You are on page 1of 2

UCHWAŁA Nr XXX/234/2009

RADY POWIATU GRÓJECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grójeckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/69/99 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grójeckiego (Mazow. 00.7.38, Mazow. 00.126.1208, Mazow. 02.143.3150, Mazow. 02.327.10316, Mazow. 03. 317.10108, Mazow. 04.163.4152, Mazow. 04.314.10273, Mazow. 05.18.547/ wpro- wadza się następujące zmiany:

1. w załączniku – Statut Powiatu Grójeckiego

a) § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Powoływanie i odwoływanie na wniosek Starosty, skarbnika powia- tu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu”.

b) § 12 pkt 8 lit.a otrzymuje brzmienie: „Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej i uchwała rady powiatu jest wymagana również w przy- padku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu”.

c) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu po- wiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek han- dlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje SA z mocy prawa nieważne.”

d) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zasady składania oświadczeń majątkowych oraz tryb ich analizy określa ustawa”.

e) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątko- wym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

f) § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty związane z nawią- zaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady powiatu a pozostałe czynności – wyznaczona przez starostę osoba lub sekretarz powiatu”.

g) § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Na wniosek starosty rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu”.

h) § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Powołanie i odwołanie skarbnika powiatu następuje zwykłą więk- szością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym”.

2. w załączniku nr 2 – Regulamin Pracy Rady Powiatu Grójeckiego.

a) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani naczelnicy wy- działów w starostwie powiatowym, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i pozostałych służb, inspekcji i straży”.

b) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W razie niemożności uczestniczenia w sesji rady, posiedzeniu za- rządu lub komisji radny winien przed ich terminem lub nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich od- bycia usprawiedliwić swoją nieobecność”.

c) § 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Radnemu, który z innych przyczyn nie uczestniczy w obradach rady, posiedzeniu zarządu lub komisji nie przysługuje za nie dieta lub ryczałt podlega obniżeniu o 1/5 staw- ki najniższej diety radnego, za każdą nieobecność”.

legacją służbową związaną z wykonywaniem mandatu radnego lub wezwaniem do sądu, prokuratury przez policje lub inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania karnego, karno-skarbowego lub administracyjnego w charakterze świadka”.

§ 2. Ustala się numery załączników do uchwały nr IX/69/99 z dnia 15 grudnia 1999r. w sprawie uchwale- nia Statutu Powiatu Grójeckiego.

1) załącznik nr 1 – Statut Powiatu Grójeckiego,

2) załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Rady Powiatu Grójeckiego

3) załącznik nr 3 – Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,

4) załącznik nr 4 – Regulamin Pracy Rady Powiatu,

5) załącznik nr 5 – Regulamin Pracy Zarządu Powiatu,

6) załącznik nr 6 – Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Grójeckiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady:

Jerzy Kaźmierczak