You are on page 1of 23

UCHWAŁA Nr XXVI/121/09

RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostynińskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.497.765zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 42.457.765zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 40.000zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 44.377.588zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 41.806.489zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.571.099zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej

uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej

uchwały.

§ 3.1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem

nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i

innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.712,45zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.879.823zł, który zo- stanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 1.879.823zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 207.740zł, (kredyty 207.740zł) przeznacza się na rozchody w wysoko-

ści 207.740zł (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 207.740zł).

-

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§

5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych

na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.879.823zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 207.740zł.

§

6.1. Rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł,

2.

Rezerwy celowe w wysokości 561.579zł,

w tym na:

1) rezerwę oświatowa w wysokości 551.579zł,

2) rezerwę kryzysowa w wysokości 10.000zł.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu szkół w wysokości - 585.001,

2) innych podmiotów w wysokości - 65.760,

-

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie

z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Plan przychodów i kosztów dla:

1) zakładów budżetowych: przychody –135.900; koszty 135.900,

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody –245.000; koszty - 236.700,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych: dochody – 85.500; wydatki 122.300,

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 80.000,

2) wydatki - 198.800,

-

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

2.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 288.500,

2) wydatki - 290.000,

- zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, do wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata na- stępne

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego:

Dochody

Teresa Kiereś

Załącznik nr 1

Dział

Ŝródło dochodów*

 

Planowane dochody na 2010 r

 

Ogółem

 

z tego:

 

bieżące

 

w tym:

majątkowe

 

w tym:

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł z agranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

35

000

35

000

35

000

       

010

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

650

 

650

         

020

Dotacje otrzymane z funduszy celo- wych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz- nych

15

000

15

000

15

000

       

700

Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze

174

652

174

652

         

700

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko- wania wieczystego nieruchomości

40

000

     

40 000

   

700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

32

000

32

000

32

000

       

700

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych ustawami

151

000

151

000

         

710

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

266

000

266

000

266

000

       

750

Wpływy z różnych opłat

2 499,55

2 499,55

         

750

Wpływy z różnych dochodów

46

000

46

000

         

750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

116

802

116

802

116

802

       

752

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

10

000

10

000

10

000

       

754

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

2 538 924

2 538 924

2 538 924

       
 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

         

756

Podatek dochodowy od osób fizycz- nych

4

345

523

4

345

523

     

756

Podatek dochodowy od osób praw- nych

 

50

000

 

50

000

     

756

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1

674

500

1

674

500

     

756

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzą- du terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

65

000

 

65

000

     

758

Pozostałe odsetki

 

130

000

 

130

000

     

758

Subwencje ogólne z budżetu państwa

21

606 759

21

606 759

     

851

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

2

257

300

2

257

300

2

257 300

   

852

Wpływy z usług

3

150

200

3

150

200

     

852

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu

2

764

800

2

764

800

2

764 800

   

852

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2

301

343

2

301

343

2

301 343

   

853

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną)

22 712,45

22 712,45

 

22

712,45

 

853

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa- ne przez powiat

 

55

500

 

55

500

 

55

500

   

853

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

 

561

900

 

561

900

     

854

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

83

700

 

83

700

 

83

700

   

Dochody ogółem

42

497 765

42

457 765

10 476 369

22

712,45

40 000

* nazwa ŝródła dochodów wg nazw paragrafów

Wydatki

Załącznik nr 2

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2010 rok

Ogółem

 

z tego:

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

35

000

35

000

 
 

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

35

000

35

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

35

000

35

000

 

020

   

Leśnictwo

63

000

63

000

 
 

02002

 

Nadzór nad gospodarką leśną

63

000

63

000

 
   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35

000

35

000

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6

000

6

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

17

000

17

000

 
   

4410

Podróże służbowe krajowe

2

000

2

000

 
   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

3

000

 

3

000

 

150

   

Przetwórstwo przemysłowe

 

132

681

   

132

681

 

15011

 

Rozwój przedsiębiorczości

 

132

681

   

132

681

   

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto- rialnego

 

132

681

   

132

681

600

   

Transport i łączność

4

190 300

2

114

300

2

076 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

4

190 300

2

114

300

2

076 000

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

10

000

 

10

000

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

370

000

 

370

000

 
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

27

000

 

27

000

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

64

000

 

64

000

 
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

9

000

 

9

000

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

243

300

 

243

300

 
   

4260

Zakup energii

 

40

500

 

40

500

 
   

4270

Zakup usług remontowych

 

626

600

 

626

600

 
   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

300

 

300

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

676

000

 

676

000

 
   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

1

100

 

1

100

 
   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

5

000

 

5

000

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

5

000

 

5

000

 
   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

400

 

400

 
   

4430

Różne opłaty i składki

 

14

000

 

14

000

 
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

9

000

 

9

000

 
   

4480

Podatek od nieruchomości

 

5

500

 

5

500

 
   

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

200

 

200

 
   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

6

000

 

6

000

 
   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

400

 

400

 
   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licen- cji

 

1

000

 

1

000

 
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2

076 000

 

2

076 000

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

42

000

 

42

000

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

42

000

 

42

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

42

000

 

42

000

 

710

   

Działalność usługowa

 

266

000

 

266

000

 
 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

 

15

000

 

15

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

15

000

 

15

000

 
 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

20

000

 

20

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

20

000

 

20

000

 
 

71015

 

Nadzór budowlany

 

231

000

 

231

000

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

71

200

 

71

200

 
   

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

90

000

 

90

000

 
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

12

100

 

12

100

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

27

500

 

27

500

 
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

4

300

 

4

300

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4

000

 

4

000

 
   

4260

Zakup energii

 

5

000

 

5

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

3

700

 

3

700

 
   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

600

 

600

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

900

 

900

 
   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

7

000

 

7

000

 
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

3

700

 

3

700

 
   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

800

 

800

 
   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licen- cji

 

200

 

200

 

750

   

Administracja publiczna

5

131

877

5

107

022

24

855

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

95

802

 

95

802

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

66

502

 

66

502

 
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

5

900

 

5

900

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

17

100

 

17

100

 
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2

700

 

2

700

 
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

3

600

 

3

600

 
 

75019

 

Rady powiatów

 

433

956

 

433

956

 
   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

390

956

 

390

956

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

20

000

 

20

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

14

000

 

14

000

 
   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

1

500

 

1

500

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

2

500

 

2

500

 
   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

3

000

 

3

000

 
   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

2

000

 

2

000

 
 

75020

 

Starostwa powiatowe

4

556

264

4

556

264

 
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

1

000

 

1

000

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2

889

151

2

889

151

 
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

201

180

 

201

180

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

348

035

 

348

035

 
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

56

134

 

56

134

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

452

464

 

452

464

 
   

4260

Zakup energii

 

79

000

 

79

000

 
   

4270

Zakup usług remontowych

 

45

000

 

45

000

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

300

000

 

300

000

 
   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

5

800

 

5

800

 
   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

5

000

 

5

000

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

50

000

 

50

000

 
   

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

 

1

000

 

1

000

 
   

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

1

000

 

1

000

 
   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

8

000

 

8

000

 
   

4430

Różne opłaty i składki

 

29

000

 

29

000

 
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

59

000

 

59

000

 
   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

10

000

 

10

000

 
   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

8

000

 

8

000

 
   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licen- cji

 

7

500

 

7

500

 
 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

 

21

000

 

21

000

 
   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

6

800

 

6

800

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1

900

 

1

900

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

600

 

600

 
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

100

 

100

 
   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

5

400

 

5

400

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1

500

 

1

500

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

4

200

 

4

200

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

250

 

250

 
   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

250

 

250

 
 

75095

 

Pozostała działalność

 

24

855

 

24

855

   

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto- rialnego

 

24

855

 

24

855

752

   

Obrona narodowa

 

10

000

 

10

000

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

 

10

000

 

10

000

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3

000

 

3

000

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

5

000

 

5

000

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

500

 

500

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

1

000

 

1

000

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licen- cji

 

500

 

500

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

542

424

2

542

424

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2

538

424

2

538

424

   

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żoł- nierzom i funkcjonariuszom

 

48

510

 

48

510

   

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

56

955

 

56

955

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

4

841

 

4

841

   

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1

895

848

1

895

848

   

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

72

687

 

72

687

   

4070

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

 

157

924

 

157

924

   

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

 

86

514

 

86

514

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

9

405

 

9

405

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1

440

 

1

440

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1

000

 

1

000

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

92

301

 

92

301

   

4220

Zakup środków żywności

 

500

 

500

   

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

 

400

 

400

   

4250

Zakup sprzętu i uzbrojenia

 

1

800

 

1

800

   

4260

Zakup energii

 

19

000

 

19

000

   

4270

Zakup usług remontowych

 

10

000

 

10

000

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

9

200

 

9

200

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

15

800

 

15

800

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

1

822

 

1

822

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

4

400

 

4

400

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

8

000

 

8

000

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

3

000

 

3

000

   

4430

Różne opłaty i składki

 

1

000

 

1

000

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

2

647

 

2

647

   

4480

Podatek od nieruchomości

 

22

000

 

22

000

   

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

380

 

380

   

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

1

000

 

1

000

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

700

 

700

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

1

625

 

1

625

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licen- cji

 

7

725

 

7

725

 

75414

 

Obrona cywilna

 

500

 

500

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

 

500

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

 

3

500

 

3

500

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3

500

 

3

500

757

   

Obsługa długu publicznego

1

271

163

1

271

163

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed- nostek samorządu terytorialnego

 

71

163

 

71

163

   

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

 

71

163

 

71

163

 

75704

 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

1

200

000

1

200

000

   

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

1

200

000

1

200

000

758

   

Różne rozliczenia

 

611

579

 

611

579

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

611

579

611

579

   

4810

Rezerwa ogólna

50

000

50

000

   

4810

Rezerwa celowa - oświatowa

551

579

551

579

   

4810

Rezerwa celowa - kryzysowa

10

000

10

000

801

   

Oświata i wychowanie

12 353 478

12 353 478

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

1 599 627

1 599 627

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35

000

35

000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 067 753

1 067 753

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

82

500

82

500

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

209

000

209

000

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

26

900

26

900

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65

850

65

850

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7

000

7

000

   

4260

Zakup energii

19

600

19

600

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

500

 

500

   

4300

Zakup usług pozostałych

10

700

10

700

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500

1

500

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000

2

000

   

4410

Podróże służbowe krajowe

3 600

3

600

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

67

724

67

724

 

80111

 

Gimnazja specjalne

783

442

783

442

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16

000

16

000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

502

902

502

902

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

42

300

42

300

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88

568

88

568

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

13

002

13

002

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45

850

45

850

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8

000

8

000

   

4260

Zakup energii

16

500

16

500

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

600

 

600

   

4300

Zakup usług pozostałych

19

500

19

500

   

4410

Podróże służbowe krajowe

2

100

2

100

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27

620

27

620

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

500

 

500

 

80114

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

410 850

410 850

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000

1 000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

284

000

284

000

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

25

800

25

800

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48

500

48

500

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

8

200

8

200

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10

000

10

000

   

4260

Zakup energii

4

000

4

000

   

4300

Zakup usług pozostałych

7

000

7

000

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2

000

2

000

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4

000

4

000

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

500

 

500

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9

550

9

550

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

400

 

400

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3

000

3

000

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licen- cji

2

900

2

900

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

2 547 790

2 547 790

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4

000

4

000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 711 000

1 711 000

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

128

000

128

000

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

253

000

253

000

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

43

500

 

43

500

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

40

000

 

40

000

 

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

 

500

 

500

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

15

000

 

15

000

 

4260

Zakup energii

 

95

000

 

95

000

 

4270

Zakup usług remontowych

 

60

000

 

60

000

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

1

500