You are on page 1of 1

POROZUMIENIE Nr 98/T/2009 zawarte w dniu 14 grudnia 2009 r. pomidzy: Skarbem Pastwa - Komend Wojewdzk Policji z s. w Radomiu, ul.

11 go Listopada 37/59, 26 - 600 Radom reprezentowan przez: 1. Zastpc Mazowieckiego Komendanta Wojewdzkiego Policji - mgr Elbiet Gajewsk przy kontrasygnacie p. o. Gwnego Ksigowego Naczelnika Wydziau Finansw KWP z s. w Radomiu - kom. mgr Anny Cichockiej zwan dalej Komend a: Gmin Miasta Radomia, ul. J. Kiliskiego 30, 26 - 600 Radom reprezentowan przez: Prezydenta Miasta p. Andrzeja Kosztowniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Krystyny Dadej zwan dalej Gmin. Dziaajc na podstawie art. 7 ust. l pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 13 ust. 3, ust. 4e pkt 2 oraz ust. 4f pkt 1l ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z pn. zm.) w celu poprawy bezpieczestwa mieszkacw, Strony ustalajce nastpuje: 1.1. Przedmiotem Porozumienia jest przekazanie przez Gmin rodkw finansowych niezbdnych do utrzymania w gotowoci sprztu transportowego dla potrzeb SPPP w Radomiu. 2. Gmina przeznacza na ten cel rodki finansowe w wysokoci 4.000z (sownie: cztery tysice zotych 00/100). 2. Gmina przekae rodki finansowe, o ktrych mowa w 1 ust. 2 na rachunek bankowy funduszu celowego Wojewdzkiego Funduszu Wsparcia Policji w NBP O/Warszawa 2110 1010 1000 2219 1898 1000 00 na podstawie noty ksigowej wystawionej przez Komendanta, w terminie siedmiu dni od daty jej dorczenia. rdem finansowania s rodki okrelone w budecie Gminy: Dzia 754 rozdz. 75404 3000. 3. Wydatkowanie przekazanych rodkw nastpi w trybie przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pn. zm.). 4. 1. Komenda zobowizuje si do rozliczenia z przekazanych rodkw, o ktrych mowa w 1 ust. 2 nie pniej ni do 31 grudnia 2009r. poprzez dorczenie kserokopii dokumentu potwierdzajcego wydatkowanie rodkw przekazanych przez Gmin zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Niewykorzystane rodki podlegaj zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2009r. na rachunek bankowy Gminy: PEKAO S.A. IIO/Radom 5312403259 1111 2989 2389. 5. W przypadku wydatkowania rodkw niezgodnie z ich przeznaczeniem rodki te podlegaj zwrotowi w terminie 21 dni od daty stwierdzenia nieprawidowoci. 6. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego na podstawie art. 13. Pkt 6 b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogoszeniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449). 7. Wszelkie zmiany treci niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewanoci. 8. Niniejsze porozumienie sporzdzono w czterech jednobrzmicych egzemplarzach po dwa dla kadej ze stron. Zastpca Mazowieckiego Komendanta Wojewdzkiego Policji: mgr Elbieta Gajewska p.o. Gwny Ksigowy Naczelnik Wydziau Finansw KWP z siedzib w Radomiu: kom. mgr Anna Cichocka Prezydent Miasta: Andrzej Kosztowniak Skarbnik Miasta Gwny Ksigowy: mgr Krystyna Dadej