You are on page 1of 15

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

Nr: XXXI/194/2009

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Solcu nad Wisłą, uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 064 342zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 10 289 342zł,

b) majątkowe w kwocie 3 775 000zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 512 370zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 11 034 245zł

b) majątkowe w kwocie 6 478 125zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwały.

4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 3 448 028zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 3 141 240zł,

b) wolnych środków w kwocie 306 788zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 141 240 zł z następujących tytułów;

a) kredyty w kwocie 3 141 240zł,

b) wolne środki w kwocie 1 000 000zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 693 212zł, z następujących tytułów;

a) kredyty w kwocie 693 212zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinanso-

wanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określo- nej w § 2, pkt 1a,

b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt 3,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 120 000zł.

§

3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000zł.

2.

Ustala się rezerwy celowe w wysokości 100 000zł

z tego:

a)

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000zł,

b) na zabezpieczenie środków na udział finansowy Gminy w projektach finansowych realizowanych przez Stowarzyszenie Krzemienny Krąg w wysokości 50 000zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla podmiotów należących do sek-

tora finansów publicznych - zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - gminnych instytucji kultury, w tym dla:

a) Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w wysokości 182 086zł,

b) Biblioteki Gminnej w Solcu nad Wisłą w wysokości 76 213zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączni- kiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budże- tu do wysokości 500 000zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 3 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy ter- min zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100 000zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:

Wiesław Szymczyk

Tabela nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział*

§

Ŝródło dochodów

Planowane dochody na 2009 r.

 

Ogółem

 

w tym:

 

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 331

000

6

000

1 325

000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 325

000

 

0

1 325

000

   

6208

Dotacje rozwojowe

1 000

000

 

0

1 000

000

   

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związ- ków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

325

000

 

0

325

000

 

01095

 

Pozostała działalność

6

000

6

000

 

0

   

0690

Wpływy z różnych opłat

6

000

6

000

 

0

600

   

Transport i łączność

1 050

000

 

0

1 050

000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 050

000

 

0

1 050

000

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

360

000

 

0

360

000

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

690

000

 

0

690

000

     

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związ- ków gmin)

     

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

125

400

45

400

80

000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

125

400

45

400

80

000

   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczy- ste nieruchomości

 

400

 

400

 

0

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

45

000

45

000

 

0

   

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

80

000

 

0

80

000

750

   

Administracja publiczna

68

781

68

781

 

0

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

46

781

46

781

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46

781

46

781

 

0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17

000

17

000

 

0

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7

500

7

500

 

0

   

0830

Wpływy z usług

9

000

9

000

 

0

   

0920

Pozostałe odsetki

 

500

 

500

 

0

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5

000

5

000

 

0

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5

000

5

000

 

0

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

961

 

961

 

0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

961

 

961

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

961

 

961

 

0

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300

 

300

 

0

 

75414

 

Obrona cywilna

 

300

 

300

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

300

 

300

 

0

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 018 507

2 018 507

 

0

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6

200

6

200

 

0

   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca- ny w formie karty podatkowej

6

200

6

200

 

0

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

263

000

263

000

 

0

   

0310

Podatek od nieruchomości

200

000

200

000

 

0

   

0320

Podatek rolny

11

000

11

000

 

0

   

0330

Podatek leśny

52

000

52

000

 

0

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

709

000

709

000

 

0

   

0310

Podatek od nieruchomości

60

000

60

000

 

0

   

0320

Podatek rolny

550

000

550

000

 

0

   

0330

Podatek leśny

10

000

10

000

 

0

   

0340

Podatek od środków transportowych

20

000

20

000

 

0

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

10

000

10

000

 

0

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

4

000

4

000

 

0

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50

000

50

000

 

0

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5

000

5

000

 

0

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

85

000

85

000

 

0

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20

000

20

000

 

0

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

63

000

63

000

 

0

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

2

000

 

2

000

 

0

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

955

307

 

955

307

 

0

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

954

307

 

954

307

 

0

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

1

000

 

1

000

 

0

758

   

Różne rozliczenia

6

486 693

6

486 693

 

0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3

240 744

3

240 744

 

0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

240 744

3

240 744

 

0

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3

245 949

3

245 949

 

0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

245 949

3

245 949

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

 

800

000

 

0

800

000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

800

000

 

0

800

000

   

6208

Dotacje rozwojowe

 

600

000

 

0

600

000

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

200

000

 

0

200

000

852

   

Pomoc społeczna

1 532 700

1

532 700

 

0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego

1 345 000

1

345 000

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 331 000

1

331 000

 

0

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

14

000

 

14

000

 

0

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

5

700

 

5

700

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1

400

 

1

400

 

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

4

300

 

4

300

 

0

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe

 

102

000

 

102

000

 

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

102

000

 

102

000

 

0

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

64

000

 

64

000

 

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

64

000

 

64

000

 

0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

16

000

 

16

000

 

0

   

0830

Wpływy z usług

 

16

000

 

16

000

 

0

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

130

000

 

130

000

 

0

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

130

000

 

130

000

 

0

   

0830

Wpływy z usług

 

130

000

 

130

000

 

0

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

200

000

 

0

200

000

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

200

000

 

0

200

000

   

6208

Dotacje rozwojowe

 

200

000

 

0

200

000

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

320

000

 

0

320

000

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

320

000

 

0

320

000

   

6208

Dotacje rozwojowe

 

320

000

 

0

320

000

Dochody ogółem

 

14 064 342

10 289 342

3 775 000

 

Tabela nr 2

 

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział

§ *

Nazwa

Plan

   

z tego:

 

na 2009r.

Wydatki

Wydatki

(6+12)

 

bieżące

 

majątkowe

1

2

3

4

 

5

6

 

12

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

2

336

345

11

220

2

325

125

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2

325

125

 

0

2

325

125

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

604

000

 

0

 

604

000

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

000

000

 

0

1

000

000

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

721

125

 

0

 

721

125

 

01030

 

Izby Rolnicze

 

11

220

11

220

 

0

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego

 

11

220

11

220

 

0

600

   

Transport i łączność

2

735

000

545

000

2

190

000

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

24

000

 

0

 

24

000

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

24

000

 

0

 

24

000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

35

000

 

0

 

35

000

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

35

000

 

0

 

35

000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2

676

000

545

000

2

131

000

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

45

000

45

000

 

0

   

4270

Zakup usług remontowych

 

450

000

450

000

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

50

000

50

000

 

0

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2

131

000

 

0

2

131

000

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

40

000

40

000

 

0

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

40

000

40

000

 

0

   

4270

Zakup usług remontowych

 

40

000

40

000

 

0

750

   

Administracja publiczna

1

674

581

1 654 581

 

20

000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

46

781

46

781

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

39

797

39

797

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

6

009

6

009

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

975

 

975

 

0

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

89

000

89

000

 

0

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

83

000

83

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2

000

2

000

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

4

000

4

000

 

0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1

478

800

1 458 800

 

20

000

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

4

700

4

700

 

0

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

15

000

15

000

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

790

000

790

000

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

65

000

65

000

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

133

000

133

000

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

25

000

25

000

 

0

   

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych

 

41

000

41

000

 

0

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

40

000

40

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

90

000

90

000

 

0

   

4260

Zakup energii

 

27

000

27

000

 

0

   

4270

Zakup usług remontowych

 

15

000

15

000

 

0

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

3

500

3

500

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

100

000

100

000

 

0

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

2

000

2

000

 

0

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

18

000

18

000

 

0

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

8

000

8

000

 

0

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

7

600

7

600

 

0

   

4430

Różne opłaty i składki

 

5

000

5

000

 

0

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

25

000

25

000

 

0

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

12

000

12

000

 

0

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

17

000

17

000

 

0

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji

 

15

000

15

000

 

0

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

20

000

 

0

20 000

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

55

000

 

55

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10

000

 

10

000

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

45

000

 

45

000

 

0

 

75095

 

Pozostała działalność

 

5

000

 

5

000

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

5

000

 

5

000

 

0

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

961

 

961

 

0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

961

 

961

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

961

 

961

 

0

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

347

500

 

247

500

100

000

 

75404

 

Komendy Wojewódzkie Policji

 

4

000

 

4

000

 

0

   

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofi- nansowanie zadań inwestycyjnych

 

4

000

 

4

000

 

0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

343

200

 

243

200

100

000

   

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

500

 

500

 

0

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

13

000

 

13

000

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

57

000

 

57

000

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

48

000

 

48

000

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

11

000

 

11

000

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2

000

 

2

000

 

0

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

11

000

 

11

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów

 

55

000

 

55

000

 

0

   

4260

Zakup energii

 

7

000

 

7

000

 

0

   

4270

Zakup usług remontowych

 

10

000

 

10

000

 

0

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

2

800

 

2

800

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

16

000

 

16

000

 

0

   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

400

 

400

 

0

   

4430

Różne opłaty i składki

 

6

000

 

6

000

 

0

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

3

500

 

3

500

 

0

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

100

000

 

0

100

000

 

75414

 

Obrona cywilna

 

300

 

300

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

150

 

150

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

150

 

150

 

0

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

44

000

 

44

000

 

0

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto- wych

 

44

000

 

44

000

 

0

   

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

42

000

 

42

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2

000

 

2

000

 

0

757

   

Obsługa długu publicznego

 

100

000

 

100

000

 

0

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno- stek samorządu terytorialnego

 

100

000

 

100

000

 

0

   

8110

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

 

100

000

 

100

000

 

0

758

   

Różne rozliczenia

 

200

000

 

200

000

 

0

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

200

000

 

200

000

 

0

   

4810

Rezerwy

 

200

000

 

200

000

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

5

956 600

4

956 600

1 000 000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3

970 700

2

970 700

1 000 000

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

127

000

 

127

000

 

0

   

3240

Stypendia dla uczniów

 

4

400

 

4

400

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

767 300

1

767 300

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

136

300

 

136

300

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

349

400

 

349

400

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

52

600

 

52

600

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

175

200

 

175

200

 

0

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

7

000

 

7

000

 

0

   

4260

Zakup energii

40

000

40

000

 

0

   

4270

Zakup usług remontowych

104

000

104

000

 

0

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

4

500

4

500

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

80

600

80

600

 

0

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3

400

3

400

 

0

   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7

500

7

500

 

0

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1

500

1

500

 

0

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

101

800

101

800

 

0

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4

500

4

500

 

0

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji

3

700

3

700

 

0

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600

000

 

0

600

000

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

400

000

 

0

400

000

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

296

000

296

000

 

0

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15

600

15

600

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

207

100

207

100

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14

500

14

500

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40

500

40

500

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

6

700

6

700

 

0

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11

600

11

600

 

0

 

80110

 

Gimnazja

1 271 300

1 271 300

 

0

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

77

000

77

000

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

873

000

873

000

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

71

600

71

600

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

173

000

173

000

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

27

500

27

500

 

0

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49

200

49

200

 

0

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

170

000

170

000

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

170

000

170

000

 

0

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

156

800

156

800

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100

000

100

000

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8

500

8

500

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20

000

20

000

 

0

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

2

800

2

800

 

0

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6

000

6

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3

000

3

000

 

0

   

4270

Zakup usług remontowych