You are on page 1of 3

3

UCHWAŁA Nr XXIV/160/09

RADY GMINY PACYNA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pacyna.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z później- szymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, sta- nowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wynajmującym lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest Gmina Pacyna, re- prezentowana przez Wójta Gminy.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XVIII/136/02 z dnia 27 marca 2002r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pacyna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/160/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCH w SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PACYNA

§ 1.

Gmina Pacyna gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom na stałe zamieszkałym na terenie gminy Pacyna.

§ 2.

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom stale zamiesz- kałym na terenie gminy Pacyna przez, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkal- nego i:

1) posiadają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe, których dochód na 1-go członka rodziny w gospo- darstwie domowym nie przekracza 100% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wielooso- bowym lub 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

- za dochód w rozumieniu uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów brutto członków gospo- darstwa domowego osiągniętych w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku o najem lokalu

2) zostały wskazane przez Wójta Gminy i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki i Mienia Gminy ze względu na pozostawanie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

2. Lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy Pacyna mogą być wynajmowane również na rzecz osób, które są niezbędne dla gminy Pacyna z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub po- siadane kwalifikacje i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy Pacyna.

§ 3.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas trwania pracy przysługuje:

1) pracownikom samorządowym i zatrudnianym w jednostkach organizacyjnych gminy Pacyna, nie posia- dającym tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy Pacyna,

2) osobom które są niezbędne dla gminy Pacyna z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy Pacyna.

§ 4.

Pierwszeństwo w wynajmowaniu lokalu socjalnego przysługuje osobom:

1) które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, pożaru lub innej katastrofy

2) które nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

3) utraciły tytuł do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego,

4) posiadają trudne warunki materialne i spełniają kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecz- nej.

§ 5.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych rozpoczyna się od złożenia wnio- sku, a następnie opiniowanie ich przez Komisję Gospodarki i Mienia Gminy w Pacynie.

§ 6.

Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane. Jawność ma na celu realizację kontroli społecznej.

§ 7.

1. Ustalenia i wybór osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu następuje w formie wykazów, poprzez tworzenie listy osób oczekujących na mieszkania.

2. Listę osób oczekujących sporządza Wójt Gminy Pacyna w sposób jawny i zapewniający ich społeczną kontrolę, poprzez opiniowanie przez Komisję Gospodarki i Mienia Gminy wniosków osób ubiegających o ujęcie na liście.

3. Ostateczną listę ustala Rada Gminy Pacyna.

§ 8.

Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny tylko za zgodą wynajmującego na piśmie.

§ 9.

1. W przypadku śmierci najemcy, jeżeli nie ma osób wstępujących w stosunek najmu lokalu na mocy obo- wiązujących przepisów ani innego współnajemcy, o przydział lokalu mogą się ubiegać osoby stale za- mieszkałe w tym lokalu w chwili śmierci, które spełniają warunki ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy określone w niniejszej uchwale.

2. W przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę pozostałe po nim osoby zamieszkałe stale w tym lokalu przez najemcę, mogą ubiegać się o jego przydział Jeśli spełniają warunki ubiegania się o lokal z miesz- kaniowego zasobu gminy określone w niniejszej uchwale.

§ 10.

Lokale mieszkalne należące do zasobu gminy o powierzchni przekraczającej 80m 2 zwolnione przez dotych- czasowych najemców mogą być oddawane w najem w drodze przetargu, z wyjątkiem osób ubiegających się o najem, które są niezbędne dla gminy z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub posiadane kwalifikacje i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy Pacyna.

§ 11.

Najemca z lokalu mieszkalnego znajdującego się w obiekcie budowlanym innym niż budynek mieszkalny, może być przekwaterowany do innego zwolnionego lokalu mieszkalnego o wyższym standardzie mieszka- niowym, jeżeli jest to uzasadnione interesem gospodarczym gminy.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy a w szczególności przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Rady:

Stanisław Kołodziejczyk