You are on page 1of 26

UCHWAA Nr 201/XXXV/2009

RADY GMINY MAKINIA GRNA


z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Gminy Makini Grnej uchwala, co nastpuje:
1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 29 996 573,65z, z tego:
a) biece w kwocie 29 296 573,65z,
b) majtkowe w kwocie 700 000,00z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1 i nr 1a.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 38 103 200,34z, z tego:
a) biece w kwocie 26 001 582,99z,
b) majtkowe w kwocie 12 101 617,35z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2 i nr 2a.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 8 106 626,69z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) zacignitych na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE kwocie
6 083 604,61z,
b) zacignitych pozostaych kredytw w kwocie 849 623,46z,
c) zacignitych poyczek w kwocie 1 173 398,62z.
2. Ustala si przychody budetu w kwocie 9 884 044,79z, z nastpujcych tytuw:
a) zacignitych kredytw na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE w kwocie 6 083 604,61z,
b) zacignitych pozostaych kredytw w kwocie 2 627 041,56z,
c) zacignitych poyczek w kwocie 1 173 398,62z.
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 1 777 418,10z, z nastpujcych tytuw
a) spaty otrzymanych kredytw w kwocie 1 713 630,78z,
b) spaty otrzymanych poyczek w kwocie 63 787,32z,
4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie
1 200 000,00z, w tym z tytuu zaciganych kredytw 1 200 000,00z,
5. Ustala si limity zobowiza:
a) na zacignicie kredytw, poyczek i emitowanych papierw wartociowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2 ust. 1 litery a, b, c,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 3 litery a, b, c,
c) na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE w kwocie 6 083 604,61z.
3. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 40 000,00z.

4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
5. Ustala si plan przychodw i kosztw oraz dotacj przedmiotow i celow dla zakadu budetowego
w zakresie okrelonym w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway.
6. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej
uchway.
7. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
8. Ustala si plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu soeckiego w podziale na soectwa zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 3.
9. Upowania si Wjta do:
1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku.
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
11. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
mgr Jan Z. Chaberski

Tabela nr 1

Dochody budetu gminy


Dochody biece
w zotych
Dzia
1

Rozdzia
2

700

rdo dochodw
4
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005
0470

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

0690
0750

Wpywy z rnych opat


Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

0920
0970

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw

750
75011
2010

2360
75023

Plan
5
160 000,00
160 000,00
25 000,00
500,00
132 300,00

200,00
2 000,00

Administracja publiczna

133 712,00

Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

105 012,00
104 702,00

310,00

0570

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

20 700,00
200,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

20 500,00

0830

Pozostaa dziaalno
Wpywy z usug

8 000,00
3 000,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

5 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

2 040,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

2 040,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2 040,00

75095

751
75101
2010

754
75414
2010

756
75601

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

300,00

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

300,00
300,00

13 334 072,17

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych


Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

5 000,00
5 000,00
5 287 500,00

0310

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci

0320

Podatek rolny

0330
0340

Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych

48 000,00
5 000,00

0500
0910

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych


Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

500,00
80 000,00

0350
75615

75616

5 153 000,00
1 000,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku


od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

1 887 618,10

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

1 357 418,10
80 000,00

0330
0340

Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych

0360

Podatek od spadkw i darowizn

15 000,00

0430

Wpywy z opaty targowej

90 000,00

30 000,00
160 000,00

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0690
0910

Wpywy z rnych opat


Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

376 000,00

0410

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na


podstawie ustaw
Wpywy z opaty skarbowej

0460

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

200 000,00

0480
0490

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

140 000,00
3 000,00

75618

75621

150 000,00
200,00
5 000,00

33 000,00

0010

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa


Podatek dochodowy od osb fizycznych

5 776 954,07
4 608 087,00

0020

Podatek dochodowy od osb prawnych

1 168 867,07

0690

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych


Wpywy z rnych opat

75647
758

Rne rozliczenia
75801

1 000,00
1 000,00
11 540 839,00

2920

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego


Subwencje oglne z budetu pastwa

8 761 157,00
8 761 157,00

2920

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin


Subwencje oglne z budetu pastwa

2 731 685,00
2 731 685,00

75807
75814

Rne rozliczenia finansowe

20 000,00

0920

Pozostae odsetki
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

20 000,00
27 997,00

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa

75831
801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101

27 997,00
270 790,00
19 650,00

0830

Wpywy z usug

19 650,00

0830

Przedszkola
Wpywy z usug

208 100,00
208 100,00

0830

Stowki szkolne
Wpywy z usug

43 040,00
43 040,00

80104
80148
852
85212

Pomoc spoeczna

3 854 820,48

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

3 204 000,00

0980

Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

3 200 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

15 300,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

79 000,00
79 000,00

85213

2010

2030
85214
2030
85216
2030
85219
2030
85295
2023

4 000,00

2 200,00

13 100,00

Zasiki stae

178 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gmin (zwizkw gmin)

178 000,00

Orodki pomocy spoecznej

178 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gmin (zwizkw gmin)

178 000,00

Pozostaa dziaalno

200 520,48

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez


gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

200 520,48

razem:

29 296 573,65

Dochody majtkowe
600
60016
6300

Transport i czno

100 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu teryto-

100 000,00

rialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych


700
70005
0870
801
80101
6260

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

500 000,00
500 000,00

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych


Owiata i wychowanie

500 000,00
100 000,00

Szkoy podstawowe

100 000,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw


realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

100 000,00

razem:
Ogem:

700 000,00
29 996 573,65

Tabela nr 1a

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej


i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2009 roku
Dochody
Dzia
750

Rozdzia

Administracja publiczna

75011
2010

751
75101
2010

754
75414
2010

852
85212
2010

85213

2010

Po zmianie
104 702,00

Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

104 702,00
104 702,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

2 040,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

2 040,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2 040,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

300,00

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Pomoc spoeczna

300,00
300,00

3 202 200,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

3 200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

3 200 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

2 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Razem:

2 200,00

3 309 242,00

Wydatki
Dzia
750

Rozdzia

Administracja publiczna

75011

Po zmianie
104 702,00

4010

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

2 187,00
2 040,00

4110

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 040,00
263,41

4120

Skadki na Fundusz Pracy

751
75101

104 702,00
89 300,00
13 215,00

42,49

4170
754

Wynagrodzenia bezosobowe

1 734,10

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna

300,00
300,00

4270

Zakup usug remontowych

200,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej


Pomoc spoeczna

100,00
3 202 200,00
3 200 000,00

3110

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

71 869,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 774,00
41 766,00

4120
4440

Skadki na Fundusz Pracy


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

75414

852
85212

85213

3 076 000,00

1 902,00
2 200,00
489,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
4130

2 200,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

2 200,00

Razem:

3 309 242,00

Plan dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej na 2010 rok
w zotych
Dzia

Rozdzia

750
75011
2350

Tre

Kwota planowana
na 2009 rok

Administracja publiczna
Urzdy Wojewdzkie

310,00
310,00

Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom


samorzdu terytorialnego

310,00

Ogem

310,00

Tabela nr 2
Wydatki
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

010
01010

01030

15011

700
70005

11

12

13

14

w tym:

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
15

16

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 127 025,41

5 127 025,41

5 027 025,41

0,00

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

5 127 025,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 127 025,41

5 127 025,41

5 027 025,41

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

5 027 025,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 027 025,41

5 027 025,41

5 027 025,41

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

10 917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 917,00

10 917,00

0,00

0,00

Rozwj
przedsibiorczoci

10 917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 917,00

10 917,00

0,00

0,00

10 917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 917,00

10 917,00

0,00

0,00

3 181 488,65

796 760,00

796 760,00

0,00

796 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 384 728,65

2 384 728,65

1 582 894,65

0,00

210 309,00

210 309,00

210 309,00

0,00

210 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 309,00

210 309,00

210 309,00

0,00

210 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

Lokalny
transport
zbiorowy

Drogi publiczne
powiatowe

2 691 179,65

586 451,00

586 451,00

0,00

586 451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 104 728,65

2 104 728,65

1 582 894,65

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

Drogi publiczne
gminne

34 297,00

34 297,00

34 297,00

0,00

34 297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

529 154,00

529 154,00

529 154,00

0,00

529 154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

521 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521 834,00

521 834,00

0,00

0,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

1 582 894,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 582 894,65

1 582 894,65

1 582 894,65

0,00

Gospodarka
mieszkaniowa

114 755,00

64 755,00

64 755,00

0,00

64 755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Gospodarka
gruntami i
nieruchomociami

114 755,00

64 755,00

64 755,00

0,00

64 755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

9 207,00

9 207,00

9 207,00

0,00

9 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

22 268,00

22 268,00

22 268,00

0,00

22 268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

23 669,00

23 669,00

23 669,00

0,00

23 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i


skadki

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4520 Opaty na rzecz


budetw
jednostek
samorzdu
terytorialnego

4 811,00

4 811,00

4 811,00

0,00

4 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

3 671 350,00

3 607 070,00

3 437 638,00

2 728 104,00

709 534,00

0,00

169 432,00

0,00

0,00

0,00

64 280,00

64 280,00

0,00

0,00

440 522,00

440 522,00

439 007,00

381 779,00

57 228,00

0,00

1 515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

1 515,00

1 515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

299 720,00

299 720,00

299 720,00

299 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

25 236,00

25 236,00

25 236,00

25 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia

48 931,00

48 931,00

48 931,00

48 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja
publiczna
75011

10

z tego:
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

3 500,00

6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych
750

Obsuga
dugu

0,00

6300 Dotacja celowa


na pomoc
finansow
udzielan midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i
zakupw
inwestycyjnych
60016

Wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

3 500,00

4300 Zakup usug


pozostaych
60014

Wydatki
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

3 500,00

Transport i
czno
60004

wydatki
zwizane
z realizacj
ich statutowych
zada;

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;

5 130 525,41

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
600

wynagrodzenia
i skadki od
nich naliczane

Wydatki
majtkowe

Dotacje
na zadania
biece

Rolnictwo i
owiectwo

2850 Wpaty gmin na


rzecz izb
rolniczych w
wysokoci 2%
uzyskanych
wpyww z
podatku rolnego
150

z tego:

Urzdy
wojewdzkie

spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

7 892,00

7 892,00

7 892,00

7 892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140 Wpaty na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
Niepenosprawnych

6 552,00

6 552,00

6 552,00

0,00

6 552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

8 487,00

8 487,00

8 487,00

0,00

8 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

659,00

659,00

659,00

0,00

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 932,00

10 932,00

10 932,00

0,00

10 932,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe

8 232,00

8 232,00

8 232,00

0,00

8 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i


skadki

1 412,00

1 412,00

1 412,00

0,00

1 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

7 140,00

7 140,00

7 140,00

0,00

7 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

6 602,00

6 602,00

6 602,00

0,00

6 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

6 912,00

6 912,00

6 912,00

0,00

6 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin
(miast i miast na
prawach
powiatu)

210 352,00

210 352,00

58 609,00

45 058,00

13 551,00

0,00

151 743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030 Rne wydatki


na rzecz osb
fizycznych

151 643,00

151 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

35 357,00

35 357,00

35 357,00

35 357,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2 944,00

2 944,00

2 944,00

2 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

5 818,00

5 818,00

5 818,00

5 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

939,00

939,00

939,00

939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140 Wpaty na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
Niepenosprawnych

936,00

936,00

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

5 692,00

5 692,00

5 692,00

0,00

5 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

2 573,00

2 573,00

2 573,00

0,00

2 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe

2 470,00

2 470,00

2 470,00

0,00

2 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

1 020,00

1 020,00

1 020,00

0,00

1 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

360,00

360,00

360,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin
(miast i miast na
prawach
powiatu)

2 852 244,00

2 793 244,00

2 777 070,00

2 294 064,00

483 006,00

0,00

16 174,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

59 000,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

16 174,00

16 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

1 797 445,00

1 797 445,00

1 797 445,00

1 797 445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

136 673,00

136 673,00

136 673,00

136 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

274 235,00

274 235,00

274 235,00

274 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

44 232,00

44 232,00

44 232,00

44 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140 Wpaty na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
Niepenosprawnych

37 440,00

37 440,00

37 440,00

0,00

37 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

75022

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

75023

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

41 479,00

41 479,00

41 479,00

41 479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

102 635,00

102 635,00

102 635,00

0,00

102 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

52 383,00

52 383,00

52 383,00

0,00

52 383,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

11 890,00

11 890,00

11 890,00

0,00

11 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

80 202,00

80 202,00

80 202,00

0,00

80 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug


dostpu do sieci
Internet

9 941,00

9 941,00

9 941,00

0,00

9 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

7 265,00

7 265,00

7 265,00

0,00

7 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

20 467,00

20 467,00

20 467,00

0,00

20 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 105,00

21 105,00

21 105,00

0,00

21 105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 586,00

6 586,00

6 586,00

0,00

6 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i


skadki

15 469,00

15 469,00

15 469,00

0,00

15 469,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

37 401,00

37 401,00

37 401,00

0,00

37 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

14 201,00

14 201,00

14 201,00

0,00

14 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

8 027,00

8 027,00

8 027,00

0,00

8 027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

52 994,00

52 994,00

52 994,00

0,00

52 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

59 000,00

0,00

0,00

168 232,00

162 952,00

162 952,00

7 203,00

155 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280,00

5 280,00

0,00

0,00

5 212,00

5 212,00

5 212,00

0,00

5 212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4380 Zakup usug


obejmujcych
tumaczenia
4390 Zakup usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz, analiz
i opinii
4410 Podre
subowe
krajowe
4420 Podre
subowe
zagraniczne

75095

Pozostaa
dziaalno
2900 Wpaty gmin i
powiatw na
rzecz innych
jednostek
samorzdu
terytorialnego
oraz zwizkw
gmin lub
zwizkw
powiatw na
dofinansowanie
zada biecych
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

751

75101

7 203,00

7 203,00

7 203,00

7 203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

81 605,00

81 605,00

81 605,00

0,00

81 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

65 132,00

65 132,00

65 132,00

0,00

65 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4380 Zakup usug


obejmujcych
tumaczenia

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390 Zakup usug


obejmujcych
wykonanie
ekspertyz, analiz
i opinii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i


skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

5 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280,00

5 280,00

0,00

0,00

Urzdy
naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli i
ochrony prawa
oraz
sdownictwa

2 040,00

2 040,00

2 040,00

2 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy
naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli i
ochrony prawa

2 040,00

2 040,00

2 040,00

2 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,41

263,41

263,41

263,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

42,49

42,49

42,49

42,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734,10

1 734,10

1 734,10

1 734,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo
publiczne i
ochrona
przeciwpoarowa

467 351,00

444 351,00

423 539,00

155 104,00

268 435,00

0,00

20 812,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

Ochotnicze
strae poarne

457 051,00

434 051,00

413 239,00

155 104,00

258 135,00

0,00

20 812,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

812,00

812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030 Rne wydatki


na rzecz osb
fizycznych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

122 174,00

122 174,00

122 174,00

122 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie

9 672,00

9 672,00

9 672,00

9 672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
754

75412

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

roczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

20 800,00

20 800,00

20 800,00

0,00

20 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

54 400,00

54 400,00

54 400,00

0,00

54 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

34 049,00

34 049,00

34 049,00

0,00

34 049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

3 631,00

3 631,00

3 631,00

0,00

3 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2 186,00

2 186,00

2 186,00

0,00

2 186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 060,00

3 060,00

3 060,00

0,00

3 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

1 750,00

1 750,00

1 750,00

0,00

1 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

Obrona cywilna

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie
kryzysowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od
osb prawnych,
od osb
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadajcych
osobowoci
prawnej oraz
wydatki zwizane
z ich poborem

100 390,00

100 390,00

100 390,00

95 759,00

4 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw,
opat i
niepodatkowych
nalenoci
budetowych

100 390,00

100 390,00

100 390,00

95 759,00

4 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 759,00

95 759,00

95 759,00

95 759,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 087,00

3 087,00

3 087,00

0,00

3 087,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 544,00

1 544,00

1 544,00

0,00

1 544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu
publicznego

519 120,00

519 120,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga
papierw
wartociowych,
kredytw i
poyczek
jednostek
samorzdu
terytorialnego

519 120,00

519 120,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8110 Odsetki od
samorzdowych
papierw
wartociowych
lub zacignitych
przez jednostk
samorzdu
terytorialnego
kredytw i
poyczek

514 120,00

514 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i
celowe

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 228 153,48 12 042 483,00 11 459 283,00

9 155 373,00

2 303 910,00

0,00

583 200,00

0,00

0,00

0,00

2 185 670,48

2 185 670,48

0,00

0,00

Owiata i
wychowanie
80101

0,00

0,00

4810 Rezerwy
801

0,00

3 231,00

4300 Zakup usug


pozostaych

75818

0,00

3 231,00

4300 Zakup usug


pozostaych

758

0,00

118 959,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

75702

0,00

3 231,00

4100 Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne

757

0,00

118 959,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

75647

20 027,00

3 231,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

756

20 027,00

118 959,00

4430 Rne opaty i


skadki

75421

20 027,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

4410 Podre
subowe
krajowe

75414

20 027,00

Szkoy
podstawowe

9 284 416,48

7 249 746,00

6 883 089,00

5 645 708,00

1 237 381,00

0,00

366 657,00

0,00

0,00

0,00

2 034 670,48

2 034 670,48

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

366 657,00

366 657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

4 394 329,00

4 394 329,00

4 394 329,00

4 394 329,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

361 782,00

361 782,00

361 782,00

361 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia

763 889,00

763 889,00

763 889,00

763 889,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

123 708,00

123 708,00

123 708,00

123 708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401 750,00

401 750,00

401 750,00

0,00

401 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220 Zakup rodkw


ywnoci

19 650,00

19 650,00

19 650,00

0,00

19 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy


naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

18 491,00

18 491,00

18 491,00

0,00

18 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

149 816,00

149 816,00

149 816,00

0,00

149 816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

130 593,00

130 593,00

130 593,00

0,00

130 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

7 645,00

7 645,00

7 645,00

0,00

7 645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

92 994,00

92 994,00

92 994,00

0,00

92 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug


dostpu do sieci
Internet

8 490,00

8 490,00

8 490,00

0,00

8 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

924,00

924,00

924,00

0,00

924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

10 075,00

10 075,00

10 075,00

0,00

10 075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390 Zakup usug


obejmujcych
wykonanie
ekspertyz, analiz
i opinii

2 440,00

2 440,00

2 440,00

0,00

2 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe

9 448,00

9 448,00

9 448,00

0,00

9 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

4430 Rne opaty i


skadki

15 535,00

15 535,00

15 535,00

0,00

15 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 376,00

343 376,00

343 376,00

0,00

343 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

7 335,00

7 335,00

7 335,00

0,00

7 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

4 836,00

4 836,00

4 836,00

0,00

4 836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

13 983,00

13 983,00

13 983,00

0,00

13 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

2 029 670,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 029 670,48

2 029 670,48

0,00

0,00

6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Oddziay
przedszkolne w
szkoach
podstawowych

289 955,00

289 955,00

270 112,00

257 532,00

12 580,00

0,00

19 843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

19 843,00

19 843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

200 247,00

200 247,00

200 247,00

200 247,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

15 906,00

15 906,00

15 906,00

15 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

35 612,00

35 612,00

35 612,00

35 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

80103

4120 Skadki na
Fundusz Pracy
4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
80104

Przedszkola

5 767,00

5 767,00

5 767,00

5 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 580,00

12 580,00

12 580,00

0,00

12 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 163 935,00

1 019 935,00

977 085,00

714 960,00

262 125,00

0,00

42 850,00

0,00

0,00

0,00

144 000,00

144 000,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

42 850,00

42 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

559 223,00

559 223,00

559 223,00

559 223,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

44 572,00

44 572,00

44 572,00

44 572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

95 646,00

95 646,00

95 646,00

95 646,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

15 519,00

15 519,00

15 519,00

15 519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

33 100,00

33 100,00

33 100,00

0,00

33 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220 Zakup rodkw


ywnoci

112 200,00

112 200,00

112 200,00

0,00

112 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy


naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

54 349,00

54 349,00

54 349,00

0,00

54 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

6 850,00

6 850,00

6 850,00

0,00

6 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug

1 060,00

1 060,00

1 060,00

0,00

1 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych

8 200,00

8 200,00

8 200,00

0,00

8 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug


dostpu do sieci
Internet

730,00

730,00

730,00

0,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe
4430 Rne opaty i
skadki

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 684,00

37 684,00

37 684,00

0,00

37 684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

778,00

778,00

778,00

0,00

778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

2 824,00

2 824,00

2 824,00

0,00

2 824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

80110

2 371 080,00

2 371 080,00

2 221 250,00

2 015 507,00

205 743,00

0,00

149 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

Gimnazja

149 830,00

149 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

1 566 846,00

1 566 846,00

1 566 846,00

1 566 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

128 537,00

128 537,00

128 537,00

128 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

275 564,00

275 564,00

275 564,00

275 564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

44 560,00

44 560,00

44 560,00

44 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

25 030,00

25 030,00

25 030,00

0,00

25 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

23 780,00

23 780,00

23 780,00

0,00

23 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

2 590,00

2 590,00

2 590,00

0,00

2 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

25 460,00

25 460,00

25 460,00

0,00

25 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug


dostpu do sieci
Internet

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe

3 666,00

3 666,00

3 666,00

0,00

3 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy


naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

4430 Rne opaty i


skadki

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 684,00

105 684,00

105 684,00

0,00

105 684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

2 650,00

2 650,00

2 650,00

0,00

2 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

2 015,00

2 015,00

2 015,00

0,00

2 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

4 168,00

4 168,00

4 168,00

0,00

4 168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie
uczniw do szk

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

80113

450 823,00

450 823,00

449 876,00

53 390,00

396 486,00

0,00

947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

947,00

947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

43 073,00

43 073,00

43 073,00

43 073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2 936,00

2 936,00

2 936,00

2 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

6 397,00

6 397,00

6 397,00

6 397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

984,00

984,00

984,00

984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

50 033,00

50 033,00

50 033,00

0,00

50 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

6 444,00

6 444,00

6 444,00

0,00

6 444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328 662,00

328 662,00

328 662,00

0,00

328 662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

440,00

440,00

440,00

0,00

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i


skadki

8 730,00

8 730,00

8 730,00

0,00

8 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

1 377,00

1 377,00

1 377,00

0,00

1 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476 620,00

469 620,00

467 015,00

382 542,00

84 473,00

0,00

2 605,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

2 605,00

2 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

299 610,00

299 610,00

299 610,00

299 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

24 331,00

24 331,00

24 331,00

24 331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

50 789,00

50 789,00

50 789,00

50 789,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej
80114

Zespoy obsugi
ekonomicznoadministracyjnej
szk

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

7 812,00

7 812,00

7 812,00

7 812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

10 285,00

10 285,00

10 285,00

0,00

10 285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

2 030,00

2 030,00

2 030,00

0,00

2 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

727,00

727,00

727,00

0,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 318,00

10 318,00

10 318,00

0,00

10 318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0,00

1 035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400 Opaty za
administrowanie
i czynsze za
budynki, lokale i
pomieszczenia
garaowe

12 024,00

12 024,00

12 024,00

0,00

12 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

4410 Podre
subowe
krajowe
4430 Rne opaty i
skadki

623,00

623,00

623,00

0,00

623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

8 654,00

8 654,00

8 654,00

0,00

8 654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

5 477,00

5 477,00

5 477,00

0,00

5 477,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

58 043,00

58 043,00

58 043,00

2 000,00

56 043,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

28 043,00

28 043,00

28 043,00

0,00

28 043,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060 Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budetowych
80146

80148

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

133 281,00

133 281,00

132 813,00

83 734,00

49 079,00

0,00

468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

Stowki szkolne

468,00

468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe

66 752,00

66 752,00

66 752,00

66 752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

4 426,00

4 426,00

4 426,00

4 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

10 812,00

10 812,00

10 812,00

10 812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

1 744,00

1 744,00

1 744,00

1 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

1 599,00

1 599,00

1 599,00

0,00

1 599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 040,00

43 040,00

43 040,00

0,00

43 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 540,00

3 540,00

3 540,00

0,00

3 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

139 900,00

101 840,00

38 060,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220 Zakup rodkw


ywnoci
4260 Zakup energii
4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
851

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie
narkomanii
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

85154

138 000,00

138 000,00

137 900,00

100 340,00

37 560,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

34 000,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2 880,00

2 880,00

2 880,00

2 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

6 340,00

6 340,00

6 340,00

6 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

920,00

920,00

920,00

920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140 Wpaty na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
Niepenosprawnych

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

56 200,00

56 200,00

56 200,00

56 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

950,00

950,00

950,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

50,00

50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 755,00

30 755,00

30 755,00

0,00

30 755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

4300 Zakup usug


pozostaych
4370 Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podre
subowe
krajowe
4430 Rne opaty i
skadki

852

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

1 005,00

1 005,00

1 005,00

0,00

1 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 876 827,48

4 876 827,48

910 386,00

659 573,00

250 813,00

75 000,00

3 690 921,00

200 520,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 324,00

105 324,00

105 324,00

0,00

105 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 324,00

105 324,00

105 324,00

0,00

105 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 291 253,00

3 291 253,00

215 253,00

170 237,00

45 016,00

0,00

3 076 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy
spoecznej
4330 Zakup usug
przez jednostki
samorzdu
terytorialnego od
innych jednostek
samorzdu
terytorialnego

85212

wiadczenia
rodzinne,
wiadczenia z
funduszu
alimentacyjnego
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego
3110 wiadczenia
spoeczne

3 076 000,00

3 076 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 076 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

110 092,00

110 092,00

110 092,00

110 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

8 487,00

8 487,00

8 487,00

8 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

48 785,00

48 785,00

48 785,00

48 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

2 873,00

2 873,00

2 873,00

2 873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

9 277,00

9 277,00

9 277,00

0,00

9 277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych
4410 Podre
subowe
krajowe
4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 010,00

26 010,00

26 010,00

0,00

26 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

566,00

566,00

0,00

566,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

85213

2 817,00

2 817,00

2 817,00

0,00

2 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

727,00

727,00

727,00

0,00

727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

2 219,00

2 219,00

2 219,00

0,00

2 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opacane za
osoby
pobierajce
niektre
wiadczenia z
pomocy
spoecznej,
niektre
wiadczenia
rodzinne oraz za
osoby
uczestniczce w
zajciach w
centrum
integracji
spoecznej.

15 300,00

15 300,00

15 300,00

15 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 300,00

15 300,00

15 300,00

15 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235 715,00

235 715,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

223 715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia
spoeczne

223 715,00

223 715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223 715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 594,00

133 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 594,00

133 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 000,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 000,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565 563,00

565 563,00

562 509,00

474 036,00

88 473,00

0,00

3 054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

3 054,00

3 054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

329 548,00

329 548,00

329 548,00

329 548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

25 341,00

25 341,00

25 341,00

25 341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

67 430,00

67 430,00

67 430,00

67 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4130 Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne
85214

85215

Zasiki i pomoc w
naturze oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe

Dodatki
mieszkaniowe
3110 wiadczenia
spoeczne

85216

Zasiki stae
3110 wiadczenia
spoeczne

85219

Orodki pomocy
spoecznej

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

9 717,00

9 717,00

9 717,00

9 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

19 418,00

19 418,00

19 418,00

0,00

19 418,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

21 600,00

21 600,00

21 600,00

0,00

21 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

1 840,00

1 840,00

1 840,00

0,00

1 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,00

202,00

202,00

0,00

202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 731,00

23 731,00

23 731,00

0,00

23 731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

5 316,00

5 316,00

5 316,00

0,00

5 316,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390 Zakup usug


obejmujcych
wykonanie
ekspertyz, analiz
i opinii

213,00

213,00

213,00

0,00

213,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre
subowe
krajowe

2 126,00

2 126,00

2 126,00

0,00

2 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i


skadki

1 012,00

1 012,00

1 012,00

0,00

1 012,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

7 700,00

7 700,00

7 700,00

0,00

7 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

2 126,00

2 126,00

2 126,00

0,00

2 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

1 063,00

1 063,00

1 063,00

0,00

1 063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

2 126,00

2 126,00

2 126,00

0,00

2 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno

352 078,48

352 078,48

0,00

0,00

0,00

75 000,00

76 558,00

200 520,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820 Dotacja celowa z


budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych
4300 Zakup usug
pozostaych

85295

zada zleconych
do realizacji
stowarzyszeniom

854

85401

3110 wiadczenia
spoeczne

76 558,00

76 558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4303 Zakup usug


pozostaych

200 520,48

200 520,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 520,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna
opieka
wychowawcza

443 066,00

443 066,00

394 045,00

367 368,00

26 677,00

0,00

49 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

429 066,00

429 066,00

394 045,00

367 368,00

26 677,00

0,00

35 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

35 021,00

35 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

285 276,00

285 276,00

285 276,00

285 276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

22 473,00

22 473,00

22 473,00

22 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

51 321,00

51 321,00

51 321,00

51 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na
Fundusz Pracy

8 298,00

8 298,00

8 298,00

8 298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy


naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

1 785,00

1 785,00

1 785,00

0,00

1 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 842,00

22 842,00

22 842,00

0,00

22 842,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3260 Inne formy


pomocy dla
uczniw

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka
komunalna i
ochrona
rodowiska

3 624 074,41

1 413 086,38

712 183,00

818,00

711 365,00

700 903,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210 988,03

2 210 988,03

805 877,11

0,00

915 110,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915 110,92

915 110,92

0,00

0,00

915 110,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915 110,92

915 110,92

0,00

0,00

4440 Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych
85415

Pomoc
materialna dla
uczniw
3040 Nagrody o
charakterze
szczeglnym
niezaliczone do
wynagrodze

900

90006

Ochrona gleby i
wd
podziemnych
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

90015

90017

90095

427 710,05

427 710,05

427 710,05

0,00

427 710,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

Owietlenie ulic,
placw i drg

324 847,00

324 847,00

324 847,00

0,00

324 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

86 626,00

86 626,00

86 626,00

0,00

86 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

16 237,05

16 237,05

16 237,05

0,00

16 237,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakady
gospodarki
komunalnej

1 090 903,38

700 903,38

0,00

0,00

0,00

700 903,38

0,00

0,00

0,00

0,00

390 000,00

390 000,00

0,00

0,00

2650 Dotacja
przedmiotowa z
budetu dla
zakadu
budetowego

700 903,38

700 903,38

0,00

0,00

0,00

700 903,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6210 Dotacje celowe z


budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztw realizacji
inwestycji i
zakupw
inwestycyjnych
zakadw
budetowych

390 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390 000,00

390 000,00

0,00

0,00

1 190 350,06

284 472,95

284 472,95

818,00

283 654,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905 877,11

905 877,11

805 877,11

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na
Fundusz Pracy

18,00

18,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 676,95

66 676,95

66 676,95

0,00

66 676,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213 767,00

213 767,00

213 767,00

0,00

213 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 011,00

2 011,00

2 011,00

0,00

2 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

805 877,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

805 877,11

805 877,11

805 877,11

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

1 526 092,35

1 504 300,00

92 876,00

0,00

92 876,00

1 411 424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 792,35

21 792,35

0,00

0,00

Domy i orodki
kultury, wietlice
i kluby

1 110 955,35

1 089 163,00

92 876,00

0,00

92 876,00

996 287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 792,35

21 792,35

0,00

0,00

2480 Dotacja
podmiotowa z
budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

996 287,00

996 287,00

0,00

0,00

0,00

996 287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 653,00

64 653,00

64 653,00

0,00

64 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych
4430 Rne opaty i
skadki

921

92109

4210 Zakup
materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii

4 833,00

4 833,00

4 833,00

0,00

4 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug


remontowych

11 200,00

11 200,00

11 200,00

0,00

11 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

12 190,00

12 190,00

12 190,00

0,00

12 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
92116

926
92695

21 792,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 792,35

21 792,35

0,00

0,00

Biblioteki

415 137,00

415 137,00

0,00

0,00

0,00

415 137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2480 Dotacja
podmiotowa z
budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

415 137,00

415 137,00

0,00

0,00

0,00

415 137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i
sport

27 049,56

3 834,13

3 834,13

0,00

3 834,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 215,43

23 215,43

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno

27 049,56

3 834,13

3 834,13

0,00

3 834,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 215,43

23 215,43

0,00

0,00

4300 Zakup usug


pozostaych

3 834,13

3 834,13

3 834,13

0,00

3 834,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

23 215,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 215,43

23 215,43

0,00

0,00

38 103 200,34 26 001 582,99 18 586 129,13

13 265 979,00

5 320 150,13

2 187 327,38

4 513 486,00

200 520,48

0,00

514 120,00 12 101 617,35 12 101 617,35

7 415 797,17

0,00

Wydatki razem:

Tabela nr 2a

Zadania inwestycyjne w 2010 roku


w zotych
Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

1
1

2
010

3
01010

4
6050

5
Budowa sieci wodocigowej na ulicy
Kolejowej

010

01010

6059

Wodocigowanie pnocnej czci gminy


z kanalizacj

010

01010

6059

Wodocigowanie poudniowej czci


gminy

010

01010

6059

Rozbudowa oczyszczalni ciekw

150

15011

6059

600

60014

6300

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci


woj. maz. przez bud. spoecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu
Dofinansowanie drogi powiatowej
Kieczew- Treblinka

600

60016

6059

Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Majaetap III.

600

60016

6050

600

60016

10

600

11

czne
koszty
finansowe

rok 2010
(8+9+10+11)

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
Dochody
kredyty
rodki
wasne jst
i poyczki
pochodzce
z innych
rde*

6
100000,00

7
100000,00

8
20000,00

2383338,74

2383338,74

7320,00

700000,00

700000,00

350000,00

2300089,47

2300089,47

66325,91

10917,00

10917,00

10917,00

280000,00

280000,00

280000,00

238135,65

238135,65

Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z


kanalizacj

10000,00

10000,00

10000,00

6050

Budowa drogi we wsi Przewz

10000,00

10000,00

10000,00

60016

6050

Ulica Witosa

200000,00

200000,00

25000,00

600

60016

6050

Budowa drogi Glina -Sumine

200000,00

200000,00

25000,00

12

600

60016

6059

Przebudowa drogi - wjazd na stacj


PKP/poczenie z drog wojewdzk/

1344759,00

1344759,00

130627,98

13

600

60016

6050

Droga przy Gimnazjum Nr 2

60000,00

60000,00

20000,00

14

600

60016

6050

20900,00

20900,00

20900,00

15

600

60016

6050

Zagospodarowanie terenu przy budynku


wiejskim w Prostyni /plac z kostki
brukowej/
Wykonanie dojazdu do mietnika

20934,00

20934,00

20934,00

16

700

70005

6060

Wykup gruntw pod inwestycje

50000,00

50000,00

50000,00

17

700

70005

6050

Przycza gazowe do budynkw uytecznoci publicznej

43127,00

43127,00

18

750

75023

6060

Informatyzacja oraz modernizacja


urzdze sieciowych

45000,00

45000,00

45000,00

19

750

75023

6060

Zakup kserokopiarki

14000,00

14000,00

14000,00

20

750

75095

6059

Rozwj elektronicznej administracji w


samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie

5280,00

5280,00

5280,00

9
10
80000,00 A.
B.
C.
A.
B.
C.356402,80
350000,00 A.
B.
C.
122041,56 A.
B.
C.
A.
B.
C.

A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
175000,00 A.
B.
C.
75000,00 A.100000
B.
C.
A.
B.
C.
40000,00 A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.43127
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.

kredyty
pomost.
Na rodki
unijne
11

2019615,94

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
12
Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

2111722,00

Urzd Gminy

Urzd Gminy

238135,65

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

1214131,02

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy fun. soecki


Urzd Gminy fundusz
soecki
Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

dwudzielnoci potencjau wojewdztwa


Wykonanie elewacji budynku OSP w
Prostyni

21

754

75412

6050

23000,00

23000,00

22

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej przy


Gimnazjum w Prostyni

23

801

80101

6050

24

801

80101

25

801

26

1100000,00

1100000,00

Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w


Makini Grnej

25000,00

25000,00

5000,00

20000,00

6050

Wykonanie opaski z odwodnieniem przy


szkole Nr 2 w Makini Grnej

30000,00

30000,00

5000,00

25000,00

80101

6050

Budowa boiska w Kakowie

43699,53

43699,53

3699,53

40000,00

801

80101

6050

Budowa boiska w Orle

61794,46

61794,46

6794,46

55000,00

27

801

80101

6050

Budowa boiska w Glinie

50243,61

50243,61

5243,61

45000,00

28

801

80101

6050

Ogrodzenie szkoy w Glinie

21578,63

21578,63

6578,63

15000,00

29

801

80101

6050

Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Makini


Grnej /pikarskie/

676777,58

676777,58

76777,58

600000,00

30

801

80101

6050

Wymiana stolarki okiennej od strony


zachodniej szkoy w Kieczewie

9000,00

9000,00

9000,00

31

801

80101

6060

Zakup pianina dla szkoy Nr 2

5000,00

5000,00

5000,00

32

801

80104

6060

Wyposaenie placu zabaw dla dzieci

30000,00

30000,00

5000,00

25000,00

33

801

80104

6050

Wymiana okien wraz z ociepleniem


budynku

100000,00

100000,00

20000,00

80000,00

34

801

80101

6050

Budowa boiska przy szkole w Glinie

11576,67

11576,67

11576,67

35

801

80104

6060

Zakup zmywarki z rozdrabniaczem

14000,00

14000,00

14000,00

36

801

80114

6060

Zakup programu Vulkan

7000,00

7000,00

7000,00

37

900

90006

6050

Rekultywacja skadowiska odpadw i


budowa gminnego punktu odpadw

915110,92

915110,92

91712,30

38

900

90017

6210

Zakup pompy gbinowej

8000,00

8000,00

8000,00

39

900

90017

6210

Remont mieszka komunalnych

30000,00

30000,00

30000,00

40

900

90017

6210

Wymiana pokrycia dachowego z


termomodernizacj budynku ZGKIM

20000,00

20000,00

20000,00

41

900

90017

6210

Zakup przyrzdu do wykonywania


przyciskw

30000,00

30000,00

30000,00

42

900

90017

6210

Zakup zagszczarki

10000,00

10000,00

10000,00

43

900

90017

6210

Budowa kwatery na wysypisku

200000,00

200000,00

50000,00

150000,00

44

900

90017

6210

Zakup samochodu asenizacyjnego

87000,00

87000,00

7000,00

80000,00

45

900

90017

6210

Wymiana zasuw na istniejcych wodocigach

5000,00

5000,00

5000,00

46

900

90095

6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowoci Rostki Wielkie

805877,11

805877,11

305877,11

47

900

90095

6050

Budowa Pomnika Jana Pawa II

100000,00

100000,00

100000,00

48

921

92109

6050

Remont dachu w wietlicy w Zawistach


Podlenych

9797,00

9797,00

9797,00

49

921

92109

6050

Remont podogi w wietlicy w Rostkach


Wielkich

11995,35

11995,35

11995,35

50

926

92695

6050

Budowa boiska w Zawistach Nadbunych

10697,43

10697,43

10697,43

51

926

92695

6050

Budowa boiska w Bdnicy

12518,00

12518,00

12518,00

12501147,15

12501147,15

2017572,56

Ogem

23000,00

1000000,00

823398,62

3800440,18

A.
B.
C.
A. 100000,00
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.200000,00
C.399529,80

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy
fun. soecki
Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

ZGKiM

ZGKiM

ZGKiM

ZGKiM

ZGKiM

ZGKiM

ZGKiM

ZGKiM

500000,00

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy fundusz


soecki
Urzd Gminy fund. soecki
Urzd Gminy fund. soecki
Urzd Gminy fund. soecki
6083604,61

Budet Gminy 12 101 617,35 w tym planowane kredyty wyprzedzajce finansowanie na zadania unijne 6 083 604,61
GFOIGW- 399 529,80;
Razem inwestycje:12 501 147,15

Tabela nr 3

Plan wydatkw w ramach funduszu soeckiego w 2010 roku


Lp.

Soectwo

1.

Borowe

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26

27.
28.

Rodzaj wydatku

-Wyoenie kostk brukow i ogrodzenie miejsca dla dzieci


oczekujcych na dowz do szkoy
~ materiay
~ robocizna
- Remont drogi gminnej
Bdnica
Budowa boiska wiejskiego
~ materiay
~ usugi
Daniowo
Zakup krzese do wietlicy wiejskiej
Daniowo Parcele - Wiata autobusowa
- Remont drogi
Daniwka I
Zakup krzese i stow do wietlicy w Daniwce I
Glina
Budowa boiska przy SP w Glinie
Grdy
Remont wietlicy w Grdach
~ materiay
~ robocizna
Kakowo
- Zakup sprztu do wietlicy
Kieczew
- Naprawa drogi gminnej do pl
- Opata za wesoe miasteczko w dniu Radoci Wakacyjnej
Klukowo
Naprawa (remont) drogi gminnej
Makinia Dolna
Zakup nagrzewnicy olejowej, sprztu muzycznego z nagonieniem do wietlicy w Suminym
Makinia I
Budowa- wyposaenie placu zabaw przy SP ul. Ostrowskiej
~ sprzt
~ monta
Makinia II
Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22
~ wyposaenie
~ robocizna
Makinia III
Wykonanie dojazdu do mietnika (droga, plac)
Makinia IV
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Lenej 3
~ materiay, wyposaenie
~ robocizna
Makinia V
Wyposaenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia
Oro
- Monta 3 lamp owietlenia ulicznego
- Utwardzenie placu przy SP w Orle
Przewz
- Monta supw owietleniowych przy drodze
- Monta 2 szt. policjantw przy drodze
- Zakup sprztu sportowego na boisko
Prosty
Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni
(plac z kostki brukowej)
Podgrze Gazdy Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej do pl
Poniatowo
- Remont wietlicy w Poniatowie
~ materiay
~ robocizna
- Zakup stou tenisowego
Rostki Piotrowice Zamontowanie lamp owietleniowych we wsi Rostki Piotrowice
Rostki Wielkie
Remont podogi wietlicy w Rostkach Wielkich
Sumine
- Remont wietlicy w Suminym
- Zakup kuchni gazowej do wietlicy w Suminym
Treblinka
Remont podogi, cian i sceny w wietlicy w Treblince
~ materiay
~ robocizna
Zawisty Nadbune Budowa boiska wielofunkcyjnego
~ usugi
~ zakupy
Zawisty Podlene Remont dachu wietlicy w Zawistach Podl.
achy Pawy
Naprawa drogi gminnej
Razem

Klasyfikacja
budetowa

Kwota z

Suma
5 500,00

90095/4210
90095/4300
60016/4270
92695/6050

2 500,00
1 000,00
2 000,00
12 518,00

92109/4210
60016/4210
60016/4270
92109/4210
80101/6050

7 117,66
4 000,00
2 755,36
9 232,03
11 576,67

92109/4210
92109/4300
92109/4210
60016/4270
92695/4300
60016/4270
92109/4210

6 043,00
3 000,00
16 200,00
16 200,00
3 834,13
8 185,31
8 185,31

80101/4210
80101/4300

15 934,00
5 000,00

90095/4210
90095/4300
60016/6050

17 943,00
3 000,00
20 934,00

90095/4210
90095/4300
90095/4210
90015/4300
80101/4300
90015/4300
60016/4300
90095/4210
70005/6050

16 923,00
4 000,00
19 468,90
2 000,00
7 190,00
4 000,00
3 000,00
2 022,00
20 900,00

60016/4210

5 296,38

92109/4210
92109/4300
92109/4210

4 929,00
1 900,00
1 230,00

90015/4300
92109/6050
92109/4270
92109/4210

5 401,05
11 995,35
11 200,00
920,96

92109/4210
92109/4300
92695/6050

5 341,00
4 100,00
10 697,43

92109/6050
60016/4270

9 797,00
7 934,10

12 518,00

7 117,66
6 755,36
9 232,03
11 576,67
9 043,00

16 200,00
20 034,13
8 185,31
8 185,31
20 934,00

20 943,00

20 934,00
20 923,00

19 468,90
9 190,00
9 022,00

20 900,00
5 296,38
8 059,00

5 401,05
11 995,35
12 120,96
9 441,00

10 697,43

9 797,00
7 934,10
337 404,64

Zacznik nr 1
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2013


Program/Zadanie/Rok/rdo
Budowa boiska w Glinie

Klasyfikacja

Okres realizacji

//

2009 - 2010

Budowa boiska w Glinie


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

Warto
52 743,61
52 743,61
2 500,00

2 500,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

5 243,61

50 243,61

Kredyty i poyczki

45 000,00

Budowa boiska w Kakowie


Budowa boiska w Kakowie

//

2009 - 2010

46 199,53
46 199,53

Rok 2009, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

2 500,00
2 500,00
43 699,53
3 699,53
40 000,00

Budowa boiska w Orle

64 294,46

Budowa boiska w Orle


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

//

6 794,46

61 794,46

Kredyty i poyczki

55 000,00

Budowa Budynku Urzdu Gminy


Budowa budynku Urzdu Gminy

//

2008 - 2012

500 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
3 877 160,00

Budowa sali gimnastycznej w Prostyni

//

Rok 2008, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

204 584,88

Rok 2009, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

572 575,12

Inne
Kredyty i poyczki
Rok 2010, w tym ze rde:
Inne
Kredyty i poyczki
Ogrodzenie szkoy w Glinie

Dochody wasne jst

3 877 160,00

2 572 575,12
300 000,00
1 700 000,00
1 100 000,00
100 000,00
1 000 000,00
21 578,63
//

2009 - 2010

21 578,63

//

2009 - 2012

14 220,00
14 220,00

6 578,63
15 000,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci woj. maz.


Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci woj. maz.
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

2008 - 2010

204 584,88

Ogrodzenie szkoy w Glinie


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

2 100 000,00
2 100 000,00

500 000,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni

64 294,46
2 500,00

2 500,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

2009 - 2010

10 917,00
3 303,00
3 303,00

Rekultywacja Skadowiska odpadw i budowa gminnego punktu odpadw


Rekultywacja Skadowiska odpadw i budowa gminnego punktu

4 688 070,00
//

2007 - 2011

4 688 070,00

odpadw
Rok 2007, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

156 670,00
156 670,00

Rok 2008, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

37 000,00
37 000,00
857 848,15
212 372,83
645 475,32
915 110,92
91 712,30
823 398,62

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

2 721 440,93
91 712,40
2 629 728,53

Rozbudowa oczyszczalni ciekw

9 430 933,19

Rozbudowa oczyszczalni ciekw


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

//

2009 - 2011

41 549,44
142 740,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
Kredyty i poyczki

2 300 089,47
66 325,91
2 111 722,00
122 041,56

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

1 516 209,77

6 946 554,28

Kredyty i poyczki

5 430 344,51

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego


Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa
//
mazowieckiego
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

5 280,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

8 730,00

2009 - 2012

8 730,00
5 820,00
5 820,00
1 577 909,47

Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac


Rok 2008, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

//

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki

2008 - 2010

853 162,50
//

2008 - 2010

486 611,32
13 420,00
280 191,32
238 135,65
238 135,65
1 428 389,00

Wjazd na stacj PKP- przebudowa drogi


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

//

2009 - 2010

83 630,00
1 344 759,00
130 627,98
1 214 131,02

Wodocigowanie pnocnej czci gminy z kanalizacj


Wodocigowanie pnocnej czci gminy
Dochody wasne jst
Inne
Kredyty i poyczki

//

2009 - 2012

7 727 203,69
7 727 203,69

7 320,00
356 402,80
2 019 615,94

Rok 2011, w tym ze rde:


Inne

1 428 389,00

83 630,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

724 746,97

193 000,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Kredyty i poyczki
Wjazd na stacj PKP- przebudowa drogi

853 162,50

853 162,50

Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

19 830,00
19 830,00
5 280,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi

9 430 933,19
184 289,44

2 720 338,97
408 050,85

Kredyty i poyczki

2 312 288,12

Rok 2012, w tym ze rde:


Inne

2 623 525,98
393 528,90

Kredyty i poyczki

2 229 997,08

Wodocigowanie poudniowej czci gminy


Wodocigowanie poudniowej czci gminy

//

2009 - 2013

7 000 000,00
7 000 000,00

Rok 2010, w tym ze rde:

700 000,00

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki

350 000,00
350 000,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Inne

2 300 000,00
300 000,00

Kredyty i poyczki

2 000 000,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Inne

2 400 000,00
400 000,00

Kredyty i poyczki

2 000 000,00

Rok 2013, w tym ze rde:


Kredyty i poyczki

1 600 000,00

1 600 000,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowoci Rostki Wielkie


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowoci Rostki
Wielkie

//

2009 - 2010

1 005 877,11
1 005 877,11

Rok 2009, w tym ze rde:

200 000,00

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki

80 000,00
120 000,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

305 877,11

805 877,11

Kredyty i poyczki

500 000,00
Razem

39 054 408,69

Zacznik nr 2
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych


i Funduszu Spjnoci
Zadanie/Rok/rdo
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci woj. maz.

Klasyfikacja Okres realizacji


//
2009 - 2012

Klasyfikacja unijna
ZPORR|1.5

Warto
14 220,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

10 917,00
10 917,00
3 303,00
3 303,00

Rozbudowa oczyszczalni ciekw


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

//

2009 - 2011

RPMA|04.01

41 549,44
142 740,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki pomostowe
Kredyty i poyczki
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki pomostowe

2 300 089,47
66 325,91
2 111 722,00
122 041,56
6 946 554,28
1 516 209,77
5 430 344,51

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego


Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Rok 2011, w tym ze rde:

9 430 933,19
184 289,44

//

2009 - 2012

RPMA|02.02

19 830,00
5 280,00

5 280,00
8 730,00

Dochody wasne jst


Rok 2012, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

8 730,00
5 820,00
5 820,00

Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac


Rok 2008, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

//

Inne
Kredyty i poyczki

RPMA|03.01

853 162,50
//

2008 - 2010

RPMA|03.01

486 611,32
193 000,00
280 191,32
238 135,65
238 135,65
//

2009 - 2010

RPMA|03.01

Rok 2009, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki pomostowe

Kredyty i poyczki pomostowe


Rok 2011, w tym ze rde:
Inne
Kredyty i poyczki pomostowe
Rok 2012, w tym ze rde:
Inne
Kredyty i poyczki pomostowe
Wodocigowanie poudniowej czci gminy

83 630,00
1 344 759,00
130 627,98
1 214 131,02
//

2009 - 2012

RPMA|04.01

2 019 615,94
2 720 338,97
408 050,85
2 312 288,12
2 623 525,98
393 528,90
2 229 997,08
//

2009 - 2013

RPMA|04.01

Rok 2012, w tym ze rde:


Inne

700 000,00

2 300 000,00
300 000,00
2 000 000,00
2 400 000,00
400 000,00

Kredyty i poyczki pomostowe

2 000 000,00

Rok 2013, w tym ze rde:


Kredyty i poyczki pomostowe

1 600 000,00

1 600 000,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowoci


Rostki Wielkie
Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
Rok 2010, w tym ze rde:

7 000 000,00

350 000,00
350 000,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Inne
Kredyty i poyczki pomostowe

7 727 203,69

7 320,00
356 402,80

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

1 428 389,00

83 630,00

Wodocigowanie pnocnej czci gminy


Dochody wasne jst
Inne

724 746,97

13 420,00

Rok 2010, w tym ze rde:


Kredyty i poyczki pomostowe
Wjazd na stacj PKP- przebudowa drogi

853 162,50

853 162,50

Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac


Rok 2009, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

2008 - 2010

//

2009 - 2010

1 005 877,11
200 000,00

80 000,00
120 000,00
805 877,11

Dochody wasne jst

305 877,11

Kredyty i poyczki pomostowe

500 000,00
Razem

28 204 362,46

Zacznik nr 3
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Dotacje na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece


i nienalece do sektora finansw publicznych w 2010r.
w zotych
Lp. Dzia
1
2

Rozdzia
3

*
4

Nazwa zadania
5

Kwota dotacji
6

1.

600

60014

6300 Starostwo powiatowe Ostrw Maz.

280 000,00

2.
3.

852
900

85295
90017

2820 Pomoc spoeczna


2650 Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Makini Grnej

75 000,00
700 903,38

4.

900

90017

6210 Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Makini Grnej

390 000,00

5.
6.

921
921

92109
92116

2480 Gminny Orodek Kultury


2480 Gminna Biblioteka Publiczna

996 287,00
415 137,00

Ogem

2 857 327,38

Zacznik nr 4
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych na 2010 rok


w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

1
I.

Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku

Zakady budetowe

Przychody*
ogem

Wydatki

w tym:

dotacje
z budetu***

265

ogem

w tym: wpata
do budetu

w tym:

Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku

Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat nadwyek
rodkw za 2009r.

10

11

na inwestycje
7

180 000,00

4 297 654,26

1055 779,76 665 779,76

390 000,00

4 297 654,26

180000,00

180 000,00

4 297 654,26

1055 779,76 665 779,76

390 000,00

4 297 654,26

180000,00

180 000,00

4 297 654,26

1055 779,76 665 779,76

390 000,00

4 297 654,26

180000,00

z tego:
1.Z-d Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
Ogem

Zacznik nr 4
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku


w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia

**

Nazwa jednostki
otrzymujcej dotacj

Zakres
6

Ogem
kwota dotacji

1.
2.

900
900

90017
90017

2650 Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.


2650 Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.

utrzymanie lokali socjalnych


utrzymanie lokali mieszkalnych

3.

900

90017

2650 Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.

utrzymanie skadowiska mieci

76 168,99

4.
5.

900
900

90017
90017

2650 Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.


2650 Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.

koszt Sprzeday wody


utrzymanie czyszczalni ciekw

135 943,50
124 521,25

6.

900

90017

2650 Z-d Gosp. Komun, i Mieszk.

7.

900

90017

2650 Z-d Gosp. Komun, i Mieszk.

Wywz mieci z miejscowoci po zachodniej


stronie rz. Bug
Wywz szamb z miejscowoci po zachodniej
stronie rz. Bug

17 000,00
280 800,00

16 253,04
50 216,60

Ogem

700 903,38

Wyliczenie stawek jednostkowych dla dotacji przedmiotowych zakadu budetowego na rok 2010
Lp.

Nazwa jednostki kalkulacyjnej

Jednostka
i ilo

Cena netto

Kwota
dotacji netto

VAT

Kwota
dotacji brutto

435,70m2
5.995,33m2

39,017670
46,836450

17 000,00
280 800,00

Odpady przyjte na skadowisko mieci


Sprzeda wody

16000m3
165 000,00m3

3,902100
0,770000

62 443,60
127 050,00

13 735,39
8 893,50

76 168,99
135 943,50

5.

Przyjte cieki

87 500,00m3

1,330000

116 375,00

8 146,25

124 521,25

6.

Wywz mieci z miejscowoci po zach


stronie rz. Bug
Oprniane szamb z miejscowoci po zach
stronie rzeki Bug

6562,00km

2,314806

15 189,76

1063,28

16 253,04

21178,00km

2,216045

46 931,40

3 285,20

50 216,60

665 779,76

35 123,62

700 903,38

1.
2.

Powierzchnia lokali socjalnych


Powierzchnia lokali mieszkalnych

3.
4.

7.

Razem

17 000,00
280 800,00

Zacznik nr 5
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Uzalenie oraz Przeciwdziaania Przemocy


w Rodzinie na 2010 rok

z tytuu zezwole na
sprzeda alkoholu

Dochody
Dzia

Rozdz.

Plan

756

75618

140 000,00

140 000,00

Wydatki
Gminny Program Profilaktyki i Rozwizy- Dzia
wania Problemw Alkoholowych

Rozdz.

851
Dzia

85154
Rozdz.

138 000,00
Plan

851

85153

2 000,00
140 000,00

Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii


Ogem

Plan

Zacznik nr 6
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

900
90011

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

240 000,00
240 000,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

240 000,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90011
900
90011
2960
900
90011
4170

35 470,20
35 470,20

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Przychody

35 470,20
350 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

350 000,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Przelewy redystrybucyjne

350 000,00
350 000,00

Koszty

554 529,80

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

554 529,80
554 529,80

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300
6110

Zakup usug pozostaych


Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

50 000,00
100 000,00
399 529,80

Przewodniczcy Rady Gminy:


mgr Jan Z. Chaberski

Zacznik nr 7
do uchway nr 201/XXXV/2009
Rady Gminy Makini Grnej
z dnia 21 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

1
1.1

Wyszczeglnienie

Prognoza
2010

2011

2012

Prognoza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Zobowizania wg tytuw dunych:

9 316 184,81 17 422 811,50

9 405 240,89

7 436 274,87

5 912 992,85

4 490 643,00

3 127 549,18

2 361 115,08

1 696 894,06

1 032 673,04

368 452,02

0,00

0,00

Zacignite zobowizania (bez art. 170 ust. 3 ufp):

9 316 184,81 11 339 206,89

9 405 240,89

7 436 274,87

5 912 992,85

4 490 643,00

3 127 549,18

2 361 115,08

1 696 894,06

1 032 673,04

368 452,02

0,00

0,00

1.1.1

poyczki

1.1.2

kredyty

1.1.3

obligacje

1.2

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009

788 323,32
8 527 861,49
0,00

Planowane w roku budetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):

3 800 440,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

poyczki

1 173 398,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

kredyty

2 627 041,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 083 604,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 083 604,61 - 6 083 604,61

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Zacignite zobowizania (art. 170 ust. 3 ufp):

0,00

poyczki

0,00

kredyty

0,00

obligacje

0,00

Planowane w roku budetowym (art. 170 ust. 3 ufp):

1.4.1

poyczek

1.4.2

kredyty

1.4.3

obligacje

1.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 083 604,61 - 6 083 604,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 291 538,10

2 397 170,00

2 378 207,02

1 857 524,02

1 702 746,85

1 614 249,82

998 404,10

808 355,02

737 158,02

669 208,02

377 639,02

132 595,00

Spata rat kapitaowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):

1 777 418,10

1 933 966,00

1 968 966,02

1 523 282,02

1 422 349,85

1 363 093,82

766 434,10

664 221,02

664 221,02

664 221,02

368 452,02

123 408,00

2.1.1

kredytw

1 713 630,78

1 669 466,12

1 704 466,16

1 306 398,16

1 205 465,99

1 146 209,96

619 550,24

517 337,16

517 337,16

517 337,16

237 704,16

75 000,00

2.1.2

poyczek

63 787,32

264 499,88

264 499,86

216 883,86

216 883,86

216 883,86

146 883,86

146 883,86

146 883,86

146 883,86

130 747,86

48 408,00

2.1.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

2.1.4

0,00

0,00

Spata dugu

Prognozowany stan zobowiza wymagalnych na 31.12

0,00

0,00

0,00

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata rat kapitaowych (art. 169 ust. 3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 120,00

463 204,00

409 241,00

334 242,00

280 397,00

251 156,00

231 970,00

144 134,00

72 937,00

4 987,00

9 187,00

9 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 014 299,30 29 996 573,65 37 749 644,38 35 000 000,00 35 000 000,00

35 000 000,00

2.2

2.3

Spata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)

2.4

Spata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw (w %):

35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

4.1

dugu (art. 170 ust. 1);

26,61 %

58,08 %

24,91 %

21,25 %

16,89 %

12,83 %

8,94 %

6,75 %

4,85 %

2,95 %

1,05 %

0,00 %

0,00 %

4.2

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3);

26,61 %

37,80 %

24,91 %

21,25 %

16,89 %

12,83 %

8,94 %

6,75 %

4,85 %

2,95 %

1,05 %

0,00 %

0,00 %

4.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

7,64 %

6,35 %

6,79 %

5,31 %

4,86 %

4,61 %

2,85 %

2,31 %

2,11 %

1,91 %

1,08 %

1,08 %

4.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust.


3); (2.1+2.3):3

7,64 %

6,35 %

6,79 %

5,31 %

4,86 %

4,61 %

2,85 %

2,31 %

2,11 %

1,91 %

1,08 %

1,08 %

Wjt:
mgr in. Marek Kubaszewski