You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXXIX/385/09 RADY MIEJSKIEJ W KOBYCE z dnia 17 grudnia 2009 r.

zmieniajca uchwa nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatkw na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 22, poz. 515, z pn. zm.). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z pn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pn. zm.) Rada Miejska w Kobyce uchwala, co nastpuje: 1. W uchwale nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatkw na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 22, poz. 515, z pn. zm.), wprowadza si nastpujce zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala si wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok, w cznej kwocie 160.000z, zgodnie z zacznikiem nr 1, w tym: 1) z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatu Woomiskiego na: a) dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych w kwocie 30.000z, b) dofinansowanie wasnych zada biecych w kwocie - 100.000z; 2) z przeznaczeniem dla Urzdu Miejskiego w Woominie na dofinansowanie wasnych zada biecych w kwocie - 30.000z.; 2) zacznik nr 1 do uchway nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatkw na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 22, poz. 515, z pn. zm.), otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. Pozostae zapisy uchway pozostaj bez zmian. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Kobyka. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczca Rady Miejskiej: Hanna ach

Zacznik nr 1 do uchway nr XXXIX/385/09 Rady Miejskiej w Kobyce z dnia 17 grudnia 2009r. Plan wydatkw na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na 2009 rok Wydatki w zotych
Dzia 600 Rozdzia 60014 2710 Tre Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych (remont chodnika w ul. Krechowieckiej) Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej - dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami Jednostka realizujca Starostwo Powiatu Woomiskiego Kwota 100 000

754

75411

6300

Starostwo Powiatu Woomiskiego

10 000

samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych (wspfinansowanie zakupu wozu bojowego dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Woominie) 851 85111 6300 Szpitale oglne - dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Woominie Pozostaa dziaalno - dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych - na realizacj Ponadlokalnego samorzdowego programu pn. Ossw Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku Ogem wydatki w tym: wydatki majtkowe wydatki biece 30 000 130 000 Starostwo Powiatu Woomiskiego 20 000

921

92195

2710

Urzd Miejski w Woominie

30 000

160 000