You are on page 1of 19

UCHWAA Nr XXXV/190/2009

RADY GMINY REPKI


z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Repki na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Gminy w Repkach uchwala, co nastpuje:
1. Ustala si dochody w cznej kwocie 14.431.515z,
z tego:
a) biece w kwocie 11.887.926z,
b) majtkowe w kwocie 2.543.589z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie

19.070.158z

z tego:
a) biece w kwocie 10.274.738z,
b) majtkowe w kwocie 8.795.420z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2.
3. Ustala si dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w kwocie 1.620.338z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1a.
2. Ustala si wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w kwocie 1.620.338z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2a.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z tabel nr 3 do niniejszej
uchway.
4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z tabel nr 4 do niniejszej uchway.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 4.638.643z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) zacignitych kredytw w kwocie 3.457.069z,
b) zacignitych poyczek w kwocie 1.181.574z,
2. Ustala si przychody budetu w kwocie 5.596.321z, z nastpujcych tytuw;
a) zacignitych kredytw w kwocie 4.414.747z,
b) zacignitych poyczek w kwocie 1.181.574z,
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 957.678z, z nastpujcych tytuw;
a) spaty otrzymanych kredytw w kwocie 830.720z,
b) spaty otrzymanych poyczek w kwocie 126.958z,
Przychody budetu i Rozchody budetu przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchway.
4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie
2.000.000z, w tym z tytuu:
-

zaciganych kredytw 2.000.000z,


5. Ustala si limity zobowiza:

a) na zacignicie kredytw, poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2 ust. 1lit. a, b,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 3 lit. a, b,
c) na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE w kwocie 1.181.574z.
3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 20.000z
2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 5.000z, na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania
kryzysowego.
4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
5. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway.
6. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z tabel nr 6 do niniejszej uchway.
7. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabel nr
7 do niniejszej uchway.
8. Upowania si Wjta/Burmistrza do:
1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w tabeli nr 3 i nr 4 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 150.000z.
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
9. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2009 roku i lata nastpne zgodnie z tabel nr 8 do niniejszej uchway.
10.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Micha Protasiewicz

Tabela nr 1
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Dochody budetu gminy na 2010 rok
Dzia Rozdzia
1

Nazwa

010
01095
0750

4
biece

Plan ogem
5

Rolnictwo i owiectwo

4 227,00

Pozostaa dziaalno
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze

4 227,00
4 227,00

700
70005
0470
0750

0920
750
75011
2010
75023

18 253,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

18 253,00
233,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
Pozostae odsetki

18 000,00

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

76 760,00
69 058,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

69 058,00

20,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Pozostae odsetki

7 002,00
2,00

0970

Wpywy z rnych dochodw


Pozostaa dziaalno

7 000,00
700,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

700,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

980,00
980,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

980,00

Obrona cywilna

300,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

300,00

0920
75095
751
75101
2010
754
75414
2010
756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
75601

300,00

2 694 384,00

0350

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych


Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

0310

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci

0320
0330

Podatek rolny
Podatek leny

5 700,00
7 943,00

0340

Podatek od rodkw transportowych

7 944,00

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

0330

Podatek leny

40 000,00

0340
0360

Podatek od rodkw transportowych


Podatek od spadkw i darowizn

60 000,00
4 000,00

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

30 000,00

0690
0910

Wpywy z rnych opat


Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

2 000,00
12 000,00
56 605,00

0410

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z opaty skarbowej

0480

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

44 105,00

0490

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na


podstawie odrbnych ustaw

75615

75616

75618

75621

5 000,00
5 000,00
518 591,00
494 748,00

2 256,00
1 108 000,00
80 000,00
880 000,00

12 000,00
500,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

1 006 188,00

Podatek dochodowy od osb fizycznych


Podatek dochodowy od osb prawnych

1 001 188,00
5 000,00

Rne rozliczenia

7 279 384,00

2920

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego


Subwencje oglne z budetu pastwa

4 310 053,00
4 310 053,00

2920

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin


Subwencje oglne z budetu pastwa

2 949 331,00
2 949 331,00

0010
0020
758
75801
75807
75814
0920
801

Gospodarka mieszkaniowa

Rne rozliczenia finansowe

20 000,00

Pozostae odsetki
Owiata i wychowanie

20 000,00
52 898,00

80101

Szkoy podstawowe

21 859,00

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze

16 846,00

0920

Pozostae odsetki

0970
2320

Wpywy z rnych dochodw


Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

80104
0690
0750

0920
851

190,00

Przedszkola
Wpywy z rnych opat

1 020,00
3 803,00
31 039,00
27 233,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
Pozostae odsetki

3 696,00

110,00

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne

36 760,00
36 760,00
28 730,00

0920

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

85121
0750

852

30,00
8 000,00

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 718 760,00
1 552 000,00

0980
2010

Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

3 000,00
1 548 000,00

2910

Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w


nadmiernej wysokoci

1 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

4 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Orodki pomocy spoecznej

0970

Wpywy z rnych dochodw

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

85212

85213

2010

85214

85219

900

2 000,00

69 000,00
69 000,00
93 060,00
60,00
93 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5 220,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


Pozostae odsetki

5 020,00
20,00

0970

Wpywy z rnych dochodw


Gospodarka odpadami

5 000,00
200,00

0400

Wpywy z opaty produktowej

90001
0920
90002
biece

razem:

200,00
11 887 926,00

majtkowe
600

60016

6208

Transport i czno

2 543 589,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 543 589,00

Drogi publiczne gminne

2 543 589,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje rozwojowe

2 543 589,00

majtkowe
razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 543 589,00
2 543 589,00

Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 431 515,00
2 543 589,00

2 543 589,00

Tabela nr 1a
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami na rok 2010
Dzia
750

Rozdzia

Tre

Po zmianie
69 058,00

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

751

69 058,00
69 058,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

980,00
980,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

754
75414

980,00
300,00

Obrona cywilna

300,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
852

300,00

Pomoc spoeczna
85212

1 550 000,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

85213

1 548 000,00
1 548 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.

2 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Razem

2 000,00
1 620 338,00

Tabela nr 2
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Wydatki budetu gminy na rok 2010
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

z tego:

wynagrodzenia i skadki od
nich naliczane

010
01010

15011

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
15

16

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

122 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2850 Wpaty gmin na rzecz izb


rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

5 603 143,00

75 412,00

75 412,00

0,00

75 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 527 731,00

5 527 731,00

5 482 731,00

0,00

228,00

228,00

228,00

0,00

228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

Transport i czno
60012

obsuga
dugu

140 000,00

6639 Dotacje celowe przekazane


do samorzdu
wojewdztwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego
600

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

150

wydatki
zwizane z
realizacj
ich
statutowych
zada;

Wydatki
majtkowe

wiadczenia
wydatki na
na rzecz osb
programy
fizycznych;
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Rolnictwo i owiectwo

4270 Zakup usug remontowych

01030

dotacje na
zadania
biece

Generalna Dyrekcja Drg


Krajowych i Autostrad

4430 Rne opaty i skadki


60014

Drogi publiczne powiatowe


4430 Rne opaty i skadki

60016

71013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 527 731,00

5 527 731,00

5 482 731,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

4 660 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 660 321,00

4 660 321,00

4 660 321,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

822 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

822 410,00

822 410,00

822 410,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

56 500,00

56 500,00

56 500,00

1 500,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

56 500,00

56 500,00

56 500,00

1 500,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 624 736,00

1 554 502,00

1 488 502,00

1 219 021,00

269 481,00

0,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

70 234,00

70 234,00

70 234,00

0,00

69 058,00

69 058,00

69 058,00

66 696,00

2 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 268,00

52 268,00

52 268,00

52 268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

4 427,00

4 427,00

4 427,00

4 427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

8 612,00

8 612,00

8 612,00

8 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 389,00

1 389,00

1 389,00

1 389,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

2 362,00

2 362,00

2 362,00

0,00

2 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

48 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

4300 Zakup usug pozostaych


4470 Ca

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 351 636,00

1 351 636,00

1 350 636,00

1 120 798,00

229 838,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 310,00

62 310,00

62 310,00

62 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

144 656,00

144 656,00

144 656,00

144 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

23 332,00

23 332,00

23 332,00

23 332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4140 Wpaty na Pastwowy


Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

6500,00

6500,00

6500,00

6500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

54000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

6 588,00

6 588,00

6 588,00

0,00

6 588,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

5 800,00

5 800,00

5 800,00

0,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

4270 Zakup usug remontowych


4280 Zakup usug zdrowotnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

22 050,00

22 050,00

22 050,00

0,00

22 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530 Podatek od towarw i usug


(VAT).

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

500,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

130 542,00

60 308,00

40 308,00

31 027,00

9 281,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

70 234,00

70 234,00

70 234,00

0,00

3030 Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

24 588,00

24 588,00

24 588,00

24 588,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 785,00

1 785,00

1 785,00

1 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

75095

0,00

0,00

73 800,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

75075

0,00

0,00

0,00

3030 Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

75023

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

75022

0,00

0,00

1 384,00

Administracja publiczna
75011

0,00

1 384,00

73 800,00

4300 Zakup usug pozostaych


750

228,00

0,00

1 384,00

4300 Zakup usug pozostaych

71004

0,00

73 800,00

4270 Zakup usug remontowych

710

228,00
1 384,00

1 384,00

4430 Rne opaty i skadki

70005

228,00
1 384,00

5 601 531,00

Drogi publiczne gminne


4210 Zakup materiaw i
wyposaenia

700

228,00
1 384,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

4 007,00

4 007,00

4 007,00

4 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

647,00

647,00

647,00

647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych


4300 Zakup usug pozostaych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjinarnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

751

75101

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 181,00

1 181,00

1 181,00

0,00

1 181,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6629 Dotacje celowe przekazane


dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

59 374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 374,00

59 374,00

59 374,00

0,00

6639 Dotacje celowe przekazane


do samorzdu
wojewdztwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

10 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

980,00

980,00

980,00

765,00

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

980,00

980,00

980,00

765,00

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

99,00

99,00

99,00

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

16,00

16,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

50,00

50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

165,00

165,00

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

1 024 170,00

143 882,00

128 882,00

48 753,00

80 129,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

880 288,00

880 288,00

870 288,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

1 023 870,00

143 582,00

128 582,00

48 453,00

80129,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

880 288,00

880 288,00

870 288,00

0,00

3030 Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

1 653,00

1 653,00

1 653,00

1 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

25150,00

25150,00

25150,00

0,00

25150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

754
75412

4270 Zakup usug remontowych

756

75647

500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 379,00

1 379,00

1 379,00

0,00

1 379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480 Podatek od nieruchomoci

75414

500,00

5000,00

5000,00

5000,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

6068 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

739 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739 744,00

739 744,00

739 744,00

0,00

6069 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

130 544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 544,00

130 544,00

130 544,00

0,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

36 700,00

36 700,00

36 700,00

30 000,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

36 700,00

36 700,00

36 700,00

30 000,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4610 Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskie-

5000,00

go
4740 Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
757
75702

758

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8070 Odsetki i dyskonto od


skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego.

81 308,00

81 308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8079 Odsetki i dyskonto od


skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego.

3 692,00

3 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia
75814

75818

Rne rozliczenia finansowe

4810 Rezerwy
801

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 257 760,00 1 158 902,00

0,00

195 158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2592475,00

2592475,00

0,00

2498049,00

1 927 337,00

570712,00

0,00

94 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 426,00

0,00

94 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 497 271,00

1 497 271,00

1 497 271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 450,00

128 450,00

128 450,00

128 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

255 487,00

255 487,00

255 487,00

255 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

41 129,00

41 129,00

41 129,00

41 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 790,00

220 790,00

220 790,00

0,00

220 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 285,00

54 285,00

54 285,00

0,00

54 285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100620,00

100620,00

100620,00

0,00

100620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych

4410 Podre subowe krajowe

9 400,00

0,00

9 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

6 800,00

6 800,00

6 800,00

0,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

125 067,00

125 067,00

125 067,00

0,00

125 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4 050,00

4 050,00

4 050,00

0,00

4 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

6 900,00

6 900,00

6 900,00

0,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 718,00

61 718,00

58 031,00

55 456,00

2 575,00

0,00

3 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 687,00

3 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

9 400,00

9 400,00

42 926,00

42 926,00

42 926,00

42 926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

3 640,00

3 640,00

3 640,00

3 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

7 650,00

7 650,00

7 650,00

7 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 240,00

1 240,00

1 240,00

1 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

2 575,00

2 575,00

2 575,00

0,00

2 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

515 502,00

515 502,00

497 161,00

399 300,00

97 861,00

0,00

18 341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze

18 341,00

18 341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

315 965,00

315 965,00

315 965,00

315 965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

21 770,00

21 770,00

21 770,00

21 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

52 680,00

52 680,00

52 680,00

52 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

8 485,00

8 485,00

8 485,00

8 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 900,00

51 900,00

51 900,00

0,00

51 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 885,00

16 885,00

16 885,00

0,00

16 885,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

6 800,00

6 800,00

6 800,00

0,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 876,00

15 876,00

15 876,00

0,00

15 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 686 558,00

1 686 558,00

1 609 854,00

1 440 607,00

169 247,00

0,00

76 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 704,00

76 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych
4740 Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
80110

25 000,00
5 416 662,00

1 497 271,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

80104

25 000,00
5 611 820,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

80103

25 000,00
5 611 820,00

Gimnazja
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

1 120 525,00

1 120 525,00

1 120 525,00

1 120 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 512,00

90 512,00

90 512,00

90 512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

196 010,00

196 010,00

196 010,00

196 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

31 560,00

31 560,00

31 560,00

31 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 700,00

57 700,00

57 700,00

0,00

57 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 500,00

14 500,00

14 500,00

0,00

14 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

65 947,00

65 947,00

65 947,00

0,00

65 947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do
szk

307 896,00

307 896,00

307 696,00

45 487,00

262 209,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych

80113

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

34 152,00

34 152,00

34 152,00

34 152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

2 800,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

5 625,00

5 625,00

5 625,00

5 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

910,00

910,00

910,00

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych

80114

218 597,00

218 597,00

218 597,00

0,00

218 597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

6 511,00

6 511,00

6 511,00

0,00

6 511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 001,00

1 001,00

1 001,00

0,00

1 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218037,00

218037,00

216837,00

197689,00

19 148,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zespoy obsugi
ekonomicznoadministracyjnej szk
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

150 909,00

150 909,00

150 909,00

150 909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

11 560,00

11 560,00

11 560,00

11 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

24 730,00

24 730,00

24 730,00

24 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

3 990,00

3 990,00

3 990,00

3 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6500,00

6500,00

6500,00

6500,00

5 527,00

5 527,00

5 527,00

0,00

5 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

120,00

120,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

4 501,00

4 501,00

4 501,00

0,00

4 501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

80146

80148

22 647,00

22 647,00

22 647,00

0,00

22 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

4 647,00

4 647,00

4 647,00

0,00

4 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stowki szkolne

206 987,00

206 987,00

206 387,00

198 384,00

8 003,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

851
85121

156 554,00

156 554,00

156 554,00

156 554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

12 010,00

12 010,00

12 010,00

12 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

25 675,00

25 675,00

25 675,00

25 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4 145,00

4 145,00

4 145,00

4 145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

8 003,00

8 003,00

8 003,00

0,00

8 003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

92 405,00

92 405,00

87 405,00

21 168,00

66 237,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lecznictwo ambulatoryjne

48 300,00

48 300,00

48 300,00

200,00

48 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 877,00

2 877,00

2 877,00

0,00

2 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877,00

877,00

877,00

0,00

877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 228,00

41 228,00

36 228,00

20 968,00

15 260,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

18,00

18,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 850,00

20 850,00

20 850,00

20 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

0,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390 Zakup usug obejmujcych


wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

160,00

160,00

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 044 700,00

2 044 700,00

408 300,00

286 220,00

122 080,00

0,00

1 636 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 548 000,00

1 548 000,00

58 000,00

46 320,00

11 680,00

0,00

1 490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 490 000,00

1 490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

720,00

720,00

720,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

4300 Zakup usug pozostaych

Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
4330 Zakup usug przez jednostki
samorzdu terytorialnego
od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4410 Podre subowe krajowe


4430 Rne opaty i skadki

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 180,00

1 180,00

1 180,00

0,00

1 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.
4130 Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

4 700,00

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 000,00

111 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

109 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 000,00

109 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 000,00

258 000,00

257 600,00

235 200,00

22 400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
3110 wiadczenia spoeczne
4300 Zakup usug pozostaych

85219

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

85215

0,00

0,00

4 000,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

85214

0,00

0,00

16 000,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

85213

0,00

6 000,00

4 000,00

2830 Dotacja celowa z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansw publicznych

85212

20 000,00

0,00

16 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

85202

0,00

6 000,00

4 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

852

20 000,00

6 000,00

16 000,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

85154

20 000,00

6 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

4430 Rne opaty i skadki


85153

20 000,00

Orodki pomocy spoecznej


3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

186 900,00

186 900,00

186 900,00

186 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie


roczne

12 600,00

12 600,00

12 600,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

31 000,00

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4 700,00

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

8 300,00

8 300,00

8 300,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

korpusu suby cywilnej


4740 Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

98 972,00

98 972,00

92 915,00

87 765,00

5 150,00

0,00

6 057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

98 972,00

98 972,00

92 915,00

87 765,00

5 150,00

0,00

6 057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 057,00

6 057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 260,00

67 260,00

67 260,00

67 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 395,00

6 395,00

6 395,00

6 395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

12 150,00

12 150,00

12 150,00

12 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 960,00

1 960,00

1 960,00

1 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

5 150,00

5 150,00

5 150,00

0,00

5 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

2 170 477,00

147 915,00

147 915,00

26 033,00

121 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 022 562,00

2 022 562,00

1 596 722,00

0,00

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

2 021 762,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 021 562,00

2 021 562,00

1 596 722,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

424 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424 840,00

424 840,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

1 181 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 181 574,00

1 181 574,00

1 181 574,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

415 148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 148,00

415 148,00

415 148,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 700,00

114 700,00

114 700,00

4 200,00

110 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji
85295

Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne

854
85401

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

900
90001

4430 Rne opaty i skadki

90003

Oczyszczanie miast i wsi


4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

90015

Owietlenie ulic, placw i


drg
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia

90019

90095

Wpywy i wydatki zwizane


z gromadzeniem rodkw z
opat i kar za korzystanie ze
rodowiska
4430 Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 315,00

29 315,00

29 315,00

21 833,00

7 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

Pozostaa dziaalno

18 559,00

18 559,00

18 559,00

18 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

2 819,00

2 819,00

2 819,00

2 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

455,00

455,00

455,00

455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 182,00

1 182,00

1 182,00

0,00

1 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych


4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
921
92109

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

261 950,00

259 950,00

31 532,00

500,00

31 032,00

228 418,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

128 407,00

127 407,00

31 532,00

500,00

31 032,00

95 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

95 875,00

95 875,00

0,00

0,00

0,00

95 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2480 Dotacja podmiotowa z


budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia

92116

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

14 732,00

14 732,00

14 732,00

0,00

14 732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6220 Dotacje celowe z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansw publicznych

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

133 543,00

132 543,00

0,00

0,00

0,00

132 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

132 543,00

132 543,00

0,00

0,00

0,00

132 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

169 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 000,00

162 000,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe

162 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 000,00

162 000,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

162 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 000,00

162 000,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 070 158,00 10 274 738,00

8 037 705,00

5 979 485,00 2 058 220,00

233 418,00

1 918 615,00

0,00

0,00

85 000,00

8 795 420,00

8 795 420,00

8 030 580,00

0,00

Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
6220 Dotacje celowe z budetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansw publicznych

926
92601

92695

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki

Wydatki razem:

Tabela nr 2a

do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami na rok 2010

Dzia Rozdzia

750

Tre

Po zmianie

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

69 058,00
69 058,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

52 268,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 427,00
8 612,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 389,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

2 362,00
980,00

75011

751
75101
4110

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

980,00
99,00

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

16,00
650,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

165,00
300,00

Obrona cywilna

300,00

754
75414
4170

50,00

Wynagrodzenia bezosobowe
Pomoc spoeczna

300,00
1 550 000,00
1 548 000,00

3110

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

27 000,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 600,00
17 000,00

4120
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

720,00
1 100,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 000,00

4410
4430

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 180,00

4700
4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej


Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 000,00
500,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

2 000,00

852
85212

85213

4130

1 490 000,00

300,00
600,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


Razem:

2 000,00
1 620 338,00

Zacznik nr 1
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym
i nienalecym do sektora finansw publicznych
Dzia Rozdzia
1
2

Jednostki sektora

Tre
4
Nazwa jednostki

Kwota dotacji w z
5
6
podmiotowa

celowa

finansw
publicznych
921
921

92109
92116

2480 Gminny Orodek Kultury w Repkach


2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach

Jednostki nie nalece


do sektora finansw
publicznych
851

85154

95.875
132.543

Nazwa zadania

2830 Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich,


dysfunkcyjnych i zagroonych patologiami zwaszcza alkoholizmem

Ogem

5.000
228.418

5.000

Zacznik nr 2
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Plan dochodw i wydatkw
rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2010 rok
w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

1
I.

Stan
rodkw
ogem
obrotowych
na pocztek
roku

Rachunki dochodw wasnych


jednostek budetowych

Dochody

Wydatki

w tym:
dotacje
z budetu

Stan rodw tym: na kw obroinwestycje towych na


koniec roku

ogem

w tym:
na inwestycje
6

180000

180000

180000

180000

Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2009r.
10

z tego:
Dzia 801 - Owiata i wychowanie
w tym:
Rozdz.80101 - Szkoy podstawowe

14000

0750 - Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu


Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze

12000

0960 - Otrzymane spadki, zapisy i


darowizny w postaci pieninej

2000

14000

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia

9900

4240 - Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

2600

4300 - Zakup usug pozostaych

300

4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

600

4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

600

Rozdz.80148 - Stowki szkolne

166000

0830 - Wpywy z usug

165800

0920 - Pozostae odsetki

166000

200

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia

8250

4220 - Zakup rodkw ywnoci

156950

4300 - Zakup usug pozostaych

800

Ogem

180000

180000

Tabela nr 3
do uchway nr XXXV/190/2009

Rady Gminy Repki


z dnia 15 grudnia 2009r.
Limity wydatkw na zadania inwestycyjne w 2010 roku
oraz na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia

**

Nazwa zadania inwestycyjnego


i okres realizacji
(w latach)

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok budetowy
2010
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodz.
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

1.

010

01010

6050 Budowa sieci wodocigowej w


miejscowoci Czaple Kolonie

2.

010

01010

6050 Dobudowa sieci wodocigowej w


miejscowoci Skrzeszew

50000

010

01010

6050 Rozbudowa sieci wodocigowej


Paprotnia do wsi Moomotki Dwr,
Wierzbice Grne

145000

010

01010

6050 Dobudowa sieci wodocigowej


Jzin - Baki

120000

120000

120000

150

15011

6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu"

13440

10605

10605

400

40095

6050 Pozyskiwanie energii ze rde


odnawialnych

Budowa cigu drogowego


Wyrozby - Szkopy - Baczki Ostrowiec

13

14

50000

Gmina Repki

145000

Gmina Repki

2835

1000000
2495273

60016

6050

5000

5000

60016

6058

2116732

2116732

600

60016

6059

16050

Gmina Repki

Gmina Repki

2000000
2495273

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

18

230000

600

Poprawa spjnoci komunikacyjnej


i bezpieczestwa na drogach na
terenie gminy Repki,

2012r.

230000

600

2011r.

2479223

Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

1000000

Gmina Repki

Gmina Repki

Gmina Repki

5000
10000 1) 2106732

373541

373541

1050

3002458

3002458

458869

10000

1) 372491
2543589

w tym: 1) Przebudowa drogi


gminnej w miejscowoci Jzin 2)
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowoci Smuniew 3)
Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Czaple Andrelewicze Czaple Kolonie 4) Przebudowa
drogi gminnej w miejscowoci
Rogw na odcinku od drogi
powiatowej Bachorza - Rogw do
drogi powiatowej Rogw - Jasie,
5) Przebudowa drogi gminnej do
miejscowoci Karskie,
600

60016

6050

10000

10000

600

60016

6058

2543589

2543589

600

60016

6059

448869

448869

600

60016

6050 Przebudowa drogi gminnej RepkiSkorupki na odcinku od drogi


krajowej nr 62 do bazy GS"SCh"
Repki

65000

65000

Gmina Repki

10

600

60016

6050 Przebudowa drogi gminnej w


miejscowoci Repki ul. Sadowa

50000

50000

Gmina Repki

11

600

60016

6050 Przebudowa drogi gminnej w


miejscowoci Sawice Wie

50000

50000

Gmina Repki

12

600

60016

6050 Przebudowa drogi gminnej w


miejscowoci Repki ul. Straacka

80000

80000

Gmina Repki

13

600

60016

6050 Przebudowa drogi gminnej w


miejscowoci Czaple - Kolonia

14

750

75095

15

750

75095

630000

30000

30000

300000

6629 Rozwj e-usug w powiecie


sokoowskim

89374

59374

59374

30000

6639 Rozwj elektronicznej administracji


w samorzdach wojewdztwa
mazowieckiego wspomagajcej
niwelowania dwudzielnoci
potencjau wojewdztwa

25410

10860

10860

8730

880288

880288

52442

10000

16

17

2543589
448869

Zakup specjalistycznego sprztu


niezbdnego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych
usuwania skutkw zagroe
naturalnych i ratownictwa
ekologicznego w gminie Repki
754

75412

6060

10000

10000

754

75412

6068

739744

739744

754

75412

6069

130544

130544

851

85121

6050 Poprawa jakoci usug poprzez


podniesienie standardw i
zwikszenie dostpu do podstawowej opieki zdrowotnej w

1031212

300000

Gmina Repki
Starostwo
Powiatowe
Sokow Podlaski

5820

827846

Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
Gmina Repki

1) 739744
42442

1) 88102
513212

518000

Gmina Repki

Orodku Zdrowia w Repkach


18

Ochrona i poprawa stanu


rodowiska zlewni rzeki Bug
poprzez budow oczyszczalni
przydomowych na terenie Gminy
Repki

6816737

2021562

689988

424840

900

90001

6050

1446035

424840

900

90001

6058

3970405

1181574

1400297

415148

900

90001

6059

19

900

90002

6050 Kompleksowe oczyszczanie terenu


z odpadw zawierajcych azbest, a
take usuwanie azbestu z
budynkw uytecznoci publicznej
wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadw

305000

20

900

90002

6050 System zbioru, segregacji i


wywozu odpadw komunalnych w
Gminie Repki

265000

21

900

90095

6050 Urzdzenie terenu rekreacyjnego


na skarpie Nadbuaskiej z
remontem wietlicy i przebudow
zejcia nad rzek Bug, budow
boiska we Frankopolu dla potrzeb
turystw i mieszkacw wsi
Wasilew Szlachecki

670000

22

Ksztatowanie i zagospodarowanie
dziaki poprzez urzdzenie terenw
zieleni, oczyszczenie stawu,
utwardzenie terenu i remont
wietlicy wiejskiej we wsi Sawice
Wie

265148

1331574

1706369

3088806

361000

660195

3) 1181574

995572

1793259

1) 150000

349797

635352

305000

5000

545491

1000

1000

544491

1000

105564

Gmina Repki

Gmina Repki

265000

Gmina Repki

665000

Gmina Repki

Gmina Repki

900

90095

6050

106564

1000

900

90095

6058

329193

329193

900

90095

6059

109734

109734

23

900

90095

6050 Remont wietlicy wiejskiej,


urzdzenie boiska i terenu zieleni
we wsi Czaple Andrelewicze

210000

10000

200000

Gmina Repki

24

900

90095

6050 Remont wietlicy wiejskiej dla


potrzeb mieszkacw z urzdzeniem sali do gier z zapleczem
socjalnym i zagospodarowanie
terenu we wsi Zawady

670000

10000

660000

Gmina Repki

25

900

90095

6050 Ksztatowanie centrum wsi


Wyrozby Podawce poprzez
urzdzenie cigw pieszych - od
cmentarza przez centrum
kulturalno - wypoczynkowe przy
wietlicy wiejskiej, centrum
handlowym, kociele i szpitalu

670000

670000

Gmina Repki

26

900

90095

6050 Termomodernizacja i pozyskiwanie


energii solarnej w obiektach
uytecznoci publicznej na terenie
gminy Repki

1000000

500000

Gmina Repki

Urzdzenie cigu pieszego,


budowa parkingw, terenu
rekreacyjnego nad stawem,
pogbienie stawu i remont
stranicy OSP dla potrzeb wietlicy
wiejskiej w Repkach

676100

1000

1000

675100

1000

1000

129116

27

921

92109

6220

130116

921

92109

6228

409487

921

92109

6229

136497

28

Urzdzenie centrum kulturalnowypoczynkowego poprzez


przebudow, wyposaenie i
zagospodarowanie centrum wsi
Skrzeszew

500000

409487
136497

500282

1000

1000

499282

1000

1000

111929

921

92116

6220

112929

921

92116

6228

290514

290514

921

92116

6229

96839

96839

29

926

92601

6050 Podniesienie standardu boiska


sportowego w Skrzeszewie
poprzez pooenie nawierzchni
poliuretanowej

80000

80000

30

926

92601

6050 Budowa rodowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowo rekreacyjnej w miejscowoci Repki

162000

31

926

92695

6050 Stworzenie warunkw do rekreacji


i wypoczynku na terenie Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego budowa cieek rowerowych, I
etap Skrzeszew - Frankopol

2010000

Ogem

25538065

Samorzdowa
instytucja kultury
- Gminny Orodek
Kultury w
Repkach

162000

8795420

Samorzdowa
instytucja kultury
- Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Repkach

Gmina Repki

162000

1613188

Gmina Repki

4638643

2543589

6630019

Objanienia:
1) Kredyt
2) Poyczka z WFOiGW
3) Poyczki z budetu pastwa na wyprzedzajce finansowanie w ramach programu rozwoju obszarw wiejskich
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

2010000

Gmina Repki

10112626

Tabela nr 4
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

2
Wydatki majtkowe razem:

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

4
x

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki (w z)

rodki
z budetu
UE

w 2010r.
Wydatki
razem (9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki razem
(10+11+12)

13740247

4040584

9699663

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae**

10

11

12

8400581

1818942

Program: Regionalny Program


Operacyjny Wojewdztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

Wydatki razem
(14+15+16+17)

13

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowanie z
budetu pastwa
lub dotacje
rozwojowe
14

1035433

783509

6581639

3725163

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae

15

16

17

2846476

10000

Dziaanie 3.1.: Infrastruktura


drogowa
Nazwa projektu: Budowa cigu
drogowego Wyrozby - Szkopy Baczki - Ostrowiec
Razem wydatki, z tego:
2010r.

2495273

378541

2116732

2495273

378541

372491

6050

2116732

2106732

10000

2495273

378541

2116732

2495273

378541

372491

6050

2116732

2106732

10000

6050

5000

5000

5000

5000

6058

2116732

2116732

2106732

10000

6059

373541

373541

3002458

458869

3002458

458869

6050

10000

10000

6058

2543589

6059

448869

448869

dzia 600
rozdz.60016

2116732

5000

2116732
373541

373541

372491

1050

2543589

3002458

458869

458869

2543589

2543589

2543589

3002458

458869

458869

2543589

2543589

10000

10000

10000

2543589

2543589

2543589

2543589

448869

448869

448869

Program: Regionalny Program


Operacyjny Wojewdztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013
Dziaanie 3.1.: Infrastruktura
drogowa
Nazwa projektu: Poprawa
spjnoci komunikacyjnej i
bezpieczestwa na drogach na
terenie gminy Repki
Razem wydatki, z tego:
2010r.

dzia 600
rozdz.60016

Program: Program Rozwoju


Obszarw Wiejskich 2007-2013
Dziaanie 313: Odnowa i rozwj
wsi
Nazwa projektu: Ksztatowanie i
zagospodarowanie dziaki poprzez
urzdzenie terenw zieleni,
oczyszczenie stawu, utwardzenie
terenu i remont wietlicy wiejskiej
we wsi Sawice Wie
Razem wydatki, z tego:
2010r.

2011r.

545491

216298

329193

1000

1000

1000

dzia 900
rozdz.90095

1000

1000

1000

1000

1000

6050

1000

1000

1000

1000

1000

6058

6059

dzia 900
rozdz90095

544491

215298

6050

105564

105564

329193

6058

329193

6059

109734

109734

6816737

2846332

3970405

2021562

839988

574840

265148

1181574

1181574

2021562

839988

1181574

2021562

839988

574840

265148

1181574

1181574

6050

424840

424840

424840

424840

424840

6058

1181574

1181574

1181574

1181574

1181574

415148

415148

150000

265148

880288

140544

88102

52442

739744

329193

Program: Program Rozwoju


Obszarw Wiejskich 2007-2013
Dziaanie 321.: Podstawowe usugi
dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
Nazwa projektu: Ochrona i
poprawa stanu rodowiska zlewni
rzeki Bug poprzez budow
oczyszczalni przydomowych na
terenie Gminy Repki
Razem wydatki, z tego:
2010r.

2011r.

2012r.

dzia 900
rozdz.90001

6059

415148

415148

dzia 900
rozdz.90001

1706369

710797

6050

361000

361000

6058

995572

6059

349797

349797

dzia 900
rozdz.90001

3088806

1295547

6050

660195

660195

6058

1793259

6059

635352

635352

880288

140544

995572

995572

1793259

1793259

Program: Regionalny Program


Operacyjny Wojewdztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013
Dziaanie 4.4 "Ocvhrona przyrody
zagroenia systemy monitoringu
Nazwa projektu: Zakup
specjalistycznego sprztu
niezbednego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych
usuwania skutkw zagroe
naturalnych i ratownictwa
ekologicznego w Gminie Repki
Razem wydatki, z tego:

739744

739744

2010r.

dzia 754
rozdz.75412

880288

140544

6050

10000

10000

6058

739744

6059

130544

739744

739744
130544

880288

140544

10000

10000

88102

52442

739744

739744
130544

739744

10000
739744

130544

88102

739744

42442

* wydatki obejmuj wydatki majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Tabela nr 5
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
w zotych
Lp.

Tre

Klasyfikacja Kwota 2010 rok

1
1.

Dochody

4
14431515

2.

Wydatki

19070158

3.

Wynik budetu

-4638643
5596321

Przychody ogem:
1.
2.

Kredyty
Poyczki

952
952

4414747

3.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

903

1181574

4.
5.

Spaty poyczek udzielonych


Prywatyzacja majtku jst

951
944

6.

Nadwyka budetu z lat ubiegych

957

7.
8.

Papiery wartociowe (obligacje)


Inne rda (wolne rodki)

931
955

1.

Spaty kredytw

992

957678
830720

2.

Spaty poyczek

992

126958

3.

963

4.

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
Udzielone poyczki

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

Rozchody ogem:

991

Tabela nr 6
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii na rok 2010
Dochody
Z tytuu zezwole
na sprzeda
alkoholu

Wydatki

Dzia

Rozdzia

756

75618

0480

plan

Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii

44.105

Dzia

Rozdzia

plan

851

85153

4210

877

4240
4300

1.500
500

razem

2.877

2830

5.000

4110

100

Gminny Program Profilaktyki i


Rozwizywania Problemw
Alkoholowych
851

85154

Ogem

44.105

4120

18

4170
4210

20.850
8.500

4240

300

4300
4390

5.000
300

4740

160

4750
razem

1.000
41.228

Ogem

44.105

Tabela nr 7
do uchway nr XXXV/190/2009
Rady Gminy Repki
z dnia 15 grudnia 2009r.
Plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
(Dzia 900, Rozdzia 90011)
w zotych
Lp.
I. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

Wyszczeglnienie

Plan na 2010r.
3000

II.

Przychody

1006

III.

0690 - wpywy z rnych opat


Wydatki

1006
4006

1.

Wydatki biece

4006

4210 - Zakup materiaw i wyposaenia


4270 - Zakup usug remontowych

2000
2000

4300 - Zakup usug pozostaych

2. Wydatki majtkowe
IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku

0
0

Prognoza cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 i lata nastepne
Poz.

Wyszczeglnienie

Zobowizania wg tytuw dunych:


[1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4}+[1.5]-[2.1][2.2]

1.1 Zacignite zobowizania (bez art.


170 ust. 3 ufp):
[1.1.1]+[1.1.2]+[1.1.3]

Wykonanie Umorzenia Prognoza


2009
2010

Prognoza
2011

2218560

6857203

4918417

2218560

2218560

1.1.1 poyczki

371300

371300

1.1.2 kredyty

1847260

1847260

1.1.3 obligacje
1.2 Planowane w roku budetowym
(bez art. 170 ust. 3 ufp):
[1.2.1]+[1.2.2]+[1.2.3]

4414747

1.2.1 poyczki
1.2.2 kredyty

4414747

1.2.3 obligacje
1.3 Zacignite zobowizania (art. 170
ust. 3 ufp): [1.3.1]+[1.3.2]+[1.3.3]

1.3.1 poyczki
1.3.2 kredyty
1.3.3 obligacje
1.4 Planowane w roku budetowym
(art. 170 ust. 3 ufp):
[1.4.1]+[1.4.2]+[1.4.3]
1.4.1 poyczek

1181574

1181574

1.4.2 kredyty

1.4.3 obligacje

1.5 Prognozowany stan zobowiaza

Prognoza
2012
4034747

Prognoza
2013
3085747

Prognoza
2014
2136747

Prognoza
2015
1147747

Prognoza
2016
0

wymagalnych na 31.12
2

Spata dugu [2.1]+[2.2]+[2.3]+[2.4]

1042678

2182478

1087470

1111000

1067600

1063000

1180247

957678

757212

883670

949000

949000

989000

1147747

2.1.1 kredytw

830720

666540

750000

939000

939000

989000

1147747

2.1.2 poyczek

126958

90672

133670

10000

10000

203800

162000

118600

74000

32500

2.1 Spata rat kapitaowych (bez art.


169 ust. 3 ufp):
[2.1.1]+[2.1.2]+[2.1.3]+[2.1.4]

2.1.3 wykup papierw wartociowych


2.1.4 udzielonych porcze
2.2 Spata rat kapitaowych (art. 169
ust. 3 ufp):
[2.2.1]+[2.2.2]+[2.2.3]+[2.2.4]

1181574

2.2.1 kredytw
2.2.2 poyczek

1181574

2.2.3 wykup papierw wartociowych


2.2.4 udzielonych porcze
2.3 Spata odsetek i dyskonta (bez art.
169 ust. 3 ufp)

81308

240000

2.4 Spata odsetek i dyskonta (art. 169


ust. 3 ufp)

3692

3692

14431515

14864460

15151800

15341312

15698551

16012522 16332750

4.1 dugu (art. 170 ust. 1);

47,52%

33,09%

26,63%

20,11%

13,61%

7,17%

0,00%

4.2 dugu po uwzgldnieniu wycze


(art. 170 ust. 3);

39,33%

33,09%

26,63%

20,11%

13,61%

7,17%

0,00%

4.3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1);


(2.1+2.2+2.3+2.4):3

7,23%

14,68%

7,18%

7,24%

6,80%

6,64%

7,23%

4.4 spaty zaduenia po uwzgldnieniu


wycze (art. 169 ust. 3);
(2.1+2.3):3

7,20%

6,71%

7,18%

7,24%

6,80%

6,64%

7,23%

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw (w %):

Przewodniczcy Rady Gminy:


Micha Protasiewicz