You are on page 1of 22

UCHWAŁA Nr XXXVI/150/09

RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnosielc na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 23 236 915,05

z tego:

a) bieżące w kwocie - 16 548 903,05

b) majątkowe w kwocie - 6 688 012,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 27 320 452,05

z tego:

a) bieżące w kwocie - 14 876 364,05

b) majątkowe w kwocie - 12 444 088,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniej-

szej uchwały.

4. Wydatki inwestycyjne w 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 6 i 6a do niniejszej

uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 4 083 537sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 763 137,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 320 400.

§ 3.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 189 059zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 868 659,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 320 400.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 105 522z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 700 000, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 1700000,

2. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określo- nej w § 2,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3,

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 27 500.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi- nansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączni- ku nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączni- kiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w po- dziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wyso- kości określonej w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań na:

a) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500 000.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc:

Tomasz Olszewik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2009r.

Dochody budżetu na 2010 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

314

670,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

314

670,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

   

0920

Pozostałe odsetki

4

500,00

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

310

170,00

020

   

Leśnictwo

4

100,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

02001

 

Gospodarka leśna

4

100,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4

100,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

124

929,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

124

929,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1

845,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

117

784,00

   

0830

Wpływy z usług

5

000,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

300,00

750

   

Administracja publiczna

122

480,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

67

480,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

66

830,00

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

650,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

55

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

55

000,00

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

1

080,00

sądownictwa

 
     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1

080,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1

080,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75414

 

Obrona cywilna

 

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

300,00

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada- jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 544 630,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

60

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

60

000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw- nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza- cyjnych

470

687,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0310

Podatek od nieruchomości

 

397

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

430,00

   

0330

Podatek leśny

 

73

057,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

200,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

883

232,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

390

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

250

986,00

   

0330

Podatek leśny

 

42

246,00

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

114

000,00

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

5

000,00

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

18

000,00

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

55

000,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

8

000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

93

051,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

23

000,00

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

68

051,00

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryto- rialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

2

000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 037 660,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 030 660,00

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

7

000,00

758

   

Różne rozliczenia

10 291 139,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5

239 206,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5

239 206,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4

682 259,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4

682 259,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

10

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

10

000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

359

674,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

359

674,00

801

   

Oświata i wychowanie

 

10

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

5

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

5

000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

5

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji

 

0,00

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0830

Wpływy z usług

 

5

000,00

852

   

Pomoc społeczna

3

135

575,05

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

130

687,05

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

639

800,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

1

800,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2

638

000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

 

9

900,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1

300,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

 

8

600,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

89

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

 

89

000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

 

152

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

 

152

000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

244

875,05

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

130

687,05

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

3

188,00

   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

124

116,24

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

6

570,81

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

 

111

000,00

bieżące

 

razem:

16 548 903,05

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

130

687,05

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

majątkowe

 

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

4

604

385,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

4

604

385,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4

350

101,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

4

350

101,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4

350

101,00

 

01041

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

254

284,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

254

284,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

254

284,00

600

   

Transport i łączność

 

657

377,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

307

377,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

657

377,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

307

377,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

50

000,00

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

307

377,00

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

300

000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

305

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

305

000,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

305

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

305

000,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

305

000,00

801

   

Oświata i wychowanie

 

805

450,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

200

000,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

805

450,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

200

000,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

400

000,00

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

200

000,00

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

90 000,00

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

115

450,00

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

315

800,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

92601

 

Obiekty sportowe

 

315

800,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

 

0,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

315

800,00

majątkowe

   

razem:

6

688 012,00

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

5

416 762,00

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

Ogółem:

23 236 915,05

 

w

tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

5

547 449,05

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 

Plan

 

Z tego

 
 

Wydatki

 

z tego:

Wydatki

 

z

tego:

bieżące

 

majątkowe

inwestycje

w

tym:

zakup

wydatki

 

z tego:

dotacje na

 

wydatki na

wypłaty

obsługa

 

i zakupy

 

i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

jednostek

 

zadania

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

 

z tytułu

długu

inwestycyjne

 

programy

 

budżetowych,

bieżące

finansowane

poręczeń

 

na programy

finansowane

wynagro-

   

z

udziałem

i gwarancji

dzenia

i składki

od nich

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

środków,

o

których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z udziałem

środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

naliczane

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

 

15

 

16

 

17

18

010

   

Rolnictwo i

7

306 030,00

21

028,00

21

028,00

3

000,00

18

028,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

7

285 002,00

7

285 002,00

7

285 002,00

0,00

łowiectwo

                 
 

01010

 

Infrastruktura

6

885 672,00

16

000,00

16

000,00

3

000,00

13

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

6

869 672,00

6

869 672,00

6

869 672,00

0,00

wodociągowa i

                 

sanitacyjna wsi

   

4170

Wynagrodzenia

 

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3

000,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

bezosobowe

             
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00

2 000,00

2 000,00

 

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

4270

Zakup usług

 

3 000,00

3 000,00

3 000,00

 

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

remontowych

         
   

4300

Zakup usług

 

8

000,00

8

000,00

8

000,00

 

0,00

8

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

               
   

6058

Wydatki

4

350

101,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

350

101,00

4

350

101,00

4

350

101,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

   

6059

Wydatki

2

519

571,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

519

571,00

2

519

571,00

2

519

571,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

 

01030

 

Izby rolnicze

 

5

028,00

5

028,00

5

028,00

 

0,00

5

028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

5

028,00

5

028,00

5

028,00

 

0,00

5

028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

01041

 

Program rozwoju

 

415

330,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

415

330,00

 

415

330,00

 

415

330,00

0,00

Obszarów Wiejskich

               

2007-2013

   

6058

Wydatki

 

254

284,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

254

284,00

 

254

284,00

 

254

284,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

   

6059

Wydatki

 

161

046,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

161

046,00

 

161

046,00

 

161

046,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

020

   

Leśnictwo

 

1

500,00

1 500,00

1 500,00

 

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

02095

 

Pozostała działalność

 

1

500,00

1 500,00

1 500,00

 

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1

500,00

1 500,00

1 500,00

 

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

150

   

Przetwórstwo

 

22

530,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

22

530,00

 

22

530,00

 

22

530,00

0,00

przemysłowe

               
 

15011

 

Rozwój

 

22

530,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

22

530,00

 

22

530,00

 

22

530,00

0,00

przedsiębiorczości

               
   

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

22

530,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

22

530,00

 

22

530,00

 

22

530,00

0,00

600

   

Transport i łączność

3

044

051,00

324 600,00

324 600,00

4

000,00

320 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

719

451,00

2

719

451,00

 

500

000,00

0,00

 

60013

 

Drogi publiczne

 

164

140,00

1 900,00

1 900,00

 

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

162

240,00

 

162

240,00

 

0,00

0,00

wojewódzkie

         
   

4430

Różne opłaty i składki

 

1

900,00

1 900,00

1 900,00

 

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

162

240,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

162

240,00

 

162

240,00

 

0,00

0,00

 

60014

 

Drogi publiczne

 

69

300,00

39

300,00

39

300,00

 

0,00

39

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

30

000,00

 

30

000,00

 

0,00

0,00

powiatowe

               
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

35

000,00

35

000,00

35

000,00

 

0,00

35

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

4430

Różne opłaty i składki

 

4

300,00

4

300,00

4

300,00

 

0,00

4

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

30

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

30

000,00

 

30

000,00

 

0,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne

2

810

611,00

283

400,00

283

400,00

4

000,00

279

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

527

211,00

2 527

211,00

 

500

000,00

0,00

gminne

               
   

4170

Wynagrodzenia

 

4

000,00

4

000,00

4

000,00

4

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

bezosobowe

               
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7

000,00

7

000,00

7

000,00

 

0,00

7

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

4270

Zakup usług

 

200

000,00

200

000,00

200

000,00

 

0,00

200

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

remontowych

               
   

4300

Zakup usług

 

70

000,00

70

000,00

70

000,00

 

0,00

70

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

               
   

4430

Różne opłaty i składki

 

2

400,00

2

400,00

2

400,00

 

0,00

2

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

6050

Wydatki

1

987

211,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

987

211,00

1 987

211,00

 

0,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

   

6058

Wydatki

 

307

377,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

307

377,00

 

307

377,00

 

307

377,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

   

6059

Wydatki

 

192

623,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

192

623,00

 

192

623,00

 

192

623,00

0,00

inwestycyjne

               

jednostek

budżetowych

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

40

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

40

000,00

 

40

000,00

 

0,00

0,00

700

   

Gospodarka

 

55

000,00

45

000,00

45

000,00

6

000,00

39

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

10

000,00

 

10

000,00

 

0,00

0,00

mieszkaniowa

               
 

70004

 

Różne jednostki

 

10

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00