You are on page 1of 2

POROZUMIENIE

z dnia 1 grudnia 2009 r.

zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: 1. Panią Martę Sosnowską - zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce, przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły - Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Wiśniew reprezentowaną przez: 2. Pana Krzysztofa Kryszczuka - Wójta Gminy Wiśniew, przy kontrasygnacie Pani Barbary Rybaczewskiej - Skarbnika Gminy Wiśniew w sprawie współfinansowa- nia, przez Gminę Wiśniew, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18.

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą- dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o docho- dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 2 ust. 3 rozporządze- nia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992r. (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), uchwała nr XLVIII/703/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Wiśniew dotyczącego współfinansowania międzyszkol- nej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach oraz uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wiśniew a Miastem Siedlce dotyczącego współfinansowania międzyszkol- nej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach.

§ 1. Miasto Siedlce, zapewni jednemu dziecku z terenu Gminy Wiśniew, poczynając od roku szkolnego

2009/2010, naukę religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape" w Siedlcach w grupie mię- dzyszkolnej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18.

§ 2.1. Gmina Wiśniew przekaże Miastu Siedlce środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wyna- grodzenia nauczyciela religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodze-

nia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów Gminy Wiśniew do ogólnej liczby uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

§ 3.1. O wysokości kosztów stanowiących udział Gminy Wiśniew w realizacji zadania na kolejny rok

szkolny Miasto Siedlce zobowiązane jest poinformować Gminę Wiśniew najpóźniej do 15 września kolejne- go roku szkolnego.

2. Płatność za zrealizowane zajęcia w okresie styczeń - grudzień danego roku następować będzie na

podstawie wystawionej noty księgowej przez Miasto Siedlce w terminie do 15 grudnia danego roku budże-

towego.

3. Gmina Wiśniew zastrzega sobie prawo do uzyskania od Miasta Siedlce wszelkich informacji i spra-

wozdań z zakresu realizacji zadania.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością dwumiesięcznego wypowiedzenia na koniec danego roku szkolnego.

§

5.1. Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia wymagają formy aneksu.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla

każdej ze stron.

4. Miasto Siedlce przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Prezydenta Miasta:

Marta Sosnowska Zastępca Prezydenta Skarbnik Miasta:

Kazimierz Paryła Wójt; Krzysztof Kryszczuk Skarbnik Gminy:

Barbara Rybaczewska