You are on page 1of 18

UCHWAA Nr XXXI/163/09 RADY GMINY MISK MAZOWIECKI z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budetu gminy Misk Mazowiecki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Dochody budetu gminy w wysokoci 27 677 134z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2.1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 37 240 504z, zgodnie z zacznikiem nr 2, w tym: a) wydatki na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu Soeckiego, zgodnie z zacznikiem nr 2a. 2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 3. 3. Deficyt budetu gminy w wysokoci 9 563 504z, ktry zostanie sfinansowany przychodami pochodzcymi z: a) zacignitych kredytw w kwocie 2 053 504z, b) zacignitych poyczek w kwocie 4 500 000z, c) nadwyki budetowej z lat ubiegych, w kwocie 3 010 000z. 4.1. Okrela si przychody budetu w kwocie 10 152 504z, z nastpujcych tytuw: a) zacignitych kredytw w kwocie 2 642 504z, b) zacignitych poyczek w kwocie 4 500 000z, c) nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 3 010 000z. 2. Okrela si rozchody budetu w kwocie 589 000z, z nastpujcych tytuw: a) spaty otrzymanych kredytw w kwocie 525 000z, b) spaty otrzymanych poyczek w kwocie 64 000z, zgodnie z zacznikiem nr 4. 5. W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci 140 000z, 2) celow w wysokoci 10 000z, zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym. 6. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 5. 7. Ustala si dochody w kwocie 250 000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 8. Plan przychodw i wydatkw dla zakadw budetowych, w cznej kwocie: 1) przychody 1 567 000z, 2) wydatki - 1 567 000z, zgodnie z zacznikiem nr 6. 9. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na czn kwot 126 000z, 2) innych podmiotw w wysokoci 300 000z,

zgodnie z zacznikiem nr 7. 10. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody - 20 000z, 2) wydatki - 20 000z, zgodnie z zacznikiem nr 8. 11. Limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: 1) sfinansowania przejciowego deficytu budetu - w kwocie 300 000z, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu - w kwocie 6 553 504z, 3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw - w kwocie 589 000z. 12. Upowania si Wjta Gminy do: 1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do 300 000z, 2) zacigania zobowiza na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3, 3) zacigania zobowiza majcych pokrycie w ustalonych w uchwale budetowej kwotach wydatkw, do wysokoci 7 000 000z, 13. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 9. 14. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: Waldemar Padzik

Zacznik nr 1 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Plan dochodw budetu gminy Misk Mazowiecki na 2010 rok


Dzia Rozdzia rdo dochodw Planowane dochody na 2010 rok w zotych Ogem w tym: biece majtkowe 5 6 7 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

1 010

2 01095

0830 600 60016 6300

700 70005 0470 0750

4 Rolnictwo Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Transport i czno Drogi publiczne gminne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zali-

15 481 15 481 481 15 000

15 481 15 481 481 15 000

750 75011 2010

2360

751 75101 2010

754 75412 6300

75414 2010

756

75601 0350 0910 75615

0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910 75618 0410 0480 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801

czanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie

86 767 86 767 85 767

86 767 86 767 85 767

1 000

1 000

2 140 2 140 2 140

2 140 2 140 2 140

100 300 100 000 100 000

300 -

100 000 100 000 100 000

300 300

300 300

13 927 537

13 927 537

35 100 35 000 100 3 739 300

35 100 35 000 100 3 739 300

3 580 000 2 300 16 000 130 000 5 000 6 000

3 580 000 2 300 16 000 130 000 5 000 6 000

3 010 950

3 010 950

1 600 000 430 000 50 000 322 000 36 000 7 000 550 000 6 000 9 950 295 000 25 000 250 000 20 000 6 847 187 6 747 187 100 000 9 610 809 9 465 698 9 465 698 45 111 45 111 100 000 100 000 411 000

1 600 000 430 000 50 000 322 000 36 000 7 000 550 000 6 000 9 950 295 000 25 000 250 000 20 000 6 847 187 6 747 187 100 000 9 610 809 9 465 698 9 465 698 45 111 45 111 100 000 100 000 411 000

80104 0830 80148 0830 852 85212

2010

2360

2910 85213

2010

2030 85214 2030 85219 2030 85228 0830

Przedszkola Wpywy z usug Stowki szkolne Wpywy z usug Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dochody ogem

108 000 108 000 303 000 303 000 3 472 000 3 250 000

108 000 108 000 303 000 303 000 3 472 000 3 250 000

3 225 000

3 225 000

20 000

20 000

5 000 7 800

5 000 7 800

2 300

2 300

5 500 118 000 118 000 96 000 96 000 200 200 27 677 134

5 500 118 000 118 000 96 000 96 000 200 200 27 527 134

150 000

Zacznik nr 2 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Plan wydatkw budetu gminy Misk Mazowiecki na 2010 rok


Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego: w tym: Wydatki na obsug dugu 9 Wydatki z tytuu porcze i gwarancji 10 Pozostae Wydatki majtkowe

1 010

2 01010

4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

5 6 223 610 6 200 000 6 200 000 8 800 8 800

6 23 610 23 610

11 23 610 23 610

12 6 200 000 6 200 000 6 200 000

6050 01030 2850

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby Rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci

8 800 8 800

8 800 8 800

01095 4210 4300 4430 150 15011 6639

14 810 5 000 3 000 6 810 10 917 10 917 10 917

14 810 5 000 3 000 6 810

14 810 5 000 3 000 6 810 10 917 10 917 10 917

Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

600 60016 4210 4270 4300 6050 6060

Transport i czno Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa 70005 4210 4300 4430 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa 71004 4170 4300 71095 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Administracja publiczna 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 75022 3030 4210 4300 4370 Urzdy Wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rady gmin Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserogra Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy gmin 3020 4010 4040 4110 4120 4140 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu

3 372 000 3 372 000 200 000 700 000 1 600 000 650 000 222 000

2 500 000 2 500 000 200 000 700 000 1 600 000 -

2 500 000 2 500 000 200 000 700 000 1 600 000

872 000 872 000

650 000 222 000

700

182 950 182 950 6 000 110 000 4 000 62 950

120 000 120 000 6 000 110 000 4 000

120 000 120 000 6 000 110 000 4 000

62 950 62 950

62 950

710

305 000 300 000 30 000 270 000 5 000 5 000 2 881 974 293 014 227 200 16 800 37 729 5 985 2 100 2 800 400 187 000 150 000 14 000 9 000 7 000

305 000 300 000 30 000 270 000 5 000 5 000 2 811 114 293 014 227 200 16 800 37 729 5 985 2 100 2 800 400 187 000 150 000 14 000 9 000 7 000

30 000 30 000 30 000

275 000 30 000

270 000 5 000 5 000 2 112 214 287 714 227 200 16 800 37 729 5 985 2 100 2 800 400 187 000 150 000 14 000 9 000 7 000 698 900 5 300 70 860

750

4740

4 000

4 000

4 000

4750

3 000

3 000

3 000

75023

2 336 100 7 000 1 395 300 103 000 230 000 36 200 20 000

2 276 100 7 000 1 395 300 103 000 230 000 36 200 20 000

1 824 500

451 600 7 000

60 000

1 395 300 103 000 230 000 36 200 20 000

4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360

60 000 95 000 15 000 70 000 35 000 3 000 97 000 6 000 4 000

60 000 95 000 15 000 70 000 35 000 3 000 97 000 6 000 4 000

60 000 95 000 15 000 70 000 35 000 3 000 97 000 6 000 5 000

usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4210 4300 75095 4210 4300 6639 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75151 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 4120 4170 4210 754 75404 3000 75412 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430 6060 Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze strae poarne Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna 4210 4300 75495 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno 10 000 10 000 10 000

4410 4430 4440

1 600 9 000 37 000

1 600 9 000 37 000

1 600 9 000 37 000

4700 4740

17 000 5 000

17 000 5 000

17 000 5 000

4750

20 000

20 000

20 000

6050 6060

40 000 20 000

40 000 20 000

75075

35 000 15 000 20 000 30 860 12 000 8 000 10 860

35 000 15 000 20 000 20 000 12 000 8 000

35 000 15 000 20 000 20 000 12 000 8 000 10 860 10 860

751

2 140

2 140

1 676

464

2 140

2 140

1 676

464

240 36 1 400 464 392 010 10 000 10 000 371 710 8 000 650 60 32 000 125 000 8 000 2 500 1 000 29 000 500 10 000 155 000

240 36 1 400 464 237 010 10 000 10 000 216 710 8 000 650 60 32 000 125 000 8 000 2 500 1 000 29 000 500 10 000

240 36 1 400 464 32 710 204 300 10 000 10 000 32 710 184 000 8 000 650 60 32 000 125 000 8 000 2 500 1 000 29 000 500 10 000 155 000 155 000 155 000

75414

300 100 200 10 000

300 100 200 10 000

300 100 200 10 000

4210 4300 756

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

8 000 2 000 148 700

8 000 2 000 148 700 121 300

8 000 2 000 27 400

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4100 4170 4210 4240 4300 4410 4430 4700 4740 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 4300 Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserogra-

148 700

148 700

121 300

27 400

105 700 15 600 4 000 1 000 4 000 1 000 4 000 5 400 5 000

105 700 15 600 4 000 1 000 4 000 1 000 4 000 5 400 5 000

105 700 15 600 4 000 1 000 4 000 1 000 4 000 5 400 5 000

4750

3 000

3 000

3 000

757 75702

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000

100 000

100 000

758 75814 75818 801 80101

159 000 9 000 9 000 150 000 150 000 14 891 097 8 905 432 332 040 9 800 4 051 950 314 640 700 300 113 360 12 240 49 265 359 515 14 800 198 150 7 400 7 100 111 650 3 030 16 600

159 000 9 000 9 000 150 000 150 000 12 320 897 6 650 232 332 040 9 800 4 051 950 314 640 700 300 113 360 12 240 49 265 359 515 14 800 198 150 7 400 7 100 111 650 3 030 16 600 49 265 4 051 950 314 640 700 300 113 360 9 226 560 5 229 515 300 000

159 000 9 000 9 000 150 000 150 000 2 794 337 1 420 717 332 040 9 800 2 570 200 2 255 200

12 240

359 515 14 800 198 150 7 400 7 100 111 650 3 030 16 600

4410 4430 4440

23 360 13 250 289 982

23 360 13 250 289 982

23 360 13 250 289 982

4700

3 500

3 500

3 500

4740

5 100

5 100

5 100

ficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla nie-publicznych jednostek systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja 3020 3240 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 13 200 13 200 13 200

6050 6060

2 241 700 13 500

2 241 700 13 500

80103

823 818 58 710 559 630 41 620 99 500 16 120 1 700 1 800 2 850 100 900 40 888

823 818 58 710 559 630 41 620 99 500 16 120 1 700 1 800 2 850 100 900 40 888

716 870

106 948 58 710

559 630 41 620 99 500 16 120 1 700 1 800 2 850 100 900 40 888

80104

1 087 815 300 000

787 815 300 000

336 110

300 000 300 000

151 705

300 000

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370

21 600 262 710 20 400 45 600 7 400 30 000 45 240 5 000 5 000 1 000 500 10 000 350 2 500

21 600 262 710 20 400 45 600 7 400 30 000 45 240 5 000 5 000 1 000 500 10 000 350 2 500 262 710 20 400 45 600 7 400

21 600

30 000 45 240 5 000 5 000 1 000 500 10 000 350 2 500

4410 4430 4440

3 900 450 20 455

3 900 450 20 455

3 900 450 20 455

4700

2 710

2 710

2 710

4740

1 500

1 500

1 500

4750

1 500

1 500

1 500

6050 80110

300 000 2 784 416 149 590 5 600 1 832 750 140 070 319 850 51 680 2 784 416 149 590 5 600 1 832 750 140 070 319 850 51 680 1 832 750 140 070 319 850 51 680 2 361 650 422 766 149 590 5 600

300 000

4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370

Skadki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk

5 640 17 300 106 000 1 500 21 500 700 1 650 9 600 600 2 100

5 640 17 300 106 000 1 500 21 500 700 1 650 9 600 600 2 100 17 300

5 640

106 000 1 500 21 000 700 1 650 9 600 600 2 100

4410 4430 4440

8 400 950 106 286

8 400 950 106 286

8 400 950 106 286

4700 4740

300 500

300 500

300 500

4750

1 850

1 850

1 850

80113 4300 80114

292 500 292 500 413 599

292 500 292 500 413 599 372 560

292 500 292 500 41 039

Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4270 4280 4300 4350 4360

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

1 120 291 620 20 900 49 000 7 450 3 590 4 310 1 810 530 460 4 920 244 4 150

1 120 291 620 20 900 49 000 7 450 3 590 4 310 1 810 530 460 4 920 244 4 150 291 620 20 900 49 000 7 450 3 590

1 120

4 310 1 810 530 460 4 920 244 4 150

4370

5 400

5 400

5 400

4410 4430 4440

1 750 450 6 475

1 750 450 6 475

1 750 450 6 475

4700 4740

4 900 1 290

4 900 1 290

4 900 1 290

4750

3 230

3 230

3 230

80146 4170 4210 4240 4300 4410 4700

53 090 2 500 2 300 1 600 2 120 1 500 42 970

53 090 2 500 2 300 1 600 2 120 1 500 42 970

2 500 2 500

50 590

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw

2 300 1 600 2 120 1 500 42 970

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona zdrowia Szpitale oglne

100

100

100

80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4280 4300 4440

530 427 210 164 925 11 730 26 410 4 290 10 200 281 000 5 400 150 2 500 8 612

515 427 210 164 925 11 730 26 410 4 290 10 200 281 000 5 400 150 2 500 8 612

207 355

308 072 210

15 000

164 925 11 730 26 410 4 290 10 200 281 000 5 400 150 2 500 8 612

6060

15 000

15 000

851 85111 6220

340 700 13 700 13 700

327 000

47 300

279 700

13 700 13 700 13 700

Dotacje celowe z budetu na finansowa-nie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publi. Programy profilaktyki zdrowotnej

85149 4300 85153 4210 85154 4110 4120 4170 4210 4300 4350 4360

75 000 75 000 7 000 7 000 243 000 2 000 300 45 000 40 000 139 000 7 000 6 700

75 000 75 000 7 000 7 000 243 000 2 000 300 45 000 40 000 139 000 7 000 6 700 47 300 2 000 300 45 000

75 000 75 000 7 000 7 000 195 700

Zakup usug pozostaych Zwalczanie narkomanii Zakup materiaw i wyposaenia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

40 000 139 000 7 000 6 700

4410 85195 4300 852 85212

3 000 2 000 2 000 4 164 540 3 230 000

3 000 2 000 2 000 4 164 540 3 230 000 467 027 99 527

3 000 2 000 2 000 3 697 513 3 130 473

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci wiadczenia rodzinne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw

5 000

5 000

5 000

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440

3 097 250 53 000 4 800 40 200 1 527 2 000 12 000 2 500 2 100

3 097 250 53 000 4 800 40 200 1 527 2 000 12 000 2 500 2 100 53 000 4 800 40 200 1 527

3 097 250

2 000 12 000 2 500 2 100

4700

3 000

3 000

3 000

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

3 000

3 000

3 000

4750

3 623

3 623

3 623

85213

14 540

14 540

14 540

4130 85214

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

14 540 400 000

14 540 400 000

14 540 400 000

3110 4330

wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samo-rzdu terytorialnego od innych j.s.t. Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

350 000 50 000

350 000 50 000

350 000 50 000

85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4350 4370

18 000 18 000 408 000 1 500 270 000 18 500 45 600 7 400 22 000 9 000 800 11 000 1 200 3 000

18 000 18 000 408 000 1 500 270 000 18 500 45 600 7 400 22 000 9 000 800 11 000 1 200 3 000 270 000 18 500 45 600 7 400 22 000 363 500

18 000 18 000 44 500 1 500

9 000 800 11 000 1 200 3 000

4410 4440

1 000 5 500

1 000 5 500

1 000 5 500

4700 4740

3 000 2 500

3 000 2 500

3 000 2 500

4750

6 000

6 000

4 500

85228

4 000

4 000

4 000

4110 4170 85295 3110 900 90002 4300 90015 4210 4260 4270 6050 90095 4170 4210 4260 4300 921

Skadki na ubezpieczenie spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno wiadczenia rodzinne Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki na inwestycje jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzic-

500 3 500 90 000 90 000 1 585 000 30 000 30 000 1 420 000 20 000 500 000 170 000 730 000 135 000 10 000 30 000 5 000 90 000 806 000

500 3 500 90 000 90 000 855 000 30 000 30 000 690 000 20 000 500 000 170 000 730 000 135 000 10 000 30 000 5 000 90 000 216 000

500 3 500 90 000 90 000 10 000 845 000 30 000 30 000 690 000 20 000 500 000 170 000 730 000 10 000 10 000 30 000 5 000 90 000 126 000 90 000 590 000 125 000 730 000 730 000

twa narodowego 92109 4210 4260 4300 6050 92116 2480 Domy kultury, wietlice i kluby Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport 92695 4170 4210 4260 4300 6050 Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki razem 680 000 30 000 9 000 51 000 590 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 90 000 30 000 9 000 51 000 90 000 30 000 9 000 51 000 590 000 590 000

926

1 675 000 1 675 000 5 000 80 000 2 000 63 000 1 525 000 37 240 638

150 000 150 000 5 000 80 000 2 000 63 000

5 000 5 000 5 000

145 000 145 000

1 525 000 1 525 000

80 000 2 000 63 000 1 525 000

24 440 011

12 053 787

426 000

100 000

11 860 224

12 800 627

Zacznik nr 2a do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu Soeckiego w roku 2010


Dzia 1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Rozdz. 2 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 Nazwa soectwa Nazwa zadania, przedsiwzicia 5 Konserwacja roww przydronych na terenie wsi Remont drogi za torami i budowa przystanku autobusowego Modernizacja ul. Lenej Remont drg Remont drg remont drogi przez wie Oczyszczenie roww melioracyjnych Modernizacja drogi przez wie Tartak - dowz tucznia Wykonanie 3 muld na drodze przez wie Zakup tucznia na drog Grabina -Iwiec Budowa chodnika przez wie Przygotowanie terenu pod budow chodnika na ul. Szkolnej Modernizacja drogi dojazdowej do pl Budowa chodnika przy ul. Gwnej i pobocza przy ul. Koszykowej Remont drg Zakup tucznia na drog Budowa chodnika dla pieszych Zakup koryt betonowych do zabezpieczenia rowu przy drodze przez wie Remont drg Remont drg ul. Olszowa i Nowa (tucze) Wyznaczenie linii granicznej ul. Sonecznej w Kol. Janw Dowz wiru na ul. Soneczn i Len w Kol. Janw Pogbienie i oczyszczenie roww przy drodze przez wie Uoenie rur przepywowych i studzienek rewizyjnych w rowie przy ul. Poudniowej Wykonanie chodnika od ul. Lipowej w kierunku Barczcej Dowz kruszywa na drog od tunelu do Marianki Utwardzenie czci pobocza drogi Zamienie-Maliszew Dowz wiru na drog do cmentarza Kwota (z) 6 6 132 8 545 8 494 4 688 12 719 8 090 7 912 7 991 6 705 6 686 7 754 15 666 5 143 18 099 10 444 5 202 14 004 7 160 11 294 7 497 1 565 3 000 11 512 19 780 17 545 6 646 16 813 7 338

3 4 4270 Anielew 4300 Arynw 4270 Brzze 4270 Borek Miski 4270 Budy Barczckie 4300 Budy Janowskie 4300 Chmielew 4300 Choch, Tartak 4300 Dzikowizna 4210 Grabina 4300 Grbiszew 4300 Huta Miska 4300 Iwiec 4300 Karolina 4300 Kol. Karolina 4210 Kluki 4300 Krlewiec 4210 Mikanw 4300 Maliszew 4300 Niedziaka II 4300 Osiny, Kol. Janw 4300 Podrudzie 4300 Stojada 4300 Targwka 4300 Stare Zakole 4300 Zamienie 4300 ukw

Razem dzia 600 754 754 801 801 75412 75412 80101 80101 4300 Duka 4300 Stara Niedziaka 6050 Cielechowizna, Prusy 6060 Marianka Termoizolacja budynku OSP Wymiana pokrycia budynku remizy OSP z eternitu na blach Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szk w Hucie Miskiej z/s w Cielechowinie Zakup sprztu na urzdzenie placu zabaw przy szkole w Mariance Wykonanie nagonienia w budynku Szkoy Podstawowej w Janowie Budowa owietlenia na ul. Kocielnej Uzupenienie owietlenia ulicznego Uzupenienie owietlenia ulicznego Budowa owietlenia przy ul. Ogrodowej i ul. w. Jzefa PT owietlenia ulicznego w Osinach, ul. Mia i owietlenie przystanku autobusowego Uzupenienie owietlenia ulicznego Budowa owietlenia ulicznego przy ul. Cichej Remont wietlicy Zakup wyposaenia do wietlicy Zakup i monta 2 awek przy boisku Modernizacja boiska w Zakolu Wiktorowo

264 424 8 743 19 780 28 523 6 686 13 213 14 993 34 892 10 000 5 855 10 543 14 000 4 000 5 677 8 387 58 462 11 255 6 527 17 782 4300 Nowe Osiny 4300 Zakole Wiktorowo 1 547 7 477 9 024 413 107

Razem dzia 754

801 80101 6050 Janw Razem dzia 801 900 900 900 900 900 900 90015 90015 90015 90015 90015 90015 6050 Brzze 6050 Gamratka 6050 Gliniak 6050 Nowe Osiny 6050 Osiny, Kol. Janw 6050 Wlka Iwiecka

900 90015 6050 Wlka Miska Razem dzia 900 921 921 926 926 Ogem 92109 92109 92695 92695 4300 Barczca 4210 Jzefw

Razem dzia 921

Razem dzia 926

Zacznik nr 3 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012 w zotych


Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki Rok budetowy 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania Dochody wasne j.s.t. 8 2 000 000 kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde 10 rodki Wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 12 8 525 000 13 2011r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

1 1.

2 010

3 01010

4 6050

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoci Stojada gmina Misk Mazowiecki 2010-2012 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Misk Mazowiecki, w miejscowociach: Nowe Osiny i Osiny cz poudniowa, Kolonia Janw, Targwka oraz Stare Zakole cz pnocna i Budy Barczckie-cz zachodnia 2010-2012

6 14 525 000

7 6 000 000

9 4 000 000

2.

010

01010

6050

8 950 000

50 000

50 000

2 900 000

6 000 000

Urzd Gminy Misk Mazowiecki

3.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Arynw, Krlewiec. Karolina, Stara Niedziaka, Niedziaka II, Wlka Miska z przebudow kolektora do podczenia tych miejscowoci 2010-2012 Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie gminy 20102012 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011 Budowa chodnika dla pieszych w Starej Niedziace dotacja dla Starostwa Powiatowego 2010

5 050 000

50 000

50 000

5 000 000

Urzd Gminy Misk Mazowiecki

4.

010

01010

6050

300 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Urzd Gminy Misk Mazowiecki

Razem dzia 010 5. 150 15011 6639

28 825 000 14 217

6 200 000 10 917

2 200 000 10 917

4 000 000

11 525 000 3 300

11 100 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

Razem dzia 150 6. 600 60016 6050

14 217 150 000

10 917 150 000

10 917 150 000

3 300 -

Urzd Gminy Misk Mazowiecki

7.

600

60016

6050

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze Budy Barczckie Barczca 2010 Przebudowa drogi w miejscowoci Janw (asfalt) ul. Straacka i ul. Soneczna 2010 Przebudowa drogi w miejscowoci Mikanw asfalt 2010 Przebudowa drogi w miejscowoci Ignacw asfalt Przebudowa drogi w miejscowoci Krlewiec 2010 Przebudowa drogi w miejscowoci Karolina ul. Gwna 2010 Przebudowa drogi w miejscowoci Arynwstabilizacja 2011 Przebudowa drogi w miejscowoci Stojada ul. Kolejowa 2010 Przebudowa drogi w miejscowoci Stojada ul. Szkolna 2011 Przebudowa drogi w miejscowoci Niedziaka II 2011 Przebudowa drogi Zakole Stare Marianka 2011 Zakup cignika do prac drogowych 2010 Zakup kosiarki i piy do prac drogowych 2010 Zakup piaskarki do zimowego utrzymania drg 2010 Zakup nieruchomoci stanowicej drog we wsi Krlewiec 2010 Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzdu Gminy- sala posiedze 2010 Zakup sprztu komputerowego do rozbudowy sieci komputerowej 2010-2012 Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego 2010-2012 Zakup motopompy do obsugi systemu zarzdzania kryzysowego i poarowego OSP Krlewiec 2010 Zakup samochodu poarniczego dla OSP Targwka 2010

35 000

35 000

35 000

Urzd Gminy Misk Mazowiecki 50 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

8.

600

60016

6050

100 000

100 000

50 000

9.

600

60016

6050

120 000

120 000

120 000

Urzd Gminy Misk Maz Urzd Gminy Misk Maz. Urzd Gminy Misk Maz. Urzd Gminy Misk Mazowiecki 40 000 Urzd Gminy Misk Maz. Urzd Gminy Misk Mazowiecki 94 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki Urzd Gminy Misk Mazowiecki Urzd Gminy Misk Mazowiecki Urzd Gminy Misk Maz Urzd Gminy Misk Maz Urzd Gminy Misk Maz 50 000 404 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

10.

600

60016

6050

50 000

50 000

50 000

11. 12.

600 600

60016 60016

6050 6050

25 000 90 000

25 000 90 000

25 000 90 000

13.

600

60016

6050

40 000

14.

600

60016

6050

80 000

80 000

80 000

15.

600

60016

6050

94 000

16.

600

60016

6050

160 000

160 000

17. 18. 19. 20.

600 600 600 600

60016 60016 60016 60016

6050 6060 6060 6060

110 000 130 000 55 000 37 000 1 276 000 130 000 55 000 37 000 872 000 62 950 130 000 55 000 37 000 822 000 62 950

110 000

Razem dzia 600 21. 700 70005 6060

62 950

Razem dzia 700 22. 750 75023 6050

62 950 40 000

62 950 40 000

62 950 40 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki 20 000 20 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki Urzd Gminy Misk Mazowiecki

23.

750

75023

6060

60 000

20 000

20 000

24.

750

75095

6639

25 410

10 860

10 860

8 730

5 820

Razem dzia 750 25 754 75412 6060

125 410 25 000

70 860 25 000

70 860 25 000

28 730

25 820 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

26.

754

75412

6060

130 000

130 000

30 000 B.100 000

Urzd Gminy Misk Mazowiecki

Razem dzia 754 27. 801 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Stojadach 2010 Budowa hali sportowej przy szkole w Brzzem 2010-2011 Adaptacja pomieszcze w szkole w Hucie Miskiej na oddzia zerowy 2010-2011 30. 31. 801 801 80101 80101 6050 6050 Rozbudowa budynku szkoy w Janowie 2010-2011 Urzdzenie placu zabaw przy Zespole Szk w Hucie Miskiej 2010 Wykonanie nagonienia w budynku szkoy podstawowej w Janowie 2010 Zakup sprztu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance 2010 Rozbudowa budynku przedszkola w Osinach 20102011 Zakup maszyny do obierania ziemniakw i rozdrabniania warzyw do stowki szkolnej w Stojadach 2010 Dotacja dla ZOZ na zakup sprztu medycznego 2010 Budowa i modernizacja owietlenia ulicznego we wiach: Osiny ul. Jesionowa, Huta Miska ul. Miska, Targwka ul. Kolejowa, Marianka (do Chmielewa) Kol. Janw Anielew, Osiny ul. Spokojna, Stojada ul. Wsplna, Grabina (projekt) Stara Niedziaka ul. Polna i ul. Stawowa Arynw- skrzyowanie Karolina ul. Huberta i ul. Lotnikw (projekt) Osiny

155 000 700 000

155 000 700 000

55 000 700 000

100 000 Urzd Gminy Misk Maz. 1 000 000 100 000 Urzd Gminy Misk Maz. Urzd Gminy Misk Maz. Urzd Gminy Misk Maz. Misk Mazowiecki

28. 29.

801 801

80101 80101

6050 6050

2 000 000 120 000

1 000 000 20 000

1 000 000 20 000

1 000 000 6 700

500 000 6 700

500 000 6 700

500 000

32.

801

80101

6050

15 000

15 000

15 000

Misk Mazowiecki

33.

801

80101

6060

13 500

13 500

13 500

Urzd Gminy Misk Maz. 300 000 Urzd Gminy Misk Maz. Zesp Szk w Stojadach

34.

801

80104

6050

600 000

300 000

300 000

35.

801

80148

6060

15 000

15 000

15 000

Razem dzia 801 36. 851 8511 6220

4 470 200 13 700 13 700 6050 730 000

2 570 200 13 700 13 700 730 000

2 570 200 13 700 13 700 730 000

1 900 000 Urzd Gminy Misk Maz Urzd Gminy Misk Mazowiecki

Razem dzia 851 37. 900 90015

ul. Jaminowa (projekt) Osiny ul. Kwiatowa (projekt Brzze ul. Kocielna Karolina ul Gwna, Anielew Zamienie wiadukt (projekt) Budy Barczckie ul. Duga (p) Ignacw, Gliniak, Gamratka, Osiny ul. Wierzbowa (projekt) Janw ul. Grna i ul. Soneczna (w) Nowe Osiny ul. Ogrodowa i ul. w. Jzefa, Osiny ul. Mia (projekt) Wlka Miska ul. Cicha Wlka Iwiecka Skrzyowanie Budy Janowskie Janw (projekt) 2010 38. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja owietlenia ulicznego we wsiach: Maliszew ul. Grna (projekt) Osiny ul. Mia, Osiny ul. Dbowa (projekt) Karolina ul. Huberta i ul. Lotnikw Osiny ul. Jasminowa, Osiny ul. Kwiatowa Zamienie wiadukt Osiny ul. Wierzbowa, Gliniak, Grabina, Podrudzie ul. Akacjowa (p) Borek Miski (projekt) Karolina ul. Wska (projekt) Skrzyowanie Budy Janowskie Janw 2011 Budowa i modernizacja owietlenia ulicznego we wsiach: Maliszew ul. Grna Osiny ul. Dbowa Zamienie ul Brzozowa (p) Podrudzie ul. Akacjowa. Borek Miski Karolina ul. Wska 2012 Rozbudowa i modernizacja wietlic w Barczcej i w Targwce wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, utwardzenie itp.) 2010 Boisko w Osinach modernizacja zaplecza i infrastruktury boiska 2010 Budowa boiska sportowego ORLIK w Hucie Miskiej 2010 300 000 300 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

39.

900

90015

6050

250 000

250 000

Urzd GminyMisk Mazowiecki

Razem dzia 900 40. 921 92109 6050

1 280 000 590 000

730 000 590 000

730 000 90 000 500 000

300 000

250 000

Razem dzia 921 41. 926 92695 6050

590 000 25 000

590 000 25 000

90 000 25 000

500 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki 700 000 Urzd Gminy Misk Mazowiecki

42.

926

92695

6050

1 500 000

1 500 000

800 000

Razem dzia 926 Ogem

1 525 000 38 337 477

1 525 000 12 800 627

825 000 7 450 627

700 000 5 200 000 150 000 14 161 030 11 375 820

Zacznik nr 4 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budetu w 2010 roku


Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. Tre 2 Dochody Wydatki Wynik budetu Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 992 992 963 952 952 903 951 944 957 931 955 589 000 525 000 64 000 Klasyfikacja 3 Kwota 2010 roku 4 27 677 134 37 240 638 - 9 563 504 10 152 504 2 642 504 4 500 000 3 010 000

4. 5. 6. 7.

Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze

991 994 982 995

Zacznik nr 5 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 roku
Dzia Rozdzia * Dotacje ogem Wydatki ogem (6+10) 5 85 767 85 767 69 000 1 400 10 500 1 527 1 400 1 700 240 2 140 2 140 2010 4110 4120 4170 4210 1 754 75414 2010 4210 4300 852 85212 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4740 4750 85213 2010 2 300 2 300 3 227 300 3 225 000 3 225 000 2 3 4 300 300 300 100 200 3 227 300 3 225 000 3 097 250 53 000 4 800 40 200 1 527 2 000 12 000 2 500 2 100 3 000 3 000 3 623 2 300 100 200 3 227 300 3 225 000 3 097 250 53 000 4 800 40 200 1 527 2 000 12 000 2 500 2 100 3 000 3 000 3 623 2 300 2 300 2 100 57 800 57 800 46 127 43 827 3 097 250 3 097 250 3 097 250 53 000 4 800 40 200 1 527 2 140 240 36 1 400 464 5 300 300 240 36 1 400 464 6 300 300 1 400 7 8 9 10 240 36 2 140 2 140 z tego Wydatki biece 6 85 767 85 767 69 000 1 400 10 500 1 527 1 400 1 700 240 2 140 2 140 1 400 276 wynagrodzenia 7 70 400 70 400 69 000 1 400 10 500 1 527 w tym: pochodne od wynagrodze 8 12 027 12 027 wiadczenia spoeczne 9 Wydatki majtkowe 10

1 750

2 75011

4 85 767 85 767 85 767

2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 751 75101

4130 Ogem 3 315 207

2 300 3 315 207

2 300 3 315 207 129 600

2 300 58 430 3 097 250

Zacznik nr 6 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych na 2010 rok


Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych** na pocztek roku Przychody ogem dotacje z budetu 4 1 567 000 1 567 000 5 w tym: w tym: 265 6 Na inwestycje 7 8 - 1 567 000 - 1 567 000 Wydatki ogem w tym: wpata do budetu Stan rodkw obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2009 rok 11 x x

2 Zakady budetowe z tego:

3 110 000 110 000

9 -

10 110 000 110 000

1.

Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Misku Mazowieckim

Zacznik nr 7 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe* w 2010 roku


Lp. 1 1 Dzia 2 801 Rozdzia 3 80104 92616 ** 4 2540 2480 Niepubliczne przedszkola Samorzdowe jednostki kultury Biblioteka Gminna Nazwa instytucji 5 Kwota dotacji 6 300 000 126 000 426 000

2. 926 Ogem

* mog dotyczy przedszkoli samorzdowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie owiaty w zwizku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Zacznik nr 8 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w zotych
Lp. I. II. III. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690 - Wpywy z rnych opat Wydatki 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 - Zakup usug pozostaych IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku Plan na 2010 rok 1 000 20 000 20 000 20 000 4 000 6 000 10 000 1 000

Zacznik nr 9 do uchway nr XXXI/163/09 Rady Gminy Misk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne w zotych


L.p. Wyszczeglnienie Kwota dugu na dzie 31.12.2009 3 589 000 1 424 000 374 000 1 050 000 Prognoza Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014

1 1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)-2.1-2.2 Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez prefinansowania): poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem prefinansowania kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu prefinansowania Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a2.1.b):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

4 -

5 7 142 504 589 000 64 000 525 000 2 642 504 2 642 504

6 5 325 000 2 642 504 2 642 504 -

7 3 550 000 1 950 000 1 950 000 -

8 1 775 000 1 300 000 1 300 000 -

9 650 000 650 000 -

4 500 000 4 500 000

4 500 000 4 500 000 1 892 504 692 504 692 504

3 375 000 3 375 000 1 800 000 650 000 650 000

2 250 000 2 250 000 1 720 000 650 000 650 000

1 125 000 1 125 000 1 700 000 650 000 650 000

895 000 835 000 835 000

849 000 589 000 589 000

1 125 000 60 000 27 735 570 29 696 061 -1 960 491 2,12 2,12 260 000 27 677 134 37 030 638 - 9 942 504 25,81 9,55 3,07 3,07 200 000 28 100 000 29 000 000 - 900 000 18,95 6,94 7,18 3,18

1 125 000 150 000 28 500 000 29 250 000 - 750 000 12,46 4,56 6,75 2,81

1 125 000 70 000 29 000 000 29 550 000 - 500 000 6,12 2,24 6,36 2,48

1 125 000 50 000 29 500 000 29 400 000 100 000 6,19 2,37

Przewodniczcy Rady Gminy: Waldemar Padzik