You are on page 1of 138

UCHWAA Nr 2953/201/08 ZARZDU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budetu i w budecie wojewdztwa mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.1)), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z pzn. zm. 2)) oraz 20 pkt 2 i 3 uchway 230/07 Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budetu wojewdztwa mazowieckiego na 2008 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 35, poz. 1279) - uchwala sie, co nastpuje: 1.1. Wprowadza sie zmiany w dochodach budetu Wojewdztwa Mazowieckiego ustalajc dochody na kwot 3.409.050.793z, zgodnie z zacznikami nr 1 i nr 1a do uchway. 2. Oglna kwota dochodw, o ktrej mowa w ust. 1, obejmuje miedzy innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej, wykonywane przez samorzd wojewdztwa w kwocie 111.027.846z; 2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych samorzdu wojewdztwa w kwocie 53.978.629z; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie 3.262.166z; 4) dotacje celowe na podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 6.406.224z. 2. Wprowadza sie zmiany w wydatkach budetu Wojewdztwa Mazowieckiego ustalajc wydatki na kwot 4.118.434.627z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 3.1. Uchwaa podlega ogoszeniu poprzez wywieszenie w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Wykonanie uchway powierza sie Skarbnikowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z moc obowizujc od dnia podjcia.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112.

z up. Marszaka Wojewdztwa Stefan Kotlewski Wicemarszaek

Zacznik nr 1 do uchway nr 2953/201/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2008r.

Zmiany w planie dochodw Wojewdztwa Mazowieckiego na 2008 rok

Dzia Rozdzia 010 01005 01005

Nazwa Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 28 947 383 225 000 225 000 225 000

Zmniejszenia 0 0 0

Zwikszenia 0 0 0

Plan po zmianach 28 947 383 225 000 225 000 225 000

Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw

01006 01006

297 815 297 815 226 000

0 0

0 0

297 815 297 815 226 000

2 000 39 011 150 30 654 27 969 743 2 071 2 235 761 13 266 000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 39 011 150 30 654 27 969 743 2 071 2 235 761 13 266 000

01008

Melioracje wodne 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6269 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6510 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6518 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z

14 368

14 368

666 030

666 030

2 213 100

2 213 100

348 349

348 349

4 117 108

4 117 108

400 000

400 000

3 500 000

3 500 000

708 810

708 810

01008

zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6519 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

498 146

498 146

6 355 912 2 071 2 235 761 972

6 355 912 2 071 2 235 761 972

4 117 108

4 117 108

01008

Urzd Marszakowski 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

13 396 13 396

13 396 13 396

01008

Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy 6269 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6510 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6518 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6519 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw

21 600 435 13 266 000

21 600 435 13 266 000

666 030

666 030

2 213 100

2 213 100

348 349

348 349

400 000

400 000

3 500 000

3 500 000

708 810

708 810

498 146

498 146

01010 01010

140 296 140 296

0 0

0 0

140 296 140 296

140 296 230 028 0 0

140 296 230 028

01036

wiejskich 01036 Urzd Marszakowski - organ 2218 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2219 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Gospodarstwa pomocnicze Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 2380 wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci 0970 wpywy z rnych dochodw 2228 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6539 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy 15011 Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 15011 Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF WN) 0970 wpywy z rnych dochodw 15011 Urzd Marszakowski - organ 2228 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 230 028 172 271 0 0 230 028 172 271

57 757

57 757

01095 01095

41 973 41 973 41 973

0 0

0 0

41 973 41 973 41 973

01097 01097

42 528 42 528 42 528 52 008 224 52 008 224 11 000 000 755 550

0 0

0 0

42 528 42 528 42 528

150 15011

0 0 0 0

0 0 0 0

52 008 224 52 008 224 11 000 000 755 550

1 501 259

1 501 259

3 521 108

3 521 108

75 000

75 000

27 094 587

27 094 587

8 060 720

8 060 720

30 690 695 3 521 108

30 690 695 3 521 108

75 000

75 000

27 094 587

27 094 587

11 000 000 11 000 000 10 317 529 755 550

11 000 000 11 000 000

10 317 529 755 550

samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 6539 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy 600 60003 60003 Transport i czno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0970 wpywy z rnych dochodw 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 60003 Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Drogi publiczne wojewdzkie 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6523 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 60013 Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich Warszawa 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 1 501 259 1 501 259

8 060 720

8 060 720

123 238 199 68 776 000 26 000 25 000 1 000

0 0 0

0 0 0

123 238 199 68 776 000 26 000 25 000 1 000

68 750 000 68 750 000

68 750 000 68 750 000

60013

44 441 799 100 000 110 000

0 0 0

0 0 0

44 441 799 100 000 110 000

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

0 0 0 0

0 0 0

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

3 326 946

3 326 946

1 010 000

1 010 000

40 104 853 100 000 110 000

40 104 853 100 000 110 000

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

60013

Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6523 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

4 336 946 3 326 946

4 336 946 3 326 946

1 010 000

1 010 000

60014 60014

Drogi publiczne powiatowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Drogi publiczne powiatowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF.WN) 0970 wpywy z rnych dochodw Turystyka

1 220 1 220

0 0

0 0

1 220 1 220

1 220 19 180 19 180 0 0 0 0

1 220 19 180 19 180

60016 60016

19 180 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10 579 986 10 579 986 10 557 718 2 825 435 8 504 0 0 0 0

19 180 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10 579 986 10 579 986 10 557 718 2 825 435 8 504

60095 60095

630 63003 63003

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 wpywy z rnych dochodw Gospodarka mieszkaniowa

700 70005 70005

0 0 0

Gospodarka gruntami i nieruchomociami Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomociami 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

7 572 993 150 786 22 268 22 268

7 572 993 150 786 22 268 22 268

70005

0920 pozostae odsetki Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

710 71003

Dziaalno usugowa Biura planowania przestrzennego 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

15 993 994 79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15 993 994 79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

71003

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Warszawa 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada

79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

71005 71005

biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

4 400 4 400 4 400

0 0

0 0

4 400 4 400 4 400

71013

15 009 187 300 000

0 0

0 0

15 009 187 300 000

622 227

622 227

3 541 611

3 541 611

50 000

50 000

10 435 349

10 435 349

20 000

20 000

40 000

40 000

71013

Geodeta Wojewdztwa Mazowieckiego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy

10 485 349 50 000

10 485 349 50 000

10 435 349

10 435 349

71013

4 523 838 300 000

4 523 838 300 000

622 227

622 227

3 541 611

3 541 611

20 000

20 000

jednostkami samorzdu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 71014 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 71095 Pozostaa dziaalno 0970 wpywy z rnych dochodw 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Gospodarstwa pomocnicze Geodeta Wojewdztwa Mazowieckiego 2380 wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Nauka Pozostaa dziaalno 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 73095 Urzd Marszakowski - organ 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 40 000 40 000

70 000 70 000 70 000

0 0

0 0

70 000 70 000 70 000

819 408 707 857 111 551

0 0 0

0 0 0

819 408 707 857 111 551

71095

111 551

111 551

111 551

111 551

71095

707 857

707 857

71097 71097

707 857 11 392 11 392 11 392 7 433 513 7 433 513 1 308 865

0 0

0 0

707 857 11 392 11 392 11 392

730 73095

0 0 0

0 0 0

7 433 513 7 433 513 1 308 865

5 524 648

5 524 648

600 000

600 000

73095

6 124 648 5 524 648

6 124 648 5 524 648

600 000

600 000

1 308 865 1 308 865

1 308 865 1 308 865

20 604 967 2 686 052 1 602 227

0 0 0

0 0 0

20 604 967 2 686 052 1 602 227

2220 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzd Marszakowski Departament rodowiska 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75011 Urzd MarszakowskiDepartament Nieruchomocii Infrastruktury 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75011 Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75011 Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2220 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 75018 Urzdy marszakowskie 0690 wpywy z rnych opat 0920 pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6208 Dotacje rozwojowe 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 75018 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 75018 Urzd Marszakowski Departament Organizacji i Nadzoru 0920 pozostae odsetki 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw woje-

1 080 000

1 080 000

3 825

3 825

75011

1 800 1 800

1 800 1 800

1 400 1 400

1 400 1 400

625 625

625 625

2 682 227 1 602 227

2 682 227 1 602 227

1 080 000

1 080 000

6 145 190 300 000 1 465 678 3 393 200 225 000 32 396

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 145 190 300 000 1 465 678 3 393 200 225 000 32 396

560 624

560 624

168 292 0

0 0

0 0

168 292 0

3 786 492 3 393 200 225 000 168 292 2 058 698 1 465 678 32 396

3 786 492 3 393 200 225 000 168 292

2 058 698 1 465 678 32 396

wdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75018 Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0690 wpywy z rnych opat Pozostaa dziaalno 0920 pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6208 Dotacje rozwojowe 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Organizacji i Nadzoru 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75095 Urzd Marszakowski Kancelaria Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75095 Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 0920 Pozostae odsetki 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 75095 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 6208 Dotacje rozwojowe 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej Warszawa 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay wojewdztw w podatkach stanowi560 624 560 624

300 000 300 000 11 773 725 17 100 10 687 784 34 554

300 000 300 000

75095

0 0 0 0

0 0 0 0

11 773 725 17 100 10 687 784 34 554

38 956

38 956

477 831

477 831

255 000 262 500

0 0

0 0

255 000 262 500

477 831 477 831

477 831 477 831

38 956

38 956

38 956

38 956

279 600 17 100 262 500

279 600 17 100 262 500

10 977 338 10 687 784 34 554

10 977 338 10 687 784 34 554

255 000 1 986 442 029 0 0

255 000 1 986 442 029

4 192 029

4 192 029

75618

4 192 029 4 192 029 1 982 250 000

4 192 029 4 192 029

75623

1 982 250 000

cych dochd budetu pastwa 75623 Urzd Marszakowski - organ 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 75801 75814 75814 75833 75833 75861 75861 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Urzd Marszakowski - organ 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Urzd Marszakowski - organ 0920 pozostae odsetki Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw Urzd Marszakowski - organ 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe 75862 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe 801 80101 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Szkoy podstawowe specjalne 0920 pozostae odsetki w tym: 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Oglnoksztaccych w Otwocku 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Oglnoksztaccych w Jzefowie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Specjalnych w Zagrzu 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Garwolinie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk w Centrum Rehabilitacji KonstancinJeziorna 0920 pozostae odsetki 80103 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 966 355 560 84 385 690 84 385 690 84 385 690 8 571 869 8 571 869 8 571 869 96 263 487 96 263 487 96 263 487 471 491 000 471 491 000 120 189 176 2 750 400 337 549 824 11 001 600 305 643 514 305 643 514 243 289 038 32 249 044 26 522 205 3 583 227 3 070 838 164 841 164 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 966 355 560 84 385 690 84 385 690 84 385 690 8 571 869 8 571 869 8 571 869 96 263 487 96 263 487 96 263 487 471 491 000 471 491 000 120 189 176 2 750 400 337 549 824 11 001 600 305 643 514 305 643 514 243 289 038 32 249 044 26 522 205 3 583 227 3 070 838 164 841 164 841

80102

164 841 7 100 2 600 4 500 110 10 100 310 10 300 1 030 30 1 000 3 150 50 3 100 2 500 2 500 14 183 14 183

0 0 0 0

0 0 0 0

164 841 7 100 2 600 4 500 110 10 100

310 10 300

1 030 30 1 000

3 150 50 3 100 2 500 2 500

0 0

0 0

14 183 14 183

0970 wpywy z rnych dochodw 80120 80120 Licea oglnoksztacce Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 80121 80121 Licea oglnoksztacce specjalne Zesp Szk Specjalnych Zagrze 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Licea profilowane Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 80124 80124 Licea profilowane specjalne Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Szkoy zawodowe 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Medyczna Szkoa Policealna Nr 3 Warszawa 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Nr 4 Warszawa 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

14 183 33 932 30 000 0 0 0 0

14 183 33 932 30 000

80120

30 000 3 932 3 932

30 000 3 932 3 932

199 820 199 820 199 820

0 0

0 0

199 820 199 820 199 820

80123 80123

1 982 1 982 1 982

0 0

0 0

1 982 1 982 1 982

477 477 477

0 0

0 0

477 477 477

80130

395 298 973 254 832

0 0 0

0 0 0

395 298 973 254 832

47 310 90 30 21 894 63 967 6 202

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

47 310 90 30 21 894 63 967 6 202

w tym:

13 600 13 600 5 995 450 4 500

0 0

0 0

13 600 13 600 5 995 450 4 500

90 255 700 211 944 163 634 0 0

90 255 700 211 944 163 634

0830 wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Nr 2 Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Pruszkw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Otwock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Misk Mazowiecki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Pock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Przasnysz 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Sokow Podlaski 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Radom 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Siedlce 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Szk nr 3 w Wyszkowie 0690 Wpywy z rnych opat 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80130 Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych

47 310 1 000 65 000 46 000 0 0

47 310 1 000 65 000 46 000

18 600 400 250 50 200 8 010 10 8 000 17 050 50 17 000 200 200 1 000 300 700 3 250 10 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 600 400 250 50 200 8 010 10 8 000 17 050 50 17 000 200 200 1 000 300 700 3 250 10 700

30 2 010 500 150 150 31 902 313 29 000 0 0 0 0

30 2 010 500 150 150 31 902 313 29 000

600 1 989 29 535 10 998 0 0

600 1 989 29 535 10 998

9 18 528 1 210 200 10 1 000 6 202 6 202 0 0 0 0

9 18 528 1 210 200 10 1 000 6 202 6 202

samorzdu wojewdztwa 80131 Kolegia pracownikw sub spoecznych 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw w tym: Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych Warszawa 0920 Pozostae odsetki 80140 0970 Wpywy z rnych dochodw Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w tym: Centrum Ksztacenia Ustawicznego Wyszkw 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80140 Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 80141 Zakady ksztacenia nauczycieli 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw w tym: Kolegium Nauczycielskie Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Kolegium Nauczycielskie Ciechanw 1 000 800 200 1 000 800 200 108 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 800 200 1 000 800 200 108 292

200 52 900

0 0

0 0

200 52 900

36 590 10 4 000 1 206

0 0 0 0

0 0 0 0

36 590 10 4 000 1 206

13 386

13 386

93 700 200 52 900

93 700 200 52 900

36 590 10 4 000 14 592 1 206 0 0

36 590 10 4 000 14 592 1 206

13 386

13 386

110 262 1 000 56 050

0 0 0

0 0 0

110 262 1 000 56 050

9 492 43 720 5 400 900

0 0 0

0 0 0

9 492 43 720 5 400 900

250 4 250 8 800 0 0

250 4 250 8 800

0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Kolegium Nauczycielskie Radom 0690 wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0970 Wpywy z rnych dochodw Zespl Kolegiw Nauczycielskich Ostroka 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Siedlce 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Radom 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0970 Wpywy z rnych dochodw 80146 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Urzd Marszakowski Departament Edukacji Publicznej i Sportu 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

2 300

2 300

700 5 800 35 070 1 000 8 000 0 0

700 5 800 35 070 1 000 8 000

26 070 27 050 12 950 0 0

26 070 27 050 12 950

8 400 5 700 2 700 2 000 0 0

8 400 5 700 2 700 2 000

100 600 642 42 600 30 600 29 900 0 0 0 0

100 600 642 42 600 30 600 29 900

700 1 987 381 338 440 338 440 0 0 0 0

700 1 987 381 338 440 338 440

80146

681 634 300 000

681 634 300 000

18 000

18 000

75 762

75 762

287 872

287 872

w nadmiernej wysokoci 80146 Urzd Marszakowski 2370 wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Biblioteki pedagogiczne 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw w tym: Biblioteka Pedagogiczna Siedlce 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Pock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Ostroka 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Radom 0970 Wpywy z rnych dochodw Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Warszawa 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 803 80309 0970 Wpywy z rnych dochodw Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 80309 Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Ochrona zdrowia Szpitale oglne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6530 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych samorzdu wojewdztwa 85120 85120 Lecznictwo psychiatryczne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw 967 307 967 307 46 270 1 000 520 44 750 27 450 50 27 400 350 150 200 300 100 200 500 100 400 11 550 11 550 6 120 1 000 120 5 000 3 041 320 3 041 320 2 941 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967 307 967 307 46 270 1 000 520 44 750 27 450 50 27 400 350 150 200 300 100 200 500 100 400 11 550 11 550 6 120 1 000 120 5 000 3 041 320 3 041 320 2 941 320

80147

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 000

100 000

3 041 320 2 941 320

3 041 320 2 941 320

100 000

100 000

851 85111 85111

59 012 130 38 296 439 3 888 939 3 888 939 34 407 500 407 500

0 0 0

0 0 0

59 012 130 38 296 439 3 888 939 3 888 939

85111

34 407 500 407 500

34 000 000

34 000 000

36 223 36 223 36 223

0 0

0 0

36 223 36 223 36 223

85121 85121

Lecznictwo ambulatoryjne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Stae i specjalizacje medyczne Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa

81 474 81 474 81 474 4 000

0 0

0 0

81 474 81 474 81 474

85156

4 000

85156

4 000 4 000

4 000 4 000

85157 85157

20 349 994 20 199 994 20 199 994

0 0

0 0

20 349 994 20 199 994 20 199 994

85157

Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF) 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

150 000 150 000

150 000 150 000

85195 85195

244 000 244 000 244 000

0 0

0 0

244 000 244 000 244 000

852 85202 85202

Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Regionalne orodki polityki spoecznej Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej Warszawa 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ 2220 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

312 213 22 713 22 713 22 713 258 000

0 0 0

300 000 0 0

612 213 22 713 22 713 22 713

85212

258 000

85212

258 000 248 000

258 000 248 000

10 000

10 000

85217 85217

16 500 16 500 15 000 1 500 15 000 15 000 0

0 0

0 0

16 500 16 500 15 000 1 500

85295 85295

0 0

300 000 300 000 300 000

315 000 315 000 300 000

15 000

15 000

853

86 092 242 197 577

0 0

0 0

86 092 242 197 577

Niepenosprawnych 85324 85324 0970 wpywy z rnych dochodw Wojewdzki Urzd Pracy Warszawa 0970 wpywy z rnych dochodw Wojewdzkie urzdy pracy 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wojewdzki Urzd Pracy Warszawa 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 85332 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 85395 Pozostaa dziaalno 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 197 577 197 577 197 577 4 934 238 1 600 15 000 0 0 0 0 197 577 197 577 197 577 4 934 238 1 600 15 000

85332

0 0 0

0 0 0

20 380 60 000 240 000 2 547 391 1 347 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 380 60 000 240 000 2 547 391 1 347 000

702 867

702 867

85332

1 039 847 1 600 15 000

1 039 847 1 600 15 000

20 380 60 000 240 000 702 867

20 380 60 000 240 000 702 867

3 894 391 2 547 391 1 347 000

3 894 391 2 547 391 1 347 000

80 960 427 72 000

0 0

0 0

80 960 427 72 000

688 000 800 3 000 320 416 56 544

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

688 000 800 3 000 320 416 56 544

2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2918 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85395 Krajowy Orodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osb Chorych na SM 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 85395 Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2918 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 0750 wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw majtkowych 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw w tym: Orodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Sabo Widzcych Radom 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0970 wpywy z rnych dochodw Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni 0830 wpywy z usug

9 044 432

9 044 432

68 656 545

68 656 545

118 690

118 690

2 000 000

2 000 000

763 800 72 000

763 800 72 000

688 000 800 3 000 70 775 235 68 656 545 0 0

688 000 800 3 000 70 775 235 68 656 545

118 690

118 690

2 000 000

2 000 000

85395

9 421 392 320 416 56 544 9 044 432

9 421 392 320 416 56 544 9 044 432

15 770 241 245 780 9 630 223 950 2 000 600 9 600 74 500 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 770 241 245 780 9 630 223 950 2 000 600 9 600 74 500 2 500

70 000 2 000 76 000 67 000 0 0

70 000 2 000 76 000 67 000

0870 wpywy ze sprzeday wyrobw 0970 wpywy z rnych dochodw Orodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych w Radomiu 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Gootczynie 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0970 wpywy z rnych dochodw 85410 85410 Internaty i bursy szkolne Zesp Kolegiw Nauczycielskich w Ostroce 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 85415 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw Pomoc materialna dla uczniw 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85415 Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 900 90001 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 90001 Urzd Marszakowski - organ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Gospodarka odpadami 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw woje-

2 000 7 000 89 430 2 430 0 0

2 000 7 000 89 430 2 430

86 400 600 5 850 4 700 0 0

86 400 600 5 850 4 700

550 600 19 101 19 101 16 841 0 0 0 0

550 600 19 101 19 101 16 841

2 200 60 15 505 360 15 105 360 0 0 0 0

2 200 60 15 505 360 15 105 360

400 000

400 000

15 505 360 15 105 360

15 505 360 15 105 360

400 000

400 000

1 549 033 707 909 52 046 350 51 696 655 863 276 863

0 0 0

0 0 0

1 549 033 707 909 52 046 350 51 696

655 863 276 863

379 000

379 000

90002

110 783 110 783

0 0

0 0

110 783 110 783

wdztw pozyskane z innych rde 90002 Urzd Marszakowski Departament rodowiska 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0400 Wpywy z opat produktowych Pozostaa dziaalno 0690 Wpywy z rnych opat 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0970 wpywy z rnych dochodw 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 90095 Urzd Marszakowski Departament rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0970 wpywy z rnych dochodw 90095 Urzd Marszakowski - organ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 921 92105 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego Teatry dramatyczne i lalkowe Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Centra kultury i sztuki 110 783 110 783 0 0 110 783 110 783

90005 90005

4 100 4 100 4 100 100 000

0 0

0 0

4 100 4 100 4 100

100 000

90019

100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 546 241 1 700 15 610 23 931 305 000

100 000 100 000

90020 90020

0 0

0 0

80 000 80 000 80 000 546 241 1 700 15 610 23 931 305 000

90095

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200 000

200 000

1 550 1 550 150 150 39 541 15 610 23 931 505 000 305 000

1 550 1 550

90095

150 150 39 541 15 610 23 931

90095

505 000 305 000

200 000

200 000

28 058 773 1 321 000 1 321 000 1 321 000

0 0 0

0 0 0

28 058 773 1 321 000 1 321 000 1 321 000

92106 92106

53 900 53 900 53 900 118 131

0 0

0 0

53 900 53 900 53 900 118 131

92113

92113

Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2220 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 6520 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

1 515 1 515 116 616 22 500

1 515 1 515 116 616 22 500

92113

94 116

94 116

92114 92114

Pozostae instytucje kultury Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteki Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego

21 617 093 21 617 093 21 617 093 530 000 530 000 530 000

0 0

0 0

21 617 093 21 617 093 21 617 093 530 000 530 000 530 000

92116

0 0

0 0

92118 92118 92118 92118

Muzea Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Kultura fizyczna i sport

4 418 649 2 493 535 2 493 535 1 925 114 1 925 114

0 0

0 0

4 418 649 2 493 535 2 493 535 1 925 114 1 925 114

926 92601 92601

140 148 140 148 140 148

0 0 0

0 0 0

140 148 140 148 140 148

Obiekty sportowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Razem dochody

140 148 3 408 750 793

300 000

140 148 3 409 050 793

Zacznik nr 1a do uchway nr 2953/201/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2008r. Plan dochodw na 2008 rok Wojewdztwa Mazowieckiego wg rde (zmiany)
Lp. Tre Plan Zmniejszenia Zwikszenia Plan po zmianach 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 0 0 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 0 300 000 179 253 311 109 590 862 w tym: dochody biece 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 126 733 073 106 080 862 dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 52 520 238 3 510 000

1.

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym: 1.1.Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych 1.2.Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych

1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 178 953 311 109 590 862

2.

Subwencja oglna w tym: 2.1. Cz owiatowa 2.2. Cz wyrwnawcza 2.3. Cz regionalna 2.4. Uzupenienie subwencji oglnej

3.

Dotacje celowe w tym: 3.1. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej

3.2. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej rodki z UE 3.3. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej publiczny wkad krajowy 3.4. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne - rodki z UE 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne - publiczny wkad krajowy 3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - rodki z UE 3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkad krajowy 3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego 3.10. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy 3.11. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - refundowane przez UE 3.12. Na zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorzdu terytorialnego 4. Dotacja rozwojowa, w tym: Dotacja rozwojowa - rodki z UE Dotacja rozwojowa - publiczny wkad krajowy 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dochody z mienia Dochody ze sprzeday skadnikw majtkowych Opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu Pozostae dochody Pozostae dochody wynikajce z opat celowych Pozostae dochody w wynikajce z zawartych porozumie rodki pozyskane z funduszy celowych rodki pozyskane z funduszy celowych publiczny wkad krajowy rodki pozyskane z funduszy europejskich Razem

881 081

881 081

172 271

708 810

555 903

555 903

57 757

498 146

34 028 799 0 19 949 830 2 206 616 300 000

34 028 799 0 19 949 830 2 506 616

28 799 0 11 889 110 1 402 500

34 000 000 0 8 060 720 1 104 116

755 550

755 550

755 550

2 182 386

2 182 386

2 182 386

4 223 838

4 223 838

4 163 838

60 000

4 578 446

4 578 446

4 578 446

794 788 141 744 922 326 49 865 815 3 647 252 7 640 474 4 192 029 74 375 786 185 800 0 3 839 993 348 349 177 880 481 3 408 750 793

794 788 141 744 922 326 49 865 815 3 647 252 7 640 474 4 192 029 74 375 786 185 800 0 3 839 993 348 349 177 880 481

415 707 993 380 427 005 35 280 988 3 647 252 0 4 192 029 74 375 786 185 800 0 1 247 893 0 108 553 927 2 897 542 930

379 080 148 364 495 321 14 584 827 0 7 640 474 0 0 0 0 2 592 100 348 349 69 326 554 511 507 863

300 000

3 409 050 793