You are on page 1of 13

UCHWAA Nr LXXI/2242/2010 RADY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaoenia Przedszkola Nr 416 w Warszawie, ul.

Syta 123. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn.zm.1)) w zwizku z art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pn.zm.2)) uchwala si, co nastpuje: 1.1. Z dniem 1 wrzenia 2010r. zakada si Przedszkole nr 416 z siedzib w Warszawie, ul. Syta 123. 2. Akt zaoycielski przedszkola, o ktrym mowa w ust. 1 stanowi zacznik nr 1 do uchway. 3. Przedszkolu, o ktrym mowa w ust. 1 nadaje si pierwszy statut w brzmieniu okrelonym w zaczniku nr 2 do uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego, na tablicach ogosze Urzdu m.st. Warszawy oraz na tablicach informacyjnych Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.

Wiceprzewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska

Zacznik nr 1 do uchway nr LXXI/2242/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r.

AKT ZAOYCIELSKI PRZEDSZKOLA Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) w zwizku z art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.) oraz 1 ust. 1 uchway nr LXXI/2242/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaoenia Przedszkola nr 416 z siedzib w Warszawie, ul. Syta 123 z dniem 1 wrzenia 2010r. akt zaoycielski przedszkola otrzymuje brzmienie: Przedszkole nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123

Warszawa, dnia 28 stycznia 2010r. Otrzymuj: 1) Dyrektor Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123, 2) Mazowiecki Kurator Owiaty, 3) a/a.

Zacznik nr 2 do uchway nr LXXI/2242/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 416 W WARSZAWIE, UL. SYTA 123

Rozdzia I Postanowienia oglne 1. 1. 2. Przedszkole nosi nazw: Przedszkole nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123. Przedszkole nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123, zwane dalej Przedszkolem jest placwk publiczn, ktra: 3. prowadzi bezpatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutacj dzieci w oparciu o zasad powszechnej dostpnoci, zatrudnia nauczycieli posiadajcych kwalifikacje okrelone w odrbnych przepisach.

Przedszkole dziaa, w szczeglnoci, na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), przepisw wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu. Siedzib Przedszkola jest miasto stoeczne Warszawa. Organem prowadzcym Przedszkole jest miasto stoeczne Warszawa. Organem sprawujcym nadzr pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Owiaty. Przedszkole jest jednostk budetow m.st. Warszawy i prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Ustalona nazwa Przedszkole nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123 jest uywana w penym brzmieniu. Przedszkole uywa pieczci urzdowej na podstawie odrbnych przepisw.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Na pieczciach urzdowych Przedszkola moe by uywany skrt nazwy Przedszkole nr 416 w Warszawie.

Rozdzia II Cele i zadania Przedszkola 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania okrelone w ustawie o systemie owiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczeglnoci: 1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 2) umoliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej, jzykowej i religijnej, 3) wspomaga rodzin w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego moliwoci rozwojowych, w miar potrzeby w podjciu wczesnej interwencji specjalistw oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole. 3. 1. Celem wychowania przedszkolnego wynikajcym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz ksztatowanie czynnoci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartoci, w tym wychowywanie dzieci tak, eby lepiej orientoway si w tym, co jest dobre, a co jest ze; ksztatowanie u dzieci odpornoci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach; rozwijanie umiejtnoci spoecznych dzieci; stwarzanie warunkw sprzyjajcych wsplnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zrnicowanych moliwociach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawno fizyczn, zachcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; budowanie dziecicej wiedzy o wiecie spoecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejtnoci prezentowania swoich przemyle w sposb zrozumiay dla innych; wprowadzanie dzieci w wiat wartoci estetycznych i rozwijanie umiejtnoci wypowiadania si poprzez muzyk, mae formy teatralne oraz sztuki plastyczne; ksztatowanie u dzieci poczucia przynalenoci spoecznej (do rodziny, grupy rwieniczej i wsplnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawoci, a take ksztatowanie tych wiadomoci i umiejtnoci, ktre s wane w edukacji szkolnej. 2. Wynikajce z powyszego celu zadania, dostosowane do potrzeb i moliwoci rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach nastpujcych obszarw edukacyjnych: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) ksztatowanie umiejtnoci spoecznych dzieci: porozumiewanie si z dorosymi i dziemi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; ksztatowanie czynnoci samoobsugowych, nawykw higienicznych i kulturalnych, wdraanie dzieci do utrzymywania adu i porzdku; wspomaganie rozwoju mowy dzieci; wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoci intelektualnych, ktre stosuj w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; wychowanie zdrowotne i ksztatowanie sprawnoci fizycznej dzieci; wdraanie dzieci do dbaoci o bezpieczestwo wasne oraz innych; wychowanie przez sztuk dziecko widzem i aktorem; wychowanie przez sztuk muzyka i piew, plsy i taniec; wychowanie przez sztuk rne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowa technicznych; 11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagroe; 12) wychowanie dla poszanowania rolin i zwierzt; 13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj matematyczn; 14) ksztatowanie gotowoci do nauki czytania i pisania; 15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 4. Szczegowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane s w planie pracy Przedszkola oraz w miesicznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuczej poszczeglnych oddziaw przedszkolnych. Rozdzia III Sposb sprawowania opieki nad dziemi w czasie zaj w Przedszkolu oraz w czasie zaj poza Przedszkolem 5. 1. Dyrektor Przedszkola powierza kady oddzia opiece: 1) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziau, 2) dwch nauczycieli w przypadku powyej 5-godzinnego czasu pracy oddziau. 2. W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela. 3. W miar moliwoci organizacyjnych dla zapewnienia cigoci skutecznoci pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekuj si danym oddziaem przez cay okres uczszczania dzieci do Przedszkola. 6. 1. Przedszkole sprawuje bezporedni i sta opiek nad dziemi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zaj poza terenem Przedszkola dostosowujc metody i sposoby oddziaywa do wieku dziecka i jego moliwoci rozwojowych, potrzeb rodowiskowych z uwzgldnieniem istniejcych warunkw lokalowych. Dzieci przebywajce w Przedszkolu s pod opiek nauczyciela, ktry organizuje im zabawy, zajcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem wychowania w Przedszkolu i miesicznym planem zaj. Nauczyciel jest w peni odpowiedzialny za bezpieczestwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pene poczucie bezpieczestwa, zarwno pod wzgldem fizycznym, jak i psychicznym. Nauczyciel kadorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, azienka, plac zabaw) oraz sprzt, pomoce i inne narzdzia. Nauczyciel opuszcza oddzia dzieci w momencie przyjcia drugiego nauczyciela, informujc go o wszystkich sprawach dotyczcych wychowankw. Nauczyciel moe opuci dzieci w chwili nagej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiek upowanionej osoby nad powierzonymi jej dziemi. Przedszkole moe organizowa dla wychowankw rnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacj i program wycieczek oraz imprez dostosowuje si do wieku, zainteresowa i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawnoci fizycznej. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywaj si przy udziale wymaganej liczby opiekunw. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywaj si za zgod (pisemnym owiadczeniem) rodzicw (prawnych opiekunw) dziecka, po wczeniejszym wypenieniu Karty wycieczki zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola. Dzieci udaj si na wycieczk lub spacer w obecnoci nauczyciela oraz dodatkowo upowanionych osb pomocy nauczyciela, wonej oddziaowej lub rodzicw. Na kade dziesicioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeeli liczba dzieci wynosi dziesicioro lub mniej na wycieczk lub spacer dzieci udaj si pod opiek nauczyciela i jednej dodatkowo upowa-

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

nionej osoby. W przypadku korzystania ze rodkw transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do muzeum) na kade picioro dzieci przypada jedna osoba dorosa. 10. Obowizkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbdna. Nauczyciel zobowizany jest powiadomi dyrekcj oraz rodzicw o zaistniaym wypadku lub zaobserwowanych niepokojcych symptomach. 11. Pracownicy Przedszkola nie podaj adnych lekw dzieciom (doranych rodkw przeciwblowych ani innych na prob rodzica). 12. Rodzice podpisuj owiadczenie zezwalajce na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych. 13. Wychowankowie za zgod rodzicw mog by ubezpieczeni od nastpstw nieszczliwych wypadkw, opat z tytuu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczaj na pocztku roku szkolnego (wrzesie). 14. Obowizkiem nauczyciela oraz innych pracownikw Przedszkola jest znajomo i przestrzeganie przepisw bhp i p/po. Rozdzia IV Szczegowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola 7. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczestwem konieczne jest przestrzeganie przez rodzicw i opiekunw zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola. 8. 1. Dzieci powinny by przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobicie przez rodzicw (prawnych opiekunw), bd inne osoby (penoletnie) upowanione przez rodzicw na podstawie pisemnego owiadczenie rodzica. 2. Pisemne upowanienie powinno zawiera numer i seri dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzicw. 3. Dziecko moe by odebrane przez osob upowanion przez rodzica w owiadczeniu, zoonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tosamoci. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmuj odpowiedzialno prawn za bezpieczestwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upowanion przez nich osob. 5. Pracownicy Przedszkola odmawiaj wydania dziecka osobie bdcej w stanie nietrzewym, bez wzgldu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun) czy osoba upowaniona do odbioru dziecka. 9. 1. Dzieci mog by przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do 8.30 lub w kadym innym czasie pracy Przedszkola z uwzgldnieniem ust. 2. 2. Ze wzgldw organizacyjnych oraz koniecznoci przygotowania odpowiedniej liczby posikw, wskazane jest, aby pniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola byo zgoszone wczeniej (osobicie lub telefonicznie). 3. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 18.00. Osoba odbierajca dziecko zobowizana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola. 4. W trosce o zdrowie wasnego dziecka i obecnych w przedszkolu do przedszkola naley przyprowadza dzieci zdrowe. Rozdzia V Organizacja zaj dodatkowych 10. 1. Na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) w Przedszkolu mog by prowadzone zajcia dodatkowe. 2. Rodzaj zaj dodatkowych, ich czstotliwo i forma organizacyjna uwzgldniaj w szczeglnoci potrzeby i moliwoci rozwojowe dzieci oraz zale od wyboru rodzicw. 3. Zajcia dodatkowe s finansowane przez rodzicw.

4. Organizacja i terminy zaj dodatkowych ustalane s przez Dyrektora w porozumieniu z Rad Pedagogiczn oraz Rad Rodzicw. 5. Czas trwania zaj prowadzonych dodatkowo, w szczeglnoci zaj umuzykalniajcych, nauki jzyka obcego, nauki religii, powinien by dostosowany do moliwoci rozwojowych dzieci i wynosi: 1) z dziemi w wieku 3-4 lat okoo 15 minut, 2) z dziemi w wieku 5-6 lat okoo 30 minut. 6. Osoba prowadzca zajcia dodatkowe odpowiada za ycie, zdrowie i bezpieczestwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwj powierzonych jej opiece dzieci. Rozdzia VI Organy Przedszkola oraz ich kompetencje. 11. Organami Przedszkola s: 1) Dyrektor Przedszkola, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodzicw. 12. 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzcy. 2. Dyrektor Przedszkola w szczeglnoci: 1) kieruje dziaalnoci Przedszkola oraz reprezentuje je na zewntrz, 2) sprawuje nadzr pedagogiczny, 3) sprawuje opiek nad dziemi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dziaania prozdrowotne, 4) realizuje uchway Rady Pedagogicznej podjte w ramach jej kompetencji stanowicych, 5) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Rad Pedagogiczn i ponosi odpowiedzialno za ich prawidowe wykorzystanie, 6) wykonuje zadania zwizane zapewnieniem bezpieczestwa dzieciom i nauczycielom podczas zaj organizowanych przez Przedszkole, 7) wykonuje inne zadania wynikajce z przepisw szczeglnych, 8) wspdziaa ze szkoami wyszymi oraz zakadami ksztacenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 9) stwarza warunki do dziaania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzysze i innych organizacji, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej Przedszkola. 3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakadu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracownikw nie bdcych nauczycielami. Dyrektor w szczeglnoci decyduje w sprawach: 1) kierowania polityk kadrow przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikw Przedszkola, 2) przyznawania nagrd, wymierzanie kar porzdkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola, 3) wystpowania z wnioskami, po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznacze, nagrd i innych wyrnie dla nauczycieli oraz pozostaych pracownikw Przedszkola. 4. W wykonywaniu swoich zada Dyrektor Przedszkola wsppracuje z Rad Pedagogiczn i rodzicami, a w szczeglnoci: 1) zapewnia biecy przepyw informacji pomidzy poszczeglnymi organami przedszkola, 2) w przypadku wyraenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organw Przedszkola,

3) informuje na bieco o zmianach w przepisach prawa regulujcego prac Przedszkola. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zada dotyczcych ksztacenia, wychowania i opieki. W skad Rady Pedagogicznej wchodz: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. Przewodniczcym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. Zebrania Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpoczciem i po zakoczeniu roku szkolnego oraz w miar biecych potrzeb. Zebrania mog by organizowane na wniosek organu sprawujcego nadzr pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzcego albo co najmniej 1/3 czonkw Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczcy, ktry jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej czonkw o terminie i porzdku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog bra udzia z gosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczcego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej Przedszkola. Nauczycieli oraz inne osoby biorce udzia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowizuje zachowanie tajemnicy subowej dotyczcej uchwa, wnioskw i spostrzee z posiedzenia Rady. Informacje dotyczce bezporednio dziecka mog by udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, oglne wnioski wynikajce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dziaalnoci Przedszkola.

7.

8.

9.

10. Rada Pedagogiczna dziaa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. 11. Uchway Rady Pedagogicznej podejmowane s zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy liczby jej czonkw. 12. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchway Rady Pedagogicznej, jeli jest ona niezgodna z prawem i niezwocznie zawiadamia o tym organ prowadzcy i organ sprawujcy nadzr pedagogiczny. 13. Zebrania Rady Pedagogicznej s protokoowane. 14. Do kompetencji stanowicych Rady Pedagogicznej naley: 1) zatwierdzanie planw pracy Przedszkola, 2) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji, eksperymentw pedagogicznych w Przedszkolu, 3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 4) podejmowanie uchwa w sprawach skrelenia dziecka z listy wychowankw. 15. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeglnoci: 1) organizacj pracy Przedszkola, zwaszcza projektowan organizacj pracy w cigu tygodnia, 2) projekt planu finansowego Przedszkola, 3) wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznacze, nagrd i innych wyrnie, 4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziau nauczycielom staych prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo patnych zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych. 16. Rada Pedagogiczna moe wystpi z wnioskiem o odwoanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 14. 1. Rada Rodzicw jest organem spoecznym Przedszkola i stanowi reprezentacj ogu rodzicw (prawnych opiekunw) dzieci uczszczajcych do Przedszkola.

2. W skad Rady Rodzicw wchodz: (po jednym) przedstawiciele rad oddziaowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzicw (prawnych opiekunw) dzieci danego oddziau. 3. W wyborach, o ktrych mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). 4. Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodzicw (prawnych opiekunw) w kadym roku szkolnym. 5. Rada Rodzicw uchwala regulamin swojej dziaalnoci, w ktrym okrela: 1) wewntrzn struktur i tryb pracy Rady, 2) szczegowy tryb przeprowadzania wyborw do Rady Rodzicw oraz przedstawicieli rad oddziaowych. 6. Rada Rodzicw moe porozumiewa si z radami rodzicw innych przedszkoli, szk i placwek owiatowych i ustala zasady i zakres wsppracy. 7. Rada Rodzicw moe wystpowa do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, Przedszkola, organu prowadzcego Przedszkole, organu sprawujcego nadzr pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. 8. Do kompetencji Rady Rodzicw naley: 1) uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn programu wychowawczego, programu profilaktyki,

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Przedszkola, 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoci ksztacenia lub wychowywania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzcy nadzr pedagogiczny niedostatecznych efektw nauczania lub wychowania w Przedszkolu. 15. 1. W celu wspierania statutowej dziaalnoci Przedszkola, Rada Rodzicw moe gromadzi fundusze z dobrowolnych skadek rodzicw oraz innych rde. 2. Zasady wydatkowania funduszy okrela regulamin dziaalnoci Rady Rodzicw. 16. 1. Koordynatorem wspdziaania poszczeglnych organw jest Dyrektor Przedszkola, ktry zapewnia kademu z organw moliwo swobodnego dziaania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umoliwia biec wymian informacji. 2. Wszelkie spory midzy organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzgldniajc zakresy kompetencji tych organw. 17. 1. W Przedszkolu mog dziaa, z wyjtkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej. 2. Podjcie dziaalnoci w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inn organizacj, o ktrej mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyraonej po uprzednim uzgodnieniu warunkw tej dziaalnoci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodzicw. Rozdzia VII Organizacja Przedszkola 18. 1. Podstawow jednostk organizacyjn Przedszkola jest oddzia obejmujcy dzieci w zblionym wieku, z uwzgldnieniem ich potrzeb, zainteresowa i uzdolnie. 2. Liczba dzieci w oddziale nie moe przekracza 25. 3. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 150.

19. 1. Przedszkole jest szeciu - oddziaowe. 2. Do realizacji zada statutowych Przedszkole posiada sze sal edukacyjnych do zaj dla poszczeglnych oddziaw z penym zapleczem sanitarno-magazynowym, sal do zabaw, szatnie dla dzieci, sal konferencyjn, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz pomieszczenia kuchenne z magazynami. 3. Dzieci maj moliwo codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urzdzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 20. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekucza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego wybranego spord programw wpisanych do wykazu programw dopuszczonych przez MEN do uytku w przedszkolu, programw wasnych opracowanych przez nauczycieli Przedszkola. 2. Nauczyciel ma prawo wyboru podrcznika spord podrcznikw dopuszczonych do uytku przedszkolnego. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola, po zasigniciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do uytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. 3. Do dnia 15 czerwca Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomoci zestaw programw wychowania przedszkolnego oraz zestaw podrcznikw, ktre bd obowizywa od pocztku nastpnego roku szkolnego. 21. Godzina zaj w Przedszkolu trwa 60 minut. 22. 1. Szczegow organizacj wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym okrela arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. 2. Arkusz organizacji Przedszkola, zatwierdza organ prowadzcy Przedszkole. 3. W arkuszu organizacji Przedszkola okrela si w szczeglnoci: 1) czas pracy poszczeglnych oddziaw, 2) liczb pracownikw, w tym pracownikw zajmujcych stanowiska kierownicze, 3) ogln liczb godzin finansowanych ze rodkw przydzielonych przez organ prowadzcy. 23. 1. Organizacj pracy Przedszkola okrela ramowy rozkad dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzgldnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowankw w oddziale oraz oczekiwa rodzicw (prawnych opiekunw). 2. Na podstawie ramowego rozkadu dnia nauczyciele, ktrym powierzono opiek nad oddziaem, ustalaj dla tego oddziau szczegowy rozkad dnia, z uwzgldnieniem potrzeb i zainteresowa dzieci. 3. W trosce o prawidowy rozwj psychoruchowy oraz przebieg wychowania i ksztacenia dzieci w wieku przedszkolnym w nastpujcy sposb zagospodarowuje si czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 1) co najmniej jedn pit czasu przeznacza si na zabaw, 2) co najmniej jedn pit czasu (w przypadku modszych dzieci jedna czwart czasu) dzieci spdzaj w ogrodzie przedszkolnym, 3) najwyej jedn pit czasu zajmuj rnego typu zajcia dydaktyczne, realizowane wedug wybranego programu wychowania przedszkolnego, 4) pozostay czas - dwie pite czasu nauczyciel moe dowolnie zagospodarowa. 24. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cay rok, z wyjtkiem przerw ustalonych przez organ prowadzcy.

2. Terminy przerw wakacyjnych ustalane przez organ prowadzcy na wniosek Dyrektora wykorzystywane s do przeprowadzania remontw. 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00, w dni robocze od poniedziaku do pitku. 4. Czas pracy Przedszkola wynosi 11,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizacj podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00. 25. 1. Zasady oraz wysoko opaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacj podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzcy. 2. Przedszkole zapewnia odpatne wyywienie dla dzieci i pracownikw. 3. Zasady odpatnoci za korzystanie z wyywienia i wysoko stawki ywieniowej ustala organ prowadzcy. Rozdzia VIII Zakres zada nauczycieli oraz innych pracownikw Przedszkola 26 W Przedszkolu zatrudnieni s nauczyciele oraz pracownicy niebdcy nauczycielami. 27. 1. Nauczyciele w swoich dziaaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych kieruj si dobrem dzieci, trosk o ich zdrowie i postaw moraln z poszanowaniem ich godnoci osobistej. 2. Nauczyciele prowadz obserwacje pedagogiczne majce na celu poznanie moliwoci i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuj te obserwacje. 3. Z pocztkiem roku poprzedzajcego rozpoczcie przez dziecko nauki w klasie I szkoy podstawowej nauczyciele prowadz analiz gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 4. Nauczyciele wsppracuj ze specjalistami wiadczcymi pomoc psychologiczno-pedagogiczn i opiek zdrowotn. 28. 1. 2. Nauczyciele wspdziaaj z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. W trosce o jednolite oddziaywanie wychowawcze, nauczyciele: 1. systematycznie informuj rodzicw o zadaniach wychowawczych i ksztaccych, realizowanych w przedszkolu, zapoznaj rodzicw z podstaw programow wychowania przedszkolnego i wczaj ich do ksztatowania u dziecka okrelonych tam wiadomoci i umiejtnoci, 2. informuj rodzicw o sukcesach i kopotach dzieci, a take wczaj ich do wspierania osigni rozwojowych dzieci i agodzenia trudnoci, na jakie natrafiaj, 3. zachcaj rodzicw do wspdecydowania w sprawach przedszkola, np. wsplnie organizuj wydarzenia, w ktrych bior udzia dzieci. 3. Formy wspdziaania uwzgldniaj prawo rodzicw do: 1) znajomoci zada wynikajcych w szczeglnoci z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 2) uzyskiwania na bieco rzetelnej informacji dotyczcych dziecka, jego zachowania i rozwoju, 3) uzyskiwania porad i wskazwek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudnoci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 4) wyraania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wnioskw z obserwacji pracy Przedszkola, 5) wyraania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzcemu i nadzorujcemu prac pedagogiczn poprzez swoje przedstawicielstwo - Rad Rodzicw. 4. Nauczyciele zapoznaj rodzicw z ich obowizkami wobec Przedszkola, do ktrych nale: 1) przestrzeganie niniejszego statutu, 2) zaopatrzenie dziecka w niezbdne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwa Rady Pedagogicznej podjtych w ramach ich kompetencji, 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodzicw, lub przez upowanion przez rodzicw osob zapewniajc dziecku pene bezpieczestwo, 5) terminowe uiszczanie odpatnoci za pobyt dziecka w Przedszkolu, 6) informowanie o przyczynach nieobecnoci dziecka w Przedszkolu, 7) niezwoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakanych. 29. 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane s w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub czciej - na wniosek rodzicw lub nauczycieli (godziny otwarte). 2. Formy wsppracy Przedszkola z rodzicami to: 1) zebrania grupowe, 2) godziny otwarte, podczas ktrych udzielane s zainteresowanym rodzicom informacje na temat postpw i zachowania dzieci, 3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, 4) zajcia otwarte, 5) warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami, 6) edukacyjne zebrania rodzicw z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi do przedszkola specjalistami takimi jak np. psycholog, 7) udzia w uroczystociach przedszkolnych, festynach, itp. 30. 1. W Przedszkolu zatrudnieni s pracownicy administracji i obsugi. 2. Podstawowym zadaniem pracownikw administracji i obsugi jest zapewnienie sprawnego dziaania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w adzie i czystoci. 3. Pracownicy administracji i obsugi wsppracuj z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci. 4. Stosunek pracy pracownikw administracji i obsugi reguluj odrbne przepisy. 5. Szczegowe zadania pracownikw obsugi i administracji okrelaj zakresy obowizkw ustalone przez Dyrektora Przedszkola Rozdzia IX Wychowankowie Przedszkola, prawa i obowizki 31. 1. Do Przedszkola uczszczaj dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 2. W przypadku dzieci posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym moe by objte dziecko w wieku powyej 6 lat, nie duej jednak ni do koca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktrym dziecko koczy 10 lat. Obowizek szkolny tych dzieci moe by odroczony do koca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktrym dziecko koczy 10 lat. 3. W przypadku posiadania wolnych miejsc, do Przedszkola moe uczszcza dziecko, ktre ukoczyo 2,5 roku. W pierwszej kolejnoci bd przyjmowane dzieci 2,5 letnie, speniajce w szczeglnoci kryteria wynikajce z przepisw owiatowych. 32. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacj w oparciu o zasad powszechnej dostpnoci. 2. Do Przedszkola w pierwszej kolejnoci przyjmowane s dzieci w wieku 6 lat odbywajce roczne przygotowanie przedszkolne. 3. W nastpnej kolejnoci przyjmowane s: 1) dzieci matek lub ojcw samotnie je wychowujcych,

2) dzieci matek lub ojcw wobec ktrych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopie niepenosprawnoci bd cakowit niezdolno do pracy oraz niezdolno do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrbnych przepisw, 3) dzieci umieszczone w rodzinach zastpczych. 4. Terminy i szczegowe zasady rekrutacji okrelane s co roku przez organ prowadzcy. 33. 1. Dzieci uczszczajce do Przedszkola korzystaj ze wszystkich praw okrelonych w przepisach, a w szczeglnoci z prawa do: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) warunkw zapewniajcych im bezpieczestwo i waciw opiek, prawidowo zorganizowanego procesu opiekuczo wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysowej, ochrony przed wszelkimi formami wyraania przemocy fizycznej bd psychicznej, akceptacji ich osoby, ochrony i poszanowania ich godnoci osobistej, yczliwego i podmiotowego traktowania, partnerskiej rozmowy na kady temat, indywidualnego procesu rozwoju i wasnego tempa rozwoju, aktywnego ksztatowania kontaktw spoecznych i otrzymywania w tym pomocy,

10) przebywania wrd osb odpowiedzialnych i zaangaowanych, do ktrych mona si zwrci. 34. 1. Dziecko uczszczajce do Przedszkola ma obowizek: 1) poszanowania mienia w Przedszkolu, 2) przestrzegania oglnoprzedszkolnego kodeksu postpowania zgodnego z normami i wartociami wspycia spoecznego. 35. 1. Dyrektor Przedszkola moe w drodze decyzji, skreli dziecko z listy wychowankw Przedszkola. Skrelenie nastpuje na podstawie uchway Rady Pedagogicznej, po zasigniciu opinii Rady Rodzicw. 2. Dyrektor Przedszkola moe podj decyzj o skreleniu dziecka z listy wychowankw w nastpujcych przypadkach: 1) zalegania z odpatnoci za przedszkole powyej 2 okresw patniczych, a w przypadku dziecka 6letniego po podjciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziau realizujcego podstaw programow wychowania przedszkolnego, 2) nieobecnoci dziecka ponad jeden miesic i nie zgaszanie tego faktu do Przedszkola, 3) ze wzgldu na zachowanie dziecka uniemoliwiajce zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczestwa i niepodjcie przez rodzicw wsppracy zmierzajcej do rozwizania problemu np. podjcia terapii, brak wsppracy z poradni specjalistyczn lub gdy wykorzystane zostay wszelkie moliwoci zmiany tej sytuacji, 4) nieprzestrzegania przez rodzicw postanowie niniejszego statutu. Rozdzia X Postanowienia kocowe 36. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odrbnymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej i materiaowej Przedszkola okrelaj odrbne przepisy. 37.

1. Statut obowizuje w rwnym stopniu wszystkich czonkw spoecznoci przedszkolnej: dzieci, rodzicw, nauczycieli, pracownikw obsugi i administracji. 2. Zmiany w niniejszym statucie s zatwierdzane poprzez uchway Rady Pedagogicznej. 3. Dla zapewnienia moliwoci zapoznania si ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala si: 1) wywieszenie statutu na tablicy ogosze, 2) udostpnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora Przedszkola. 4. Regulaminy dziaalnoci uchwalone przez organy dziaajce w Przedszkolu nie mog by sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.