You are on page 1of 3

2 UCHWAA Nr XXIV/159/09 RADY GMINY PACYNA z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy w Pacynie uchwala, co nastpuje: 1. W celu realizacji zada w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkacw gminy Pacyna tworzy si mieszkaniowy zasb gminy, w skad ktrego wchodz wszystkie lokale stanowice wasno lub bdce w zarzdzie gminy. 2. W skad zasobu mieszkaniowego gminy wchodz nastpujce rodzaje lokali: w: 1) budynku Zespou Szk Oglnoksztaccych w Pacynie 2 lokale, 2) budynku mieszkalnym w Pacynie, ul. Parkowa 3 1 lokal, 3) budynku mieszkalnym w Remkach 4 1 lokal, 4) budynku mieszkalnym w Luszynie 10 1 lokal. 4. Z zasobu mieszkaniowego gminy mog by wydzielone lokale socjalne. 5. Przyjmuje si program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015 stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 6. Traci moc uchwaa nr XVIII/137/02 Rady Gminy Pacyna z 27 marca 2002r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pacyna. 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Pacyna. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady: Stanisaw Koodziejczyk lokale mieszkalne, wynajmowane na czas trwania stosunku pracy. 3. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela si lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy

Zacznik nr 1 do uchway nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2010-2015 1. 1. W skad mieszkaniowego zasobu gminy Pacyna wchodz lokale mieszkalne pooone w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Pacyna, bdce wasnoci lub w zarzdzie gminy. 2. Wykaz lokali mieszkalnych wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy na dzie podjcia uchway stanowi zacznik nr 1 do niniejszego programu.

3. Z zasobu mieszkaniowego moe by wydzielony lokal znajdujcy si w budynku Zespou Placwek Owiatowych w Skrzeszewach z przeznaczeniem na lokal socjalny, ale tylko w przypadkach losowych staych mieszkacw gminy Pacyna, ktrzy stracili lokal w wyniku klski ywioowej. 2. 1. Budynki i lokale wchodzce w skad mieszkaniowego zasobu gminnego wymagaj remontw. 2. Z uwagi na ograniczone moliwoci budetowe w roku 2010 nie planuje si remontu i modernizacji lokali i budynkw mieszkalnych z wyjtkiem biecych napraw oraz usuwania awarii majcych na celu utrzymanie budynkw w stanie zapewniajcym bezpieczestwo ich mieszkacw. 3. Analiza potrzeb oraz plan remontw i modernizacji wynikajcych ze stanu technicznego budynku i lokali bdzie sporzdzany corocznie w okresie prac nad projektem budetu na kolejny rok budetowy. 3. 1. W cigu najbliszych lat planuje si sprzeda lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu posiadajcych uregulowany stan prawny, z wyjtkiem lokali znajdujcych si w: a) budynku szkolnym Zespou Szk Oglnoksztaccych w Pacynie, b) budynku szkolnym Zespou Placwek Owiatowych w Skrzeszewach, c) budynku Orodka Zdrowia w Pacynie ul. Wyzwolenia 11, d) budynku mieszkalnym przy Orodku Zdrowia w Pacynie, ul Wyzwolenia 11A, e) budynku w m. Pacyna, ul. Parkowa 3. 2. Lokale i budynki mieszkalne mog by sprzedawane na zasadach okrelonych w ustawach i przepisach stanowionych przez Rad Gminy w Pacynie. 4. 1. Miesiczn stawk (bazow) czynszu za 1m powierzchni uytkowej lokalu mieszkalnego ustala w formie zarzdzenia Wjt Gminy Pacyna. 2. Stawk czynszu podwysza si o: 1) 15% dla mieszka posiadajcych instalacj wodn (bez azienki, kanalizacji i centralnego ogrzewania), 2) 20% dla mieszka posiadajcych instalacj wodno-kanalizacyjn, azienk (bez centralnego ogrzewania), 3) 30% dla mieszka posiadajcych instalacj wodno-kanalizacyjn, centralne ogrzewanie, azienk. 5. Najemca oprcz czynszu jest obowizany do uiszczania opat niezalenych od waciciela tj. opat za dostaw do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odbir nieczystoci pynnych i staych. 6. Analiza i ustalanie stawek czynszu za 1m2 powierzchni uytkowej z wyjtkiem opat niezalenych od waciciela bd dokonywane przez Wjta Gminy nie rzadziej ni raz na dwa lata. 7. Gospodarka mieszkaniowa jest finansowana ze rodkw wasnych budetu gminy. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejsz uchwa maj zastosowanie oglnie obowizujce przepisy, a w szczeglnoci przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pniejszymi zmianami). Przewodniczcy Rady: Stanisaw Koodziejczyk
2

Zacznik nr 1

do Programu Wykaz budynkw i lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy Lp. Miejscowo Rodzaj budynku Pacyna ul. Kopyciskiego 5 budynek szkolny z lokalami mieszkalnymi Pacyna ul. Parkowa 3 budynek mieszkalny dwurodzinny Pacyna ul. Wyzwolenia 11 budynek Orodka Zdrowia z lokalem mieszkalnym Pacyna ul Wyzwolenia 11A budynek mieszkalny dwurodzinny Luszyn 10 budynek mieszkalny dwurodzinny Remki 4 budynek mieszkalny dwurodzinny Nr ewid. Ilo Powierzchnia Uwagi dziaki lokali uytkowa lokali w m2 56 2 1/ 68,90 Wynajmowane na czas trwania stosunku pracy 2/ 68,90

1.

2.

16/3

1/ 61,79 2/ 67,40 103,22

Wynajem na zasadach oglnych Wynajmowany na czas trwania stosunku pracy Wynajem na zasadach oglnych

3.

58

4.

58

1/ 65,10 2/ 65,63

5.

28

1/ 77,01 2/ 52,45 1/ 53,75 2/ 48,32 59,67

118

Remki 5 budynek po byej Szkole z lokalem mieszkalnym 8. Anatolin 16 budynek mieszkalny 9. Rakowiec budynek mieszkalny 10. Skrzeszewy 21 budynek szkoa wraz z lokalem mieszkalnym 11 Rakowiec budynek byy paac

7.

118

Jeden lokal w najmie przez Pacyskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Spoeczny Spoecznych Wynajem na zasadach oglnych Wynajmowany na czas trwania stosunku pracy Wynajem na zasadach oglnych Wynajem na zasadach oglnych Wynajmowane na czas trwania stosunku pracy Wynajem na zasadach oglnych

59/1 42 310

1 1 1

83,23 36,00 62,48

Wynajem na zasadach oglnych Wynajem na zasadach oglnych Wynajem na zasadach oglnych

41

18

1/ 36,00 2/ 75,00 3/ 25,00 1.109,85

Wynajem na zasadach oglnych Wynajem na zasadach oglnych

Przewodniczcy Rady: Stanisaw Koodziejczyk