You are on page 1of 4

ZARZĄDZENIE Nr 100/08

WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr 91/IX/07 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2008 rok o kwotę 276 609zgodnie

z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok o kwotę

264 540zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2008 rok o kwotę 276 609zgodnie

z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok o kwotę

264 540zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody - 10 090 147,

- wydatki - 10 057 990zł.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi:

- dochody - 1 860 845,

- wydatki - 1 860 845zł.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tabli- cy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt:

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/08 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 21 listopada 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

230

672,00

234

540,00

465

212,00

 

01095

 

Pozostała działalność

223

172,00

234

540,00

457

712,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

220

891,00

234

540,00

455

431,00

852

   

Pomoc społeczna

1 690 284,00

40

800,00

1 731 084,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe

139

021,00

30

000,00

169

021,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

107

021,00

30

000,00

137

021,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

144

710,00

2

900,00

147

610,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

82

600,00

2

900,00

85

500,00

 

85295

 

Pozostała działalność

 

177

853,00

7

900,00

185

753,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

63

200,00

7

900,00

71

100,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

64

444,00

1

269,00

65

713,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

64

444,00

1

269,00

65

713,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

64

444,00

1

269,00

65

713,00

Razem:

 

9

813 538,00

276

609,00

10 090 147,00

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 100/08 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 21 listopada 2008r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

220

891,00

234

540,00

455

431,00

 

01095

 

Pozostała działalność

220

891,00

234

540,00

455

431,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

220

891,00

234

540,00

455

431,00

750

   

Administracja publiczna

38

593,00

 

0,00

38

593,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38

593,00

 

0,00

38

593,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

38

593,00

 

0,00

38

593,00

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

600,00

 

0,00

 

600,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

600,00

 

0,00

 

600,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

600,00

 

0,00

 

600,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

500,00

 

0,00

 

500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

500,00

 

0,00

 

500,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

500,00

 

0,00

 

500,00

852

   

Pomoc społeczna

1 335 721,00

30

000,00

1 365 721,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

0,00

 

0,00

 

0,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego

1 213 400,00

 

0,00

1 213 400,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 207 000,00

 

0,00

1 207 000,00

   

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

6 400,00

 

0,00

6 400,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15

300,00

 

0,00

15

300,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15

300,00

 

0,00

15

300,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery-

107

021,00

30

000,00

137

021,00

 

talne i rentowe

     

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

107

021,00

30

000,00

 

137

021,00

   

Razem:

 

Razem:

 

Razem:

1 596 305

264 540

1

860 845,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 100/08 Wójta Gminy Czernice Borowe

z dnia 21 listopada 2008r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

391

928,00

234

540,00

 

626

468,00

 

01095

 

Pozostała działalność

 

220

891,00

234

540,00

 

455

431,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2

854,00

4

598,82

 

7

452,82

   

4430

Różne opłaty i składki

 

216

559,81

229

941,18

 

446

500,99

852

   

Pomoc społeczna

1

903 805,00

40

800,00

1

944 605,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe

 

164

021,00

30

000,00

 

194

021,00

   

3110

Świadczenia społeczne

 

164

021,00

30

000,00

 

194

021,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

195

831,00

2

900,00

 

198

731,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

86

995,00

2

900,00

 

89

895,00

 

85295

 

Pozostała działalność

 

237

253,00

7

900,00

 

245

153,00

   

3110

Świadczenia społeczne

 

116

800,00

2

200,00

 

119

000,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

5

700,00

 

5

700,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

163

557,00

1

269,00

 

164

826,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

64

444,00

1

269,00

 

65

713,00

   

3240

Stypendia dla uczniów

 

56

790,00

1

269,00

 

58

059,00

Razem:

 

9

781 381,00

276

609,00

10 057 990,00

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 100/08

Wójta Gminy Czernice Borowe

z dnia 21 listopada 2008r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

220

891,00

234

540,00

455

431,00

 

01095

 

Pozostała działalność

220

891,00

234

540,00

455

431,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2

854,00

4

598,82

7

452,82

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

436,12

 

0,00

 

436,12

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

69,92

 

0,00

 

69,92

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

971,15

 

0,00

 

971,15

   

4430

Różne opłaty i składki

216

559,81

229

941,18

446

500,99

750

   

Administracja publiczna

38

593,00

 

0,00

38

593,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38

593,00

 

0,00

38

593,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28

325,00

 

0,00

28

325,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2

367,00

 

0,00

2

367,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5

332,00

 

0,00

5

332,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

756,00

 

0,00

 

756,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1

813,00

 

0,00

1

813,00

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

600,00

 

0,00

 

600,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

600,00

 

0,00

 

600,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

78,00

 

0,00

 

78,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

13,00

 

0,00

 

13,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

509,00

 

0,00

 

509,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

500,00

 

0,00

 

500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

500,00

 

0,00

 

500,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

500,00

 

0,00

 

500,00

852

   

Pomoc społeczna

1 335

721,00

30

000,00

1 365

721,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego

1 213

400,00

 

0,00

1 213

400,00

   

3110

Świadczenia społeczne

1 147

000,00

 

0,00

1 147

000,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19

507,00

 

0,00

19

507,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

570,00

 

0,00

1

570,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20

815,00

 

0,00

20

815,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

518,00

 

0,00

 

518,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

45,00

 

0,00

 

45,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9

745,50

 

0,00

9

745,50

   

4300

Zakup usług pozostałych

2

500,00

 

0,00

2

500,00

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1

000,00

 

0,00

1

000,00

   

4430

Różne opłaty i składki

 

400,00

 

0,00

 

400,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1

813,00

 

0,00

1

813,00

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

320,00

 

0,00

 

320,00

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1

025,50

 

0,00

1

025,50

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji

 

741,00

 

0,00

 

741,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6

400,00

 

0,00

6

400,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15

300,00

 

0,00

15

300,00

   

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15

300,00

 

0,00

15

300,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe

107

021,00

30

000,00

137

021,00

   

3110

Świadczenia społeczne

107

021,00

30

000,00

137

021,00

     

Razem:

 

Razem:

 

Razem:

1 596 305

264 540

1 860

845,00

Wójt:

mgr inż. Wojciech Brzeziński