You are on page 1of 2

UCHWAA Nr 662/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 4 stycznia 2010 r.

zmieniajca uchwa nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 wrzenia 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budetowej pod nazw Stra Miejska z siedzib w Radomiu. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z pniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h., art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co nastpuje: 1. W uchwale nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 wrzenia 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budetowej pod nazw Stra Miejska z siedzib w Radomiu zmienionej uchwa nr 599/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 wrzenia 2009r. wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w zaczniku nr 1 do uchway Statut jednostki budetowej pod nazw Stra Miejska z siedzib w Radomiu: a) w 2: 1) uchyla si pkt 10, 2) dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W zwizku z realizowanymi zadaniami okrelonymi w ust. 1 oraz zadaniami w zakresie ochrony porzdku publicznego wynikajcymi z ustaw i aktw prawa miejscowego, Stray przysuguje prawo do obserwowania i rejestrowania przy uyciu rodkw technicznych obrazu zdarze w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynnoci te s niezbdne oraz w celu: 1) utrwalania dowodw popenienia przestpstwa lub wykroczenia, 2) przeciwdziaania przypadkom naruszania spokoju i porzdku w miejscach publicznych, 3) ochrony obiektw komunalnych i urzdze uytecznoci publicznej. b) w 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Prezydent Miasta Radomia zatrudnia Komendanta na podstawie umowy o prac po zasigniciu opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewdzkiego Policji w Radomiu oraz wykonuje wobec niego wszelkie czynnoci z zakresu prawa pracy. c) w 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Nadzr merytoryczny nad dziaalnoci Stray sprawuje Wojewoda Mazowiecki przy pomocy Mazowieckiego Komendanta Wojewdzkiego Policji w Radomiu dziaajcego w jego imieniu. 2) w zaczniku nr 2 do uchway - regulamin jednostki budetowej pod nazw Stra Miejska z siedzib w Radomiu: a) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Stra Miejska jest jednostk budetow Gminy Miasta Radomia. b) w 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W Stray Miejskiej w Radomiu wyrnia si nastpujce stanowiska stranicze: 1) 2) 3) 4) 5) 6) aplikanta, modszego stranika, stranika, starszego stranika, modszego specjalisty, specjalisty,

7) 8) 9)

starszego specjalisty, modszego inspektora, inspektora,

10) starszego inspektora, 11) zastpcy kierownika, 12) kierownika, 13) zastpcy komendanta, 14) komendanta. c) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Czas pracy stranikw wynosi przecitnie 40 godzin w przecitnie piciodniowym tygodniu pracy w 4-miesicznym okresie rozliczeniowym. d) w 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku niemoliwoci stawienia si do pracy stranicy winni niezwocznie zawiadomi o tym Stra Miejsk w Radomiu. a) 11 otrzymuje brzmienie: 11. Kompetencje stranikw Stray Miejskiej w Radomiu wykonujcych zadania patrolowe okrela art. 12, art. 14 i art. art. 14a 14h ustawy. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Radomia i Komendantowi Stray Miejskiej w Radomiu. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej: Dariusz Wjcik