You are on page 1of 9

UCHWAA Nr XXIV/141/2008

RADY POWIATU W LIPSKU


z dnia 30 padziernika 2008 r.
w sprawie zmian w budecie powiatu na rok 2008.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1592 z pn. zm.), art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z pn. zm.), pismo Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/754/41/2008 z dnia 14 padziernika 2008r., pismo Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/754/42/2008 z dnia 21 padziernika 2008r., pismo Mazowieckiego
Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/854/89/2008 z dnia 15 padziernika 2008r., pismo
Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/754/90/2008 z dnia 17 padziernika
2008r., Rada Powiatu uchwala, co nastpuje:
1. W uchwale nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na rok 2008
wprowadza zmiany w:
1. Planie dochodw, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2. Planie wydatkw, zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
3. Planie zada inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Planie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, zgodnie z zacznikiem nr 4a i 4b do niniejszej
uchway.
5. Planie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2008 roku, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej
uchway.
2. W wyniku powyszych zmian tre uchway budetowej otrzymuje nastpujce brzmienie:
-

1 uchway - Plan dochodw budetu na rok 2008 wynosi 39.280.931z.

2 uchway - Plan wydatkw budetu na rok 2008 wynosi 41.994.842z - Plan zada inwestycyjnych na
rok 2008 wynosi 13.688.635z.

5 pkt 3 uchway - Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2008 roku, gdzie dochody wynosz
3.692.372z i wydatki wynosz 3.794.743z.

5 pkt 1 uchway - Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i
innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2008 roku wynosz 4.477.417z.
3.1. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
3. Uchwaa podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczcy Rady Powiatu:
Jzef Sosnowski

Zacznik nr 1
do uchway nr XXIV/141/2008
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2008r.
Zmiana kwot dochodw okrelonych w zaczniku nr 1 Plan dochodw budetu na 2008 rok
do uchway nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na 2008 rok
Dzia Rozdzia
600

Tre
Transport i czno

Przed zmian
4 247 410,00

Zmiana
- 176 000,00

Po zmianie
4 071 410,00

60014
6300

754
75411
2110

2440
6260

801
80120
0750

0920
0960
6260

80130
0750

0830

Drogi publiczne powiatowe

4 247 410,00

- 176 000,00

4 071 410,00

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy


jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

1 404 856,00

- 176 000,00

1 228 856,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

2 366 750,00

48 263,00

2 415 013,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj
zada biecych jednostek sektora finansw publicznych

2 356 350,00
2 352 350,00

48 263,00
21 263,00

2 404 613,00
2 373 613,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Owiata i wychowanie

4 163 464,00

168 500,00

4 331 964,00

Licea oglnoksztacce
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Pozostae odsetki

3 727 424,00
7 000,00

106 000,00
3 000,00

3 833 424,00
10 000,00

500,00

1 000,00

1 500,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej


Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

7 000,00
0,00

2 000,00
100 000,00

9 000,00
100 000,00

Szkoy zawodowe
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Wpywy z usug

382 390,00
40 000,00

32 500,00
- 8 500,00

414 890,00
31 500,00

30 000,00

37 500,00

67 500,00

3 000,00
47 000,00

3 500,00
30 000,00

6 500,00
77 000,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie


lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych

0920

Pozostae odsetki
Stowki szkolne

0830

Wpywy z usug

80148
852

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze

85201
0830

Wpywy z usug

0920
0960

Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


Powiatowe urzdy pracy

85333
2698

854
85403

rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i
skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy
Edukacyjna opieka wychowawcza

47 000,00

30 000,00

77 000,00

5 003 452,00
1 343 950,00

1 690,00
1 690,00

5 005 142,00
1 345 640,00

2 300,00

870,00

3 170,00

1 000,00
13 450,00

400,00
420,00

1 400,00
13 870,00

437 273,00
356 373,00

1 078,00
1 078,00

438 351,00
357 451,00

1 853,00

1 078,00

2 931,00

209 426,00

222 861,00

432 287,00

30 000,00
25 000,00

105 000,00
3 600,00

135 000,00
28 600,00

0830

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze


Wpywy z usug

0920

Pozostae odsetki

1 000,00

1 400,00

2 400,00

6300

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy


jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

0,00

100 000,00

100 000,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie


specjalistyczne
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
biecych zada wasnych powiatu

3 912,00

20 287,00

24 199,00

0,00

20 287,00

20 287,00

85406
2130
85410
0530

Internaty i bursy szkolne


Przychody z tytuu zagospodarowania odpadw

145 514,00
0,00

92 574,00
5 874,00

238 088,00
5 874,00

0830

Wpywy z usug

138 339,00

48 700,00

187 039,00

0960
6300

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej


Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

5 000,00
0,00

3 000,00
35 000,00

8 000,00
35 000,00

85417
0830
900
90002
2440

Szkolne schroniska modzieowe

30 000,00

5 000,00

35 000,00

Wpywy z usug
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

30 000,00
0,00

5 000,00
10 486,00

35 000,00
10 486,00

Gospodarka odpadami

0,00

10 486,00

10 486,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj


zada biecych jednostek sektora finansw publicznych

0,00

10 486,00

10 486,00

39 004 053,00

276 878,00

39 280 931,00

Razem:

Zacznik nr 2
do uchway nr XXIV/141/2008
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2008r.
Zmiana kwot wydatkw okrelonych w zaczniku nr 2 Plan wydatkw budetu na rok 2008
do uchway nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na rok 2008
Dzia Rozdzia

600
60014
3020
4140

Tre

Po zmianie

- 176 000,00

7 507 543,00

Drogi publiczne powiatowe


Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

7 683 543,00
15 000,00

- 176 000,00
3 000,00

7 507 543,00
18 000,00

14 500,00

- 2 948,00

11 552,00

4170
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260
4300

Zakup energii
Zakup usug pozostaych

4700
6050

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Dziaalno usugowa
Nadzr budowlany

71015

Zmiana

7 683 543,00

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych


Wynagrodzenia bezosobowe

710

Przed zmian

Transport i czno

17 500,00

- 15 000,00

2 500,00

505 358,00

40 363,00

545 721,00

25 000,00
80 000,00

6 000,00
20 000,00

31 000,00
100 000,00

5 000,00

2 000,00

7 000,00

2 817 567,00

- 133 630,00

2 683 937,00

295 621,00

- 95 785,00

199 836,00

291 836,00
236 836,00

0,00
0,00

291 836,00
236 836,00

56 000,00
26 600,00

3 000,00
800,00

59 000,00
27 400,00

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4270

Zakup usug remontowych

5 000,00

- 5 000,00

0,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

50,00
10 439,00

50,00
- 50,00

100,00
10 389,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Administracja publiczna

0,00

1 200,00

1 200,00

3 582 027,00

0,00

3 582 027,00

Starostwa powiatowe

3 194 353,00

- 2 000,00

3 192 353,00

547 622,00
35 000,00

- 2 000,00
2 000,00

545 622,00
37 000,00

750
75020
4210

Zakup materiaw i wyposaenia


Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

75075

5 000,00

2 000,00

7 000,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2 385 750,00
2 356 350,00

48 263,00
48 263,00

2 434 013,00
2 404 613,00

1 674 415,00

3 263,00

1 677 678,00

4210

Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz


funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia

100 830,00

24 543,00

125 373,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

20 457,00

20 457,00

Obsuga dugu publicznego


Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego

200 000,00
200 000,00

- 15 000,00
- 15 000,00

185 000,00
185 000,00

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego.

190 000,00

- 15 000,00

175 000,00

13 918 262,00
154 100,00

200 474,00
- 25 000,00

14 118 736,00
129 100,00

102 000,00

- 22 500,00

79 500,00

18 500,00

- 2 000,00

16 500,00

754
75411
4050

757
75702
8070

801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe specjalne

80102
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4010

Gimnazja specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy


Licea oglnoksztacce

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4110
4210

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Zakup materiaw i wyposaenia

4280
4740
4750

80111

80120

6050

2 600,00

- 500,00

2 100,00

505 700,00
316 268,00

- 25 000,00
- 22 000,00

480 700,00
294 268,00

56 836,00

- 2 500,00

54 336,00

8 700,00
6 772 219,00

- 500,00
124 200,00

8 200,00
6 896 419,00

70 500,00

- 500,00

70 000,00

233 141,00
196 180,00

2 500,00
25 000,00

235 641,00
221 180,00

Zakup usug zdrowotnych


Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

500,00
7 100,00

- 300,00
- 1 500,00

200,00
5 600,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

7 300,00

- 1 000,00

6 300,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Licea profilowane

669 538,00

- 44 200,00

625 338,00

3020
4010

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

27 391,00
372 738,00

- 6 000,00
- 20 700,00

21 391,00
352 038,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

31 101,00
68 155,00

- 1 800,00
- 3 500,00

29 301,00
64 655,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

11 402,00

- 1 100,00

10 302,00

4210
4270

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug remontowych

56 205,00
210,00

- 6 700,00
200,00

49 505,00
410,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

900,00

- 200,00

700,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

2 390,00

- 1 000,00

1 390,00

4410

Podre subowe krajowe

1 060,00

- 400,00

660,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

2 150,00

- 1 500,00

650,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

2 470,00

- 1 500,00

970,00

80123

80130
3020

Szkoy zawodowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3 887 771,00
74 892,00

- 73 984,00
13 474,00

3 813 787,00
88 366,00

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 107 411,00
171 617,00

15 000,00
3 700,00

2 122 411,00
175 317,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

142 863,00

29 000,00

171 863,00

4240
4260

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


Zakup energii

21 360,00
25 352,00

2 000,00
2 000,00

23 360,00
27 352,00

4270

Zakup usug remontowych

33 290,00

- 1 800,00

31 490,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

2 200,00
29 249,00

- 500,00
2 500,00

1 700,00
31 749,00

4350
4370

Zakup usug dostpu do sieci Internet


Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

5 656,00
8 510,00

- 2 000,00
- 1 500,00

3 656,00
7 010,00

4410

Podre subowe krajowe

4430
4700

Rne opaty i skadki


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4210

Kolegia pracownikw sub spoecznych


Zakup materiaw i wyposaenia

7 640,00

- 1 000,00

6 640,00

23 420,00
1 500,00

- 2 000,00
- 1 000,00

21 420,00
500,00

4 400,00

- 1 500,00

2 900,00

647 158,00

- 130 358,00

516 800,00

73 040,00
25 000,00

130 358,00
130 358,00

203 398,00
155 358,00

593 000,00

0,00

593 000,00

3020

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz


orodki doksztacania zawodowego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

21 000,00

- 400,00

20 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

365 000,00

38 200,00

403 200,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

79 000,00
11 000,00

- 9 200,00
- 200,00

69 800,00
10 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4240

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

80131
80140

1 500,00

- 400,00

1 100,00

26 698,00
5 000,00

- 10 000,00
- 5 000,00

16 698,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4410
4700

Podre subowe krajowe


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

80146
4010

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4010

Stowki szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110
4120
4210
4220
4260

Zakup rodkw ywnoci


Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

80148

852

6 869,00

- 2 000,00
- 6 000,00

1 000,00
0,00

87 563,00
38 060,00

5 200,00
5 700,00

92 763,00
43 760,00

500,00

- 500,00

0,00

108 900,00
46 200,00

596 849,00
214 700,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

29 000,00

5 000,00

34 000,00

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

4 300,00
20 891,00

1 100,00
10 500,00

5 400,00
31 391,00

208 800,00
22 600,00

40 000,00
5 100,00

248 800,00
27 700,00

4270

Zakup usug remontowych

4110

Domy pomocy spoecznej


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4220
4230

Zakup rodkw ywnoci


Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

4260
4270

Zakup energii
Zakup usug remontowych

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300
4350

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet

4410

85202

- 5 000,00

3 000,00
6 000,00

487 949,00
168 500,00

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze

85201

11 869,00

9 400,00

1 000,00

10 400,00

6 398 267,00
1 876 980,00

1 690,00
1 690,00

6 399 957,00
1 878 670,00

10 000,00

1 690,00

11 690,00

2 798 249,00
270 058,00

0,00
- 23 000,00

2 798 249,00
247 058,00

17 400,00

- 3 000,00

14 400,00

175 135,00
30 000,00

13 000,00
- 3 000,00

188 135,00
27 000,00

205 515,00
1 000,00

9 965,00
- 965,00

215 480,00
35,00

7 000,00

2 000,00

9 000,00

17 400,00
1 272,00

5 000,00
1 500,00

22 400,00
2 772,00

Podre subowe krajowe


Orodki wsparcia

3 000,00
631 700,00

- 1 500,00
0,00

1 500,00
631 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

334 000,00

- 7 840,00

326 160,00

4110
4210

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Zakup materiaw i wyposaenia

62 400,00
47 559,00

- 3 000,00
5 000,00

59 400,00
52 559,00

4230

1 000,00

- 285,00

715,00

4260

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych


Zakup energii

32 600,00

3 000,00

35 600,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 400,00

- 450,00

950,00

4300
4350

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet

46 300,00
1 500,00

2 500,00
300,00

48 800,00
1 800,00

4360

3 500,00

- 250,00

3 250,00

4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej
Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

85203

4 600,00

100,00

4 700,00

13 926,00

- 100,00

13 826,00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu


suby cywilnej

2 195,00

425,00

2 620,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Powiatowe centra pomocy rodzinie

620,00

600,00

1 220,00

486 953,00

0,00

486 953,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 220,00

- 7 820,00

22 400,00

4210
4300

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug pozostaych

7 000,00
23 366,00

6 700,00
1 120,00

13 700,00
24 486,00

176 000,00

0,00

176 000,00

4010

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania


chronione i orodki interwencji kryzysowej
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

12 500,00

- 2 081,00

10 419,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

85218

85220

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85321
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

0,00

2 081,00

2 081,00

1 165 660,00
70 900,00

14 078,00
13 000,00

1 179 738,00
83 900,00

41 385,00

10 007,00

51 392,00

7 925,00
1 093,00

475,00
193,00

8 400,00
1 286,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4410

Zakup materiaw i wyposaenia


Podre subowe krajowe

85333

Powiatowe urzdy pracy

13 251,00

2 800,00

16 051,00

1 078,00
400,00

- 323,00
- 152,00

755,00
248,00

1 046 320,00

1 078,00

1 047 398,00

640 722,00
56 511,00

915,00
927,00

641 637,00
57 438,00

4010
4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

11 051,00

- 915,00

10 136,00

4110
4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

114 022,00
8 584,00

140,00
130,00

114 162,00
8 714,00

4119
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

1 678,00
16 669,00

- 140,00
23,00

1 538,00
16 692,00

4128

Skadki na Fundusz Pracy

1 385,00

21,00

1 406,00

4129
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

271,00
13 489,00

- 23,00
569,00

248,00
14 058,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 337,00

- 130,00

5 207,00

4430
4700

Rne opaty i skadki


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

3 500,00
2 000,00

431,00
130,00

3 931,00
2 130,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Edukacyjna opieka wychowawcza

52 000,00
2 515 855,00

- 1 000,00
192 887,00

51 000,00
2 708 742,00

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

1 168 420,00

107 000,00

1 275 420,00

97 735,00
38 000,00

5 000,00
2 000,00

102 735,00
40 000,00

43 000,00
517 232,00

100 000,00
22 287,00

143 000,00
539 519,00

54 257,00

776,00

55 033,00

8 910,00
2 850,00

125,00
5 100,00

9 035,00
7 950,00

10 000,00
6 150,00

276,00
13 985,00

10 276,00
20 135,00

854
85403
4210
4270

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4240

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4300

Zakup usug pozostaych

3 500,00

2 000,00

5 500,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i


urzdze kserograficznych

1 000,00

25,00

1 025,00

85406

85410

Internaty i bursy szkolne

711 162,00

65 600,00

776 762,00

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

331 900,00
27 395,00

17 200,00
- 2 500,00

349 100,00
24 895,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

57 200,00

2 000,00

59 200,00

4120
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

9 350,00
29 980,00

300,00
9 100,00

9 650,00
39 080,00

4260

Zakup energii

38 200,00

3 500,00

41 700,00

4300
6050

Zakup usug pozostaych


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

12 400,00
156 000,00

1 000,00
35 000,00

13 400,00
191 000,00

4300

Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych

12 783,00
2 000,00

- 2 000,00
- 2 000,00

10 783,00
0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

10 486,00

10 486,00

Gospodarka odpadami
Zakup usug pozostaych

0,00
0,00

10 486,00
10 486,00

10 486,00
10 486,00

41 717 964,00

276 878,00

41 994 842,00

85495
900
90002
4300

Razem:

Zacznik nr 3
do uchway nr XXIV/141/2008
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2008r.
Zmiana Planu zada inwestycyjnych okrelonych w zaczniku nr 3
do uchway nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu na 2008 rok
w zotych

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

801

Przed zmian: Razem

600

60014

6050

Prz-Mod. drogi Jawor Solecki Pawliczka-Michaw

600

60014

6050

600

60014

6058/59

600

60014

6058/59

852

60014

6058/59/50

zmiana
600

60014

6058/59/50

Po zmianie Prz-Mod. drogi Leszczyny - Huta-Lipsko

600

60014

6058/59/50

Prz-Mod. drogi Czerwona-Ciepielw

zmiana
Prz-Mod. drogi Jawor Solecki Pawliczka-Michaw
Prz-Mod.drogi Odechw-KowalkwSienno
zmiana
Po zmianie Prz-Mod. drogi Odechw
- Kowalkw-Sienno
Prz-Mod. drogi Leszczyny - HutaLipsko

zmiana

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok
budetowy
2008
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

13.793.951

13.793.951

2012241

2629000

3268710

125260

125260

55260

C 70000

5884000
PZDP w Lipsku

42370

42370

42370

PZDP w Lipsku

167630

167630

42370

55260

C 70000

PZDP w Lipsku

1080000

1080000

120000

B 60000

900000

PZDP w Lipsku

-60000

-60000

-60000

1020000

1020000

120000

900000

PZDP w Lipsku
PZDP w Lipsku

810000

810000

90000

B 45000

675000

PZDP w Lipsku

-45000

-45000

-45000

PZDP W Lipsku

765000

765000

90000

675000

PZDP w Lipsku

1278000

1278000

142000

B 71000

1065000

PZDP W Lipsku

-71000

-71000

1065000

PZDP W Lipsku

-71000

60014

6058/59/50

Po zmianie Prz-Mod. drogi Czerwona-Ciepielw

1207000

1207000

142000

852

85333

6060

Zakup samochodu osobowego dla


potrzeb PUP

52000

52000

52000

PUP w Lipsku

zmiana

-1000

-1000

-52000

51000

PUP w Lipsku

852

85333

6060

Po zmianie Zakup samochodu


osobowego dla potrzeb PUP

51000

51000

51000

PUP w Lipsku

801

80130

6050

Rem. kap kotowni zakup pieca


miaowego ZSP Sienno

140000

140000

10000

130000

ZSP Sienno

-130358

-130358

-3358

-127000

801

80130

6050

9642

9642

6642

3000

801

80120

6058/59

4326000

4326000

100000

100000

4426000

4426000

156000

156000

76000

35000

35000

-76000

76000

B 35000

191000

191000

156000

B 35000

zmiana
Rem. kap kotowni zakup pieca
miaowego ZSP Sienno
Budowa Hali Sportowej w ZSP Solec
zmiana
801

80120

6058/59

Po zmianie Budowa Hali Sportowej


w ZSP Solec

854

85410

6050

854

85410

6050

Termomodern. stowki z czn w


ZSP Lipsko

600

60014

6060

Zakup samochodu osob-tow PZDP

Termomodern. stowki z czn w


ZSP Lipsko
zmiana

zmiana

649000

PUP w Lipsku

600

ZSP Sienno
A 433000

3244000

ZSP w Solcu

3244000

ZSP w Solcu

C 100000
649000

95785

95785

95785

-95785

-95785

-95785

AC533000

80000

ZSP Lipsko

ZSP Lipsko
PZDP w Lipsku

600

60014

6060

Zakup samochodu osob-tow PZDP

854

85403

6050

Przebud. wyp. kompl sport SOSW


Huta

43000

43000

13000

30000

PZDP w Lipsku

zmiana

100000

100000

854

85403

6050

Przebud. wyp. kompl sport SOSW


Huta

143000

143000

13000

30000

754

75411

6060

20457

20457

13.688.635

13.688.635

SOSW Huta
B 100000
B100000

SOSW Huta

C 20457

KP PSP

Wprowadza si nowe zadanie:


Zakup sprztu ratowniczego(motopompa poarnicza, turbo.
pompa gbinowa, poduszka
wysokiego cinienia
Po zmianie: Razem

1827468

2629000

3348167

5884000

Zacznik nr 4a
do uchway nr XXIV/141/2008
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2008r.
Zmiana kwot dochodw okrelonych w zaczniku nr 6a Plan dochodw na zadania zlecone
z zakresu administracji rzdowej na rok 2008 do uchway nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budetu na 2008 rok
Dzia Rozdzia
754

75411
2110

Tre
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Przed zmian
2 352 750,00

Zmiana
21 263,00

Po zmianie
2 374 013,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2 352 350,00

21 263,00

2 373 613,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania


biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 352 350,00

21 263,00

2 373 613,00

Razem:

4 456 154

21 263

4 477 417,00

Zacznik nr 4b
do uchway nr XXIV/141/2008
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2008r.
Zmiana kwot wydatkw okrelonych w zaczniku nr 6b Plan wydatkw na zadania zlecone
z zakresu administracji rzdowej na rok 2008 do uchway nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budetu na 2008 rok
Dzia Rozdzia

710

Tre
Dziaalno usugowa
Nadzr budowlany

71015

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

291 836,00
236 836,00

0,00
0,00

291 836,00
236 836,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

56 000,00

3 000,00

59 000,00

4110
4270

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Zakup usug remontowych

26 600,00
5 000,00

800,00
- 5 000,00

27 400,00
0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300
4750

Zakup usug pozostaych


Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

754
75411
4050
4210

50,00

50,00

100,00

10 439,00
0,00

- 50,00
1 200,00

10 389,00
1 200,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2 352 750,00
2 352 350,00

21 263,00
21 263,00

2 374 013,00
2 373 613,00

Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz


funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia

1 674 415,00

3 263,00

1 677 678,00

96 830,00

18 000,00

114 830,00

Pomoc spoeczna

653 220,00

0,00

653 220,00

4010

Orodki wsparcia
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

624 000,00
334 000,00

0,00
- 7 840,00

624 000,00
326 160,00

4110
4210

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Zakup materiaw i wyposaenia

62 400,00
39 859,00

- 3 000,00
5 000,00

59 400,00
44 859,00

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

1 000,00

- 285,00

715,00

4260
4270

Zakup energii
Zakup usug remontowych

32 600,00
26 000,00

3 000,00
0,00

35 600,00
26 000,00

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

1 400,00
46 300,00

- 450,00
2 500,00

950,00
48 800,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 500,00

300,00

1 800,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej
Rne opaty i skadki

3 500,00

- 250,00

3 250,00

852
85203

4430

4 600,00

100,00

4 700,00

4440
4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

13 926,00
2 195,00

- 100,00
425,00

13 826,00
2 620,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

620,00

600,00

1 220,00

60 900,00

0,00

60 900,00

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

60 900,00

0,00

60 900,00

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

33 385,00
6 125,00

1 007,00
- 625,00

34 392,00
5 500,00

4120
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia

893,00
1 078,00

93,00
- 323,00

986,00
755,00

4410

Podre subowe krajowe

400,00

- 152,00

248,00

4 456 154

21 263

4 477 417,00

853
85321

Razem:

Zacznik nr 5
do uchway nr XXIV/141/2008
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2008r.

Zmiana kwot dotacji okrelonych w zaczniku nr 8 - Plan dochodw i wydatkw na realizacj zada
wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
w 2008 roku (kolumna 4 i 5) do uchway nr XVI/89/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
budetu na rok 2008
Dzia

Rozdzia

1
600

2
60014

3
6300

600

60014

6050

854
854

85403
85403

854
854

Dotacje
przed zmian

Dotacje
zmiana

Dotacje
po zmianie

4
1.404.856

5
-176000

6
1.228.856

6300
6050

100.000

100.000

85410

6300

35.000

35.000

85410
Razem

6050
3.733.372

-41000

3.692.372

Wydatki
przed zmian

Wydatki
zmiana

Wydatki
po zmianie

w tym:
wydatki
majtkowe

10

1.404.856

-176000

1.228.856

1.228.856

100.000

100.000

100.000

0
3.835.743

35.000
-41000

35.000
3.794.743

35.000
2.363.670

Przewodniczcy Rady Powiatu w Lipsku:


mgr Jzef Sosnowski