You are on page 1of 21

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010

GMINY MIASTO PIONKI


Nr XCIX/447/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.
239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w
zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta w Pionkach uchwala, co nastpuje;
1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie - 76 792 300z,
z tego:
a) biece w kwocie - 55 856 300z,
b) majtkowe w kwocie - 20 936 000z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie - 79 829 550 z
z tego:
a) biece w kwocie - 58 401 828z
b) majtkowe w kwocie - 21 427 722z ,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 3 037 250z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) kredytw w kwocie - 1 437 250z
b) poyczek w kwocie - 1 600 000z,
2. Ustala si przychody budetu w kwocie 6 170 206z, z nastpujcych tytuw;
a) kredyty w kwocie - 4 570 206z
b) poyczki w kwocie - 1 600 000z
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 3 132 956z, z nastpujcych tytuw;
a) kredyty w kwocie - 2 578 096z
b) poyczki w kwocie - 304 860z
c) wykup obligacji w kwocie - 250 000z
4. Ustala si limity zobowiza z tytuu planowanych do zacignicia kredytw i poyczek na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 9 000 000z.
5. Ustala si limity zobowiza:
a) na zacignicie kredytw, poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2, pkt 1 lit. a i b,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2, pkt 3 lit. a, b, c.
3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 80 000z
2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 20 000z
z tego;
a) na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 20 000z.

4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
5.1. Ustala si plan przychodw i kosztw oraz dotacj przedmiotow zakadu budetowego w zakresie
okrelonym w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway.
2. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych w zaczniku nr 5 do niniejszej uchway.
6. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
7. Upowania si Burmistrza do:
1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2, pkt 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway,
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
4. Przekazania upowanie kierownikom jednostek do dokonywania przeniesie w planie wydatkw oraz w
planie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych w ramach planu finansowego midzy paragrafami w ramach rozdziau.
8.1. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady:
Dariusz Dolega

Tabela nr 1

Dochody budetu miasta Pionki na 2010 rok w podziale na biece i majtkowe


Plan na 2010r.
Dochody
Dzia

Rzdzia

020
02001
0870
400

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie ciepa

40001

biece

majtkowe
0
0
0

160 000
4 750 000
4 750 000

Wpywy z usug

0920
6208

Pozostae odsetki
Dotacje rozwojowe

300 000
0

6209

Dotacje rozwojowe
Dostarczanie wody

0
4 565 000

0830

Wpywy z usug

4 555 000

0920

Pozostae odsetki
Transport i czno

600
60016
6208
6300

160 000
160 000

17 635 000
13 070 0 000

0830

40002

700

Tre
Lenictwo
Gospodarka lena

12 770 000
4 250 000
500 000

10 000
0

7 357 000

Drogi publiczne gminne

7 357 000

Dotacje rozwojowe
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa

0
0

6 933 450
423 550

1 122 000

5 260 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


0470
0750

0770

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci


Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

0870
0920

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych


Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

750
75011
2010

2360
75023

Dotacje rozwojowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek
sektora finansw publicznych

754
2010

75416
0570
75495
6290

756

10 000

10 000

17 000
17 000

80 000

3 487

Stra Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

3 487

15 400

14 000
14 000

Pozostaa dziaalno
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde

100 000
100 000

17 741 522

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

16 870

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie


karty podatkowej

16 300

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

570

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

5 828 399

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

5 734 958
61

0330

Podatek leny

0340
0500

Podatek od rodkw transportowych


Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0690

Wpywy z rnych opat

0910
2680

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych

0310

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i


darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat
lokalnych od osb fizycznych
Podatek od nieruchomoci

0320
0330

Podatek rolny
Podatek leny

75616

100 000

1 400
1 400

0350

75615

843 000
763 000

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

843 000

130

3 487

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek


nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
75601

0
2 000

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75414

5 250 000

112 498

6260

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada
z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

6208

75101

950 000

129 628
112 628

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Wpywy z rnych dochodw

5 260 000

160 000

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

0970

751

1 122 000

11 700
6 500
5 000
180
50 000
20 000
2 849 750

1 652 500
9 000
250

0340

Podatek od rodkw transportowych

0360
0430

Podatek od spadkw i darowizn


Wpywy z opaty targowej

61 500
650 000

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

352 000

0690
0910

Wpywy z rnych opat


Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

290 000

0410

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu


terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z opaty skarbowej

0480

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

170 000

0490

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu


terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

75618

75621
0010
0020
758

6 500
19 000

90 000
30 000

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

8 756 503

Podatek dochodowy od osb fizycznych


Podatek dochodowy od osb prawnych

8 611 503
145 000

Rne rozliczenia
75801

99 000

12 088 613

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

9 779 516

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa

9 779 516

2920

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin


Subwencje oglne z budetu pastwa

2 297 446
2 297 446

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

11 651

Subwencje oglne z budetu pastwa


Owiata i wychowanie

11 651
581450

Szkoy podstawowe
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

13 200
13 200

75807
75831
2920
801
80101
0750

80104
0830
80110

Przedszkola
Wpywy z usug

666 000

568 250
568 250

Gimnazja

666 000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek
sektora finansw publicznych

333 000

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i


zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

333 000

852

Pomoc spoeczna
85203
2010

85212

0970
2010

85213

Orodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wpywy z rnych dochodw
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych


zada biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

85214

6 359 600
284 900
284 900

4 969 000

46 000
4 923 000

27 500

5 900

21 600
550 000

0970

Wpywy z rnych dochodw

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych


zada biecych gmin (zwizkw gmin)

540 000

Orodki pomocy spoecznej

331 700

85219
0970

Wpywy z rnych dochodw

10 000

700

2030
85228
0830
2010

900
90095
0750

0970
921
92195
6208
926
92601
0830

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych


zada biecych gmin (zwizkw gmin)

331 000

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


Wpywy z usug

196 500
75 000

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

121 500

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

134 600

Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

134 600
78 000

Wpywy z rnych dochodw


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

56 600
1 800 000

Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe

1 800 000
1 800 000

Kultura fizyczna i sport

45 000

Obiekty sportowe
Wpywy z usug

45 000
45 000

Ogem

76 792 300

55 856 300

20 936 000

Tabela nr 2

Wydatki budetu miasta Pionki na 2010 rok w podziale na majtkowe i biece

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010
01030
2850
020

4300
400
40001

Z tego
Wydatki
biece

Wydatki
majtkowe

12

Rolnictwo i owiectwo

260,00

260,00

0,00

Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

260,00
260,00

260,00
260,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

100 000,00

Lenictwo
Gospodarka lena

02001

Plan

Zakup usug pozostaych

100 000,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i


wod

22 188 313,00 17 188 313,00

5 000 000,00

Dostarczanie ciepa

17 648 750,00 12 648 750,00

5 000 000,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

20 600,00
1 268 000,00

20 600,00
1 268 000,00

0,00
0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

99 350,00
199 350,00

99 350,00
199 350,00

0,00
0,00

4120
4140

Skadki na Fundusz Pracy

32 200,00

32 200,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

4170

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych


Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4260

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup energii

4270
4280
4300
4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

4390

40 500,00

40 500,00

0,00

8 100 000,00
1 430 000,00

8 100 000,00
1 430 000,00

0,00
0,00

Zakup usug remontowych

50 000,00

50 000,00

0,00

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

3 000,00
66 550,00

3 000,00
66 550,00

0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3 000,00

3 000,00

0,00

20 000,00
42 200,00

20 000,00
42 200,00

0,00
0,00

4480
4520

Podatek od nieruchomoci

388 000,00

388 000,00

0,00

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

300 000,00

300 000,00

0,00

4530

Podatek od towarw i usug (VAT).

200 000,00

200 000,00

0,00

4580
4700

Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

293 000,00
2 400,00

293 000,00
2 400,00

0,00
0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

3 400,00

3 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 250 000,00
750 000,00

0,00
0,00

4 250 000,00
750 000,00

4750
6058
6059
40002

Dostarczanie wody

4 539 563,00

4 539 563,00

0,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

25 200,00
1 399 033,00

25 200,00
1 399 033,00

0,00
0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

119 965,00
230 275,00

119 965,00
230 275,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

37 620,00

37 620,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

37 660,00

37 660,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4260

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup energii

4270
4280
4300
4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

4390

5 000,00

5 000,00

0,00

379 400,00
971 000,00

379 400,00
971 000,00

0,00
0,00

Zakup usug remontowych

76 500,00

76 500,00

0,00

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

3 000,00
200 000,00

3 000,00
200 000,00

0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

9 400,00

9 400,00

0,00

10 950,00

10 950,00

0,00

32 600,00

32 600,00

0,00

3 000,00
7 750,00

3 000,00
7 750,00

0,00
0,00

4410
4430

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4480
4520

Podatek od nieruchomoci
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

4580
4700
4740
4750
600

60 200,00

60 200,00

0,00

516 450,00
400 000,00

516 450,00
400 000,00

0,00
0,00

Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

6 200,00
2 760,00

6 200,00
2 760,00

0,00
0,00

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

10 367 000,00
120 000,00

980 000,00
120 000,00

9 387 000,00
0,00

Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy

60004
4300

Zakup usug pozostaych

4270

Drogi publiczne gminne


Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

6050
6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Drogi wewntrzne

4210
4270

60016

60017

120 000,00

120 000,00

0,00

10 037 000,00
500 000,00

650 000,00
500 000,00

9 387 000,00
0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

1 230 000,00
6 933 450,00

0,00
0,00

1 230 000,00
6 933 450,00

1 223 550,00
210 000,00

0,00
210 000,00

1 223 550,00
0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

100 000,00

100 000,00

0,00

Zakup usug remontowych

100 000,00

100 000,00

0,00

4300
630
63095
2820
700
70005

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

0,00

Turystyka
Pozostaa dziaalno

15 000,00
15 000,00

15 000,00
15 000,00

0,00
0,00

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Gospodarka mieszkaniowa

15 000,00

15 000,00

0,00

1 716 500,00

1 216 500,00

500 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

1 716 500,00

1 216 500,00

500 000,00

4300
4430

Zakup usug pozostaych


Rne opaty i skadki

512 000,00
2 500,00

512 000,00
2 500,00

0,00
0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

150 000,00

150 000,00

0,00

4510
4520

Opaty na rzecz budetu pastwa


Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

2 000,00
350 000,00

2 000,00
350 000,00

0,00
0,00

4530
4590

Podatek od towarw i usug (VAT).


Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

50 000,00
150 000,00

50 000,00
150 000,00

0,00
0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

500 000,00

0,00

500 000,00

Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego

174 800,00
174 800,00

174 800,00
174 800,00

0,00
0,00

700,00
100,00

700,00
100,00

0,00
0,00

710
71004
4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup usug pozostaych


Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie

4 000,00

4 000,00

0,00

170 000,00
4 806 394,00

170 000,00
3 873 672,00

0,00
932 722,00

112 498,00

112 498,00

0,00

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

79 200,00
6 500,00

79 200,00
6 500,00

0,00
0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

15 600,00

15 600,00

0,00

4120
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

2 160,00
2 038,00

2 160,00
2 038,00

0,00
0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000,00
275 000,00

7 000,00
275 000,00

0,00
0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

204 000,00

204 000,00

0,00

4210
4270

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug remontowych

25 000,00
2 000,00

25 000,00
2 000,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

0,00

4350
4360

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

1 000,00
5 000,00

1 000,00
5 000,00

0,00
0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

5 000,00

5 000,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

6 000,00

6 000,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

75022

4750
75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 961 560,00

3 028 838,00

932 722,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

6 000,00
1 960 000,00

6 000,00
1 960 000,00

0,00
0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

160 553,00
303 291,00

160 553,00
303 291,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

48 918,00

48 918,00

0,00

4140

4 000,00

4 000,00

0,00

4170

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych


Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

25 000,00

0,00

4210
4260

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup energii

56 000,00
90 300,00

56 000,00
90 300,00

0,00
0,00

4270

Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

700,00
115 000,00

700,00
115 000,00

0,00
0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

6 500,00

6 500,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

26 200,00

26 200,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

39 800,00

39 800,00

0,00

4410
4420

Podre subowe krajowe


Podre subowe zagraniczne

29 000,00
5 000,00

29 000,00
5 000,00

0,00
0,00

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

27 000,00
54 076,00

27 000,00
54 076,00

0,00
0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

25 000,00

25 000,00

0,00

6 500,00

6 500,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

6058

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

763 000,00

0,00

763 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

138 000,00

0,00

138 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy


jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

31 722,00

0,00

31 722,00

165 000,00
20 000,00

165 000,00
20 000,00

0,00
0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

95 000,00
292 336,00

95 000,00
292 336,00

0,00
0,00

4740
4750

75075
4170

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego


Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych


Pozostaa dziaalno

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210
4280
4410
4430

75095

1 500,00

1 500,00

0,00

240 000,00
36 456,00

240 000,00
36 456,00

0,00
0,00

Skadki na Fundusz Pracy

5 880,00

5 880,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug zdrowotnych

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

0,00
0,00

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki

500,00
6 000,00

500,00
6 000,00

0,00
0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

3 487,00

3 487,00

0,00

3 487,00

3 487,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2 400,00

2 400,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

450,00
66,00

450,00
66,00

0,00
0,00

4210
4740

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

400,00
150,00

400,00
150,00

0,00
0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Obrona narodowa

21,00

21,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

7 000,00

7 000,00

0,00

3020
4210

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00
2 000,00

3 000,00
2 000,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

2 000,00
687 996,00

2 000,00
424 996,00

0,00
263 000,00

Ochotnicze strae poarne

148 285,00

148 285,00

0,00

45 000,00
26 730,00

45 000,00
26 730,00

0,00
0,00

751
75101

752
75212

754
75412
3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 100,00

2 100,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

4 380,00
710,00

4 380,00
710,00

0,00
0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4260

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup energii

4270
4280

500,00

500,00

0,00

29 000,00
22 700,00

29 000,00
22 700,00

0,00
0,00

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych

7 000,00
800,00

7 000,00
800,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

0,00

4350
4360

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

500,00
500,00

500,00
500,00

0,00
0,00

komrkowej
4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Podre subowe krajowe

1 500,00

4440
4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

4410

4750
75414

1 500,00

0,00

520,00

520,00

0,00

1 545,00
500,00

1 545,00
500,00

0,00
0,00

100,00

100,00

0,00

200,00

200,00

0,00

4170

Obrona cywilna
Wynagrodzenia bezosobowe

21 400,00
10 400,00

21 400,00
10 400,00

0,00
0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Stra Miejska

1 000,00
255 311,00

1 000,00
255 311,00

0,00
0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

75416

3 500,00

3 500,00

0,00

174 588,00
12 000,00

174 588,00
12 000,00

0,00
0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

27 963,00
4 510,00

27 963,00
4 510,00

0,00
0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

0,00

4270
4280

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych

2 000,00
500,00

2 000,00
500,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

4 600,00

4 600,00

0,00

4370

1 700,00

1 700,00

0,00

4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Podre subowe krajowe

2 500,00

2 500,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 800,00

1 800,00

0,00

4440
4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

5 150,00
500,00

5 150,00
500,00

0,00
0,00

263 000,00
263 000,00

0,00
0,00

263 000,00
263 000,00

62 500,00

62 500,00

0,00

62 500,00

62 500,00

0,00

5 000,00
700,00

5 000,00
700,00

0,00
0,00

75495
6050
756

Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

75647
4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

26 000,00

0,00

4210
4300

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug pozostaych

5 300,00
25 000,00

5 300,00
25 000,00

0,00
0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Obsuga dugu publicznego

500,00

500,00

0,00

1 025 000,00

1 025 000,00

0,00

1 025 000,00

1 025 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

757
75702
8010

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek


jednostek samorzdu terytorialnego
Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,


kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego.

880 000,00

880 000,00

0,00

8110

Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych

120 000,00

120 000,00

0,00

Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

18 490 796,00 17 285 796,00


7 884 319,00 7 884 319,00

1 205 000,00
0,00

758
75818
4810
801

Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

26 678,00

26 678,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4 952 698,00

4 952 698,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

369 499,00
844 590,00

369 499,00
844 590,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

127 155,00

127 155,00

0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

29 500,00
100 000,00

29 500,00
100 000,00

0,00
0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

40 000,00

40 000,00

0,00

4260
4270

Zakup energii
Zakup usug remontowych

653 700,00
80 000,00

653 700,00
80 000,00

0,00
0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

8 500,00
80 000,00

8 500,00
80 000,00

0,00
0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

6 200,00

6 200,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

700,00

700,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

18 000,00

18 000,00

0,00

4410
4430

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki

7 500,00
14 500,00

7 500,00
14 500,00

0,00
0,00

4440
4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

457 599,00
9 000,00

457 599,00
9 000,00

0,00
0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

11 500,00

11 500,00

0,00

47 000,00

47 000,00

0,00

4750
80103
3020

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych


Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

209 883,00
313,00

209 883,00
313,00

0,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

150 608,00

150 608,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

12 758,00
26 583,00

12 758,00
26 583,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 921,00

3 921,00

0,00

4210
4240

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4 500,00
1 000,00

4 500,00
1 000,00

0,00
0,00

4280
4440

Zakup usug zdrowotnych


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

200,00
10 000,00

200,00
10 000,00

0,00
0,00

80104

Przedszkola

3 762 148,00

3 762 148,00

0,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

16 182,00
2 249 593,00

16 182,00
2 249 593,00

0,00
0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

160 272,00

160 272,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

349 218,00
55 843,00

349 218,00
55 843,00

0,00
0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

8 500,00
74 000,00

8 500,00
74 000,00

0,00
0,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

255 450,00

255 450,00

0,00

4240
4260

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


Zakup energii

37 100,00
204 568,00

37 100,00
204 568,00

0,00
0,00

4270

Zakup usug remontowych

70 000,00

70 000,00

0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

5 210,00
60 000,00

5 210,00
60 000,00

0,00
0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 800,00

2 800,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

8 700,00

8 700,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4740
4750
80110

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Gimnazja

2 400,00

2 400,00

0,00

11 000,00
163 362,00

11 000,00
163 362,00

0,00
0,00

5 500,00

5 500,00

0,00

2 300,00

2 300,00

0,00

20 150,00

20 150,00

0,00

5 985 650,00

4 780 650,00

1 205 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 142,00

22 142,00

0,00

3 045 325,00
241 274,00

3 045 325,00
241 274,00

0,00
0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

484 704,00

484 704,00

0,00

77 990,00
13 000,00

77 990,00
13 000,00

0,00
0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4240
4260

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


Zakup energii

77 650,00

77 650,00

0,00

31 000,00
351 695,00

31 000,00
351 695,00

0,00
0,00

4270
4280

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych

70 000,00
5 205,00

70 000,00
5 205,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

55 715,00

55 715,00

0,00

4350
4360

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

3 800,00
2 800,00

3 800,00
2 800,00

0,00
0,00

4370

7 700,00

7 700,00

0,00

4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Podre subowe krajowe

7 500,00

7 500,00

0,00

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

5 300,00
224 750,00

5 300,00
224 750,00

0,00
0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

8 500,00

8 500,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

4 500,00

4 500,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

40 100,00

40 100,00

0,00

6050

1 205 000,00

0,00

1 205 000,00

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

497 554,00

497 554,00

0,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4 500,00
314 000,00

4 500,00
314 000,00

0,00
0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 415,00

24 415,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

53 989,00
8 000,00

53 989,00
8 000,00

0,00
0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00
17 350,00

5 000,00
17 350,00

0,00
0,00

4260

Zakup energii

13 000,00

13 000,00

0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

1 000,00
7 000,00

1 000,00
7 000,00

0,00
0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 500,00

2 500,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

2 000,00

2 000,00

0,00

4370

7 000,00

7 000,00

0,00

4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Podre subowe krajowe

2 500,00

2 500,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

0,00

4440
4480

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Podatek od nieruchomoci

12 000,00
800,00

12 000,00
800,00

0,00
0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

5 000,00

5 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

80114

4740
4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

14 500,00

14 500,00

0,00

79 863,00

79 863,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

20 000,00

20 000,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

3 100,00
490,00

3 100,00
490,00

0,00
0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00
2 500,00

2 000,00
2 500,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

32 373,00

32 373,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

600,00

600,00

0,00

80146

4410

Podre subowe krajowe

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4740
4750
80195

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

3 000,00

3 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

200,00

200,00

0,00

600,00

600,00

0,00

Pozostaa dziaalno

71 379,00

71 379,00

0,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

800,00
27 784,00

800,00
27 784,00

0,00
0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 040,00

2 040,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

4 625,00
730,00

4 625,00
730,00

0,00
0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00
11 000,00

1 000,00
11 000,00

0,00
0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

100,00

100,00

0,00

4300
4360

Zakup usug pozostaych


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

7 000,00
1 500,00

7 000,00
1 500,00

0,00
0,00

4410
4430

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki

6 000,00
6 000,00

6 000,00
6 000,00

0,00
0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 300,00

1 300,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

1 500,00

1 500,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

5 000,00
2 500,00

5 000,00
2 500,00

0,00
0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

30 000,00
15 000,00

30 000,00
15 000,00

0,00
0,00

851

Ochrona zdrowia
85149
4210

Programy polityki zdrowotnej


Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4170

Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300
4410

Zakup usug pozostaych


Podre subowe krajowe

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Przeciwdziaanie alkoholizmowi

3030
4170

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260
4270

Zakup energii
Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

4410
4430

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki

4700

85153

600,00

600,00

0,00

11 000,00
1 400,00

11 000,00
1 400,00

0,00
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

1 500,00
50 000,00

1 500,00
50 000,00

0,00
0,00

74 800,00

74 800,00

0,00

7 400,00
2 000,00

7 400,00
2 000,00

0,00
0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

3 000,00
300,00

3 000,00
300,00

0,00
0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

7 000,00

7 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pomoc spoeczna

5 000,00

5 000,00

0,00

85154

4740

85195

852

9 395 395,00

9 395 395,00

0,00

Orodki wsparcia

284 900,00

284 900,00

0,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 750,00
188 012,00

1 750,00
188 012,00

0,00
0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

13 500,00
31 074,00

13 500,00
31 074,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4 864,00

4 864,00

0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

900,00
5 450,00

900,00
5 450,00

0,00
0,00

85203

4220

Zakup rodkw ywnoci

4230
4260

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych


Zakup energii

1 930,00

1 930,00

0,00

150,00

150,00

0,00

4270
4280

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych

15 000,00

15 000,00

0,00

600,00
600,00

600,00
600,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4350
4360

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

4 850,00

4 850,00

0,00

750,00
150,00

750,00
150,00

0,00
0,00

4370

3 000,00

3 000,00

0,00

4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Podre subowe krajowe

500,00

500,00

0,00

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 000,00
8 250,00

2 000,00
8 250,00

0,00
0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

150,00

150,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

420,00

420,00

0,00

4 973 431,00

4 973 431,00

0,00

3020
3110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


wiadczenia spoeczne

600,00
4 735 310,00

600,00
4 735 310,00

0,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

131 745,00

131 745,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 544,00
61 579,00

10 544,00
61 579,00

0,00
0,00

4120
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

3 308,00
6 928,00

3 308,00
6 928,00

0,00
0,00

4270

Zakup usug remontowych

200,00

200,00

0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

120,00
11 097,00

120,00
11 097,00

0,00
0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

800,00

800,00

0,00

900,00

900,00

0,00

85212

4370
4410
4440

Podre subowe krajowe


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

800,00
5 500,00

800,00
5 500,00

0,00
0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 700,00

1 700,00

0,00

800,00

800,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

34 500,00

34 500,00

0,00

4130

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

3110

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne

4740
4750
85213

85214

34 500,00

0,00

872 900,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

4290

Zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

15 000,00

15 000,00

0,00

4300
4330

Zakup usug pozostaych


Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu terytorialnego

12 900,00
195 000,00

12 900,00
195 000,00

0,00
0,00

3110

Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne

620 000,00
620 000,00

620 000,00
620 000,00

0,00
0,00

3110

Zasiki stae
wiadczenia spoeczne

320 000,00
320 000,00

320 000,00
320 000,00

0,00
0,00

1 319 517,00

1 319 517,00

0,00

85215
85216
85219

34 500,00
872 900,00

Orodki pomocy spoecznej

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

5 800,00

5 800,00

0,00

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

884 279,00
68 613,00

884 279,00
68 613,00

0,00
0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

141 675,00

141 675,00

0,00

4120
4140

Skadki na Fundusz Pracy


Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

22 066,00
7 000,00

22 066,00
7 000,00

0,00
0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4 900,00
32 000,00

4 900,00
32 000,00

0,00
0,00

4260

Zakup energii

35 000,00

35 000,00

0,00

4270
4280

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych

6 000,00
1 000,00

6 000,00
1 000,00

0,00
0,00

4300
4350

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet

30 000,00
1 500,00

30 000,00
1 500,00

0,00
0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej

8 500,00

8 500,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

14 000,00

14 000,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4 500,00

4 500,00

0,00

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 400,00
26 584,00

2 400,00
26 584,00

0,00
0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

4750
85228

1 800,00

1 800,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

8 400,00

8 400,00

0,00

3020

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

698 647,00
14 731,00

698 647,00
14 731,00

0,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

503 975,00

503 975,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

40 171,00
84 272,00

40 171,00
84 272,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

13 128,00

13 128,00

0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

6 000,00
2 200,00

6 000,00
2 200,00

0,00
0,00

4280
4410

Zakup usug zdrowotnych


Podre subowe krajowe

2 700,00
1 400,00

2 700,00
1 400,00

0,00
0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

25 800,00

25 800,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

3 670,00

3 670,00

0,00

200,00

200,00

0,00

400,00

400,00

0,00

271 500,00

271 500,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

4740
4750
85295

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Pozostaa dziaalno

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3110

wiadczenia spoeczne

250 000,00

250 000,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia


Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1 500,00
141 110,00

1 500,00
141 110,00

0,00
0,00

Pozostaa dziaalno

141 110,00

141 110,00

0,00

1 500,00
72 500,00

1 500,00
72 500,00

0,00
0,00

853
85395
3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 210,00

6 210,00

0,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

10 940,00
2 400,00

10 940,00
2 400,00

0,00
0,00

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

2 500,00
12 000,00

2 500,00
12 000,00

0,00
0,00

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

600,00

600,00

0,00

4260

Zakup energii

15 000,00

15 000,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

1 000,00

1 000,00

0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

500,00
5 000,00

500,00
5 000,00

0,00
0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2 200,00

2 200,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

4410
4440

Podre subowe krajowe


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3 060,00
2 000,00

3 060,00
2 000,00

0,00
0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

200,00

200,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

500,00

500,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

952 821,00

952 821,00

0,00

3020

wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

907 821,00
733,00

907 821,00
733,00

0,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

680 629,00

680 629,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

51 823,00
110 228,00

51 823,00
110 228,00

0,00
0,00

4120
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

16 858,00
4 000,00

16 858,00
4 000,00

0,00
0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

500,00

500,00

0,00

4280
4440

Zakup usug zdrowotnych


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

200,00
42 850,00

200,00
42 850,00

0,00
0,00

Pozostaa dziaalno

45 000,00

45 000,00

0,00

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

45 000,00

45 000,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

4 829 600,00

2 639 600,00

2 190 000,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


Zakup usug pozostaych

2 190 000,00
40 000,00

60 000,00
40 000,00

2 130 000,00
0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

4370

854
85401

85495
2820
900
90001
4300
4520
6050

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 130 000,00

0,00

2 130 000,00

Gospodarka odpadami

50 000,00

50 000,00

0,00

4210
4270

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug remontowych

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Oczyszczanie miast i wsi

30 000,00
310 000,00

30 000,00
310 000,00

0,00
0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

300 000,00
340 000,00

300 000,00
340 000,00

0,00
0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych


Owietlenie ulic, placw i drg

330 000,00
580 000,00

330 000,00
520 000,00

0,00
60 000,00

4260

Zakup energii

440 000,00

440 000,00

0,00

4270
6050

Zakup usug remontowych


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

80 000,00
60 000,00

80 000,00
0,00

0,00
60 000,00

2650

Zakady gospodarki komunalnej


Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

408 000,00
408 000,00

408 000,00
408 000,00

0,00
0,00

90002

90003

90004

90015

90017
90095

Pozostaa dziaalno

951 600,00

951 600,00

0,00

4210
4260

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup energii

20 000,00
215 000,00

20 000,00
215 000,00

0,00
0,00

4270

Zakup usug remontowych

294 000,00

294 000,00

0,00

4300
4370

Zakup usug pozostaych


Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

410 000,00
2 600,00

410 000,00
2 600,00

0,00
0,00

4530

Podatek od towarw i usug (VAT).


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00
2 986 200,00

10 000,00
1 186 200,00

0,00
1 800 000,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

689 200,00

689 200,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji


kultury

689 200,00

689 200,00

0,00

921
92109
2480

92116

Biblioteki

480 000,00

480 000,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji


kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

480 000,00

480 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych


Pozostaa dziaalno

2 000,00
1 815 000,00

2 000,00
15 000,00

0,00
1 800 000,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

15 000,00

15 000,00

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

Kultura fizyczna i sport

1 539 378,00

1 389 378,00

150 000,00

3020

Obiekty sportowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1 319 378,00
3 500,00

1 169 378,00
3 500,00

150 000,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

341 140,00

341 140,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

25 688,00
56 085,00

25 688,00
56 085,00

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4260
4270

Zakup energii
Zakup usug remontowych

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300
4360

Zakup usug pozostaych


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

4370
4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej
Podre subowe krajowe

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4480

Podatek od nieruchomoci

4580
4700

Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

92120
92195

6058
926
92601

4750

8 865,00

0,00

25 000,00
98 500,00

0,00
0,00

315 000,00
156 000,00

315 000,00
156 000,00

0,00
0,00

200,00

200,00

0,00

83 200,00
2 500,00

83 200,00
2 500,00

0,00
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

1 600,00
13 000,00

1 600,00
13 000,00

0,00
0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

5 000,00
1 000,00

5 000,00
1 000,00

0,00
0,00

100,00

100,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Pozostaa dziaalno

150 000,00
220 000,00

0,00
220 000,00

150 000,00
0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

220 000,00

220 000,00

0,00

92695

Wydatki razem:

8 865,00
25 000,00
98 500,00

79 829 550,00 58 401 828,00 21 427 722,00

Zacznik nr 1
do uchway nr XCIX/447/2009
Gminy Miasto Pionki

z dnia 30 grudnia 2009r.

Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2013


Dzia

Rozdz.

400

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

6059 Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z


termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej

czne
koszty finansowe

Planowane wydatki
rok budetowy
2010 (8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

dofinansowanie

rdo
dofinansowania

10

11

25 000 000

5 000 000

250 000

25 000 000

5 000 000

250 000

4 250 000
0

600

60016

6050 Budowa i przebudowa drg, ulic, chodnikw miejskich Lena,


Partyzantw, Krtka, Polna, Staszica, Zacisze, Krlowej w.
Jadwigi, Armii Krajowej, Reja, Willowa, czna, boczne od
Polnej, Moniuszki, Pisudskiego, Kociuszki, Wsplna, Nowa,
wierkowa, Winiowa, Pnocna, Rana, Krucza, Ogrodowa,
Hubala, Daleka, ciegiennego, Gen. Sikorskiego

5 000 000

800 000

800 000

600

60016

6059 Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim


poprzez modernizacj drg lokalnych w miecie i gminie
Pionki

8 157 000

8 157 000

800 000

6058 Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim


poprzez modernizacj drg lokalnych w miecie i gminie
Pionki

6 933 450

600

60016

6050 Budowa parkingw przy ul. Parkowa, ul. 15 Stycznia, Aleje


Lipowe, Aleja Jana Pawa II.

30 000

30 000

30 000

600

60016

6050 Przebudowa targowisk miejskich przy ul. Sienkiewicza i


Zwycistwa

100 000

100 000

100 000

600

60016

6050 Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja

300 000

300 000

13 587 000

9 387 000

130 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

901 000

901 000

138 000

600
700

70005

6050 Regulacja wasnoci gruntw

700
750

75023

6059 Obywatel on-line Informatyzacja Urzdu Miasta i miejskich


placwek uytecznoci publicznej w Pionkach

750
75495

6050 Bezpieczne miasto (monitoring)

801

80110

6050 Moje boisko Orlik 2012 budowa boiska wielofunkcyjnego


przy GP Nr 1

80110

6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy GP Nr 2

754

801
900

90001

6050 Czyny spoeczne

900

90001

6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic: Zwycistwa,


Kociuszki, Pisudskiego, Daleka w Pionkach

900

90001

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wesoa, ul. Szkolna,


Akacjowa, Klonowa, Jesionowa, Fabryczna

900

90015

6050 Budowa owietlenia ulic: Prusa, Krlowej w. Jadwigi, Armii


Krajowej, Wsplna (boczna), Sikorskiego, Hubala

900
921

92195

6058 Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywnoci


Lokalnej

926

92601

6050 Wykonanie dokumentacji modernizacji basenu miejskiego

921

13

5 000 000

8 000 000

7 000 000

5 000 000

8 000 000

7 000 000

2 100 000

2 100 000

Urzd Miasta

Wpywy z tytuu
pomocy finansowej
udzielanej midzy jst

Urzd Miasta

RPO WM Dziaanie
3.1

Urzd Miasta

Urzd Miasta
Urzd Miasta

300 000
1 900 000

Urzd Miasta
7 357 000
Urzd Miasta

0
Urzd Miasta
763 000

901 000

901 000

138 000

263 000

263 000

163 000

263 000

263 000

163 000

1 200 000

1 200 000

5 000

5 000

5 000

1 205 000

1 205 000

5 000
30 000

14
Urzd Miasta
Urzd Miasta

6058 Obywatel on-line Informatyzacja Urzdu Miasta i miejskich


placwek uytecznoci publicznej w Pionkach

754

rok
budetowy
2013

RPO WM Dziaanie
4.3

4 750 000

423 550

rok
budetowy
2012

12

500 000 Wojewdzki Fundusz


Ochrony rodowiska

6058 Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z


termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej
400

rok
budetowy
2011

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

RPO WM Dziaanie
2.2

763 000
100 000

100 000

534 000

666 000

534 000

666 000

Wojewoda
Mazowiecki Program Rzdowy

Urzd Miasta

333.000 rodki z
Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej;
333.000 rodki z
budetu
Wojewdztwa

Urzd Miasta

Urzd Miasta

30 000

30 000

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

100 000

60 000

60 000

60 000

2 190 000

2 190 000

190 000

2 000 000

1 800 000

1 800 000

150 000

150 000

150 000

Urzd Miasta

2 000 000

poyczka z WFOi
GW 1.600.000

Urzd Miasta
Urzd Miasta

Urzd Miasta

RPO WM Dziaanie
5.2

Urzd Miasta

0
1 800 000

Urzd Miasta

1 950 000

1 950 000

150 000

1 800 000

45 596 000

21 396 000

1 526 000

4 434 000

15 436 000

7 100 000

10 100 000

7 000 000

Zacznik nr 2
do uchway nr XCIX/447/2009
Gminy Miasto Pionki

z dnia 30 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych


i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

1
1

1.1

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

Wydatki
x
majtkowe razem:

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

2010r.
Wydatki
razem (9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

5
35 858 000

Planowane wydatki / wz/

rodki
z budetu UE

6
22 111 550

7
13 746 450

8
15858000

9
2 111 550

Program:

RPO WM 2007-2013

Priorytet:

Priorytet IV rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka

Dziaanie:

Dziaanie 4.3 Ochrona powietrza energetyka

Nazwa projektu:

Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej

Razem wydatki:

400,40001,

25 000 000

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

obligacje

10

11

pozostae**

12

Wydatki razem
(14+15+16+17)

13

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowane
z budetu pastwa

poyczki
i kredyty

obligacje

14

15

16

pozostae

17

2 111 550

13 746 450

13 746 450

20 750000

4 250 000

5 000 000

750 000

750 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

5 000 000

750 000

750 000

4 250 000

4 250 000

6058, 605
z tego: 2010r.

5 000 000

750 000

2011r.

5 000 000

5 000000

2012r.

8 000 000

8 000000

7 000 000

7 000000

2013 r
1.2

Program:

RPO WM 2007-2013

Priorytet:

Priorytet II Przypieszenie e-rozwoju Mazowsza

Dziaanie:

Dziaanie 2.2 Rozwj e- usug

Nazwa projektu:

Oyw@tel on-line Informatyzacja Urzdu Miasta i miejskich placwek uytecznoci publicznej

Razem wydatki:

750,75023,

901 000

138 000

763 000

901 000

138 000

138 000

763 000

763 000

901 000

138 000

763 000

901 000

138 000

138 000

763 000

763 000

6058, 6059
z tego: 2010r.
2011r.
2012r.
1,31 Program:

RPO WM 2007-2013

Priorytet:

Priorytet III Regionalny system transportowy

Dziaanie:

Dziaanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu:

Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim

Razem wydatki:

600,60016,

8 157 000

1223550

6 933 450

8157000

1223550

1223550

6 933 450

6 933 450

8 157 000

1223550

6 933 450

8157000

1223550

1223550

6 933 450

6 933 450

6058,6059
z tego: 2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
1.41 Priorytet:

RPO WM 2007-2013

Dziaanie:

Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Nazwa projektu

Dziaanie 5.2 Rewitalizacja miast


Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna n a potrzeby Centrum Aktywnoci Lokalnej

Razem wydatki:
2010

921,9219,

1800000

1800000

1800000

13 746 450

15858000

1800000

1 800 000

13 746 450

13 746 450

6058
Razem

35 858 000

22 111 550

2 111 550

2 111 550

Zacznik nr 3
do uchway nr XCIX/447/2009
Gminy Miasto Pionki

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dotacje udzielane w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym


do sektora finansw publicznych
Dzia

Rozdzia

2
3
Jednostki sektora
finansw publicznych

Tre

Kwota dotacji (w z)
podmiotowej przedmiotowej

75023

6300

Mazowiecki Urzd Wojewdzki

900
921

90017
92109

2650
2480

Miejski Zakad Usug Komunalnych


Miejski Orodek Kultury

921

92116

2480

Miejska Biblioteka publiczna

851

85195

2820

852

85295

2820

854

85495

2820

921

92195

2820

926

92695

2820

celowej
7

Nazwa jednostki

750

Jednostki nie nalece


do sektora
finansw publicznych
630
63095
2820

31.722
408.000
689200
480.000
1.169.200

408.000

31.722

Nazwa zadania

Dotacje dla stowarzysze z zakresu turystyki

15.000

Dotacje dla stowarzysze w zakresie ochrony i promocji


zdrowia
Dotacje dla stowarzysze w zakresie pomocy spoecznej

5.000
20.000

Dotacje dla stowarzysze w zakresie edukacyjnej opieki


wychowawczej
Dotacje dla stowarzysze w zakresie kultury

45.000

Dotacje dla stowarzysze w zakresie upowszechniania


kultury fizycznej i sportu.

220.000

15.000

Ogem

1.169.200

408.000

320.000
351.722

Zacznik nr 4
do uchway nr XCIX/447/2009
Gminy Miasto Pionki
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych na 2010 rok


Lp.

Wyszczeglnienie

1
I.

Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek roku

Przychody*
ogem

Wydatki

w tym:
dotacje
z budetu***

265

na inwestycje

ogem

w tym: wpata
do budetu

Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku

Rozliczenia
z budetem
z tytuu wpat
nadwyek
rodkw
za 2008r.

10

11

w tym:

Zakady budetowe

z tego:
1. Zakad Usug Komunalnych
Ogem

1 500

8 078 279

408 000

8 078 051

1 728

1 500

8 078 279

408 000

8 078 051

1 728

Zacznik nr 5
do uchway nr XCIX/447/2009
Gminy Miasto Pionki

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych


na 2010 rok
Lp.

Wyszczeglnienie

Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek roku

Przychody
Plan przychodw
ogem

Wydatki
Plan wydatkw
ogem

Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku

1
II.

2
Rachunki dochodw wasnych jednostek budetowych

10

z tego:
1. 801 Owiata i wychowanie
Ogem

1 200

240 500

240 500

1 200

1 200

240 500

240 500

1 200

Zacznik nr 6
do uchway nr XCIX/447/2009
Gminy Miasto Pionki
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


na rok 2010
Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota (w z)

1
I.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

30 000

II.

Przychody

60 000

1.
III.

0690 wpywy z opat rnych


Wydatki

60 000
70 000

1.

Wydatki biece
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

50 000
5 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

2.
IV.

4 000
10 000
25 000

4410 Podre subowe i krajowe

3 000

4700 Szkolenia pracownikw


Wydatki majtkowe

3 000

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

20 000

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

20 000

Prognoza cznej kwoty dugu miasta Pionki na lata 2010 - 2020

Wykonanie
2009
1
1.1

Prognoza
2012

Prognoza
2013

Prognoza
2014

Prognoza
2015

Prognoza
2016

Prognoza
2017

Prognoza
2018

Prognoza
2019

Prognoza
2020

18 770 384,00 15 057 990,00

11 455 056,00

8 391 927,00

6 020 580,00

4 465 075,00

3 363 395,00

2 261 715,00

1 410 035,00

617 020,00

0,00

Zacignite zobowizania (bez art. 170 ust. 3 ufp):

15 733 133,00

18 770 384,00 15 057 990,00

11 455 056,00

8 391 927,00

6 020 580,00

4 465 075,00

3 363 395,00

2 261 715,00

1 410 035,00

617 020,00

0,00

poyczki

2 675 131,00

1.1.2

kredyty

11 058 002,00

1.2

Prognoza
2011

24 433 133,00

1.1.1

1.1.3

Prognoza
2010

Zobowizania wg tytuw dunych:

obligacje

2 000 000,00

Planowane w roku budetowym (bez art. 170 ust. 3


ufp):

6 170 206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

poyczki

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

kredyty

4 570 206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym (art. 170 ust. 3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata dugu

4 157 955,00

4 792 394,00

4 662 934,00

4 013 129,00

3 051 910,00

2 064 314,00

1 494 986,00

1 359 837,00

998 125,00

847 749,00

647 754,00

1.2.3
1.3

obligacje
Zacignite zobowizania (art. 170 ust. 3 ufp):

0,00

1.3.1

poyczki

0,00

1.3.2

kredyty

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

1.4

1.5
2
2.1

Prognozowany stan zobowiza wymagalnych na


31.12.2009

8 700 000,00

Spata rat kapitaowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):

3 132 955,00

3 712 394,00

3 602 934,00

3 063 129,00

2 371 347,00

1 555 505,00

1 101 680,00

1 101 680,00

851 680,00

793 015,00

617 020,00

2.1.1

kredytw

2 578 095,00

3 003 534,00

2 895 074,00

2 355 269,00

1 663 487,00

847 645,00

457 020,00

457 020,00

457 020,00

457 020,00

457 020,00

2.1.2

poyczek

304 860,00

458 860,00

457 860,00

457 860,00

457 860,00

457 860,00

394 660,00

394 660,00

394 660,00

335 995,00

160 000,00

2.1.3

wykup papierw wartociowych

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata rat kapitaowych (art. 169 ust. 3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025 000,00

1 080 000,00

1 060 000,00

950 000,00

680 563,00

508 809,00

393 306,00

258 157,00

146 445,00

54 734,00

30 734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 792 300,00 69 210 000,00

69 312 000,00

69 321 000,00

69 414 000,00

69 414 000,00

2.2

2.3

Spata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)

2.4

Spata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw (w%):

69 956 636,00

69 770 000,00 69 820 000,00 69 940 000,00 69 880 000,00 69 990 000,00

4.1

dugu (art. 170 ust. 1);

34,93%

24,44%

21,76%

16,53%

12,11%

8,67%

6,43%

4,82%

3,24%

2,02%

0,88%

0,00%

4.2

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3);

34,93%

24,44%

21,76%

16,53%

12,11%

8,67%

6,43%

4,82%

3,24%

2,02%

0,88%

0,00%

4.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

5,41%

6,92%

6,73%

5,79%

4,40%

2,97%

2,14%

1,95%

1,43%

1,21%

0,93%

4.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art.


169 ust. 3); (2.1+2.3):3

5,41%

6,92%

6,73%

5,79%

4,40%

2,97%

2,14%

1,95%

1,43%

1,21%

0,93%

Przewodniczcy Rady:
Dariusz Dolega