Rozbudowa Szkoy
Podstawowej w Hornwku, ul.
Wojska Polskiego 2008-2011

20 000 000

13 000 000

2 000 000

3 500 000

7 500 000

3 300 000

800 000

900

90001

Ochrona Kampinoskiego
Parku Narodowego poprzez
rozbudow oczyszczalni
ciekw "Mokre ki" w
Truskawiu wraz z rozbudow
sieci kanalizacji sanitarnej w
gminie Izabelin: 2008-2012 Etap III

30 000 000

10 000 000

2 900 000

7 100 000

13 850 000

54 417 410

25 185 860

2 885 860

6 400 000

1 300 000

14 600 000

19 335 730

Razem

5 820

5 820

JST

2 500 000

JST

3 713 000

10 137 000

6 000 000

6 000 000

JST

6 698 730

12 637 000

6 005 820

6 005 820

Zacznik nr 5
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i funduszu spjnoci
Lp.

Projekt

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(5+6)
4

Wydatki
majtkowe

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

2010r.
Wydatki razem
(8+11)

z tego:
rodki z budetu krajowego
Wydatki razem
(9+10)

50 043 830

Planowane wydatki (w z)

rodki
z budetu UE

22 806 830

1.1

27 237 000

poyczki
i kredyty

23 025 977

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


pozostae

8 425 977

Wydatki razem
(12+13+14)

10

6 400 000

z tego, rda finansowania:

11

2 025 977

14 600 000

dotacje
rozwojowe

poyczki
i kredyty

12

13

14 600 000

pozostae
14
0

Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego


Priorytet: IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Dziaanie: 4.1. Gospodarka wodno-ciekowa
Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudow oczyszczalni ciekw Mokre ki w Truskawiu wraz z rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w gminie Izabelin Etap III
Razem
wydatki:

900/90001/6058
900/90001/6059

30 000 000

12 763 000

17 237 000

z tego: 2010r.

900/90001/6058
900/90001/6059

10 000 000

2 900 000

7 100 000

2011r.

900/90001/6058
900/90001/6059

13 850 000

3 713 000

10 137 000

2012r.

900/90001/6050

6 000 000

6 000 000

1.2

10 000 000

2 900 000

2 900 000

7 100 000

7 100 000

7 500 000

7 500 000

0
Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego
Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego
Dziaanie: 7.2. Infrastruktura suca edukacji

Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoy Podstawowej w Hornwku ul. Wojska Polskiego w gminie Izabelin
Razem
wydatki:

801/80101/6058
801/80101/6059

20 000 000

10 000 000

10 000 000

z tego 2010r.

801/80101/6058
801/80101/6059

13 000 000

5 500 000

7 500 000

2011r.

801/80101/6058
801/80101/6059

3 300 000

800 000

2 500 000

1.3

13 000 000

5 500 000

3 500 000

2 000 000

Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego


Priorytet I: Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu
Dziaanie: 1.7 Promocja Gospodarcza
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Razem
wydatki:

150/15011/6639

18 420

18 420

z tego 2010r.

150/15011/6639

15 117

15 117

2011r.

150/15011/6639

3 303

3 303

1.4

15 117

15 117

15 117

0
Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego
Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Dziaanie: 2.2 Rozwj e-usug

Nazwa projektu: Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

2.

Razem
wydatki:

750/75095/6639

25 410

25 410

z tego 2010r.

750/75095/6639

10 860

10 860

2011r.

750/75095/6639

8 730

8 730

2012r.

750/75095/6639

5 820

5 820

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 043 830,00

22 806 830,00

27 237 000,00

23 025 977,00

8 425 977,00

6 400 000,00

2 025 977,00

14 600 000,00

14 600 000,00

0,00

0,00

Wydatki
biece
Ogem (1+2)

10 860

10 860

10 860

Zacznik nr 6
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Przychody i rozchody w 2010 roku
w zotych
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota

1
2

Dochody
Wydatki

Wynik budetu

2010r.

4
51 442 910
63 799 310
-12 356 400
14 821 400

Przychody ogem:
1. Kredyty

952

6 400 000

2. Poyczki
3. Papiery wartociowe (obligacje)

952
931

0
4 980 000

955

3 441 400

1. Spaty kredytw

992

2 465 000
1 250 000

2. Spaty poyczek

992

1 215 000

3. Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

963

4. Udzielone poyczki

991

5. Wykup papierw wartociowych (obligacji)


6. Rozchody z tytuu innych rozlicze

982
995

0
0

4. Inne rda (wolne rodki)


Rozchody ogem:

Zacznik nr 7
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 roku
w zotych
Dzia Rozdzia

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem
(6+10)

z tego:
w tym:

Wydatki
biece

wynagrodzenia

750
751

75011
75101

2010
2010

754

75414

2010

300,00

300,00

300,00

0,00

852
852

85212
85213

2010
2010

1 292 000,00
500,00

1 292 000,00
500,00

1 292 000,00
500,00

18 000,00
0,00

1 335 712,00

1 335 712,00

1 335 712,00

60 912,00

12 600,00

41 212,00
1 700,00

Razem

41 212,00
1 700,00

pochodne od
wynagrodze
8

41 212,00
1 700,00

41 212,00
1 700,00

wiadczenia
spoeczne
9

0,00
0,00

Wydatki
majtkowe
10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

12 600,00
0,00

1 245 369,00
0,00

0,00
0,00

1 245 369,00

0,00

Zacznik nr 8
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw
lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 roku
w zotych
Dzia

Rozdzia

Dotacje
ogem

z tego:
Wydatki
biece

wynagrodzenia

pochodne od
wynagrodze

w tym:

Wydatki
majtkowe

150
600

15011
60004

6639
2310

0,00
0,00

15 117,00
1 064 000,00

0,00
1 064 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 117,00
0,00

600

60014

6300

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

750
801

75095
80104

6639
2310

0,00
0,00

10 860,00
400 000,00

0,00
400 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 860,00
0,00

0,00

2 089 977,00

1 464 000,00

0,00

0,00

625 977,00

Razem

Wydatki
ogem
(6+10)

10

Zacznik nr 9
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych w 2010 roku
w zotych
Lp. Dzia Rozdzia
1

Nazwa instytucji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Dotacje podmiotowe
1

851

85121
92113

Samodzielny Publiczny Zakad Opieki


Zdrowotnej w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

Pokrycie kosztw doksztacania personelu medycznego


Zadania statutowe instytucji

921

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

Zadania statutowe instytucji

3 000,00
1 700 000,00
360 000,00

Dotacje celowe
Udzia w projekcie stworzenia baz wiedzy o Mazowszu

150

15011

Wojewdztwo Mazowieckie

600

60004

Miasto Stoeczne Warszawa

600

60014

Starostwo Powiatu WarszawskiegoZachodniego

750

75095

Wojewdztwo Mazowieckie

Udzia w projekcie rozwoju elektronicznej administracji

801

80104

Gminy dotujce przedszkola niepubliczne

921

92113

Centrum Kultury Izabelin

Zwrot kosztw dotacji udzielanych przez inne gminy


dla przedszkoli niepublicznych, ktrych wychowankami s mieszkacy gminy Izabelin
Dofinansowanie zada inwestycyjnych

Udzia w finansowaniu usug w zakresie przejazdw


warszawsk komunikacj miejsk
Pomoc finansowa na modernizacj drogi powiatowej
ul. 3 Maja w gminie Izabelin

Razem

15 117,00
1 064 000,00
600 000,00
10 860,00
400 000,00

50 000,00
4 202 977,00

Zacznik nr 10
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych w 2010 roku
w zotych
Lp. Dzia Rozdzia
1
1

2
801

Nazwa instytucji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

3
80104

Dotacje podmiotowe
Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych

200 000,00

Dotacje celowe
2

600

60004

Organizacje wyonione w drodze konkursu na podstawie przepisw o dziaalnoci poytku publicznego i o


wolontariacie

Pomoc dla dzieci z rodzin niezamonych

60 000,00

600

60016

Organizacje wyonione w drodze konkursu na podstawie przepisw o dziaalnoci poytku publicznego i o


wolontariacie

Organizacja kolonii i obozw dla dzieci

30 000,00

Razem

290 000,00

Zacznik nr 11
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Plan wydatkw realizowanych w ramach Funduszu Soeckiego w 2010 roku
Lp. Dzia Rozdzia Nazwa soectwa
1
2
3
4
1

900

90003

Izabelin B

Nazwa zadania / przedsiwzicia


5
Zakup koszy na mieci

Kwota
6
2 000,00

2
3

900

90004

Sierakw

Zakup koszy na mieci

Hornwek

24 645,00

1 024,00

Izabelin B

Zagospodarowanie terenu zieleni wok ptli autobusowej, tablice ogosze,


prace porzdkowe
Wyposaenie placu zabaw, obsuga placu zabaw

5
6

Izabelin C
Laski

Wyposaenie placu zabaw, naprawa ogrodzenia i obsuga placu zabaw


Wyposaenie placu zabaw, stojaki na rowery

7 645,00
24 645,00

Mociska

Utworzenie i wyposaenie placu zabaw

23 212,00

Sierakw

Ogrodzenie i wyposaenie placu zabaw, posadzenie krzeww wok ptli


autobusowej

18 100,00

Truskaw

Wyposaenie placu zabaw, utworzenie boiska do gry w pik non

34 645,00

Hornwek
Izabelin B

Modernizacja punktw owietlenia ulicznego na terenie wsi


Modernizacja punktw owietlenia ulicznego na terenie wsi

10 000,00
8 000,00

12

Izabelin C

Modernizacja punktw owietlenia ulicznego na terenie wsi

2 000,00

13
14

Laski
Izabelin C

Modernizacja punktw owietlenia ulicznego na terenie wsi


Budowa toru do jazdy na rolkach

10 000,00
25 000,00

9
10
11

900

926

90015

92695

24 645,00

Ogem

215 561,00

Zacznik nr 12
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Plan dochodw wasnych jednostek budetowych
i wydatkw nimi finansowanych na 2010 rok
w zotych
Lp.

Jednostka

Dzia

Rozdzia

Stan rodkw
obrotowych na
pocztek roku

Przychody

Wydatki

Stan rodkw
obrotowych na
koniec roku

1
1

2
Zesp Szk w Izabelinie

3
801

4
80101

5
37 800,00

6
55 800,00

7
55 800,00

8
37 800,00

Gminne Przedszkole w Izabelinie

801
801

80148
80104

7 200,00
25 000,00

288 200,00
932 117,00

288 200,00
932 117,00

7 200,00
25 000,00

Gminne Przedszkole w Laskach

801

80104

Ogem

35 000,00

411 640,00

411 640,00

35 000,00

105 000,00

1 687 757,00

1 687 757,00

105 000,00

Zacznik nr 13
do uchway nr XXXIII/297/09
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2009r.
Plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

Plan

1
I.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

II.

Przychody

90 000,00

III.
1.

Wydatki
Wydatki biece

90 000,00
90 000,00

2.
IV.

Wydatki majtkowe
Stan rodkw obrotowych na koniec roku

3 000,00

0,00
3 000,00

Przewodniczcy Rady Gminy:


Jerzy Pietrzak