You are on page 1of 20

UCHWAA Nr XLI/274/2009

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM


z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu miasta Makw Mazowiecki na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art.121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co nastpuje:
1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 27.886.892z.
z tego:
a) biece w kwocie 22.715.877z,
b) majtkowe w kwocie 5.171.015z,
zgodnie z zacznikiem nr 1.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 32.650.925z,
z tego:
a) biece w kwocie 22.494.381z,
b) majtkowe w kwocie 10.156.544z,
zgodnie z zacznikiem nr 2 i nr 2a.
2. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
3. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
4. Ustala si dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi uchwaami, zgodnie z zacznikiem nr 5.
5. Ustala si kwot wydatkw przypadajcych do spaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez
Miasto zgodnie z zawart umow w wysokoci 106.500z.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 4.764.033z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) zacignitych kredytw w kwocie 4.764.033z.
2. Ustala si przychody budetu w kwocie 5.831.082z, z nastpujcych tytuw:
a) zacignitych kredytw w kwocie 5.831.082z,
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 1.067.049z, z nastpujcych tytuw:
a) spaty otrzymanych kredytw w kwocie 871.124z,
b) spaty otrzymanych poyczek w kwocie 195.925z,
4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie
2.000.000z, w tym z tytuu:
zaciganych kredytw 2.000.000z,
5. Ustala si limity zobowiza:
a) na zacignicie kredytw na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2
ust. 1 lit. a,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 3 lit. a, b,
c) na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE w kwocie 1.500.000z.

3. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 60.000z.


4. Ustala si dotacje udzielone z budetu miasta podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
5. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych w zaczniku nr 7 do niniejszej uchway.
6. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych
i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej
uchway.
7. Ustala si Plan Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.
8. Upowania si Burmistrza do:
1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku 2011 jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Miasta i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 2.000.000z.
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu Miasta.
4. Przekazania upowanie kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie wydatkw jednostki,
b) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty
200.000z.
9.1. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego.
Przewodniczcy Rady Miejskiej:
Ireneusz Pepowski

Zacznik nr 1
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.
Dochody budetu na 2010 rok
Dzia
1

Rozdzia
2

Nazwa
4

Plan ogem
5

biece
700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

1 232 500,00
0,00

321 500,00
0,00

65 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
0830 Wpywy z usug
0920 Pozostae odsetki
70095

0970 Wpywy z rnych dochodw


Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpywy z usug

710

71035

750

75023

754

75414

756

911 000,00

10 000,00
0,00

10 000,00
109 505,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Urzdy wojewdzkie
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

88 005,00
0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

87 995,00

2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

0830 Wpywy z usug


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

75101

0,00

Cmentarze
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin
na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

751

8 500,00
23 000,00
911 000,00

10 000,00
0,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpywy z usug
75075

45 000,00

Dziaalno usugowa
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Administracja publiczna

75011

180 000,00

1 500,00
0,00

1 500,00
20 000,00
0,00

10 000,00
10 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 680,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

1 680,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 680,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Obrona cywilna

1 600,00

1 600,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

1 600,00
9 446 236,00

75601

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

75615

0,00

21 000,00
10 000,00
200,00
15 000,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od


czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

1 826 176,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Podatek od nieruchomoci

0,00

0360 Podatek od spadkw i darowizn


0430 Wpywy z opaty targowej
0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
0690 Wpywy z rnych opat
0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0410 Wpywy z opaty skarbowej
0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 149 700,00
33 000,00
476,00
295 000,00
30 000,00
75 000,00
230 000,00
3 000,00
10 000,00
515 000,00
0,00

330 000,00
180 000,00
5 000,00
5 116 220,00
0,00

0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych

4 936 220,00

0020 Podatek dochodowy od osb prawnych


Rne rozliczenia

180 000,00
7 106 603,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

75807

140,00
800,00

0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych


0690 Wpywy z rnych opat

0340 Podatek od rodkw transportowych

75801

1 921 400,00

0340 Podatek od rodkw transportowych

0320 Podatek rolny


0330 Podatek leny

758

20 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

75621

0,00

300,00
1 968 540,00

0320 Podatek rolny


0330 Podatek leny

75618

20 300,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomoci

75616

0,00

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

0,00

6 035 295,00
0,00

6 035 295,00
770 603,00
0,00

770 603,00

75814

Rne rozliczenia finansowe


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Pozostae odsetki

75831

801

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
Owiata i wychowanie
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80104

Przedszkola
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpywy z rnych opat
Pomoc spoeczna

852

85212

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Pozostae odsetki

85213

85214

85228

20 000,00
280 705,00
0,00

280 705,00
369 000,00
0,00

369 000,00
0,00

369 000,00
4 417 753,00
696 553,00

3 013 200,00
0,00

200,00
15 000,00
2 991 000,00

2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

7 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

21 500,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

3 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 400,00

0,00

373 000,00
0,00

373 000,00

Orodki pomocy spoecznej


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

260 000,00
0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

260 000,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpywy z usug
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

85295

0,00

0970 Wpywy z rnych dochodw


2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
85219

20 000,00

53 500,00
0,00

6 000,00
47 500,00

Pozostaa dziaalno

696 553,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rod-

696 553,00

kw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

900

90001

2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

696 553,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

12 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpywy z rnych dochodw
90020

921

92695

Biblioteki

0,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Kultura fizyczna i sport

6 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Pozostaa dziaalno

22 715 877,00
696 553,00

Transport i czno

2 513 807,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 513 807,00

Drogi publiczne gminne

2 513 807,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 513 807,00

6208 Dotacje rozwojowe


Gospodarka mieszkaniowa

70095

0,00

2 000,00
razem:

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majtkowe

70005

2 000,00

2 000,00

biece

700

0,00

6 000,00

0970 Wpywy z rnych dochodw

60016

1 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

600

1 000,00
0,00

6 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

926

0,00

12 000,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0400 Wpywy z opaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116

13 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

2 513 807,00
835 063,00
0,00

125 000,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom


fizycznym w prawo wasnoci

25 000,00

0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci

100 000,00

Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

710 063,00
0,00

801

0780 Dochody ze zbycia praw majtkowych

400 000,00

6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
Owiata i wychowanie

310 063,00

80195

1 782 145,00

Pozostaa dziaalno

1 782 145,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 782 145,00

6208 Dotacje rozwojowe


921

1 782 145,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 782 145,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

40 000,00
0,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

0,00

92109

majtkowe
razem:
w tym z tytuu dotacji
i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogem:

40 000,00

40 000,00
5 171 015,00
4 295 952,00

27 886 892,00

w tym z tytuu dotacji


i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 992 505,00

Zacznik nr 2
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki budetu na 2010 rok
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

010
01030

150
15011

60016

63095

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

10

wiadczenia
wydatki na
na rzecz
programy
osb
finansowane z
fizycznych;
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

11

12

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

13

14

15

16

w tym:

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
na programy
finansowane wkadw do
spek prawa
z udziaem
handlowego.
rodkw, o
ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
17

18

850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2850 Wpaty gmin na rzecz izb


rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

12 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 705,00

12 705,00

12 705,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

12 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 705,00

12 705,00

12 705,00

0,00

12 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 705,00

12 705,00

12 705,00

0,00

Transport i czno

5 944 338,00

360 000,00

360 000,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 584 338,00

5 584 338,00

3 029 338,00

0,00

Drogi publiczne gminne

5 944 338,00

360 000,00

360 000,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 584 338,00

5 584 338,00

3 029 338,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

2 555 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 555 000,00

2 555 000,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

2 513 807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 513 807,00

2 513 807,00

2 513 807,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

515 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

515 531,00

515 531,00

515 531,00

0,00

Turystyka

16 170,00

16 170,00

16 170,00

12 170,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

16 170,00

16 170,00

16 170,00

12 170,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

630

dotacje na
zadania
biece

z tego:
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

Rolnictwo i owiectwo

6639 Dotacje celowe przekazane


do samorzdu wojewdztwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
600

z tego:

Wydatki
majtkowe

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych


700

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 370 000,00

1 090 000,00

1 090 000,00

0,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 280 000,00

2 280 000,00

0,00

0,00

45 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

3 325 000,00

1 075 000,00

1 075 000,00

0,00

1 075 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 250 000,00

2 250 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

710 000,00

710 000,00

710 000,00

0,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400 Opaty za administrowanie i


czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4600 Kary i odszkodowania


wypacane na rzecz osb
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

1 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 850 000,00

1 850 000,00

0,00

0,00

6060 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

165 000,00

165 000,00

165 000,00

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 143 671,00

3 136 741,00

3 031 741,00

2 172 287,00

859 454,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

6 930,00

6 930,00

6 930,00

0,00

87 995,00

87 995,00

87 995,00

87 995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 923,00

68 923,00

68 923,00

68 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 877,00

5 877,00

5 877,00

5 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

11 362,00

11 362,00

11 362,00

11 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 833,00

1 833,00

1 833,00

1 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

92 700,00

92 700,00

7 700,00

0,00

7 700,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030 Rne wydatki na rzecz osb


fizycznych

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa
70005

70095

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii

710
71004

71014

Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
4300 Zakup usug pozostaych

71035

Cmentarze
4300 Zakup usug pozostaych

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

75022

75023

4410 Podre subowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)

2 812 692,00

2 812 692,00

2 792 692,00

2 074 292,00

718 400,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 596 552,00

1 596 552,00

1 596 552,00

1 596 552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

141 070,00

141 070,00

141 070,00

141 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

255 470,00

255 470,00

255 470,00

255 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

41 200,00

41 200,00

41 200,00

41 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4510 Opaty na rzecz budetu


pastwa

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610 Koszty postpowania


sdowego i prokuratorskiego

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych

75075

75095

120 000,00

120 000,00

120 000,00

10 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

30 284,00

23 354,00

23 354,00

0,00

23 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 930,00

6 930,00

6 930,00

0,00

2900 Wpaty gmin i powiatw na


rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych

5 354,00

5 354,00

5 354,00

0,00

5 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

6639 Dotacje celowe przekazane


do samorzdu wojewdztwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

6 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 930,00

6 930,00

6 930,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa

1 680,00

1 680,00

1 680,00

1 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa

1 680,00

1 680,00

1 680,00

1 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215,00

215,00

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 430,00

1 430,00

1 430,00

1 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

86 600,00

86 600,00

86 600,00

900,00

85 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Komendy wojewdzkie
Policji

72 800,00

72 800,00

72 800,00

0,00

72 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000 Wpaty jednostek na fundusz


celowy

72 800,00

72 800,00

72 800,00

0,00

72 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

900,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

318 500,00

318 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 500,00 212 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

212 000,00

212 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 212 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8110 Odsetki od samorzdowych


papierw wartociowych lub
zacignitych przez
jednostk samorzdu
terytorialnego kredytw i
poyczek

212 000,00

212 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 212 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozliczenia z tytuu porcze


i gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego

106 500,00

106 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


754
75404

75412

Ochotnicze strae poarne

4430 Rne opaty i skadki


75414

75478

757
75702

75704

Obrona cywilna

Usuwanie skutkw klsk


ywioowych

8020 Wypaty z tytuu gwarancji i


porcze
758
75818

106 500,00

106 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 621 548,00

9 550 907,00

9 512 015,00

8 107 759,00

1 404 256,00

0,00

38 892,00

0,00

0,00

0,00

2 070 641,00

2 070 641,00

2 070 641,00

0,00

4 139 600,00

4 139 600,00

4 123 060,00

3 614 725,00

508 335,00

0,00

16 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 540,00

16 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

2 847 845,00

2 847 845,00

2 847 845,00

2 847 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

227 090,00

227 090,00

227 090,00

227 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

463 070,00

463 070,00

463 070,00

463 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

74 720,00

74 720,00

74 720,00

74 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

39 000,00

39 000,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

5 300,00

5 300,00

5 300,00

0,00

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

169 735,00

169 735,00

169 735,00

0,00

169 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4510 Opaty na rzecz budetu


pastwa

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 071 310,00

2 071 310,00

2 061 703,00

1 744 529,00

317 174,00

0,00

9 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 607,00

9 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek

80104

35,00

Rne rozliczenia

4810 Rezerwy
801

35,00

Przedszkola
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 377 766,00

1 377 766,00

1 377 766,00

1 377 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

109 335,00

109 335,00

109 335,00

109 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

221 600,00

221 600,00

221 600,00

221 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

35 828,00

35 828,00

35 828,00

35 828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

83 000,00

83 000,00

83 000,00

0,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700,00

5 700,00

5 700,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

77 000,00

77 000,00

77 000,00

0,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

4300 Zakup usug pozostaych

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

5 400,00

5 400,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

84 274,00

84 274,00

84 274,00

0,00

84 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 527 601,00

2 527 601,00

2 517 946,00

2 225 585,00

292 361,00

0,00

9 655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 655,00

9 655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
80110

Gimnazja
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 748 525,00

1 748 525,00

1 748 525,00

1 748 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

134 100,00

134 100,00

134 100,00

134 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

286 010,00

286 010,00

286 010,00

286 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

46 150,00

46 150,00

46 150,00

46 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

96 000,00

96 000,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

4240 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

80113

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

110 161,00

110 161,00

110 161,00

0,00

110 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk


4300 Zakup usug pozostaych

80114

Zespoy obsugi
ekonomicznoadministracyjnej szk
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 750,00

65 000,00

333 800,00

65 000,00

282 710,00

51 090,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 740,00

221 740,00

221 740,00

221 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 800,00

18 800,00

18 800,00

18 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

35 680,00

35 680,00

35 680,00

35 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

5 770,00

5 770,00

5 770,00

5 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

720,00

720,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 770,00

3 770,00

3 770,00

0,00

3 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

420,00

420,00

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 096,00

50 096,00

50 096,00

0,00

50 096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 100,00

40 100,00

40 100,00

0,00

40 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 996,00

9 996,00

9 996,00

0,00

9 996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 950,00

280 950,00

278 810,00

240 210,00

38 600,00

0,00

2 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 140,00

2 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe

80148

65 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

80146

0,00

65 000,00
334 750,00

Stowki szkolne
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

190 210,00

190 210,00

190 210,00

190 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

13 170,00

13 170,00

13 170,00

13 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

31 700,00

31 700,00

31 700,00

31 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

5 130,00

5 130,00

5 130,00

5 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

4260 Zakup energii

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

80195

851
85153

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

2 152 241,00

81 600,00

81 600,00

0,00

81 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 070 641,00

2 070 641,00

2 070 641,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

81 600,00

81 600,00

81 600,00

0,00

81 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

1 782 145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 782 145,00

1 782 145,00

1 782 145,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

288 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288 496,00

288 496,00

288 496,00

0,00

Ochrona zdrowia

180 000,00

180 000,00

168 000,00

57 472,00

110 528,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

153 000,00

57 472,00

95 528,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820 Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

Zwalczanie narkomanii
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

36 740,00

36 740,00

36 740,00

36 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

2 864,00

2 864,00

2 864,00

2 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

6 775,00

6 775,00

6 775,00

6 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 093,00

1 093,00

1 093,00

1 093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

32 828,00

32 828,00

32 828,00

0,00

32 828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610 Koszty postpowania


sdowego i prokuratorskiego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

5 666 116,00

5 666 116,00

826 222,00

739 369,00

86 853,00

5 000,00 4 015 420,00

819 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

2 996 500,00

2 996 500,00

112 080,00

102 685,00

9 395,00

5 000,00 2 879 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 879 270,00

2 879 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 879 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 024,00

63 024,00

63 024,00

63 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 503,00

5 503,00

5 503,00

5 503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

32 478,00

32 478,00

32 478,00

32 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 680,00

1 680,00

1 680,00

1 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

1 430,00

1 430,00

1 430,00

0,00

1 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

768,00

768,00

768,00

0,00

768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

420,00

420,00

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400 Opaty za administrowanie i


czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii


4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
852
85212

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z


przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokoci
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4260 Zakup energii


4300 Zakup usug pozostaych

4410 Podre subowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 427,00

2 427,00

2 427,00

0,00

2 427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4560 Odsetki od dotacji


wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokoci

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

85213

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.
4130 Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

85214

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 wiadczenia spoeczne

21 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513 000,00

513 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513 000,00

513 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

85219

Dodatki mieszkaniowe

580 000,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

580 000,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571 372,00

571 372,00

569 372,00

496 662,00

72 710,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy spoecznej


3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

386 712,00

386 712,00

386 712,00

386 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

32 636,00

32 636,00

32 636,00

32 636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

62 494,00

62 494,00

62 494,00

62 494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

10 020,00

10 020,00

10 020,00

10 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4 800,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 100,00

19 100,00

19 100,00

0,00

19 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

4 896,00

4 896,00

4 896,00

0,00

4 896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

1 454,00

1 454,00

1 454,00

0,00

1 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770,00

770,00

770,00

0,00

770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

4280 Zakup usug zdrowotnych


4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci
Internet
4370 Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe

85228

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

620,00

620,00

620,00

0,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

14 770,00

14 770,00

14 770,00

0,00

14 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480 Podatek od nieruchomoci

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 270,00

124 270,00

123 270,00

118 522,00

4 748,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 764,00

93 764,00

93 764,00

93 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 900,00

6 900,00

6 900,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

15 392,00

15 392,00

15 392,00

15 392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 466,00

2 466,00

2 466,00

2 466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

4 748,00

4 748,00

4 748,00

0,00

4 748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

85295

859 474,00

859 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

819 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4018 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

60 775,00

60 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

10 725,00

10 725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4118 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

9 227,00

9 227,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 227,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4119 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

1 628,00

1 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4128 Skadki na Fundusz Pracy

1 492,00

1 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,00

263,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4178 Wynagrodzenia bezosobowe

27 625,00

27 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

4 875,00

4 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4218 Zakup materiaw i


wyposaenia

23 403,00

23 403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4219 Zakup materiaw i


wyposaenia

4 130,00

4 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4248 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

362 950,00

362 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4249 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

64 050,00

64 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4308 Zakup usug pozostaych

180 594,00

180 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4309 Zakup usug pozostaych

31 869,00

31 869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4358 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

26 132,00

26 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4359 Zakup usug dostpu do sieci


Internet

4 612,00

4 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4438 Rne opaty i skadki

4 355,00

4 355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4439 Rne opaty i skadki

85401

769,00

769,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

769,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

206 647,00

206 647,00

205 837,00

186 090,00

19 747,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

198 647,00

198 647,00

197 837,00

186 090,00

11 747,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

148 040,00

148 040,00

148 040,00

148 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

23 450,00

23 450,00

23 450,00

23 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 747,00

11 747,00

11 747,00

0,00

11 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

880 447,00

778 517,00

778 517,00

0,00

778 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 930,00

101 930,00

0,00

0,00

30 500,00

30 500,00

30 500,00

0,00

30 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4510 Opaty na rzecz budetu

15 500,00

15 500,00

15 500,00

0,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych
85412

900
90001

1 500,00

3110 wiadczenia spoeczne

4129 Skadki na Fundusz Pracy

854

1 500,00

Kolonie i obozy oraz inne


formy wypoczynku dzieci i
modziey szkolnej, a take
szkolenia modziey

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
4270 Zakup usug remontowych

pastwa
90002

90003

90004

90015

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

Gospodarka odpadami

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 000,00

296 000,00

296 000,00

0,00

296 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

Owietlenie ulic, placw i


drg
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych

90095

96 000,00

96 000,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 947,00

195 017,00

195 017,00

0,00

195 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 930,00

101 930,00

0,00

0,00

2900 Wpaty gmin i powiatw na


rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych

22 017,00

22 017,00

22 017,00

0,00

22 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 930,00

101 930,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

720 000,00

620 000,00

0,00

0,00

0,00

620 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

400 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

2480 Dotacja podmiotowa z


budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6220 Dotacje celowe z budetu na


finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansw publicznych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

320 000,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

256 653,00

256 653,00

136 653,00

84 653,00

52 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury


fizycznej i sportu

256 653,00

256 653,00

136 653,00

84 653,00

52 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 513,00

67 513,00

67 513,00

67 513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 970,00

4 970,00

4 970,00

4 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

10 480,00

10 480,00

10 480,00

10 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 690,00

1 690,00

1 690,00

1 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych


4500 Pozostae podatki na rzecz
budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
6650 Wpaty gmin i powiatw na
rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

92109

92116

Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

926
92605

5 000,00

Pozostaa dziaalno

4270 Zakup usug remontowych

921

5 000,00

2820 Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4270 Zakup usug remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 650 925,00 22 494 381,00 16 439 285,00

11 362 380,00

5 076 905,00

757 000,00 4 160 122,00

819 474,00

106 500,00 212 000,00

10 156 544,00

10 156 544,00

5 119 614,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

Wydatki razem:

Zacznik nr 2a
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.
Plan wydatkw majtkowych na 2010 rok
Dzia
150

Rozdzia

Tre
Przetwrstwo przemysowe

15011
6639

Warto
12 705,00

Rozwj przedsibiorczoci
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

12 705,00
12 705,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

12 705,00

Dochody wasne jst


600
60016
6050

5 584 338,00
5 584 338,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 555 000,00

Budowa parkingu midzy ulic Kocieln i Kiliskiego


Dochody wasne jst

150 000,00
150 000,00

Budowa ulic na Os. Poudnie wraz z kanalizacj deszczow

860 000,00

Kredyty i poyczki
Opracowanie dokumentacji na przebudow ulic na Os. Krlw Polskich

860 000,00
60 000,00

Kredyty i poyczki
Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim- etap I

60 000,00
515 000,00

Kredyty i poyczki

6058

6059

300 000,00
300 000,00

Przebudowa ulicy B.Prusa

200 000,00

Kredyty i poyczki
Przebudowa ulicy Spdzielczej - etap I

200 000,00
470 000,00

Kredyty i poyczki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

470 000,00
2 513 807,00

Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

2 513 807,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 513 807,00
515 531,00

Dochody wasne jst


Gospodarka mieszkaniowa
70005
6060

70095
6050

75095
6639

30 000,00
30 000,00
30 000,00

Dochody wasne jst


Pozostaa dziaalno

30 000,00
2 250 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 850 000,00

Rozbirka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27


Inne

1 850 000,00
310 063,00

Kredyty i poyczki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

80195
6058

6059

90095
6650

400 000,00
400 000,00
6 930,00

Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

6 930,00
6 930,00

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego


wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

6 930,00
6 930,00

Owiata i wychowanie
Pozostaa dziaalno

2 070 641,00
2 070 641,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 782 145,00

Poprawa infrastruktury sucej edukacji w Makowie Mazowieckim


rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1 782 145,00
1 782 145,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Poprawa infrastruktury sucej edukacji w Makowie Mazowieckim

288 496,00
288 496,00

Kredyty i poyczki
900

310 063,00
1 293 427,00
400 000,00

Administracja publiczna

Dochody wasne jst


801

515 531,00
2 280 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Wykup gruntw

Wykup nieruchomoci ze spki MPUK Sp z o. o.


Dochody wasne jst
750

515 531,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Dotacja z Funduszu Dopat z Banku Gospodarstwa Krajowego


6060

515 000,00

Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka


Dochody wasne jst

Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowiecki


700

12 705,00

Transport i czno
Drogi publiczne gminne

288 496,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Pozostaa dziaalno

101 930,00
101 930,00

Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego

101 930,00

101 930,00

Dochody wasne jst


921
92109
6220

101 930,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

100 000,00
100 000,00

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Modernizacja Miejskiego Domu Kultury

100 000,00
100 000,00

Dochody wasne jst

60 000,00

Inne
Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.
porozumie

40 000,00
40 000,00

Razem

10 156 544,00

Zacznik nr 3
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.
Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012
w zotych
Lp.

Dzia Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji


(w latach)

czne koszty
finansowe

2010r.

2011r.

2012r.

1.

150

15011

Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa


mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
(2009-2012)

150

12 705

2 835
950 000

250 000

Urzd Miejski

815 000

270 000

545 000

Urzd Miejski

Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka wraz z infrastruktur towarzyszc (2011-2012)

6 000 000

3 500 000

2 500 000

Urzd Miejski

60016

Przebudowa ulicy Jaminowej (2011)

1 100 000

550 000
B. 550 000

60016

Przebudowa ulicy Spdzielczej - etap II (2012)

Budowa ulic na Os. Poudnie wraz z kanalizacj deszczow (2007-2012)

3.

600

60016

Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap II


(2011-2012)

4.

600

60016

5.

600

6.

600
600

70095

Rozbirka starego budynku i budowa budynku przy


ul. Mickiewicza 27 - etap II (2011-2012)

75095

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach


wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa (2010 2012)

900

900
Ogem

3 000 000

90095

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego
(2009-2012)

21 480

Urzd Miejski
385 000

860 000

3 000 000

750
9.

385 000
12 000 000

700
750

Samorzd
Wojewdztwa
Mazowieckiego

860 000

60016

8.

12

2 835

15 540

600

700

12 705

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

3 700 000

2.

7.

15 540

Planowane wydatki

6 930

5 820 000

3 680 000

1 150 000
A. 450 000

1150 000
A. 450 000

1 500 000

1 500 000

8 730

5 820

21 480

6 930

8 730

5 820

305 790

101 930

101 930

101 930

305 790

101 930

101 930

101 930

15 342 810

981 565

7 433 495

5 287 750

Urzd Miejski
Urzd Miejski

Samorzd
Wojewdztwa
Mazowieckiego

Urzd Miejski

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. rodki z Funduszu Dopat Skarbu Pastwa w wysokoci 30% kosztw inwestycji
B. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych w wysokoci 50% kosztw inwestycji

Zacznik nr 4
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw


pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

1
1.

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia)

Wydatki

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki z
budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki z
budetu UE

2010r.
Wydatki
razem (9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

5 296 999

1 001 047

4 295 952

poyczki i
kredyty

obligacje

10

11

5 119 614

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

823 662

Wydatki
razem
pozostae * *
(14+15+16+17)

12
0

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowanie z budetu
pastwa

poyczki i
kredyty

obligacje

14

15

16

13

823 662

4 295 952

pozostae

17
0

4 295 952

majtkowe
razem:
1.1 Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013


I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu
1.7. Promocja Gospodarcza
Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

11.11

150 15011

15 540

15 540

12 705

12 705

2010r.

12 705

12 705

12 705

12 705

2011r.

2 835

2 835

2012r.

12 705

515 531

2 513 807

2 513 807

515 531

2 513 807

z tego:

1.2 Program:

12 705

0
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013
El. Regionalny system transportowy
3.1. Infrastruktura drogowa
Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

III. 23

600 60016

3 163 338

649 531

2 513 807

2009r.

134 000

134 000

2010r.

3 029 338

515 531

2 513 807

3 029 338

515 531

3 029 338

515 531

z tego:

1.3 Program:

Regionalny
Prg

2 513 807

ram Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet:

II. Przypieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2. Rozwj e-usug


Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

II. 11

750 75095

21480

21480

6 930

6 930

2010r.

6 930

6 930

6 930

6 930

2011r.

8 730

8 730

2012r.

5 820

5 820

6 930

1 782 145

696 553

696 553

z tego:

1.4 Program:

6 930

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013


VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego
7.2. Infrastruktura suca edukacji Poprawa infrastruktury sucej edukacji w Makowie Mazowieckim

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

XIII. 75

801 80195

2 096 641

314 496

1 782 145

2 070 641

288 496

288 496

1 782 145

288 496

1 782 145

122 921

696 553

z tego:

2.

2009r.

26 000

26 000

2010r.

2 070 641

288 496

1 782 145

2 070 641

288 496

1 303 814

195 572

1 108 241

819 474

122 921

Wydatki

1 782 145

biece
razem:
2.1 Program:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


VIII. Spoeczestwo informacyjne - zwikszenie innowacyjnoci gospodarki
8.3. Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu - Elnclusion Przeciwdziaanie (e) Wykluczeniu

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

II. 13

852 85295

1 303 814

195 572

1 108 241

819 474

122 921

2010r.

819 474

122 921

696 553

819 474

122 921

2011r.

389 912

58 487

331425

5 939 088

946 583

122 921

696 553

122 921

696 553

946 583

4 992 505

z tego:

2012r.
Ogem:

94 428

14 164

80 263

6 600 813

1 196 619

5 404 193

696 553

4 992 505

Zacznik nr 5
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.
Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi uchwaami na rok 2010
Dzia Rozdzia
750
75011

751
75101

Tre
Administracja publiczna

Urzdy wojewdzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu admi-

warto
87 995,00
87 995,00
87 995,00
1 680,00
1 680,00
1 680,00

nistracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna

75414

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Pomoc spoeczna

852
85212

85213

85228

1 600,00
1 600,00
1 600,00
3 041 600,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2 991 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

3 100,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

47 500,00
47 500,00

Razem

2 991 000,00

3 100,00

3 132 875,00

Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej


i innych zada zleconych odrbnymi uchwaami na rok 2010
Dzia Rozdzia
750
75011

Po zmianie
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

68 923,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne


4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 877,00
11 362,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


751
75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

754
75414

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

852
85212

1 833,00
1 680,00
1 680,00
215,00
35,00
1 430,00
1 600,00
1 600,00
900,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


Pomoc spoeczna

700,00
3 041 600,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

2 991 000,00

3110 wiadczenia spoeczne

2 879 270,00

150,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

63 024,00
5 503,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

32 478,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4210 Zakup materiaw i wyposaenia

1 680,00
1 430,00

4260 Zakup energii


4300 Zakup usug pozostaych

500,00
1 500,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

768,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej


4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

420,00
850,00

4410 Podre subowe krajowe


4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
85213

87 995,00
87 995,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach

200,00
2 427,00
300,00
300,00
200,00
3 100,00

w centrum integracji spoecznej.


4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

85228

3 100,00
47 500,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

382,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

35 838,00
2 638,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 884,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

943,00
1 815,00

Razem:

3 132 875,00

Zacznik nr 6
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.

Dotacje udzielone w 2010 roku


z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych
Dzia Rozdzia
1

Tre

Kwota dotacji (w z)
podmiotowej przedmiotowej

Nazwa jednostki
Jednostki sektora finansw publicznych

celowej

620 000

150

15011

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

750
921

75095
92109

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego


Miejski Dom Kultury

921

92109

Miejski Dom Kultury

921

92116

Miejska Bibliotek Publiczna


Jednostki nienalece do sektora finansw publicznych

851
926

85154
92605

Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

119 635
12 705
6 930

300 000
100 000
320 000
132 000
12 000
120 000

Ogem

620 000

251 635

Zacznik nr 7
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.

Plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanymi w 2010 roku
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
801
80104
80101

78 000,00

Przedszkola
Szkoy podstawowe

8 000,00
70 000,00
Przychody

801
80104
80101

Owiata i wychowanie
Przedszkola
0830 Wpywy z usug
Szkoy podstawowe

355 000,00
468 000,00

Koszty
Owiata i wychowanie

823 000,00
823 000,00
355 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze
0830 Wpywy z usug
801

78 000,00

Owiata i wychowanie

23 000,00

445 000,00
865 000,00
865 000,00

80104
80101

Przedszkola

355 000,00

4220 Zakup rodkw ywnoci


Szkoy podstawowe

355 000,00
510 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4220 Zakup rodkw ywnoci

43 000,00
394 000,00

4260 Zakup energii

20 000,00

4270 Zakup usug remontowych


4300 Zakup usug pozostaych

24 000,00
18 000,00

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych


4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 500,00
3 500,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku


801

36 000,00

80104

Owiata i wychowanie
Przedszkola

36 000,00
8 000,00

80101

Szkoy podstawowe

28 000,00

Zacznik nr 8
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych


i Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziaania Narkomanii
Dochody
Wyszczeglnienie
z tytuu zezwole na sprzeda alkoholu

Dzia
851

Wydatki
Rozdzia
85154

Plan
Wyszczeglnienie
180 000 Miejski Program Profilaktyki i
Rozwizywania Problemw
Alkoholowych
Miejski Program Profilaktyki i
Przeciwdziaania Narkomanii

Ogem

Dzia
851

Rozdzia
85154

851

85153

180 000

Plan
165 000

15 000
180 000

Zacznik nr 9
do uchway nr XLI/274/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2009r.

Plan przychodw i wydatkw


Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

900
90011
900
90011
900
90011
2960

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

280 000,00
280 000,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Stan rodkw obrotowych na koniec roku

280 000,00
315 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

315 000,00|

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Przychody

315 000,00
35 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

35 000,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Przelewy redystrybucyjne

35 000,00
35 000,00

Przewodniczcy Rady:
mgr Ireneusz Pepkowski