You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXXVI/244/2009 RADY POWIATU MAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu okrelajcego zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim. Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 97, poz. 800) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Mawskiego uchwala: 1. Regulamin okrelajcy wysokoci oraz szczegowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w powiecie mawskim w wymiarze nie niszym ni poowa tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin i posiadajcemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zalenoci od liczby czonkw rodziny uprawnionego nauczyciela, wynosi miesicznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie 6%, 2) przy dwch osobach w rodzinie 8%, 3) przy trzech osobach w rodzinie 10%, 4) przy czterech i wicej osobach w rodzinie 12% minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego przez Rad Ministrw. 3. Do czonkw rodziny, o ktrej mowa w ust. 2, zalicza si nauczyciela oraz wsplnie z nim zamieszkujcych: 1) maonka, 2) rodzicw nauczyciela pozostajcych na wycznym utrzymaniu nauczyciela; 3) pozostajce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego maonka dzieci do ukoczenia 18 roku ycia lub ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej, nie duej jednak ni do ukoczenia 21 roku ycia, 4) pozostajce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego maonka niepracujce dzieci bdce studentami do czasu ukoczenia studiw wyszych, nie duej jednak ni do ukoczenia 26 roku ycia; 5) dzieci niepenosprawne nie posiadajce wasnego rda dochodw. 4. Nauczycielowi i jego wspmaonkowi, bdcego take nauczycielem, stale z nim zamieszkujcemu, przysuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2. 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje si na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o ktrych mowa w ust. 4, na ich wsplny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor a dyrektorowi przewodniczcy Zarzdu Powiatu. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysuguje nauczycielowi: 1) niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 2) od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zoy wniosek o jego przyznanie. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysuguje w okresie wykonywania pracy, a take w okresach:

1) nie wiadczenia pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia spoecznego, 3) odbywania zasadniczej suby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powoanym do suby zawarta bya umowa o prac na czas okrelony, dodatek wypaca si nie duej ni do koca okresu, na ktry umowa bya zawarta, 4) korzystania z urlopu macierzyskiego, wychowawczego przewidzianego w odrbnych przepisach, 5) korzystania ze wiadczenia kompensacyjnego. 2. Regulamin uzgodniono ze zwizkami zawodowymi. 3. Traci moc uchwaa nr XXIV/162/2008 Rady Powiatu Mawskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okrelajcego zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim. 4. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Mawskiego. 58. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Powiatu: Witold Okumski