You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XL/441/2009 RADY MIEJSKIEJ W MAWIE z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniajca uchwa nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r Nr 31, poz. 266 ze zmianami), Rada Miejska w Mawie uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si plan remontw biecych na 2010 rok w brzmieniu okrelonym w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Przyjmuje si plan gospodarczy na 2010 rok w brzmieniu okrelonym w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway. 3. Trac moc: zacznik nr 6 i zacznik nr 13 do uchway nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Mawy. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej: in. Krzysztof Wasiowski

Zacznik nr 1 do uchway nr XL/441/2009 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 30 grudnia 2009r. Plan remontw biecych na 2010 rok 1. Warszawska 34 - wymiana dachu z eternitu na blachodachwk, - odnowienie elewacji budynku - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej i drzwi wejciowych do budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwi wejciowych, - wymiana stolarki okiennej klatkowej - wymiana stolarki okiennej - malowanie klatki schodowej - renowacja elewacji budynku - malowanie klatki schodowej - malowanie 2 klatek schodowych - naprawa tynku i malowanie korytarzy - krycie dachu pap - wymiana stolarki okiennej - malowanie klatki schodowej malowanie klatki schodowej i korytarzy - pomiary instalacji elektrycznej - przestawienie piecw kaflowych - remont lokali po zmarych i eksmisjach 60.000,00

2. 3. 4.

Wjtostwo 10 Wjtostwo 10A eromskiego 5/1

35.000,00 15.000,00 130.000,00

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Warszawska 50 Sowackiego 12 Willowa 8 Reymonta 7 Smolarnia 6 Budynki gminne

8.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 12.000,00 15.000,00 35.000,00 60.000,00

- remonty lokali i budynkw - wymiana pojedynczych okien Razem

70.000,00 30.000,00 530.000,00

Zacznik nr 2 do uchway nr XL/441/2009 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 30 grudnia 2009r.

Plan gospodarczy na 2010 rok Powierzchnia budynkw mieszkalnych miasta rednia stawka czynszw Planowana inflacja Wzrost czynszw od 1 stycznia 2010r. 1. Eksploatacja Przychody 1 283 241 Koszty Porzdek i estetyka Konserwacja i sprawdz. Usugi kominiarskie Energia elektryczna Pozostae koszty Koszty zarzdu Razem dochody 2. Remonty i modernizacje Dochody z czynszw z lokali mieszkalnych Dochody z czynszw z lokali uytkowych Razem Odprowadzane udziay gminne za wsplnoty nie obsugiwane przez TBS Kwota zalegoci pomniejszajca dochd czynszowy w tym zalegoci z lokali gminnych za wod i cieki Na remonty pozostaje 147 006 (51 000 + 90 000) rodki gminne Ogem rodki gminne E= 2,73z/ m m-c Ogem 220.924,00 291.432,00 37.604,00 47.005,00 122.214,00 564.062,00 1.283.241,00 R= 0,33z/ m m-c 47.006,00 100.000,00 147.006,00 51.000,00 90.000,00 6.006,00 530.000,00 536.006,00 1m/ m-c 0,47 0,62 0,08 0,10 0,26 1,20 2,73 39 171 m 2,83 z/ m 2,00% 8,00%