You are on page 1of 18

UCHWAA BUDETOWA GMINY ROCISZEWO NA 2010 ROK Nr 162/XXXIII/09 RADY GMINY ROCISZEWO z dnia 30 grudnia 2009 r. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Dochody o cznej kwocie 10 752 796z w tym: 1) dochody biece w kwocie 10 727 796z 2) dochody majtkowe w kwocie 25 000z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

2.1. Wydatki w cznej kwocie 10 911 796z w tym: 1) wydatki biece w kwocie 9 448 491z 2) wydatki majtkowe w kwocie 1 463 305z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej uchway. 3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej uchway. 3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 159 000z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, w kwocie 159 000z. 2. przychody budetu w wysokoci 1 334 900z, rozchody w wysokoci 1 175 900z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: 1) Sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 300 000z. 2) Spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 1 175 900z. 3) Wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w kwocie 284 412z. 5.1. Rezerw ogln w wysokoci 30 000z 2. Rezerw celowa w wysokoci 10 000z, w tym na: a) rezerwa celowa zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w wysokoci 10 000z, do wysokoci 1% (wydatki - wydatki inwestycyjne - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wydatki na obsug dugu). 6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

7.1. Ustala sie dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 2. Ustala sie wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 5a do niniejszej uchway. 8.1. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na czn kwot 127 000z zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.

2. Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 7. 9. Wydatki budetu na 2010 rok obejmuj zadania jednostek pomocniczych gminy na czn kwot 170 774z, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego na czn kwot 170 774z, zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway. 10.1. Ustala sie plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody 12 600z, 2) wydatki 32 800z, zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na 2010 rok.

11.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway. 2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway. 3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej uchway. 12. Upowania si Wjta do: 1) Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 300 000z. 2) Zacigania zobowiza: a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 10 i nr 11 do niniejszej uchway, b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 300 000z. 13. Docza si uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne. 14. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy. Przewodniczcy Rady Gminy: Witold Dziurlikowski

Zacznik nr 1

Dochody
Dzia rdo dochodw* Ogem biece dotacje w tym: rodki europejskie i inne rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi 6 7 25 000 Planowane dochody na 2010 r z tego: majtkowe dotacje w tym: rodki europejskie i inne rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi 9

1 010

2 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskanych z innych rde Dochody najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpywy z rnych opat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu

3 25 000

010

1 790

1790

400 700

290 000 930

290 000 930

700

34 740

34 740

750

65 394

65 394

65 394

750

250

250

750 751

800 688

800 688 688

754

300

300

300

756

4 000

4 000

756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

292 000 197 730 9 800 33 330 7 600 3 000 200 2 100 24 000 41 000

292 000 197 730 9 800 33 330 7 600 3 000 200 2 100 24 000 41 000

756 758 801

Podatek dochodowy od osb fizycznych Subwencje oglne z budetu pastwa Dochody najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Wpywy z usug Wpywy z usug Dochody ogem

634 759 6 975 285 5 500

634 759 6 975 285 5 500

852

1 725 100

1 725 100

1 725 100

852

4 000

4 000

852

356 500

356 500

356 500

852 900

12 000 5 000 10 752 796

12 000 5 000 10 727 796 2 147 982 25 000

Zacznik nr 2

WYDATKI
Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Planowane wydatki na 2010 rok Ogem z tego: biece 1 010 2 Rolnictwo i owiectwo 01010 01030 01036 150 15011 400 40002 600 60014 60016 700 70005 750 75011 75022 75023 75075 75095 751 75101 754 75412 75414 756 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich Przetwrstwo przemysowe Rozwj Przedsibiorczoci Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich 3 4 969 474 500 000 3 960 465 514 10 605 10 605 206 102 206 102 449 030 200 000 249 030 13 000 13 000 1 782 094 153 090 99 200 1 449 870 59 074 20 860 688 688 122 188 121 888 300 15 000 206 102 206 102 249 030 249 030 13 000 13 000 1 771 234 153 090 99 200 1 449 870 59 074 10 000 688 688 122 188 121 888 300 15 000 10 860 10 860 5 3 960 3 960 465 514 10 605 10 605 majtkowe 6 965 514 500 000

200 000 200 000

poborem 75647 757 75702 758 75818 801 80101 80103 80110 80113 80146 80195 851 85121 85153 85154 852 85203 85212 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Odziay przedszkolne w szkoach podstawowych Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pomoc spoeczna Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 90003 90015 90095 921 92105 92116 926 92601 92605 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Oczyszczanie miast i wsi Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Biblioteki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki ogem 15 000 207 260 207 260 40 000 40 000 3 952 623 2 354 000 150 953 1 185 720 227 000 10 000 24 950 44 800 3 800 1 000 40 000 2 579 600 10 000 1 721 000 15 000 207 260 207 260 40 000 40 000 3 682 623 2 084 000 150 953 1 185 720 227 000 10 000 24 950 44 800 3 800 1 000 40 000 2 579 600 10 000 1 721 000 270 000 270 000

85213

8 600

8 600

85214 85215 85219 85228 85295 900

325 000 68 000 310 000 112 000 25 000 301 614 44 000 52 000 134 000 71 614 144 392 17 392 127 000 73 326 20 326 53 000 10 911 796

325 000 68 000 310 000 112 000 25 000 301 614 44 000 52 000 134 000 71 614 144 392 17 392 127 000 67 000 14 000 53 000 9 448 491 6 326 6 326 1 463 305

Zacznik nr 2a

Wydatki biece
Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Ogem Wydatki jednostek budetowych w tym: na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zwizane z realizacj ich statutowych zada 7 Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Na programy z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 10 Wypaty z tytuu porcze i gwarancji Obsuga dugu

1 010

2 01030 Izby rolnicze

3 Rolnictwo i owiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

4 3 960 3 960 206 102 206 102 249 030 249 030 13 000 13 000 1 771 234 153 090 99 200 1 449 870 59 074 10 000 688

8 3 960 3 960

11

12

400 40002 600 60016 700 70005 750 75011 75022 75023 75075 75095 751

206 102 206 102 249 030 249 030 13 000 13 000 1 675 034 153 090 5 000 1 449 870 57 074 10 000 688

84 735 84 735 18 800 18 800

121 367 121 367 230 230 230 230 13 000 13 000

dostarczanie wody Transport i czno Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Rady gmin Urzdy gmin Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 310 400 146 000 1 156 000 8 400

364 634 7 090 5 000 293 870 48 674 10 000

2 000

94 200 94 200

2 000

688

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

688

688

688

754 75412 75414 756

122 188 121 888 300 15 000

119 188 118 888 300 15 000

11 120 11 120 15 000

108 068 107 768 300

3 000 3 000

Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

75647 757 75702

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pomoc spoeczna Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

15 000 207 260 207 260

15 000

15 000 207 260 207 260

758 75818 801 80101 80103 80110 80113 80146 80195 851 85121 85153 85154 852 85203 85212

40 000 40 000 3 682 623 2 084 000 150 953 1 185 720 227 000 10 000 24 950 44 800 3 800 1 000 40 000 2 579 600 10 000 1 721 000

40 000 40 000 3 503 238 1 976 915 141 653 1 122 720 227 000 10 000 24 950 44 800 3 800 1 000 40 000 508 230 10 000 67 630 58 280 16 000 441 527 16 000 2 988 413 1 742 450 135 563 997 000 113 400

40 000 40 000 514 825 234 465 6 090 125 720 113 600 10 000 24 950 28 800 3 800 1 000 24 000 66 703 10 000 9 350 1 653 370 2 071 370 179 385 107 085 9 300 63 000

85213

8 600

8 600

8 600

85214 85215 85219 85228 85295 900 90001 90003 90015 90095 921 92105

325 000 68 000 310 000 112 000 25 000 301 614 44 000 52 000 134 000 71 614 144 392 17 392 301 614 44 000 52 000 134 000 71 614 17 392 17 392 301 614 44 000 52 000 134 000 71 614 17 392 17 392 127 000 310 000 112 000 271 247 112 000 38 753

325 000 68 000

25 000

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Oczyszczanie miast i wsi Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury

92116 926 92601 92605 Ogem wydatki

Biblioteki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

127 000 67 000 14 000 53 000 9 448 491 17 000 14 000 3 000 6 710 316 4 886 683 17 000 14 000 3 000 1 823 633

127 000 50 000 50 000 182 960 2 347 955 207 260

Zacznik nr 2b

Wydatki majtkowe
Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Ogem Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: Programy finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi 6 465 514 465 514 10 605 10 605 200 000 200 000 10 860 10 860 270 000 270 000 6 326 1 241 840 465 514 221 465 Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Dotacje

1 010

2 Rolnictwo i owiectwo 01010 01036

3 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Budowa boiska sportowego w miejscowoci Rzeszotary Zawady Ogem wydatki

4 965 514 500 000 465 514 10 605 10 605 200 000 200 000 10 860 10 860 270 000 270 000 6 326 1 463 305

5 965 514 500 000 465 514

150 15011 600 60014 750 75095 801 80101 926 92601

Zacznik nr 3

Przychody i rozchody budetu w 2010 roku


Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. Dochody Wydatki Wynik budetu Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki 992 992 963 991 952 952 903 951 944 957 931 955 159 000 1 175 900 800 000 375 900 Tre 2 Klasyfikacja 3 Kwota 2010 rok 4 10 752 796 10 911 796 -159 000 1 334 900 891 488 284 412

5. 6. 7.

Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze

994 982 995

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. mona zaciga kredytu, poyczki oraz emitowa papiery wartociowe na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znale odzwierciedlenie w zaczniku unijnym.

Zacznik nr 4

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia Rozdzia Nazwa zadania Dotacje ogem 4 65 394 65 394 65 394 65 394 688 688 688 688 300 300 300 300 1 725 100 1 721 000 300 300 688 688 65 394 65 394 Wydatki ogem 5 z tego: wydatki biece 6 wydatki majtkowe 7

1 750

2 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Administracja publiczna 75011

750 751 75101 751 75101 754 75414 754 75414 852 85212

Urzdy wojewdzkie Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Ogem

85213

4 100

852 85212

1 725 100 1 721 000

1 725 100 1 721 000

85213

4 100

4 100

1 791 482

1 791 482

1 791 482

Zacznik nr 5

Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp. I. 1. 756 75618 Dzia Rozdzia Nazwa Dochody Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych, i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw 41 000 41 000 Kwota

II. 1.

Wydatki 851 85154 Ochrona Zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 40 000 40 000

Zacznik nr 5a

Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii


Lp. 1. Dzia 851 85153 Rozdzia Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii Nazwa Kwota 1 000 1 000

Zacznik nr 6

Dotacje podmiotowe w 2010 roku


Lp. 1 1. Dzia 2 921 Rozdzia 3 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Rociszewie Nazwa instytucji 4 Kwota dotacji 5 127 000

Ogem

127 000

Zacznik nr 7

Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych w 2010 roku
Lp. 1 Dzia 2 Rozdzia 3 Nazwa jednostki Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Starostwo Powiatowe w Sierpcu Urzd Miasta Sierpc Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego Nazwa zadania Upowszechnienie kultury fizycznej wrd dzieci i modziey Gminy Rociszewo w wieku szkolnym 50 000 10 605 200 000 2 000 10 860 223 465 Tre 4 Kwota dotacji 5

Jednostki sektora finansw publicznych 150 15011 600 750 750 60014 75075 75095 Ogem Jednostki spoza sektora finansw publicznych 1. 926 92605

Ogem

50 000

Zacznik nr 8

Wydatki na 2010 rok obejmujce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego
Lp. Dzia Rozdzia Nazwa soectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsiwzicia Planowane wydatki czne wydatki 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7a 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 600 600 600 600 600 600 600 754 600 600 600 600 754 754 900 921 921 926 926 3 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 75412 60016 60016 60016 60016 75412 75412 90095 92105 92105 92601 92601 4 Nowe Rociszewo Lipniki Rzeszotary - Zawady Polik Rumunki - Chway Puszcza Kuski Kuski Nowy Zamo Babiec Piaseczny Rzeszotary - Gortaty Pianki Wrzenia ukomie Rociszewo Stopin Borowo Rzeszotary - Chway Rzeszotary - Pszczele Ogem 5 Zakup wiru na remont drogi Zakup wiru na remont drg na terenie soectwa Zakup wiru na remont drg Zakup wiru na remont drg Zakup wiru na remont drg Zakup wiru na remont drg Zakup wiru na remont drg Doposarzenie jednostki OSP Remont drg na terenie soectwa Remont drg na terenie soectwa Remont drg na terenie soectwa Remont drg na terenie soectwa Doposarzenie jednostki OSP Doposarzenie jednostki OSP Urzdzenie i wyposaenie placu zabaw dla dzieci Zakup materiaw do wietlicy wioskowej Zakup materiaw do wietlicy wioskowej Wykonanie boiska sportowego Wykonanie boiska sportowego 5 900 12 400 5 000 13 400 9 000 8 605 5 000 2 500 7 285 9 874 7 386 6 980 10 000 10 668 25 384 8 350 9 042 9 000 5 000 170 774 w tym biece 5 900 12 400 5 000 13 400 9 000 8 605 5 000 2 500 7 285 9 874 7 386 6 980 10 000 10 668 25 384 8 350 9 042 9 000 5 000 170 774 majtkowe

Zacznik nr 9

Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Lp. I. II. 1. 2. 3. III. 1. Wydatki Wydatki biece Zakup materiaw i wyposaenia 4210 Zakup usug pozostaych 4300 2. IV. Wydatki majtkowe Stan rodkw obrotowych na koniec roku 32 800 32 800 22 800 10 000 1 800 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Wpywy z rnych opat dz.900 rozdz. 90011 0690 Wyszczeglnienie Plan na 2010 rok 22 000 12 600 12 600

Zacznik nr 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi


Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soeckiego) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2010 Dochody wasne jst z tego rda finansowania kredyty, poyczki, papiery wartociowe 9 rodki pochodzce z innych rde* 10 A. B. C. A. B. C. x rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12

1 1.

2 010

3 01010

5 Budowa sieci wodocigowej w miejscowoci Babiec Wiczanki, Puszcza, Wrzenia Adaptacja poddasz nieuytkowanego na sele lekcyjne w Szkole podstawowej Rociszewo Ogem

6 50 000

7 50 000

8 50 000

2.

801

80101

270 000

270 000

270 000

320 000

320 000

320 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda - . - . - .

Zacznik nr 11

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012


Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Nakady poniesione Planowane wydatki Rok budetowy 2010 z tego rda finansowania Dochody wasne jst kredyty, poyczki, papiery wartociowe 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 A. B. C. 284 412 A. B. C. rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 13 4 325 000 14 4 325 000 2011r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 15

1 1.

2 010

3 01010

4 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rociszewo

5 2010-2012

6 9 100 000

8 450 000

9 450 000

2.

010

01036

Rewaloryzacja i adaptacja zaoenia dworski parkowego w Rociszewie Budowa boiska sportowego w miejscowoci Rzeszotary Zawady

2010-2011

783 718

465 514

181 102

318 204

926

92601

2010-2012

36 326

6 326

6 326

15 000

15 000

Ogem

9 920 044

921 840

637 428

284 412

4 658 204

4 340 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda - ... - ... - ...

Zacznik nr 12

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Planowane wydatki 2010r. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) z tego: rodki z budetu krajowego** z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae** Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE i inne z tego, rda finansowania: art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp poyczki i kredyty obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp 17

1 1

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013 r

3 x

10

11

12

13

14

15

16

1.1

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dziaanie: "Odnowa i Rozwj Wsi"; Nazwa projektu: " Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego zaoenia dworsko - parkowego w Rociszewie"

010 01036 01036

783 718 465 514 318 204

363 780 181 102 182 678

419 938 284 412 135 526

783 718 465 514 318204

363 780 181 102 182 678

363 780 181 102 182 678

419 938 284 412 135 526

284 412 284 412

135 526

135 526

1.2

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

1.3 2 2.1

............... Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. x

2.2

............... Ogem (1+2) x 783 718 363 780 419 938 783 718 367 780 363 780 419 938 284 412 135 526

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp. Wyszczeglnienie Kwota dugu na dzie 31.12.2009 3 6 896 600 6 096 600 Prognoza Umorzenie 4 2010 5 7 197 600 6 021 700 2011 6 6 021 700 6 021 700 2012 7 4 611 388 4 611 388 2013 8 3 285 488 3 285 488 2014 9 1 958 188 1 958 188 2015 10 708 288 708 288 2016 11 208 400 208 400

1 1. 1.1

2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3) z tytuu: poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3): poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Poyczki, kredyty i obligacje (w zwizku z umow okrelon w art. 170 ust. 3): Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3 kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3 Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b2.2):3 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

a b c 1.2

2 596 600 3 500 000 800 000

2 221 700 3 800 000 891 488

2 130 212 3 891 488

1 469 900 3 141 488

1 094 000 2 191 488

716 700 1 241 488

416 800 291 488

208 400

a b c 1.3 a b 2 2.1

800 000

891 488

284 412

284 412 1 146 450 874 900 1 383 160 1 175 900 1 604 972 1 125 900 1 497 676 1 325 900 1 459 200 1 327 300 1 326 670 1 249 900 526 560 499 888 216 736 208 400

a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

874 900

1 175 900

1 125 900

1 325 900

1 327 300

1 249 900

499 888

208 400

284 412 271 550 12 367 726,27 12 430 198,36 -62 472,09 48,69 48,69 9,27 9,27 207 260 10 752 796 10 911 796 -159 000 56,00 53,36 12,86 12,86 194 660 12 610 400 11 200 000 1 410 400 36,57 38,82 12,72 10,47 171 776 131 900 76 770 26 672 8 336 12 630 000 12 230 000 400 000

12 530 000 12 600 000 11 200 000 11 250 000 1 330 000 26,22 26,22 11,95 11,95 1 350 000 15,54 15,54 11,58 11,58

12 600 000 12 600 000 11 300 000 12 000 000 1 300 000 5,62 5,62 10,52 10,52 500 000 1,66 1,66 4,21 4,21

1,71 1,71

Uwaga: wyszczeglnione artykuy dotycz ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Zacznik do uchway nr162/XXXIII/09 Rady Gminy Rociszewo z dnia 30 grudnia 2009r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rociszewo na dzie 15 listopada 2009r.


L.p. Wyszczeglnienie Stan na dzie 31.12 2008r. Planowane zwikszenia (+) zmniejszenia(-) Stan na dzie 15.11.2009r. Sposb zagospodarowania wg wartoci W zarzdzie Dzierawa Wieczyste Jednostek najem uytkowane zak. bud. 7,99 ha 48196 4,35 ha 17756 3,64 30440 11,52 ha 45.607z 11,52 ha 45.607z 2,01 ha 30837 Dochody uzyskane z tytuu gospodar. mieniem

W bezpor. zarzdzie

Inne formy

1.

Grunty ogem (ha) W tym: Rolne Dziaki budowlane Tereny rekreacyjne Pozostae

34,2325 ha 192.360z. 16,88 ha 67.495z. 17,0978 ha 112.130z.

+ 25,5000 ha + 262.200,-z. 25,5000 ha +262.200,-z.

59,7325 ha 454560z. 16,88 ha 67.495z. 42,8525 ha 387065z.

37,2025 ha 325.788z.

1,01 4132 1,01 4132 930z.- uytk. wieczyste czynsze 15.000,-

37,2025 ha 325.788z.

2,01 30837

2. 3. 4.

Lasy (ha) Parki (ha) Budynki liczba ogem, w tym: Mieszkalne Obiekty szkolne Obiekty Kulturalne Obiekty suby zdrowia Pozostae obiekty u. Publicznej i inne Stacje uzdatniania wody

5.

Budowle i urzdzenia techniczne, w tym: Wodocigi liczba dugo

29 12.978.748,02 3 72.294,00 5 4 525.793,56 1 881.961,65z. 18 3.426.325,25 2 4.072.373,56z. 10.356.909,02z 158.747 mb. 5.394.835,87z 1 2.131.067,73 4.523,50 mb 1.524.899,95 452.037,51 3.361,78 mb. 854.067,96 9 680.545,00z.

+1 361.967,31

Remont 50.609,05 +1 170.000z .obudowa studni 141358,26z + 527.516,82 4378,74 mb. 162.495,98z

30 13.340.715,33 3 72.294,00z 5 4 525.793,56 1 932.570,70z. 19 3.596.325,25 2 4.213.731,82z. 10.884.425,84 163.125,74 mb 5.557.331,85z. 1 2.131.067,73

14 8.620.400,77

13 4.648.020,56

3 72.294,00z 3 72.294,00z

19.740,czynsz

5 4 525.793,56 1 932.570,70z. 11 3.474.098,25 2 4.213.731,82z. 10.884.425,84 163.125,74 mb. 5.557.331,85z. 1 2.131.067,73 6.233,50 mb. 1.889.920,79z. 452.037,51 3.361,78 mb. 854.067,96 10 800.545,00z.

8 122227

290.000z. sprzeda wody

Oczyszczalnie ciekw Wysypiska Ulice i drogi (d. w mb.) o nawierzchni asfaltowej Obiekty sportowe Sie kanalizacyjna 6. 7. rodki transportu (szt.)

1.710 mb 365.020,84z

+1 120.000z.

6.233,50 mb 1.889.920,79z 452.037,51 3.361,78 mb. 854.067,96 10 800.545,00z.

Inwestycje stan zaangaowania (w z.) 8. Lokaty kapitaowe 9. Poyczki udziel. W z. 10. Obligacje wasne sprzeda (w z.) 11. Pozostae jednostki organizacyjne 12. Zwizki komunalne i stowarzyszenia 13. Udzia w spkach Ogem

24.208.562,04z.

1.271.684,13

25.480.246,17

20.631.159,61

4.696.216,56

117.901,00

30837

4132

325.670,-z

Stan mienia komunalnego na dzie 31 grudnia 2008r.:

I.

Budynki Mieszkalne 1. Budynek po Szkce Zadrzewieniowej w ukomiu 2. Dom Nauczyciela w ukomiu Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela 3. Budynek parterowy murowany po byej szkole w Rociszewie 19418,00 28044,00 6000,00 18832,00 72.294,00

II. III.

Orodek Zdrowia w Rociszewie Budynki hydroforni w Rociszewie i ukomiu w tym Rociszewo ukomie

881.961,65 4.072.373,56 2.783.565,33 1.288.808,23

IV. Inne Budynki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budynek Urzdu Gminy Budynek gospodarczy Agronomwka Budynek gospodarczy Zlewnia mleka Komorowo Przejto od Mleczarni Sierpc zlewni mleka w Stopinie Budynek administracyjny - Dworek Szkoa pitrowa murowana w Rociszewie Zlewnia mleka Rociszewo 40932,00 3140,00 146.430,15 8102,00 9132,00 6223,16 3.043.095,94 25383,00 6000,00 15660,00 13617,00 21773,00 27743,00 10665,00 20074,00 15626,00 6867,00 5862,00 3.426.325,25 680.545,00 5.394.835,87 1.524.899,95 192.360 4.525.793,56 452.037,51 854.067,96 2.131.067,73

10. Budynek komunalny po szkole podstawowej z budynkiem gospodarczym 11. Gara i remiza OSP ukomie 12. Dom Straaka Rociszewo 13. Remiza i gara OSP Chway 14. OSP Stara Wie 15. OSP Kuski remiza i gara 16. Remiza OSP Polik 17. Remiza OSP Wrzenia 18. Remiza OSP Lipniki Razem 18 budynkw: V. rodki transportowe (9 sztuk)

VI. Sie wodocigowa (158,747mb) VII. Drogi gminne asfaltowe(4.523,50mb) VIII. Grunty (34,2325ha) IX. Budynki szkolne 5 szt. X. Kompleks boisk sportowych w Rociszewie

XI. Sie kanalizacyjna (3361,78mb.) XII. Oczyszczalnia ciekw w Rociszewie

Ogem mienie komunalne:

24.208562,04z

Informacja o zmianach zaistniaych w stanie Mienia Komunalnego w okresie od 31 grudnia 2008r. do 15 listopada 2009r.

Zmniejszenie: 00 Zwikszenie: 1. Wykonanie drogi asfaltowo - bitumicznej w miejscowoci Kownatka odebranej dnia 24 kwietnia 2009r. o dugoci 1,710km. warto 365.020,84z. 2. Nabycie darowizn wietlicy Wioskowej we wsi Borowo dnia 12 maja 2009r. dziaka powierzchnia 0,0600ha warto 5.000,z. budynek 182m2 warto 170.000,z.

3. Uwidocznione w KW nabycie dziaki od Skarbu Pastwa nr 277/3 stanowicej drog gminn w Rociszewie decyzj Kierownika Urzdu Rejonowego w Sierpcu Nr URS/GR/6011- 1/103/92 z dnia 19 padziernika 1992r. Dnia 3 czerwca 2009r. powierzchnia 0,0400ha warto 3.200,z. 4. Drogi gminne nabyte na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr SPN.P.7723-27/1D-6D/08/09 i nr SPN.P.7723-27/10D-12D/08/09 w okresie 23 - 31.03.2009r. Powierzchnia nabytych dziaek 25,4000ha Warto gruntu pod drogami 254.000,z. 5. Budowa sieci wodocigowej z przyczami na terenie gminy Rociszewo woj. mazowieckie, odebranej dnia 3 lipca 2009r. Dugo: sie wodocigowa 3.086,13mb przycze wodocigowe 386,61mb 10 sztuk

Warto: 162.495,98z. 6. Zakup uywanego, redniego samochodu dla O.S.P. Chway ratowniczo- ganiczego odebranego dnia 31 sierpnia 2009r. Warto: 120.000,z. 7. Budowa Studni Gbinowej wraz z uzbrojeniem technicznym w miejscowoci Rociszewo odebrano 3 lipca 2009r. Warto 141.358,26z. 8. Remont budynku SPZOZ Warto: 50.609,05z. Razem zwikszenie nastpio o warto 1.271.684,13z.

Stan mienia komunalnego na dzie 15 listopada 2009r.:

I.

Budynki Mieszkalne ------------------------------1. Budynek po Szkce Zadrzewieniowej w ukomiu 2. Dom Nauczyciela w ukomiu Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela 3. Budynek parterowy murowany po byej szkole w Rociszewie 19418,00 28044,00 6000,00 18832,00 72.294,00

II. III.

Orodek Zdrowia w Rociszewie Budynki hydroforni w Rociszewie i ukomiu W tym Rociszewo ukomie

932.570,70 4.213.731,82 2.924.923,59 1.288.808,23

IV. Inne Budynki ----------------------1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budynek Urzdu Gminy Budynek gospodarczy Agronomwka Budynek gospodarczy Zlewnia mleka Komorowo Przejto od Mleczarni Sierpc zlewni mleka w Stopinie Budynek administracyjny - Dworek Szkoa pitrowa murowana w Rociszewie Zlewnia mleka Rociszewo 40932,00 3140,00 146.430,15 8102,00 9132,00 6223,16 3.043.095,94 25383,00 6000,00 15660,00 13617,00 21773,00 27743,00 10665,00 20074,00 15626,00 6867,00 5862,00 170.000,00 3.596.325,25 800.545,00 5.557.331,85 1.889.920,79 454.560,00 4.525.793,56

10. Budynek komunalny po szkole podstawowej z budynkiem gospodarczym 11. Gara i remiza OSP ukomie 12. Dom Straaka Rociszewo 13. Remiza i gara OSP Chway 14. OSP Stara Wie 15. OSP Kuski remiza i gara 16. Remiza OSP Polik 17. Remiza OSP Wrzenia 18. Remiza OSP Lipniki 19. wietlica Wioskowa w Borowie Razem 19 budynkw: V. rodki transportowe (10 sztuk)

VI. Sie wodocigowa(163.125,74mb) VII. Drogi gminne asfaltowe(6.233,50mb) VIII. Grunty (59,7325ha) IX. Budynki szkolne 5 szt.

X.

Kompleks boisk sportowych w Rociszewie

452.037,51 854.067,96 2.131.067,73 25.480.246,17z.

XI. Sie kanalizacyjna (3361,78mb.) XII. Oczyszczalnia ciekw w Rociszewie Ogem mienie Komunalne

Przewodniczcy Rady Gminy: Witold Dziurlikowski