You are on page 1of 16

UCHWAA BUDETOWA GMINY MOCHOWO NA ROK 2010

Nr 199/XXXI/09
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.
236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Dochody w cznej kwocie 17 363 711,81z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 16 863 711,81z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 500 000,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.


2.1. Wydatki w cznej kwocie 17 957 711,81z, w tym:

1) wydatki biece w kwocie 14 553 610,81z,


2) wydatki majtkowe w kwocie 3 404 101,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej


uchway.
3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej
uchway.
4. Wydatki przypadajce do spaty w roku 2010 z tytuu udzielonych przez gmin porcze i gwarancji w
wysokoci 81 000z.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 594 000,00z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z poyczek w kwocie 594 000,00z,
3. Przychody budetu w wysokoci 814 000,00z, rozchody w wysokoci 220 000,00z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 500 000,00z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 594 000,00z,
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw w kwocie 220 000,00z.
5.1. Rezerw ogln w wysokoci 100 000,00z.
2. Rezerw celowe w wysokoci 6 000,00z, zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym.
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
8.1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie, - zgodnie z zacznikiem nr 7
do niniejszej uchway.

2. Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych zgodnie
zacznikiem nr 8.
9.1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1) przychody 11 500,00z,
2) wydatki 16 100,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na


2010 rok.

10.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem
nr 11 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej
uchway.
11. Upowania si Wjta do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 500 000,00z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 500 000,00z,
3) przekazywania uprawnie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do:
a) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin zapaty upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej
mowa w pkt 2 lit. b,
b) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
12. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy
Barbara Kozakiewicz

Zacznik nr 1
Dochody
w zotych
Dzia

rdo dochodw

Planowane dochody na 2010 rok


Ogem

z tego:
biece

w tym:
Dotacje

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,

majtkowe

w tym:
Dotacje

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,

niepodlegajce
zwrotowi
1
010
400

4
Wpywy z usug

niepodlegajce
zwrotowi
9

10

11

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw

604 200,00

604 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z usug (pobr wody)

345 000,00

345 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae odsetki
600

rodki na dofinansowanie
wasnych inwestycji gmin
pozyskane z innych rde.

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

700

Wpywy z opat za zarzd,


uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci

839,00

839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody z najmu i dzierawy


skadnikw majtkowych

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
ustawami

65 394,00

65 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych opat

750

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
ustawami

997,00

997,00

997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
ustawami

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek od nieruchomoci

758

801

852

1 843 000,00

1 843 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek rolny

459 000,00

459 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

podatek leny

19 500,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

podatek od rodkw transportowych

41 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek od spadku i darowizn

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty targowej

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

71 000,00

71 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od nieterminowych
wpat z tytuu podatkw i opat

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty skarbowej

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opat za zezwolenia na


sprzeda alkoholu

53 000,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez j.s.t. na
podstawie odrbnych ustaw

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy od osb


fizycznych

1 074 024,00

1 074 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy od osb


prawnych

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subwencja oglna z budetu


pastwa

8 677 138,00

8 677 138,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae odsetki

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z usug

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje rozwojowe oraz rodki


na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej.

127 345,99

127 345,99

0,00

127 345,99

0,00

0,00

0,00

Dotacje rozwojowe oraz rodki


na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej.

22 472,82

22 472,82

22 472,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
ustawami

2 790 500,00

2 790 500,00

2 790 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416 500,00

416 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj

wasnych zada biecych gmin


Wpywy z usug
Dochody ogem

12 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 363 711,81 16 863 711,81

12 001,00

2 822 769,82

127 345,99

500 000,00

0,00

500 000,00

* nazwa rda dochodw wg nazw paragrafw

Zacznik nr 2
Wydatki
Dzia

Rozdz.

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2010 rok


Ogem

z tego:
biece

010

01010

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030

Izby rolnicze

15011

Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i


wod
Dostarczanie wody

150
400

600
60014
60016
750

9 180,00
0,00

1 894 290,00
1 894 290,00

9 180,00

9 180,00

0,00

11 130,00
11 130,00

0,00
0,00

11 130,00
11 130,00

342 270,00

342 270,00

0,00

342 270,00

342 270,00

0,00

215 000,00

1 314 821,00

Drogi publiczne powiatowe


Drogi publiczne gminne

1 314 821,00
215 000,00

0,00
215 000,00

1 314 821,00
0,00

Administracja publiczna

1 928 748,00

1 917 888,00

10 860,00

65 394,00
93 694,00

65 394,00
93 694,00

0,00
0,00

1 620 920,00
16 000,00

1 620 920,00
16 000,00

0,00
0,00

75023
75075

Urzdy Gmin
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

75095

Pozostaa dziaalno

754

11

1 903 470,00
1 894 290,00

1 529 821,00

Urzdy wojewdzkie
Rady Gmin

75101

majtkowe

Transport i czno

75011
75022

751

132 740,00

121 880,00

10 860,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz sdownictwa

997,00

997,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa

997,00

997,00

0,00

75404

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Komendy wojewdzkie Policji

127 275,00
6 000,00

127 275,00
6 000,00

0,00
0,00

75412
75414

Ochotnicze Strae Poarne


Obrona Cywilna

120 975,00
300,00

120 975,00
300,00

0,00
0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych


jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

Obsuga dugu publicznego


Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t.

116 000,00
35 000,00

116 000,00
35 000,00

0,00
0,00

756

75647
757
75702
75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez


Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego
Rne rozliczenia

81 000,00

81 000,00

0,00

106 000,00

106 000,00

0,00

75818

Rezerwy oglne i celowe

106 000,00

106 000,00

0,00

80101

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

6 967 528,81
4 005 524,72

6 794 528,81
3 832 524,72

173 000,00
173 000,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

258 140,00

258 140,00

0,00

80104
80110

Przedszkola
Gimnazja

158 047,33
1 905 098,76

158 047,33
1 905 098,76

0,00
0,00

80113
80146

Dowoenie uczniw do szk


Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

480 140,00
38 432,00

480 140,00
38 432,00

0,00
0,00

80148

Stowki szkolne

93 580,00

93 580,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia

28 566,00
53 000,00

28 566,00
53 000,00

0,00
0,00

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

52 000,00

52 000,00

0,00

758
801

851

85153

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

1 000,00

85202

Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej

4 073 900,00
110 000,00

4 073 900,00
110 000,00

0,00
0,00

wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego


Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne

2 786 000,00

2 786 000,00

0,00

23 000,00

23 000,00

505 000,00

505 000,00

0,00

852
85212
85213

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

75 000,00

75 000,00

0,00

85219
85228

Orodki pomocy spoecznej


Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

188 300,00
266 600,00

188 300,00
266 600,00

0,00
0,00

85295

Pozostaa dziaalno

120 000,00

120 000,00

0,00

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza


Pomoc materialna dla uczniw

9 000,00
9 000,00

9 000,00
9 000,00

0,00
0,00

854
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

552 572,00

552 572,00

0,00

90001
90015

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


Owietlenie ulic, placw i drg

132 500,00
137 700,00

132 500,00
137 700,00

0,00
0,00

90019

30 000,00

30 000,00

0,00

90095

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat


i kar za korzystanie ze rodowiska
Pozostaa dziaalno

252 372,00

252 372,00

0,00

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Biblioteki

174 000,00
174 000,00

174 000,00
174 000,00

0,00
0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00
17 957 711,81

32 000,00
14 553 610,81

0,00
3 404 101,00

921
926

Kultura fizyczna i sport

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Ogem wydatki

Zacznik nr 2a
Wydatki biece
Dzia

Rozdz.

010

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

9 180,00

9 180,00

0,00

0,00

9 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rolnictwo i owiectwo
01010 Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
01030 Izby rolnicze

400

Obsuga
dugu

10

11

12

13

0,00

0,00

9 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 300,00

209 050,00

0,00

920,00

0,00

0,00

0,00

342 270,00

341 350,00

132 300,00

209 050,00

0,00

920,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

215 000,00

0,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60016 Drogi publiczne gminne

215 000,00

215 000,00

0,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

1 917 888,00

1 782 944,00

1 337 464,00

445 480,00

0,00

134 944,00

0,00

0,00

0,00

75011 Urzdy wojewdzkie

65 394,00

65 394,00

65 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022 Rady Gmin

93 694,00

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

85 894,00

0,00

0,00

0,00

1 620 920,00

1 620 070,00

1 221 320,00

398 750,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

75095 Pozostaa dziaalno

121 880,00

73 680,00

42 950,00

30 730,00

0,00

48 200,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

997,00

997,00

997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101 Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

997,00

997,00

997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 275,00

120 525,00

36 500,00

78 025,00

6 000,00

6 750,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75404 Komendy wojewdzkie Policji
75412 Ochotnicze Strae Poarne
75414 Obrona Cywilna

756

wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

9 180,00

75075 Promocja jednostek


samorzdu terytorialnego

754

Na programy
z udziaem
rodkw
o ktrych
mowa w art.5
ust. 1 pkt 2i 3
u.o.f.p.

341 350,00

75023 Urzdy Gmin

751

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

9 180,00

60014 Drogi publiczne powiatowe


750

Dotacje
na zadania
biece

342 270,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energi elektryczn, gaz i
wod
40002 Dostarczanie wody

600

Wydatki
w tym
jednostek
na wynagrodzenia
zwizane
budetowych i skadki od nich
z realizacj
naliczane
ich statutowych
zada

Dochody od osb prawnych,


od osb fizycznych i od
innych jednostek nie
posiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 975,00

114 225,00

36 500,00

77 725,00

0,00

6 750,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwizane z ich poborem

757

758
801

75647 Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

116 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

35 000,00

75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek j.s.t.

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

75704 Rozliczenia z tytuu porcze i


gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

0,00

Rne rozliczenia

106 000,00

106 000,00

0,00

106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818 Rezerwy oglne i celowe

106 000,00

106 000,00

0,00

106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 794 528,81

6 345 129,48

5 239 251,00

1 105 878,48

0,00

291 352,00

158 047,33

0,00

0,00

3 832 524,72

3 653 783,72

3 143 159,00

510 624,72

0,00

178 741,00

0,00

0,00

0,00

258 140,00

241 082,00

230 784,00

10 298,00

0,00

17 058,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe
80103 Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
80104 Przedszkola

158 047,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 047,33

0,00

1 905 098,76

1 810 545,76

1 548 268,00

262 277,76

0,00

94 553,00

0,00

0,00

0,00

80113 Dowoenie uczniw do szk

480 140,00

479 140,00

230 410,00

248 730,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

80146 Doksztacanie i doskonalenie


nauczycieli

38 432,00

38 432,00

0,00

38 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148 Stowki szkolne

93 580,00

93 580,00

86 630,00

6 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195 Pozostaa dziaalno

28 566,00

28 566,00

0,00

28 566,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

53 000,00

53 000,00

32 550,00

20 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

52 000,00

52 000,00

32 550,00

19 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110 Gimnazja

851

85153 Zwalczanie narkomanii


852

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 073 900,00

535 063,00

481 700,00

53 363,00

0,00

3 538 837,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

2 786 000,00

82 863,00

67 300,00

15 563,00

0,00

2 703 137,00

0,00

0,00

0,00

85213 Skadki na ubezpieczenie


zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre
wiadczenia rodzinne

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

85214 Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

505 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna
85202 Domy pomocy spoecznej
85212 wiadczenia rodzinne oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

85215 Dodatki mieszkaniowe

854

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

85219 Orodki pomocy spoecznej

188 300,00

188 100,00

160 800,00

27 300,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

266 600,00

264 100,00

253 600,00

10 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

85295 Pozostaa dziaalno

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 572,00

550 872,00

151 032,00

399 840,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

90001 Gospodarka ciekowa i


ochrona wd

132 500,00

132 200,00

36 650,00

95 550,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

90015 Owietlenie ulic, placw i


drg

137 700,00

137 700,00

0,00

137 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 372,00

250 972,00

114 382,00

136 590,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

174 000,00

0,00

0,00

0,00 174 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174 000,00

0,00

0,00

0,00 174 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 553 610,81

10 099 060,48

7 441 794,00

2 642 086,48 221 180,00

3 974 503,00

158 047,33

81 000,00

35 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza


85415 Pomoc materialna dla
uczniw

900

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

90019 Wpywy i wydatki zwizane z


gromadzeniem rodkw z
opat i kar za korzystanie ze
rodowiska
90095 Pozostaa dziaalno
921

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego
92116 Biblioteki

926

Kultura fizyczna i sport


92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Ogem wydatki

Zacznik nr 2b
Wydatki majtkowe
Dzia Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym na:

Zakup i Wniesienie
objcie
wkadw
programy
akcji i
do spek
finansowane
udziaw
prawa
z udziaem
handlowego
rodkw
europejskich
i innych rodkw
pochodzcych

Dotacje

ze rde
zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi
1

01010

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi

010

150
15011
600

1 894 290,00
1 894 290,00

1 894 290,00
1 894 290,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 130,00
11 130,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 130,00
11 130,00

Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno

1 314 821,00

1 114 821,00

1 114 821,00

0,00

0,00

200 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe


Administracja publiczna

1 314 821,00
10 860,00

1 114 821,00
0,00

1 114 821,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200 000,00
10 860,00

75095

Pozostaa dziaalno

80101

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

750
801

Ogem wydatki

10 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 860,00

173 000,00
173 000,00

173 000,00
173 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 404 101,00

3 182 111,00

1 114 821,00

0,00

0,00

221 990,00

Zacznik nr 3
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2010 rok

1
1.

Dochody

4
17 363 711,81

2.

Wydatki

17 957 711,81

3.

Wynik budetu

-594 000,00
814 000,00

Przychody ogem:
1.
2.

Kredyty
Poyczki

952
952

3.

903

4.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z


budetu UE
Spaty poyczek udzielonych

5.

Prywatyzacja majtku jst

944

6.
7.

Nadwyka budetu z lat ubiegych


Papiery wartociowe (obligacje)

957
931

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

814 000,00

951

Rozchody ogem:

220 000,00

1.

Spaty kredytw

992

2.

Spaty poyczek

992

3.

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem


rodkw pochodzcych z budetu UE

963

4.

Udzielone poyczki

991

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

220 000,00

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. mona zaciga kredytu, poyczki oraz emitowa papiery wartociowe na wyprzedzajce
finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znale odzwierciedlenie w zaczniku unijnym

Zacznik nr 4
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

z tego:
wydatki
biece

wydatki
majtkowe

750
75011
751
75101
754
75414

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

65394,00
65394,00

65 394,00
65 394,00

65 394,00
65 394,00

0,00
0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

997,00

997,00

997,00

0,00

997,00

997,00

997,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

Pomoc spoeczna

2790500,00

2 790 500,00

2 790 500,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze spoecznych

2786000,00

2 786 000,00

2 786 000,00

0,00

85313

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za


osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej

4500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

2857191,00

2 857 191,00

2 857 191,00

0,00

852

Ogem

Zacznik nr 5
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.
I.

Dzia

Rozdzia

Dochody
756
75618

II.

Nazwa

Kwota

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

53 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na


podstawie ustaw

53 000,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi

52 000,00
52 000,00

Wydatki
851
85154

Zacznik nr 6
Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii
Lp.

Dzia
851

Rozdzia
85153

Nazwa

Kwota

Ochrona zdrowia

1 000,00

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

Ogem

1 000,00

Zacznik nr 7
Dotacje podmiotowe w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

1
1

2
921

3
92116

Nazwa instytucji
4
Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
Ogem

Kwota dotacji
5
174 000,00
174 000,00

Zacznik nr 8
Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

Tre

Kwota dotacji

Jednostki sektora finansw Nazwa jednostki


publicznych
1
150
15011
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego
2
3

600
750

60014
75095

Jednostki spoza sektora


finansw publicznych
1
926
92605

11 130,00

Starostwo Powiatowe w Sierpcu


Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego

200 000,00
10 860,00

Nazwa zadania
Dotacje dla stowarzysze: upowszechnianie sportu w gminie Mochowo

32 000,00

Ogem

253 990,00

Zacznik nr 9
Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.

Wyszczeglnienie

Plan na 2010 rok

I.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

II.
1.

Przychody
Wpywy z Urzdu Marszakowskiego Dz. 900 rozdz. 90011 paragraf 0690

11 500,00
11 500,00

5 600,00

3.
III.

Wydatki

16 100,00

1.

Wydatki biece Dz. 900 rozdz. 90011 4210 zakup materiaw i wyposaenia

8 100,00

2.
3

Wydatki biece Dz. 900 rozdz. 90011 4300 zakup usug pozostaych
Wydatki majtkowe

8 000,00
0,00

IV.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

1 000,00

2.

Zacznik nr 10
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp.

Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w


ramach funduszu
soeckiego)

1.

010

01010

Budowa kanalizacji
deszczowej wraz z
przykanalikami w m.
Boewo, gmina Mochowo

2.

600

60014

Budowa cigu pieszego


i parkingu w Boewie
Nowym gm. Mochowo

Ogem

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

500 000,00

500 000,00

320 000,00

180 000,00 A.
B.
C.

1 114 821,00

1 114 821,00

614 821,00

A.
B.
C.

1 614 821,00

1 614 821,00

934 821,00

180 000,00

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
12
Urzd Gminy
w Mochowie

PROW
500 000,00
Podpisano
umow
0,00

500 000,00

Urzd Gminy
w Mochowie

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
- .
- .
- .

Zacznik nr 11
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Okres
czne koszty
realizacji
finansowe
(w latach)

Nakady
poniesione

Planowane wydatki
rok
budetowy
2010

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

rodki
pochodzce
z innych
rde*

10

11

1.

010

01010

Budowa Oczyszczalni
2008-2011
ciekw w Ligowie wraz z
sieci kanalizacji
sanitarnej w Ligowie i
Rokiciu gmina Mochowo

5 657 756,00

500,00

3 468 686,00

980 290,00

414 000,00 A.
B.
C.

2.

801

80101

Rozbudowa i przebudowa 2008-2011


(modernizacja) Szkoy
Podstawowej w Ligowie
wraz z sal gimnastyczn
i zagospodarowaniem
terenu

4 270 333,83

500,00

1 848 364,48

173 000,00

A.
B.
C.

2011r.

2012r.

13

14

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
12

15

PROW
2 074 396 do
pozyskania

2 188 570,00

0,00 Urzd Gminy


w Mochowie

RPO WM
1675364,48 do
pozyskania

2 421 469,35

0,00 Urzd Gminy


w Mochowie

4 610 039,35

0,00 x

A.
B.
C.

Ogem

9 928 089,83

1 000,00

5 317 050,48

1 153 290,00

414 000,00 0,00

3 749 760,48

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
- ...
- ...
- ...

Zacznik nr 12
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej
i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajce zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Wydatki majtkowe razem:

1.1

Program: Program Rozwoju


Obszarw Wiejskich na lata
2007-2013

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki
rodki
z innych
rde

2010r.
Wydatki
razem (9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

rodki z innych rde

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae**

10

11

12

Wydatki
razem
(14+15+16+17)
13

z tego, rda finansowania:


art.5 ust.1 pkt 2
uofp

poyczki
i kredyty

obligacje

art.5 ust.1
pkt 3 uofp

14

15

16

17

1114821,00

614 821,00

500 000,00

1114821,00

614 821,00

0,00

0,00

614 821,00

500 000,00

500000,00

0,00

0,00

1 114 821,00

614 821,00

500 000,00

1 114 821,00

614 821,00

0,00

0,00

614 821,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 114 821,00

614 821,00

500 000,00

1 114 821,00

614 821,00

0,00

0,00

614 821,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Priorytet: O 3
Dziaanie:313,322,323
"Odnowa i rozwj wsi "
Nazwa projektu: "Budowa
cigu pieszego i parkingu w
Boewie Nowym, gmina
Mochowo"
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
600,60014,6058

500 000,00

600,60014,6059

614 821,00

614 821,00

158 047,33

30 701,34

Razem wydatki:

158 047,33

z tego: 2010r.

158 047,33

614 821,00

614 821,00

614 821,00

127 345,99

127 345,99

30 701,34

0,00

0,00

30 701,34

127 345,99

127 345,99

0,00

0,00

0,00

30 701,34

127 345,99

127 345,99

30 701,34

0,00

0,00

30 701,34

127 345,99

127 345,99

0,00

0,00

0,00

30 701,34

127 345,99

127 345,99

30 701,34

0,00

0,00

30 701,34

127 345,99

127 345,99

0,00

0,00

0,00

1 019,46

1 019,46

1 019,46

1 019,46

76 002,49

76 002,49

76 002,49

76 002,49

5 532,00

5 532,00

0,00

0,00

0,00

2011r.
1.2
2

Wydatki biece razem:

Program: Program
Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet: IX
Dziaanie:9.1
Nazwa projektu:
Mazowieckie Orodki
Przedszkolne

801,80104,3028

2.1

1 019,46

801,80104,3029

7 331,54

801,80104,4018

76 002,49

801,80104,4019

7 000,00

801,80104,4048

5 532,00

801,80104,4119

16 198,28

801,80104,4128

7 331,54

7 000,00
5 532,00

7 331,54

7 000,00

7 000,00

5 532,00

16 198,28

2 500,08

7 331,54

16 198,28

16 198,28

171,52

171,52

2 500,08

2 500,08

2 500,08

2 500,08

801,80104,4129

171,52

801,80104,4178

10 208,40

10 208,40

10 208,40

10 208,40

10 208,40

801,80104,4218

14 960,56

14 960,56

14 960,56

14 960,56

14 960,56

801,80104,4308

5 180,00

5 180,00

5 180,00

5 180,00

5 180,00

801,80104,4368

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

801,80104,4418

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

171,52

801,80104,4438

964,00

964,00

964,00

964,00

964,00

801,80104,4448

6 479,00

6 479,00

6 479,00

6 479,00

6 479,00

801,80104,4748

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

801,80104,4758

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

627 345,99

1 242 166,99

627 345,99

627 345,99

2011r.
Ogem (1+2)

1 272 868,33

645 522,34

645 522,34

0,00

0,00

645 522,34

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009

Prognoza na koniec roku


umorzenie
w 2009

2010

2011

1.

Zobowizania wg tytuw dunych:


(1.1+1.2+1.3)

1 064 000,00

1.1

Zacignite zobowizania (bez


zobowiza okrelonych w art. 170
ust.3) z tytuu:

720 000,00

0,00

2012

2013

2014

20015

20016

10

1 688 000,00

1 468 000,00

1 074 000,00

744 000,00

464 000,00

254 000,00

44 000,00

874 000,00

1 468 000,00

1 074 000,00

744 000,00

464 000,00

254 000,00

44 000,00

poyczek

720 000,00

874 000,00

1 468 000,00

1 074 000,00

744 000,00

464 000,00

254 000,00

44 000,00

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

obligacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym (bez


zobowiza okrelonych w art. 170
ust.3):

344 000,00

814 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poyczki

344 000,00

814 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kredyty, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EBOiR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poyczki, kredyty i obligacje (w


zwizku z umow okrelon w art.
170 ust. 3):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

c
1.3

Zacignite zobowizania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane zobowizania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

302 625,00

336 000,00

438 660,00

361 833,00

307 055,00

222 565,00

215 215,00

45 070,00

Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza okrelonych w art.


169 ust 3

265 000,00

301 000,00

394 000,00

330 000,00

280 000,00

210 000,00

210 000,00

44 000,00

190 000,00

220 000,00

394 000,00

330 000,00

280 000,00

210 000,00

210 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 660,00

31 833,00

27 055,00

12 565,00

5 215,00

1 070,00

2.1

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

2.2

Spata rat kapitaowych z tytuu


zobowiza okrelonych w art. 169
ust. 3

0,00

2.3

Spata odsetek i dyskonta

3.

Prognozowane dochody budetowe

18 433 909,07

17 363 711,81 17 550 000,00 17 400 000,00 17 350 000,00 17 430 000,00 17 390 000,00 17 480 000,00

4.

Prognozowane wydatki budetowe

18 864 252,51

17 957 711,81 17 500 000,00 17 350 000,00 17 325 000,00 17 405 000,00 17 360 000,00 17 440 000,00

5.

Prognozowany wynik finansowy

6.

Relacje do dochodw (w %):

6.1

37 625,00

35 000,00

-430 343,44

-594 000,00

50 000,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

30 000,00

40 000,00

dugu
(art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

4,74

8,45

6,12

4,28

2,67

1,46

0,25

0,00

6.2

dugu po uwzgldnieniu wycze


(art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

4,74

8,45

6,12

4,28

2,67

1,46

0,25

0,00

6.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

1,64

1,94

2,50

2,08

1,77

1,28

1,24

0,26

6.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu


wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

1,64

1,94

2,50

2,08

1,77

1,28

1,24

0,26

Uwaga: Wyszczeglnione artykuy dotycz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Informacja o stanie mienia komunalnego


Nieruchomoci mienia gminnego pozostajcego w dyspozycji gminy Mochowo
na dzie 30 wrzenia 2009r.
Lp.
1
2
3
4
5
6,7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nr dziaki
207
211
274
214
218
166/1i166/3
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Pow. (ha.)
0,08
0,14
0,84
0,12
1,23
0,15
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,09
0,15
0,06
0,06

Pooenie
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo

Uwagi
OSP
Hydrofornia
Teren po wirowni
Dziaka
Teren pod oczyszczalni
Orodek zdrowia
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246)1
246)2
247
357
19
331
332
333
334
335
336
337
338/4
338/5
339
340
341
342
343
150/2
151/2
174
93/3
93/4
93/5
93/6
93/7
93/8
93/9
93/10
204/1
205
206
207
208
209/1
210/1
129/15
129/16
129/17
129/18
129/19
126/3
129/20
130
51/3
51/2
54/1
54/2
46/1
46/2
91/1
92
119/2
100/1
102/4
85/3
85/4
85/5
85/6
85/7
109/1
42/1
42/2
93/3
93/4

0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,06
0,06
0,04
0,0747
0,86
0,74
0,14
0,20
0,0400
0,2800
0,0100
0,0200
0,0900
0,0700
0,1000
0,0760
0,3905
0,0700
0,0700
0,0700
0,7600
0,1500
0,85
0,50
0,35
0,2018
0,0778
0,0738
0,0738
0,0738
0,0738
0,0765
1,4655
0,19
0,25
0,16
0,30
0,11
0,10
0,07
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,81
0,98
1,00
0,06
0,35
0,14
0,20
0,0166
0,0900
0,71
0,68
0,1664
0,25
0,52
0,08
0,02
0,03
0,0585
0,0160
0,89
0,4380
0,9277
0,07
0,06

Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
Ligowo
ukoszyn
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Boewo
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
uki
uki
uki
uki
Dobrzenice Mae
Dobrzenice Mae
Dobrzenice Mae
Dobrzenice Mae
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Gozdy
Gozdy
Gozdy
Malanowo Stare
Malanowo Stare

Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne


Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Szkoa podstawowa i tereny przyszkolne
Budynek mieszkalny
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
dziaka bud.
dziaka bud.
Drogi i tereny zieleni
drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Boisko sportowe
Boisko sportowe
Dziaka rolna
Droga
Dziaka budowlana
Dziaka budowlana
Dziaka budowlana
Dziaka budowlana
Dziaka budowlana
Dziaka budowlana
Boisko sportowe
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Drogi i tereny zieleni
Tereny przy Szkole Podstawowej
Tereny przy Szkole Podstawowej
Tereny przy Szkole Podstawowej
Tereny przy Szkole Podstawowej
Tereny przy Szkole Podstawowej
Tereny pod dziaki budowlane
Tereny Szkoy Podst. i Gimnazjum
Tereny Szkoy Podst. i Gimnazjum
Teren po sklepie
Dziaka rolna
Stare siedlisko

Dziaka pod masztem


Dziaka zabudowana
Dziaka
Dziaka
Siedziba Urzdu Gminy
Teren hydroforni
Teren hydroforni
Dziaka budowlana
Pas zieleni
Droga
Orodek zdrowia wspw.
Gara wspw.
Wysypisko
Tereny byej Szkoy Podstawowej
Tereny byej Szkoy Podstawowej wspw.
Sklep
Po OSM

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

93/5
6/1
90/4
50
21
28
52/1
186
116/2
110/1
110/2
116/3
260
300/1
300/2
303/1
303/2
33/1
40/2
80/1
91/37
108/11
180/2
23/1
24/1
27/1
30/1
14/1
27/1
29/1
46/1
11/1
21/1
17/1
15/2
18/2
30/2
9/4
16/1
16/3
16/6
16/9
173
74
47
10
69
53
26
36/1
36/2
36/3
304/1
304/2
101
12
251
125/13
125/16
125/20
125/24
125/32
125/41
126/13
127/19
118/2
184/3
10/10
10/11
5/10
7/8
7/20
48/1
129/9
108/15

0,84
0,18
0,41
0,75
1,30
0,46
0,04
0,1460
0,16
0,80
0,02
0,42
0,24
0,0459
0,99
0,0258
0,65
4,25
0,18
0,42
0,07
0,12
2,95
0,25
0,15
0,16
0,16
0,08
0,04
0,05
0,02
0,05
0,07
0,35
0,06
0,10
0,20
0,17
0,19
0,0143
0,0368
0,51
0,80
0,37
1,42
1,06
0,84
0,09
1,34
0,50
0,18
0,09
0,0051
0,04
0,06
0,27
0,08
0,0292
0,1944
0,0699
0,0683
0,0291
0,0352
0,07
0,5380
0,1835
0,1483
0,0293
0,0156
0,1270
0,2416
0,2479
0,30
0,20
0,0680

Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
urawin
urawin
urawin
urawin
urawin
Boewo Nowe
Boewo Nowe
Boewo Nowe
Boewo Nowe
Dobaczewo
Dobaczewo
Dobaczewo
Dobaczewo
Dobaczewo
Zglenice Budy
niechy
Cielin
Cielin
Cielin
Zglenice Due
Grodnia
Grodnia
Grodnia
Grodnia
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
abiki
Rokicie
niechy
Mochowo Nowe
Boewo Nowe
Grodnia
Kokoszczyn
Osiek
urawin
urawin
urawin
Dobaczewo
Dobaczewo
Mochowo
urawin
Boewo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo
Mochowo Parcele
Mochowo Parcele
Boewo
Boewo
MochowoNowe
Mochowo Nowe
Boewo Nowe
Boewo Nowe
Boewo Nowe
urawin
Mochowo Parcele
Cielin

Boisko
Przystanek PKS
bya Szkoa Podstawowa
OSP
Tereny po starej wirowni
Tereny po starej wirowni
OSP
Stare siedlisko (przy kociele)
Hydrofornia
Szkoa Podstawowa
Szkoa Podstawowa
Szkoa Podstawowa
Hydrofornia
Droga
Tereny byej Szk. Podst. w Choczniu-wspw.
Droga
Dziaka rolna
Teren rolny i po wydobyciu wiru
Zbiornik wodny
Oczyszczalnia ciekw
Przystanek PKS
OSP
Bya Szkoa Podstawowa
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
droga
droga
droga
dziaka zabudowana
dziaka zabudowana
dziaka
dziaka zabudowana
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
droga osiedlowa
boisko sportowe
boisko sportowe
droga osiedlowa

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

108/24
108/12
108/25
108/26
108/5
145/3
145/5
115/1
140/4
140/3
176/1
110/1
151/1
152/1
102/2
124/1
125/1
101/1
103/1
130/1
122/1
123/1
34/1
143/1
116/1
119/1
142/3
112/1
141/1
355/1
111/1
139/3
139/5
117/1
100/1
126/1
113/1
114/1
131/1
139/4
135/1
165/3
165/4
173/1
171/1
166/1
161/3
172/1
172/3
134/1
132/1
361/1
167
33/1
33/4
1/3
3/1
15/1
8/1
16/1
20/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
31/3
32/1
34/1
35/1
36/1
40/3
40/5

0,0475
0,1045
0,9016
0,0414
0,29
0,0015
0,0213
0,0116
0,0120
0,0094
0,0339
0,0059
0,0043
0,0067
0,0212
0,0380
0,0167
0,0147
0,0202
0,0126
0,0138
0,0161
0,0481
0,0114
0,0121
0,0017
0,0009
0,212
0,0188
0,0121
0,0226
0,0110
0,0157
0,0185
0,0077
0,0076
0,0165
0,0185
0,0021
0,0012
0,0036
0,0162
0,0036
0,0044
0,0150
0,0063
0,0079
0,0102
0,0062
0,0194
0,0017
1,0100
0,3989
0,3600
0,1200
0,0962
0,0219
0,0369
0,0090
0,0795
0,0614
0,0204
0,0172
0,0013
0,0118
0,0041
0,0136
0,0037
0,0276
0,0177
0,0003
0,0104
0,0081
0,0169
0,0014

Cielin
Cielin
Cielin
Cielin
Cielin
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanowo Stare
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanwko
Malanowo Stare
Malanwko
Boewo Nowe
Boewo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe

droga osiedlowa
plac zabaw
boisko sportowe
plac
droga osiedlowa
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga

242
243
244
245
246
247
248
249

42/1
43/1
44/1
49/1
50/1
54/5
54/7
56/1

0,0135
0,0054
0,0105
0,0053
0,0259
0,0323
0,0053
0,0388

Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe
Malanowo Nowe

droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga

Dane o dochodach uzyskanych z tytuu wykonania prawa wasnoci Gmina Mochowo, pow. sierpecki woj.
mazowieckie
-

dochody ze sprzeday, z dzierawy i czynszw, z uytkowania wieczystego 50.986,57

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2009 Gmina Mochowo, pow. sierpecki, woj. mazowieckie
Nabycie
dziaka nr 1/3 o pow. 0,0962 ha - Malanowo Nowe
dziaka nr 3/1 o pow. 0,0219 ha - Malanowo Nowe
dziaka nr 15/1 o pow. 0,0369 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 8/1 o pow. 0,0090 ha - Malanowo Nowe
dziaka nr 16/1 o pow. 0,0795 ha - Malanowo Nowe
dziaka nr 20/1 o pow. 0,0614 ha - Malanowo Nowe
dziaka nr 23/1 o pow. 0,0204 ha - Malanowo Nowe
dziaka nr 24/1 o pow. 0,0172 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 25/1 o pow. 0,0013 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 26/1 o pow. 0,0118 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 27/1 o pow. 0,0041 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 28/1 o pow. 0,0136 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 29/1 o pow. 0,0037 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 31/3 o pow. 0,0276 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 32/1 o pow. 0,0177 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 34/1 o pow. 0,0003 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 35/1 o pow. 0,0104 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 36/1 o pow. 0,0081 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 40/3 o pow. 0,0169 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 40/5 o pow. 0,0014 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 42/1 o pow. 0,0135 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 43/1 o pow. 0,0054 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 44/1 o pow. 0,0105 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 49/1 o pow. 0,0053 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 50/1 o pow. 0,0259 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 54/5 o pow. 0,0323 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 54/7 o pow. 0,0053 ha Malanowo Nowe
dziaka nr 56/1 o pow. 0,0388 ha Malanowo Nowe

Zbycie
-

dziaka nr 128/3 o pow. 0,0165 ha Mochowo Parcele

dziaka nr 128/5 o pow. 0,0151 ha Mochowo Parcele


Przewodniczcy Rady Gminy:
Barbara Kozakiewicz