You are on page 1of 23

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

GMINY NADARZYN

Nr XLII/374/2009

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawć o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co nastćpuje;

§ 1.1. Ustala sić dochody w łącznej kwocie 85.063.018,61,

z tego:

a) bieżące w kwocie 63.818.585,37,

b) majątkowe w kwocie 21.244.433,24,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala sić wydatki w łącznej kwocie 86.518.065,56zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 44.798.382,95,

b) majątkowe w kwocie 41.719.682,61,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala sić limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwały.

4. Ustala sić wydatki na programy i projekty realizowane ze ċrodków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójnoċci, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala sić deficyt w wysokoċci 1.455.046,95zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągnićtych kredytów w kwocie 1.222.113,67zł,

b) zaciągnićtych pożyczek w kwocie 232.933,28,

2. Ustala sić przychody budżetu w kwocie 9.222.113,67zł, z nastćpujących tytułów;

a) zaciągnićtych kredytów w kwocie 1.222.113,67,

b) zaciągnićtych pożyczek w kwocie 8.000.000,00,

3. Ustala sić rozchody budżetu w kwocie 7.767.066,72zł, z nastćpujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.807.066,72zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.960.000,00,

4. Ustala sić limity zobowiązaĉ do zaciągnićcia na sfinansowanie przejċciowego deficytu w kwocie

5.000.000,00, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 5.000.000,00zł,

5. Ustala sić limity zobowiązaĉ:

a) na zaciągnićcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie okreċlo- nej w § 2 ust. 1 lit. a, b,

b) na spłatć kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie okreċlonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3. Ustala sić rezerwć ogólną w wysokoċci 700.000,00zł.

§ 4.1. Ustala sić dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oċwiaty oraz instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.

Ustala sić dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sekto-

ra finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala sić plan przychodów i kosztów oraz dotacjć celową dla zakładu budżetowego w zakresie okreċlonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala sić dochody z tytułu wydania zezwoleĉ na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na

realizacjć zadaĉ okreċlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala sić Plan Gminnego Funduszu Ochrony Ċrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączni- kiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Okreċla sić dochody związane z realizacją zadaĉ z zakresu administracji rządowej, zgodnie z za- łącznikiem nr 8.

2. Okreċla sić wydatki związane z realizacją zadaĉ z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączni-

kiem nr 9.

§ 9. Dołącza sić do uchwały prognozć łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata nastćpne.

§ 10. Upoważnia sić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystćpującego w ciągu roku przejċciowego deficytu budże- tu do wysokoċci okreċlonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązaĉ:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze ċrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych ċrodków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoċci okreċlonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbćdna dla zapewnienia ciągłoċci działania gminy i gdy ter- min zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 8.000.000,00zł.

3. Lokowania wolnych ċrodków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługć budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnieĉ kierownikom jednostek do;

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązaĉ z tytułu umów, których realizacja w roku nastćpnym jest niezbćdna dla za- pewnienia ciągłoċci działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty

100.000,00.

§ 11.1. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn:

Plan dochodów

Piotr Kozłowski

Tabela nr 1

w złotych

Dział

Rozdział

§

 

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

 

4

5

 

bieżące

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

2 665 609,37

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

18 541,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

801,00

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej

 

17

740,00

 

01095

 

Pozostała działalnoċć

2

647

068,37

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

240,00

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej

2

646

828,37

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

327

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoċciami

 

325

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoċci

 

100

000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

50

000,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

150

000,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

25

000,00

 

70095

 

Pozostała działalnoċć

 

2

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

2

000,00

750

   

Administracja publiczna

 

165

295,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75011

 

Urzćdy wojewódzkie

 

88

995,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć zadaĉ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

87

995,00

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

1

000,00

 

75023

 

Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

76

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

75

000,00

   

0830

Wpływy z usług

 

100,00

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej

 

1

200,00

751

   

Urzćdy naczelnych organów władzy paĉstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

 

1

900,00

sądownictwa

 
     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75101

 

Urzćdy naczelnych organów władzy paĉstwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

900,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć zadaĉ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1

900,00

754

   

Bezpieczeĉstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75414

 

Obrona cywilna

 

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć zadaĉ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

300,00

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada- jących osobowoċci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

50 353 821,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

70

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0350

Podatek od działalnoċci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

70

000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leċnego, podatku od czynnoċci cywilnopraw- nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza- cyjnych

25

571

800,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0310

Podatek od nieruchomoċci

15

840

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

2

800,00

   

0330

Podatek leċny

 

25

000,00

   

0340

Podatek od ċrodków transportowych

9

600

000,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

104

000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leċnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoċci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5

927

450,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0310

Podatek od nieruchomoċci

3

000

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

60

000,00

   

0330

Podatek leċny

 

13

450,00

   

0340

Podatek od ċrodków transportowych

 

310

000,00

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

580

000,00

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

14

000,00

   

0500

Podatek od czynnoċci cywilnoprawnych

1

900

000,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

50

000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

813

250,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

90

000,00

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

210

000,00

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryto- rialnego na podstawie odrćbnych ustaw

 

500

000,00

   

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

 

3

250,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

10

000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paĉstwa

17

963

821,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

14

763

821,00

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

3

200

000,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoċci budżetowych

 

7

500,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

7

500,00

758

   

Różne rozliczenia

7

721

490,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75801

 

Czćċć oċwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7

711

490,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu paĉstwa

7

711

490,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

10

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

10

000,00

801

   

Oċwiata i wychowanie

 

474

930,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

1

600,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

1

600,00

 

80104

 

Przedszkola

472

730,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0830

Wpływy z usług

471

830,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

900,00

 

80110

   

Gimnazja

 

600,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

600,00

852

   

Pomoc społeczna

2 013 700,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85212

 

Ċwiadczenia rodzinne, ċwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 786 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć zadaĉ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 786 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ċwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ċwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajćciach w centrum integracji społecznej.

11

400,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć zadaĉ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4

000,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć własnych zadaĉ bieżą- cych gmin (związków gmin)

7

400,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

122

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć własnych zadaĉ bieżą- cych gmin (związków gmin)

122

000,00

 

85219

 

Oċrodki pomocy społecznej

77

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

300,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć własnych zadaĉ bieżą- cych gmin (związków gmin)

77

000,00

 

85228

 

Usługi opiekuĉcze i specjalistyczne usługi opiekuĉcze

17

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć zadaĉ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17

000,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

60,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

60,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

60,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona ċrodowiska

 

350,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ċrodków z opłat produktowych

 

350,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0400

Wpływy z opłaty produktowej

 

350,00

926

   

Kultura fizyczna i sport

94

130,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

94

130,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0830

Wpływy z usług

 

94

000,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

130,00

 

bieżące

 

razem:

63

818

585,37

 

w

tym z tytułu dotacji

 

0,00

i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ finansowanych z udzia- łem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

majątkowe

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

16

660

582,43

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoċciami

16

080

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoċci

 

80

000,00

   

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

16

000

000,00

 

70095

 

Pozostała działalnoċć

 

580

582,43

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

580

582,43

801

   

Oċwiata i wychowanie

 

583

850,81

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80195

 

Pozostała działalnoċć

 

583

850,81

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

 

0,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paĉstwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

583

850,81

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona ċrodowiska

4

000 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

4

000 000,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

90001

 

Gospodarka ċciekowa i ochrona wód

4

000 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

4

000 000,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6208

Dotacje rozwojowe

3

400 000,00

   

6209

Dotacje rozwojowe

 

600

000,00

 

majątkowe

 

razem:

21

244

433,24

 

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

4

000 000,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

Ogółem:

85

063

018,61

 

w

tym z tytułu dotacji i ċrodków na finansowanie wydatków na realizacjć zadaĉ

4

000 000,00

finansowanych z udziałem ċrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Tabela nr 2

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

 

Z tego

 

Wydatki

 

z tego:

Wydatki

 

z

tego:

 

bieżące

 

majątkowe

inwestycje

 

w

tym:

zakup

wydatki

z tego:

 

dotacje na

 

wydatki na

wypłaty

obsługa

 

i zakupy

 

i objćcie akcji

jednostek

   

zadania

ċwiadczenia na rzecz osób fizycznych;

 

z tytułu

długu

inwestycyjne

 

i udziałów oraz

 

programy

 

wniesienie

wkładów do

budżetowych,

bieżące

finansowane

porćczeĉ

 

na programy

finansowane

wynagrodze-

   

z

udziałem

i gwarancji

nia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadaĉ;

ċrodków,

o

których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

udziałem

z

ċrodków,

których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

o

spółek prawa

handlowego.

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

 

15

 

16

 

17

18

010

   

Rolnictwo i

1 539 387,00

117 500,00

117 500,00

10 000,00

107 500,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1 421 887,00

1 421 887,00

 

0,00

0,00

łowiectwo

   
 

01010

 

Infrastruktura

1 426 887,00

5

000,00

5

000,00

0,00

5

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1 421 887,00

1 421 887,00

 

0,00

0,00

wodociągowa i

         

sanitacyjna wsi

   

4300

Zakup usług

 

5

000,00

5

000,00

5

000,00

0,00

5

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

               
   

6050

Wydatki

1

421 887,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1

421 887,00

1

421 887,00

 

0,00

0,00

inwestycyjne

             

jednostek

budżetowych

 

01030

 

Izby rolnicze

 

1

156,00

1

156,00

1

156,00

0,00

1

156,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoċci 2%

 

1

156,00

 

1

156,00

 

1

156,00

 

0,00

 

1

156,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

uzyskanych

                 

wpływów z

podatku rolnego

 

01095

 

Pozostała

 

111

344,00

 

111

344,00

 

111

344,00

10

000,00

 

101

344,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

działalnoċć

                 
   

4170

Wynagrodzenia

 

10

000,00

 

10

000,00

 

10

000,00

10

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

bezosobowe

                 
   

4210

Zakup materiałów

 

7

400,00

 

7

400,00

 

7

400,00

 

0,00

 

7

400,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

i

wyposażenia

                 
   

4260

Zakup energii

 

1

044,00

 

1

044,00

 

1

044,00

 

0,00

 

1

044,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

   

4300

Zakup usług

 

74

700,00

 

74

700,00

 

74

700,00

 

0,00

 

74

700,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

pozostałych

                 
   

4410

Podróże służbowe

 

200,00

 

200,00

 

200,00

 

0,00

 

200,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

krajowe

                 
   

4430

Różne opłaty i

 

18

000,00

 

18

000,00

 

18

000,00

 

0,00

 

18

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

składki

                 

600

   

Transport i

8

767 947,00

2

291 982,00

1

438 350,00

 

0,00

1

438 350,00

853

632,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

6

475

965,00

6

475

965,00

0,00

0,00

łącznoċć

                 
 

60004

 

Lokalny transport

 

853

632,00

 

853

632,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

853

632,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

zbiorowy

                 
   

2310

Dotacje celowe

 

853

632,00

 

853

632,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

853

632,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

przekazane

                 

gminie na zadania

bieżące

realizowane na

podstawie

porozumieĉ

(umów) mićdzy

jednostkami

samorządu

terytorialnego

 

60016

 

Drogi publiczne

7

914 315,00

1

438 350,00

1

438 350,00

 

0,00

1

438 350,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

6

475

965,00

6

475

965,00

0,00

0,00

gminne

                 
   

4210

Zakup materiałów

 

50

000,00

 

50

000,00

 

50

000,00

 

0,00

 

50

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

i

wyposażenia

                 
   

4270

Zakup usług

 

875

000,00

 

875

000,00

 

875

000,00

 

0,00

 

875

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

remontowych

                 
   

4300

Zakup usług

 

500

000,00

 

500

000,00

 

500

000,00

 

0,00

 

500

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

pozostałych

                 
   

4430

Różne opłaty i

 

8

350,00

 

8

350,00

 

8

350,00

 

0,00

 

8

350,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

składki

                 
   

4590

Kary i

 

5

000,00

 

5

000,00

 

5

000,00

 

0,00

 

5

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

odszkodowania

                 

wypłacane na

rzecz osób

fizycznych

   

6050

Wydatki

6

475 965,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

6

475

965,00

6

475

965,00

0,00

0,00

inwestycyjne

                 

jednostek

budżetowych

700

   

Gospodarka

2

482 575,00

 

212

300,00

 

212

300,00

 

0,00

 

212

300,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2

270

275,00

2

270

275,00

0,00

0,00

mieszkaniowa

                 
 

70005

 

Gospodarka

 

507

300,00

 

172

300,00

 

172

300,00

 

0,00

 

172

300,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

335

000,00

 

335

000,00

0,00

0,00

gruntami i

                 

nieruchomoċcia-

mi

   

4300

Zakup usług

 

54

300,00

 

54

300,00

 

54

300,00

 

0,00

 

54

300,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

pozostałych

                 
   

4430

Różne opłaty i

 

118

000,00

 

118

000,00

 

118

000,00

 

0,00

 

118

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

składki

                 
   

6060

Wydatki na

 

335

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

335

000,00

 

335

000,00

0,00

0,00

zakupy

                 

inwestycyjne

jednostek

budżetowych

 

70095

 

Pozostała

1

975 275,00

 

40

000,00

 

40

000,00

 

0,00

 

40

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1 935

275,00

1 935

275,00

0,00

0,00

działalnoċć

                 
   

4300

Zakup usług

 

40

000,00

 

40

000,00

 

40

000,00

 

0,00

 

40

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

pozostałych

                 
   

6050

Wydatki

1

935 275,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

1 935

275,00

1 935

275,00

0,00

0,00

inwestycyjne

                 

jednostek

budżetowych

710

   

Działalnoċć

 

140

000,00

 

140

000,00

 

140

000,00

 

0,00

 

140

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

usługowa

                 
 

71004

 

Plany

 

140

000,00

 

140

000,00

 

140

000,00

 

0,00

 

140

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

zagospodarowa-

                 

nia przestrzenne-

go

   

4300

Zakup usług

 

140

000,00

 

140

000,00

 

140

000,00

 

0,00

 

140

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

pozostałych

                 

750