You are on page 1of 22

UCHWAŁA Nr XXV/132/2008

RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr

142, poz. 1592 ze zm., art. 18 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,

poz. 2104 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorial- nego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIII/62/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szydło- wieckiego na rok 2008 wprowadza zmiany w:

1. Planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Planie zadań inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Planie zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktural- nych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do ni- niejszej umowy.

8. Planowanych limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Przychodach i rozchodach budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W wyniku powyższych zmian treść uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1 uchwały – „Plan dochodów budżetu na rok 2008 wynosi - 26.193.733zł”

§ 1 uchwały – „Plan dochodów budżetu na rok 2008 wynosi - 26.193.733zł”

2 pkt 1 uchwały – „Plan wydatków budżetu na rok 2008 wynosi - 26.449.401zł” w

2 pkt 1 uchwały – „Plan wydatków budżetu na rok 2008 wynosi - 26.449.401zł” w tym na zadania inwe- stycyjne w wysokości - 5.292.377zł

§

§ 2 pkt 3 uchwały – „Wydatki na zadania remontowe w wysokości - 639.211zł”

§ 2 pkt 3 uchwały – „Wydatki na zadania remontowe w wysokości - 639.211zł”

§ 3 pkt 1 uchwały - Deficyt budżetu powiatu w wysokości - 255.668zł, który zostanie

§ 3 pkt 1 uchwały - Deficyt budżetu powiatu w wysokości - 255.668zł, który zostanie pokryty przychoda-

mi

pochodzącymi z:

zaciąganych pożyczek w kwocie - 140.000zł - 140.000zł

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie - 115.668zł - 115.668zł

§ 3 pkt 2 uchwały – „Przychody budżetu w wysokości - 529.848zł”

§

3 pkt 2 uchwały – „Przychody budżetu w wysokości - 529.848zł”

„Rozchody budżetu w wysokości - 274.180zł”.

„Rozchody budżetu w wysokości - 274.180zł”.

§ 3.1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu:

mgr Marek Sokołowski

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 16 grudnia 2008r.

Zmiana kwot dochodów określonych w załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetowych na rok 2008:” do uchwały nr XIII/62/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Uwagi

758

   

Różne rozliczenia

11

602

911,00

 

2

200,00

11

605

111,00

 
 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5

939

555,00

 

2

200,00

5

941

755,00

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5

939

555,00

 

2

200,00

5

941

755,00

Rezerwa 0,6% subwencji oświa- towej

801

   

Oświata i wychowanie

 

637

166,00

- 86

574,00

 

550

592,00

 
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

82

187,00

- 69

300,00

 

12

887,00

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

1

700,00

 

700,00

 

2

400,00

Dochody własne

   

6309

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

70

000,00

-

70

000,00

 

0,00

Komponent "D" - środki zgłoszone do wykazu wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

141

942,00

 

-55 512,00

 

86

430,00

 
   

6208

Dotacje rozwojowe

 

55

512,00

 

-55 512,00

 

0,00

Budowa, rozbudowa i moderniza- cja przysz. infrast. sportowej w ZS im. KOP w Szydłowcu (dotacja rozwojowa)

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

213

500,00

 

38

238,00

 

251

738,00

 
   

0830

Wpływy z usług

 

130

000,00

 

37

738,00

 

167

738,00

Dochody własne

   

0920

Pozostałe odsetki

 

500,00

 

500,00

 

1

000,00

Dochody własne

852

   

Pomoc społeczna

2

421

712,00

 

12

000,00

2

433

712,00

 
 

85202

 

Domy pomocy społecznej

2

169

447,00

 

12

000,00

2

181

447,00

 
   

0830

Wpływy z usług

1

244

000,00

 

12

000,00

1

256

000,00

Dochody własne

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

175

816,00

 

0,00

 

175

816,00

 
   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

163

937,00

 

-10 841,00

 

153

096,00

Przeniesienie

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

8

679,00

 

- 574,00

 

8

105,00

Przeniesienie

   

6208

Dotacje rozwojowe

 

0,00

 

10

841,00

 

10

841,00

Przeniesienie

   

6209

Dotacje rozwojowe

 

0,00

 

574,00

 

574,00

Przeniesienie

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1

285

680,00

- 426 633,00

 

859

047,00

 
 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

1

198

365,00

- 426 633,00

 

771

732,00

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

4

000,00

 

2

700,00

 

6

700,00

Dochody własne

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

300,00

 

18

100,00

 

18

400,00

Dochody własne

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

600

000,00

- 447 433,00

 

152

567,00

Komponent "J" - środki zgłoszone do wykazu wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

126

431,00

 

10

017,00

 

136

448,00

 
 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

30

131,00

 

2

017,00

 

32

148,00

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

 

2

017,00

 

2

017,00

Niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem 2007r.

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

40

000,00

 

5

000,00

 

45

000,00

 
   

0830

Wpływy z usług

 

40

000,00

 

5

000,00

 

45

000,00

Dochody własne

 

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

55

500,00

 

3

000,00

 

58

500,00

 
   

0830

Wpływy z usług

 

55

000,00

 

3

000,00

 

58

000,00

Dochody własne

 

Razem:

26

682

723,00

- 488 990,00

26

193

733,00

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 16 grudnia 2008r.

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetowych na rok 2008” do uchwały Nr XIII/62/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Uwagi

600

   

Transport i łączność

4

108

845,00

0,00

4 108 845,00

 
 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3

696

622,00

 

0,00

3

696

622,00

 
   

4270

Zakup usług remontowych

 

260

000,00

 

-

6

000,00

 

254

000,00

Z

zad. remont mostu w Zaborowiu-

     

2.400zł. Oznakowanie poziome dróg - 2.800zł. Renowacja i odtwarzanie rowów-800zł.(budżet powiatu)

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

578

698,00

 

6

000,00

1

584

698,00

Do zad. pn. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kolejowa i Ko- ściuszki dokumentacja (budżet powiatu)

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

43

400,00

 

0,00

 

43

400,00

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

43

400,00

 

0,00

 

43

400,00

 
   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

5

000,00

 

-

5

000,00

 

0,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

20

400,00

 

5

000,00

 

25

400,00

Zmniejszenie planu wydatków

750

   

Administracja publiczna

4

244

049,00

 

-45 196,00

4

198

853,00

 
 

75020

 

Starostwa powiatowe

3

686

968,00

 

-45 196,00

3

641

772,00

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2

044

517,00

-

48

400,00

1

996

117,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

377

900,00

 

2 000,00

 

379

900,00

Zakup komputera (EZ)

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- mów i licencji

 

16

000,00

 

1 204,00

 

17

204,00

Zakup oprogramowania - rejestr uczn. klubów sportowych

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- rowa

2

675

332,00

 

0,00

2

675

332,00

 
 

75414

 

Obrona cywilna

 

500,00

 

0,00

 

500,00

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

100,00

 

200,00

 

300,00

Przeniesienie

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

400,00

 

-

200,00

 

200,00

Przeniesienie

758

   

Różne rozliczenia

 

11

304,00

 

-1 304,00

 

10

000,00

 
 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

11

304,00

 

1 304,00

- 10

000,00

 
   

4810

Rezerwy

 

11

304,00

 

1 304,00

- 10

000,00

Przeniesienie

801

   

Oświata i wychowanie

6

445

730,00

-160 974,00

6

284

756,00

 
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

2

069

361,00

- 93

700,00

1

975

661,00

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

213

334,00

- 20

000,00

 

193

334,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

36

883,00

 

700,00

 

37

583,00

Zakup materiałów i wypos.

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

251

204,00

- 74

400,00

 

176

804,00

Z

zad.pn. „Budowa, rozbudowa i

     

modernizacja przyszkol. infrast. sport,

w

ZSO w Szydłowcu komp. „D”

(Urząd Marszałkowski - 70.000zł. ; budżet powiatu - 4.400zł.

 

80130

 

Szkoły zawodowe

3

039

352,00

- 51

500,00

2

987

852,00

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

320

616,00

- 57

000,00

 

263

616,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

55

000,00

 

-

4

500,00

 

50

500,00

Z

zad. pn. „Budowa parkingu przy ZS

     

im. KOP w Szydłowcu -dokumentacja (budżet powiatu)

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

55

512,00

 

-55 512,00

 

0,00

Z

zad. pn. „Budowa, rozbudowa i

     

modernizacja przyszkol. infrastr. sport, w ZS im. KOP w Szydłowcu (dotacja rozwojowa)

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

9

796,00

 

65

512,00

 

75

308,00

Do zad. pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkol. infrast. sport,

     

w

ZS im. KOP w Szydłowcu -

dokumentacja (budżet powiatu)

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

831

859,00

 

38

238,00

 

870

097,00

 
 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

275

460,00

 

8

500,00

 

283

960,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

49

831,00

 

1 900,00

 

51

731,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

7

107,00

 

1 100,00

 

8

207,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

70

300,00

 

18

000,00

 

88

300,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

53

740,00

 

6

000,00

 

59

740,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

 

0,00

 

2

000,00

 

2

000,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1

600,00

 

554,00

 

2

154,00

Wydatki bieżące w CKP

   

4430

Różne opłaty i składki

 

0,00

 

184,00

 

184,00

Wydatki bieżące w CKP

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

361

040,00

 

1 500,00

 

362

540,00

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5

883,00

 

1 500,00

 

7

383,00

Wydatki w ZS im.KOP

     

Pozostała działalność

 

110

112,00

 

-55 512,00

 

54

600,00

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

60

512,00

 

-55 512,00

 

5

000,00

Przeniesienie

852

   

Pomoc społeczna

3

254

921,00

 

-19 000,00

3

235

921,00

 
 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

135

655,00

 

- 6

000,00

 

129

655,00

 
   

3110

Świadczenia społeczne

 

14

825,00

 

- 6

000,00

 

8

825,00

Zmniejszenie planu wydatków

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

2

302

481,00

 

12

000,00

2

314

481,00

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

39

596,00

 

1

957,00

 

41

553,00

Przeniesienie

   

4220

Zakup środków żywności

 

194

000,00

 

7

000,00

 

201

000,00

Przeniesienie

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

37

102,00

 

3

000,00

 

40

102,00

Przeniesienie

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

900,00

 

43,00

 

943,00

Przeniesienie

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych

 

140

508,00

 

0,00

 

140

508,00

 
 

85204

 

Rodziny zastępcze

 

386

165,00

- 25

000,00

 

361

165,00

 
   

3110

Świadczenia społeczne

 

340

707,00

- 25

000,00

 

315

707,00

Zmniejszenie planu wydatków

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

428

620,00

 

0,00

 

428

620,00

 
   

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

 

28

795,00

 

-10 841,00

 

17

954,00

Przeniesienie

   

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5

081,00

 

-

574,00

 

4

507,00

Przeniesienie

   

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych

 

0,00

 

10

841,00

 

10

841,00

Przeniesienie

   

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych

 

0,00

 

574,00

 

574,00

Przeniesienie

 

85295

 

Pozostała działalność

 

2

000,00

 

0,00

 

2

000,00

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2

000,00

 

-

1

200,00

 

800,00

Przeniesienie

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

0,00

 

1

200,00

 

1

200,00

Przeniesienie

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2

526

357,00

 

-486 633,00

2 039

724,00

 
 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

2

422

350,00

-

486 633,00

1 935

717,00

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

062

336,00

 

- 32

000,00

1 030

336,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

193

702,00

 

- 27

900,00

 

165

802,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

27

662,00

 

-100,00

 

27

562,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15

365,00

 

13

096,00

 

28

461,00

Zwiększenie planu wydatków

   

4260

Zakup energii

 

28

000,00

 

7

100,00

 

35

100,00

Zwiększenie planu wydatków

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

5

348,00

 

500,00

 

5

848,00

Zwiększenie planu wydatków

   

4480

Podatek od nieruchomości

 

2

500,00

 

104,00

 

2

604,00

Zwiększenie planu wydatków

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

848

615,00

-

447 433,00

 

401

182,00

Z zad. pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy - ujęte w wykazie wydatków budżetu Woj. Mazowieckiego, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżeto- wego (komponent „J”)

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

1

079

959,00

 

-22 283,00

1

057

676,00

 
 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

555

619,00

 

- 25

783,00

 

529

836,00

 
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

330

227,00

 

- 20

000,00

 

310

227,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

63

341,00

 

-10 000,00

 

53

341,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

24

597,00

 

-1 105,00

 

23

492,00

Zmniejszenie planu wydatków

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

9

348,00

 

4

217,00

 

13

565,00

Wykonanie podjazdu dla niepełno- sprawnych w Poradni Psychologicz- no-Pedagog.

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1

000,00

 

500,00

 

1

500,00

Wydatki bieżące

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- mów i licencji

 

2

500,00

 

605,00

 

3

105,00

Wydatki bieżące

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

306

766,00

 

3

500,00

 

310

266,00

 
   

4260

Zakup energii

 

33

000,00

 

3

000,00

 

36

000,00

Wydatki bieżące

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

2

070,00

 

500,00

 

2

570,00

Wydatki bieżące

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

15

800,00

 

- 3

000,00

 

12

800,00

 
   

3240

Stypendia dla uczniów

 

15

800,00

 

- 3

000,00

 

12

800,00

Przeniesienie

 

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

196

974,00

 

3

000,00

 

199

974,00

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7

200,00

 

2

250,00

 

9

450,00

Wydatki bieżące

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

 

0,00

 

600,00

 

600,00

Wydatki bieżące

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- mów i licencji

 

0,00

 

150,00

 

150,00

Wydatki bieżące

Razem:

27 184 791,00

-

735 390,00

26 449 401,00

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 16 grudnia 2008r.

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku nr 5 – „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” do uchwały nr XIII/62/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

25

000,00

0,00

25

000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25

000,00

0,00

25

000,00

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

- 5 000,00

 

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

20

000,00

5 000,00

25

000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa

2 558 332,00

0,00

2 558 332,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

500,00

0,00

 

500,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

100,00

200,00

 

300,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

400,00

- 200,00

 

200,00

       

Razem: 4 511 242,00

Razem: 0

Razem: 4 511 242,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 16 grudnia 2008r.

Plan zadań remontowych na 2008 rok Zmiana do załącznika nr 4 do uchwały nr XIII/62/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007r.

Dział

Rozdział

§

Zadanie

Stopień

Planowane nakłady w 2008 roku

w tym:

Środki z innych źródeł

zaawansowania

Budżet

Kredyt lub

 

Powiatu

pożyczka

 

600

   

Transport i łączność

 

254.000

254.000

   
 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

254.000

254.000

   
   

4270

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

kontynuacja

130 000

130 000

   
   

4270

Renowacja i odtwarzanie rowów

kontynuacja

29

200

29.200

   
   

4270

Oznakowanie poziome dróg ulic

kontynuacja

 

7.200

7.200

   
   

4270

Remont mostu w Zaborowi u

nowo rozp.

47.600

47.600

   
   

4270

Remont mostu v. Ciepłej

nowo rozp.

40

000

40.000

   

710

   

Działalność usługowa

   

7.000

7.000

   
 

71015

 

Nadzór budowlany

   

7.000

7.000

   
   

4270

Remont siedziby PINB przy ul. Zamkowej 1

nowo rozp.

 

7.000

7.000

   

750

   

Administracja publiczna

 

33.700

33.700

   
 

75020

 

Starostwa powiatowe

 

33.700

33.700

   
   

4270

Remont sieci elektrycznej w budynku przy PI. M. Konopnickiej 7 - dokumentacja

nowo rozp.

 

7.000

7.000

   
   

4270

Zabudowa części holu na II piętrze r przeznaczeniem na pomiesz- czenie gospodarcze

nowo rozp.

 

4.700

4.700

   
   

4270

Wykonanie sali obsługi petentów w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy pi. M. Konopnickiej 7

nowo rozp

22.000

22.000

   

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

13.500

13.500

   
 

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straty Pożarnej

 

13.500

13.500

   
   

4270

Remont i konserwacja sprzętu oni/ wyposażenia

kontynuacja

13.500

13 500

   

801

   

Oświata i wychowanie

 

316.711

70.430

100.000

146.275

 

80120

 

Licea Ogólnokształcące

 

31.254

1S.420

 

12.825

   

4270

Remont budynku ZSO w Szydłowcu w tym: remont sal dydak- tycznych, remont sieci' CO., kanalizacyjnej i przeciwpożarowej

nowo rozp.

31.254

18.429

 

12.825 MEN

 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

15.000

10.950

 

4.050

   

4270

Remont schodów wewnętrznych w budynku dydaktycznym ZS im. KOP

nowo rozp.

15.000

10.950

 

4.050 MEN

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

 

259.457

30.057

100.000

129.400

   

4270

Remont budynku CKP w Szydłowcu etap III remont dachu wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w tym Dokumentacja 1.220zł, Nadzór inwest. - 7.049zł.)

kontynuacja

259.457

30.057

100.000

70.000

poż.

Urz. Marszał- kowski komp. JT 59 400 MEN

WFOŚiGW

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

11.000

11.000

   
   

4270

Remont stołówki szkolnej w ZSO

 

11.000

11.000

   

852

   

Pomoc społeczna

 

7.000

7.000

   
 

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

 

7.000

7.000

   
   

4270

Remont i konserwacja sprzętu oraz wyposażenia

kontynuacja

7 000

7.000

   

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

1.300

7.300

   
 

85333

 

Powiatowe Urzędy Pracy

 

7.300

7.300

   
   

4270

Remont wewnętrznej instalacji gazowej i wodnej' wraz z wymia- ną kotła c.o.

nowo rozp.

7.300

7.300

   
     

Ogółem

 

639.211

392.936

100.000

146.275

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku Zmiana do załącznika nr 7 do uchwały nr XIII/62/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje

Wydatki

 

z tego:

ogółem

ogółem

(6+10)

 

Wydatki

 

w tym:

Wydatki

bieżące

wynagrodzenia

pochodne od

dotacje

majątkowe

 

wynagrodzeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

60014

6300

463.015

463.015

       

463.015

600

60014

6309

997.500

997,500

       

997.500

754

75411

6300

20.000

20.000

       

20.000

801

80140

2710

70.000

70.000

70.000

       

801

80140

2320

13,000

13.000

13.000

       

801

80146

2320

 

14

457

14

457

   

14

457

 

851

85121

6300

500.000

500,000

       

500.000

851

85141

6300

6.000

6.000

6.000

   

6.000

 

852

85201

2320

42

240

42

240

42

240

       

852

85202

6300

79.287

79.287

       

79.287

852

85204

2320

34

009

79

467

79

467

   

45

458

 

853

85321

2320

 

63.150

63.150

   

63.150

 

853

85333

6300

152.567

152.567

       

152.567

 

Ogółem

2.377.618

2.500.683

288.314

   

129.065

2.212.369

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 16 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku Zmiana do załącznika nr 6 do uchwały nr XIII/62/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007r.

w otych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota 2008 rok

§

1

2

3

4

1.

Dochody

 

26.193.733

2.

Wydatki

 

26.449.401

3.

Wynik budżetu

 

- 255.668

 

Przychody ogółem:

 

529.848

1.

Kredyty

§ 952

 

2.

Pożyczki

§ 952

140.000

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

389.848

 

Rozchody ogółem:

 

274.180

1.

Spłaty kredytów

§ 992

245 180

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

29.000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/132/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 16 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Zmiana do załącznika nr 10 do uchwały nr XIII/62/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007r.

w

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa funduszu celowego

Stan śród. obrót. na pocz. roku

Planowane

Planowane

Stan śród. obrót. na koniec roku

przychody

wydatki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

900

90011

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.344

40.000

44.000

344

     

0690

Wpływy z różnych opłat

 

40.000

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

6260

Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

29.000

Przewidywane dotacje:

1. OSP Pawłów

2. SPZ ZOZ Szydłowiec

5 000 doposażenie samochodu (zakup zestawu medycznego i urządzenia prądotwórczego)

3 000 wymiana okien (termomodernizacja)

4. Zarząd ogródków działkowych Szydłowiec

5. Gmina Chlewiska