You are on page 1of 3

UCHWAŁA Nr XIX/112/08

RADY GMINY KARNIEWO

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DzU. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty:

Dochody - 12.654.709,99,

Wydatki - 13.162.553,99.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Plan dochodów

Przewodniczący Rady Gminy:

mgr Grzegorz Wawrzonkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/112/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r.

w otych

Klasyfikacja budżetowa

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział

Rozdział

§

758

   

Różne rozliczenia

4.294

-

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial- nego

4.294

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.294

-

Ogółem

 

4.294

-

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/112/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r.

w otych

Klasyfikacja budżetowa

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział

Rozdział

§

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

-

3.856

 

01030

 

Izby rolnicze

-

3.856

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

3.856

600

   

Transport i łączność

9.800

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

9.800

-

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

-

   

4270

Zakup usług remontowych

3.800

-

750

   

Administracja publiczna

6.000

-

 

75023

 

Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

6.000

-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

-

757

   

Obsługa długu publicznego

1.350

-

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych ,

   
     

kredytów i pożyczek i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.350

-

   

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

1.350

-

758

   

Różne rozliczenia

-

14.000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-

14.000

   

4810

Rezerwy

-

14.000

801

   

Oświata i wychowanie

6.300

6.300

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6.000

-

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500

-

   

4260

Zakup energii

1.500

-

 

80104

 

Przedszkola

-

5.000

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

5.000

 

80110

 

Gimnazja

-

300

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

300

 

80195

 

Pozostała działalność

300

-

   

4300

Zakup usług pozostałych

300

 
 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

1.000

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

1.000

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.000

-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5.000

-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

-

Ogółem

28.450

24.156

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/112/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych i groszach

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne

 

Planowane wydatki

 

Jednostka

koszty

rok budże-

 

z tego źródła finansowania

 

organizacyjna

finansowe

realizująca

         
   

towy 2008

(8+9+10+1 1)

dochody

własne jst

kredyty i

pożyczki

środki

pochodzące z

innych

źródeł*

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

program lub

koordynująca

wykonania

programu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

i

600

60016

6050

Modernizacja dróg gminnych we wsiach: Karniewo -Zalesie, Tłucznice- Rafały

206.500,00

206.500,00

156.500,00

   

C. 50.000,00

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych we wsiach Czarnostów -Czarnostów Polesie, Karniewo -Byszewo, Szwelice

530.900,00

530.900,00

530.900,00

     

Urząd Gminy

3.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych we wsiach Łukowo-Wronowo-Żabin Łukowski

332.100,00

332.100,00

132.100,00

 

B.200.000,00

 

Urząd Gminy

4.

750

75023

6050

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Karniewo

157.957,00

157.957,00

37.957,00

120.000,00

   

Urząd Gminy

5.

750

75023

6050

Termomodernizacja starego budynku Urzędu Gminy Karniewo

51.000,00

51.000,00

51.000,00

     

Urząd Gminy

6.

801

80101

6050

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwelicach

413.600,00

413.600,00

193.600,00

150.000,00

B. 70.000,00

 

Urząd Gminy

7.

801

80110

6060

Zakup kserokopiarki

8.000,00

8.000,00

8.000,00

     

Publiczne

Gimnazjum

8

851

85111

6300

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pułtusku

25.000,00

25.000,00

25.000,00

     

Starostwo Pułtusk

9.

852

85219

6068

Zakup sprzętu komputerowego ,

10.453,99

10.453,99

   

A. 1.568,10

 

Gminny Ośrodek

     

6069

fotograficznego wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mebli

       

C .8.885,89

 

Pomocy Społecznej

10.

900

90095

6050

Odnowa centrum wsi w miejscowo- ściach: Karniewo, Szwelice, Łukowo.

70.000,00

70.000,00

70.000,00

     

Urząd Gminy

11.

926

92605

6050

Modernizacja stadionu sportowego w Karniewie

154.700,00

154.700,00

54.700,00

 

B.100.000,00

 

Urząd Gminy

12.

600

60014

6300

Przebudowa drogi powiatowej w Chrzanowo-Bronisze Nr 28361

20.000,00

20.000,00

20.000,00

     

Starostwo

Maków Maz.

13 .

900

90001

6050

Remont gminnej oczyszczalni ścieków w Karniewie

234.000,00

234.000,00

84.000,00

 

B.150.000,00

 

Urząd Gminy

Ogółem

 

2.214.210,99

2.214.210,99

1.363.757,00

270.000,00

530.453,99

50.000,00

X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych\

C. Inne B źródła

Przewodniczący Rady Gminy:

mgr Grzegorz Wawrzonkowski