You are on page 1of 3

UCHWAA Nr RIO-R/345/09 SKADU ORZEKAJCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie opinii o przedoonym przez Wjta Gminy w Potworowie projekcie budetu oraz o moliwoci sfinansowania planowanego w budecie deficytu na rok 2010, a take prognozy ksztatowania si dugu. Na podstawie art. 13, pkt 3, pkt 10, art. 19, ust. 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) w zwizku z art. 172 ust. 1 i art.182, ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Skad Orzekajcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zesp w Radomiu: Przewodniczcy: Witold Kaczkowski Czonkowie: Alina Siara Jolanta Okleja 1. Opiniuje pozytywnie: 1) przedoony przez Wjta Gminy Potworw projekt budetu na rok 2010 wraz z informacj stanie mienia komunalnego i objanieniami, 2) moliwo sfinansowania planowanego deficytu, 3) zaczon do projektu uchway budetowej prognoz kwoty dugu Gminy. 2. Uzasadnienie stanowi integraln cz uchway. 3.1. Niniejsz opini stosownie do postanowie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych naley przedstawi Radzie przed uchwaleniem budetu. 2. Uchwaa podlega ogoszeniu przez Gmin w terminie i trybie okrelonym w art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 3. Od uchway suy odwoanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, za porednictwem Zespou w Radomiu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchway. Uzasadnienie: 1) Projekt uchway budetowej na rok 2010 Gminy Potworw przedoony zosta Zarzdzeniem Wjta nr:135/2009 z dnia 10 listopada 2009r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespou w Radomiu, w terminie okrelonym w art. 181, ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do projektu zaczono objanienia zawierajce podstawowe zaoenia przyjte do opracowania budetu na rok 2010. Wraz z projektem przedoona zostaa informacja o mieniu komunalnym, ktra spenia podstawowe wymogi przewidziane w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Skad Orzekajcy dokona analizy przedoonego projektu uchway budetowej oceniajc kompletno przedoonej dokumentacji oraz jej zgodno z obowizujcymi od dnia 1 stycznia 2010r. przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w szczeglnoci dziau V, rozdziau 1 oraz art. 235 - 237 rozdziau 3 a take obowizujcymi na mocy przepisw wprowadzajcych przepisami art. 166, art. 166a, art. 169 - 171 art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz przepisami dotychczasowymi dotyczcymi samorzdowych funduszy celowych. Oceniono ujcie w planie dochodw i wydatkw obowizkowych zada wasnych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U z 2008r Nr 88, poz. 539 z pn. zm.) oraz ustaw kompetencyjnych. W zakresie szczegowoci projektu i materiaw towarzyszcych projektowi budetu uwzgldniono take uchwa proceduraln Rady Gminy. Skad Orzekajcy stwierdzi, e uchwaa budetowa na rok 2010 opracowana zostaa zgodnie z wyej wymienionymi przepisami.

Plan dochodw i wydatkw budetu zosta opracowany w formie tabel do uchway, w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej, zgodnie z obowizujc uchwa w sprawie procedury uchwalania budetu. W projekcie budetu na rok 2010 prognozuje si dochody w wysokoci 18.137.139z z wyodrbnieniem dochodw biecych w wysokoci 11.289.932z i majtkowych w kwocie 6.847.207z, natomiast wydatki w wysokoci 20.835.413z z tego wydatki biece w kwocie 9.314.653z i majtkowe w kwocie 11.520.760z. Budet po stronie dochodw obejmuje podstawowe rda dochodw wasnych, w tym dochody z tytuu udziaw w podatku dochodowym a take kwot subwencji oglnej, ktre zgodne s z wielkociami okrelonymi w pimie Ministerstwa Finansw. W projekcie uchway budetowej w zakresie wydatkw ujto zadania przewidziane ustawowo jako obowizkowe. W budecie utworzono rezerw ogln, a take rezerw celow na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego, ktre mieszcz si w granicach okrelonych w art. 222 ustawy o finansach publicznych. W zaczniku do uchway budetowej zamieszczono dotacje udzielane z budetu dla jednostek sektora finansw publicznych w tym samorzdowych instytucji kultury oraz dotacje dla podmiotw spoza sektora finansw publicznych na realizacj zada w trybie ustawy o poytku publicznym. Przedoono rwnie zacznik zawierajcy szczegowy zakres rzeczowy i finansowy wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z art. 166 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Przedoono take plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, do ktrego nie wnosi si uwag. Zaczono rwnie plan finansowy dla zada zleconych z zakresu administracji rzdowej. Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach, w terminie 21 dni od podjcia uchway budetowej zarzd JSt opracowuje plan finansowy zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych. Nie stwierdzono niespjnoci z uchwa zaczonych tabel i zacznikw. Stwierdzono natomiast bdne zapisy w treci uchway w 9 pkt 1 dotyczcym upowanienia Wjta do zacigania zobowiza z odesaniem do okrelenia limitw zobowiza na pokrycie przejciowego deficytu w 2 pkt 1 zamiast pkt 4, rwnie naley dokona korekty kwoty przychodw ogem ( 2 pkt 2) zamiast kwoty 3.383.495 wpisano kwot 3.283.495z. Wykazane nieprawidowoci naley skorygowa przed uchwaleniem planu budetu. 2) Analizujc kwot planowanego w budecie deficytu Skad Orzekajcy stwierdza, i Gmina ma moliwo sfinansowania zaplanowanego w budecie deficytu w wysokoci 2.698.274z. Przedstawiony deficyt stanowi 14,9% planowanych na rok budetowy dochodw. Wskazane rda sfinansowania deficytu zgodne s z art. 168, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 3) Wraz z projektem uchway stosownie do art. 181 ustawy o finansach publicznych przedoono prognoz zaduenia na lata 2010- 2022. Okrelona w prognozie kwota dugu Gminy wynika z sumy dotychczas zacignitych i planowanych w projekcie budetu zobowiza, pomniejszonych o planowane spaty. Bdnie okrelono kwot spat na rok 2010 zamiast kwoty 685.221z wpisano kwot 658.221z, natomiast do wyliczenia wskanikw przyjto kwot we waciwej wysokoci. czna kwota zaduenia w roku 2010 wynosi ok. 34,8% planowanych dochodw. W kolejnych latach poziom zaduenia maleje. Przewidywana w latach 2010-2022 spata zaduenia wraz z odsetkami wynosi w 2010 roku - 4,7%, w roku 2011 ok. 7% planowanych na te lata dochodw. W kolejnych latach wykazuje tendencje malejce i oscyluje w granicach od 4,8% do 0,14%. Poziom dugu na koniec kadego roku objtego spat, jak i obcienie budetu spatami zaduenia mieci si wic w limitach okrelonych w art. 169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie powyszych ustale Skad Orzekajcy uzna, e przedoony do zaopiniowania projekt, po skorygowaniu wskazanych w opinii nieprawidowoci moe stanowi podstaw do uchwalenia budetu na rok 2010. W zwizku z rozporzdzeniem MF z 22 lipca 2009r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw (...) (Dz.U. Nr 121, poz.1002), naley

dokona analizy zastosowanej klasyfikacji budetowej pod ktem zgodnoci z wprowadzonymi wym. rozporzdzeniem zmianami. W przypadku nie uchwalenia budetu do 31 grudnia 2009r. przedoony projekt stanowi bdzie podstaw gospodarki finansowej nie pniej ni do 31 stycznia 2010r. Dotychczasowe uchway dotyczce procedury opracowywania i uchwalania budetu trac moc z dniem 31 grudnia 2009r. Stosownie do art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych naley podj uchwa w sprawie trybu prac na projektem uchway budetowej, ktra winna okreli wymagania w zakresie szczegowoci uchway budetowej oraz tryb prac nad projektem budetu. Do decyzji Rady naley ustalenie przede wszystkim sposobu przedstawienia planu dochodw i wydatkw oraz planu zada inwestycyjnych. Zgodnie z art. 7 ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych uchwaa ta moe by podjta przed 1 stycznia 2010r. nie moe jednak wej w ycie przed t dat. Przewodniczcy Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej: Witold Kaczkowski