You are on page 1of 6

ZARZĄDZENIE Nr 98/08

BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 uchwały nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2008 rok:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 99.900,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 99.900,

3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – 42.276,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządo-

wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok o kwotę – 17.678zł, zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie ustawami na 2008 rok, według jednostek realizujących zadania, zgodnie z załączni- kiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą:

1) dochody 4.706.334,

2) wydatki - 4.706.334

§ 5. Po zmianach dokonanych w § 1 budżet gminy określony uchwałą nr IX/80/07 Rady Miejskiej w My-

szyńcu z dnia 28 grudnia 2007r. (zm. uchwała nr X/86/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 stycznia 2008r., zarządzenie nr 91/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 marca 2008r., uchwała nr XI/101/08 Rady Miej- skiej w Myszyńcu z dnia 14 kwietnia 2008r., uchwała nr XII/109/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 maja 2008r., zarządzenie nr 97/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 marca 2008r.) wynosi:

1) dochody 25.597.380,

2) wydatki 26.244.578

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Burmistrz:

mgr inż. Bogdan Glinka

Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

do zarządzenia nr 98/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2008r.

w

Dział

Rozdz.

§

Treść

Dochody

 

Wydatki

 

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Ogółem

99

900

0

142 176

42

276

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

0

0

 

1

 

1

 

01095

 

Pozostała działalność

 

0

0

 

1

 

1

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

     

1

 

1

4740

Zakup mater. Papiern. do sprzętu druk. i urządź, ksero- graf.

   

801

   

Oświata i wychowanie

65

800

0

85

330

19

530

 

80101

 

Szkoły podstawowe

65

800

0

75

430

8

900

   

2030

Dot. cel. otrz. z bud. państ. na real. własnych zad. bież. Gminy

65

800

     

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

55

769

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8

661

4120

Składki na fundusz pracy

1

370

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

5

400

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4

220

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3

000

4260

Zakup energii

5

010

 

4390

Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii

   

500

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

 

400

 
 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

0

0

 

0

 

730

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

       

730

 

80104

 

Przedszkola

 

0

0

9

900

9

900

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

7

350

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2

550

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3

600

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6

000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

100

4270

Zakup usług remontowych

200

852

   

Pomoc społeczna

34

100

0

56

845

22

745

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

 

0

0

10

458

10

458

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

       

841

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3

300

4120

Składki na fundusz pracy

340

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8

083

 

4220

Zakup środków żywności

2

000

4280

Zakup usług zdrowotnych

75

4370

Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej

   

500

4430

Różne opłaty i składki

5

000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

477

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

 

300

 
 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego

 

0

0

2

238

2

238

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

     

1411

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

138

   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

     

600

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   

827

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

 

500

 
 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

0

0

5

067

5

067

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

359

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1

200

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

000

4270

Zakup usług remontowych

 

2

000

4300

Zakup usług pozostałych

1

367

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

1

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

608

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

1

500

 

4750

Żak. akcesoriów komput, w tym programów i licencji

 

1

000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

0

0

4 982

4

982

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

4

716

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

266

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

960

4410

Podróże służbowe krajowe

1

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

522

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

1

000

 

85295

 

Pozostała działalność

34

100

0

34

100

 

0

   

2030

Dot. cel. otrz. z bud. panst. na real. własnych zad. bież. Gminy

34

100

     

3110

Świadczenia społeczne

 

31

100

4300

Zakup usług pozostałych

3

000

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 98/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2008r.

 

Zmiany w układzie wykonawczym gminy Myszyniec na 2008 rok

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

 

Dochody

 

Wydatki

 
 

Gmina

 

Gmina

 

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

9

10

     

Ogółem

99

900

0

142 676

42 776

     

Urząd Miejski

99

900

0

 

501

 

1

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

0

0

 

1

 

1

 

01095

 

Pozostała działalność

 

0

0

 

1

 

1

   

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

       

1

   

4740

Zakup mater. papien. do sprzętu drk. i urządz. kserograf.

     

1

 

801

   

Oświata i wychowanie

65

800

0

 

0

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

65

800

0

 

0

 

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję własnych zadań bieżących gmin

65

800

     

852

   

Pomoc społeczna

34

100

0

 

0

 

0

 

85295

 

Pozostała działalność

34

100

0

 

0

 

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję własnych zadań bieżących gmin

34

100

     

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

0

0

 

500

 

0

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

0

0

 

500

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

     

500

 
     

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

 

0

0

 

0

 

500

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

0

0

 

0

 

500

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

0

0

 

0

 

500

   

4300

Zakup usług pozostałych

       

500

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

 

0

0

5

982

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

 

0

0

5

982

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

0

0

5

982

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

5

047

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

     

811

 
   

4120

Składki na fundusz pracy

     

124

 
     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach

 

0

0

8

982

3

000

801

   

Oświata i wychowanie

 

0

0

8

982

3

000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

0

0

8

982

3

000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

5

083

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

774

4120

Składki na fundusz pracy

125

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3

000

4260

Zakup energii

2

600

 

4750

Zak. akcesoriów komput, w tym programów i licencji

400

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach

 

0

0

5

982

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

 

0

0

5

982

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

0

0

5

982

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

5

047

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

811

4120

Składki na fundusz pracy

124

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach

0

0

5

982

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

5

982

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

5

982

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na

   

5

083

 

4110

ubezpieczenia społeczne

774

4120

Składki na fundusz pracy

125

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu Starym

0

0

5

982

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

5

982

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

5

982

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

5

047

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

811

4120

Składki na fundusz pracy

124

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesia

0

0

5

982

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

5

982

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

5

982

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na

   

5

047

 

4110

ubezpieczenia społeczne

811

4120

Składki na fundusz pracy

124

     

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu

0

0

9

900

9

900

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

9

900

9

900

 

80104

 

Przedszkola

0

0

9

900

9

900

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

7

350

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

2

550

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

   

3

600

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   

6

000

 
   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

     

100

 
   

4270

Zakup usług remontowych

     

200

 
     

Zespól Szkół w Myszyńcu

0

0

17

944

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

17

944

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

17

944

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

15

249

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

   

2

321

 
   

4120

Składki na fundusz pracy

     

374

 
     

Zespól Szkól w Wolkowych

0

0

8

392

2

410

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

8

392

2

410

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

8

392

2

410

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

5

083

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

     

774

 
   

4120

Składki na fundusz pracy

     

125

 
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

1

910

   

4260

Zakup energii

   

2

410

 
   

4390

Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii

       

500

     

Zespól Szkół w Wykrocie

0

0

10

202

4

220

801

   

Oświata i wychowanie

0

0

10

202

4

220

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

10

202

3

490

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

5

083

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

     

774

 
   

4120

Składki na fundusz pracy

     

125

 
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

3

490

   

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

   

4

220

 
 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0

0

 

0

 

730

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

730

     

Ośrodek Pomocy Społecznej

0

0

46

387

12

287

852

   

Pomoc społeczna

0

0

46

387

12

287

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego

0

0

2

238

2

238

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

1

411

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

138

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   

827

4700

Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej

 

500

 
 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0

0

5

067

5

067

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

359

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1

200

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

000

4270

Zakup usług remontowych

 

2

000

4300

Zakup usług pozostałych

1

367

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

1

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

608

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

1

500

 
   

4750

Zak. akcesoriów komput., w tym programów i licencji

     

1

000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

0

4 982

4

982

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

4

716

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

266

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

960

4410

Podróże służbowe krajowe

1

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

522

4700

Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej

1

000

 

85295

 

Pozostała działalność

0

0

34

100

 

0

   

3110

Świadczenia społeczne

   

31

100

 

4300

Zakup usług pozostałych

3

000

     

Środowiskowy Dom Samopomocy

0

0

10

458

10

458

852

   

Pomoc społeczna

0

0

10

458

10

458

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

0

0

10

458

10

458

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

841

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3300

4120

Składki na fundusz pracy

 

340

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8083

 

4220

Zakup środków żywności

2000

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

75

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   

500

4430

Różne opłaty i składki

5

000

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

477

4750

Żak. akcesoriów komput., w tym programów i licencji

 

300

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 98/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2008r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział

Rozdz.

§

Treść

Dochody

 

Wydatki

 

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Ogółem

0

0

17

678

17

678

852

   

Pomoc społeczna

0

0

17

678

17

678

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

0

0

10

458

10

458

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

       

841

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3

300

4120

Składki na fundusz pracy

340

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8

083

 

4220

Zakup środków żywności

2

000

4280

Zakup usług zdrowotnych

75

4370

Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej

   

500

4430

Różne opłaty i składki

5

000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

477

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

 

300

 
 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego

0

0

2

238

2

238

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

1

411

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

138

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   

827

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

 

500

 
 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

0

4

982

4

982

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

4

716

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

266

4300

Zakup usług pozostałych

1

000

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

960

4410

Podróże krajowe służbowe

1

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

522

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

1

000

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 98/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2008r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok według jednostek realizujących zadania

w

Dział

Rozdz.

§

Treść

Dochody

 

Wydatki

 

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

9

10

     

Ogółem

0

0

17

678

17

678

     

Środowiskowy Dom Samopomocy

0

0

10

458

10

458

852

   

Pomoc społeczna

0

0

10

458

10

458

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

0

0

10

458

10

458

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

       

841

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

     

3

300

   

4120

Składki na fundusz pracy

       

340

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   

8

083

 
   

4220

Zakup środków żywności

   

2

000

 
   

4280

Zakup usług zdrowotnych

     

75

 
   

4370

Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej

       

500

   

4430

Różne opłaty i składki

     

5

000

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

       

477

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

     

300

 
     

Ośrodek Pomocy Społecznej

0

0

7

220

7

220

852

   

Pomoc społeczna

0

0

7

220

7

220

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego

0

0

2

238

2

238

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

1

411

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   

1

138

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

       
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

       

827

   

4700

Szkolenia prac. Niebędących czł. korpusu służby cywil- nej

     

500

 
 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

0

4

982

4

982

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

4

716

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

266

   

4300

Zakup usług pozostałych

   

1

000

 
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

     

960

 
   

4410

Podróże krajowe służbowe

   

1

500

 
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

     

522

 

4700

Szkolenia prac. niebędących czł korpusu służby cywilnej

1

000

Burmistrz:

mgr inż. Bogdan Glinka