You are on page 1of 6

ZARZĄDZENIE Nr 104/08

BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 uchwały nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2008 rok:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 54.860,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 54.860,

3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę - 184.885,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządo-

wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok o kwotę - 45.500, zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie ustawami na 2008 rok, według jednostek realizujących zadania, zgodnie z załączni- kiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą:

1) dochody - 4.751.834,

2) wydatki - 4.751.834

§ 5. Po zmianach dokonanych w § 1 budżet gminy określony uchwałą nr IX/80/07 Rady Miejskiej w My-

szyńcu z dnia 28 grudnia 2007r. (zm. uchwała nr X/86/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 stycznia 2008r., zarządzenie nr 91/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 marca 2008r., uchwała nr XI/101/08 Rady Miej- skiej w Myszyńcu z dnia 14 kwietnia 2008r., uchwała nr XII/109/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 maja 2008r., zarządzenie nr 97/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 marca 2008r., uchwała nr XIII/120/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 lipca 2008r.) wynosi:

1) dochody - 25.308.484,

2) wydatki - 26.533.258

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Burmistrz:

mgr inż. Bogdan Glinka

Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 14 sierpnia 2008r.

w

Dział

Rozdz.

§

Treść

 

Dochody

 

Wydatki

 

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Ogółem

54

860

0

239

745

184

885

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   

10

000

10

000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

   

10

000

10

000

   

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro- dzeń

     

4

000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10

000

 

4270

Zakup usług remontowych

 

6

000

758

   

Różne rozliczenia

 

0

0

 

0

14

900

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

0

0

 

0

14

900

   

4810

Rezerwy

     

14

900

801

   

Oświata i wychowanie

 

0

0

126

465

114

965

851

80101

 

Szkoły podstawowe

 

0

0

120

065

113765

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

   

78

800

 

3240

Stypendia dla uczniów

6

300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

 

85

465

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13

065

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

18

600

4120

Składki na fundusz pracy

1

000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6

000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15

000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

4260

Zakup energii

400

4270

Zakup usług remontowych

 

4

000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

4

700

 

80110

 

Gimnazja

 

0

0

5

200

 

0

   

3240

Stypendia dla uczniów

   

5

200

 
 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

0

0

 

900

 

900

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

900

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

0

0

 

300

 

300

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     

300

 

300

4410

Podróże służbowe krajowe

3

720

2

520

851

   

Ochrona zdrowia

       
 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

0

0

2

520

2

520

   

4300

Zakup usług pozostałych

     

2

520

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2

280

 
   

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

     

240

 
 

85195

 

Pozostała działalność

 

0

0

1

200

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

54

860

0

1

200

 

852

   

Pomoc społeczna

   

97

360

42

500

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

53

360

0

55

860

 

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadąń bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

44

000

     

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych

9

360

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

   

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47

686

4300

Zakup usług pozostałych

2

284

4430

Różne opłaty i składki

5

290

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1

500

0

1

500

 

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

1

500

     

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

1

500

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 

0

0

40000

 
     

emerytalne i rentowe

       
   

3110

Świadczenia społeczne

   

40

000

 
 

85295

 

Pozostała działalność

 

0

0

 

0

42

500

   

3110

Świadczenia społeczne

     

42

500

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0

0

2

200

 

0

 

92195

 

Pozostała działalność

 

0

0

2

200

 

0

   

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wyna- gr.

   

1

600

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 14 sierpnia 2008r.

 

Zmiany w uadzie wykonawczym Gminy Myszyniec na 2008 rok

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

 

Dochody

 

Wydatki

 
 

Gmina

 

Gmina

 

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

9

10

     

Ogółem

54

860

0

262 199

207 339

     

Urząd Miejski

54

860

0

16

339

27

420

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

0

0

10

000

10

000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

0

0

10

000

10

000

   

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro- dzeń

     

4

000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10

000

 

4270

Zakup usług remontowych

 

6

000

758

   

Różne rozliczenia

 

0

0

 

0

14

900

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

0

0

 

0

14

900

   

4810

Rezerwy

     

14

900

801

   

Oświata i wychowanie

 

0

0

 

419

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

0

0

 

419

 

0

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

     

357

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

62

851

   

Ochrona zdrowia

 

0

0

3

720

2

520

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

0

0

2

520

2

520

   

4300

Zakup usług pozostałych

     

2

520

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2

280

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

240

 

85195

 

Pozostała działalność

 

0

0

1

200

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

   

1

200

 

852

   

Pomoc społeczna

54

860

0

 

0

 

0

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

53

360

0

 

0

 

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań

44

000

     

2440

bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych

9

360

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1

500

0

 

0

 

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

1

500

     

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0

0

2

200

 

0

 

92195

 

Pozostała działalność

 

0

0

2

200

 

0

   

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wyna- gr.

   

1

600

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

     

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

   

1

200

1

200

801

   

Oświata i wychowanie

   

1

200

1

200

801

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

     

900

 

900

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

900

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

800

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

     

300

 

300

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       

300

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300

 
     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

   

14

000

14

000

801

   

Oświata i wychowanie

   

14

000

14

000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

14

000

14

000

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

   

14

000

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

14

000

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cięćku

   

38

000

58

000

801

   

Oświata i wychowanie

   

38

000

58

000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

38

000

58

000

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

   

30

000

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

40

000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8

000

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

10

000

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5

000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2

000

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pętlach

   

42

800

42

800

801

   

Oświata i wychowanie

   

42

800

42

800

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

42

800

42

800

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

   

34

800

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

28

000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6600

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8

600

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3

000

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1

000

 
   

4260

Zakup energii

     

400

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

2

700

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach

   

25

000

20

000

801

   

Oświata i wychowanie

   

25

000

20

000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

25

000

20

000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

     

3

465

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

535

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5

000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20

000

4270

Zakup usług remontowych

 

15

000

     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesili

   

1

000

1

000

801

   

Oświata i wychowanie

   

1

000

1

000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

1

000

1

000

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

   

1

000

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1

000

     

Zespól Szkół w Myszyńcu

   

11

500

 

419

801

   

Oświata i wychowanie

   

11

500

 

419

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

6

300

 

419

   

3240

Stypendia dla uczniów

   

6

300

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

   

357

4120

Składki na Fundusz Pracy

62

 

80110

 

Gimnazja

   

5

200

 
   

3240

Stypendia dla uczniów

   

5

200

 
     

Zespól Szkól w Wolkowych

   

15

000

 

0

801

   

Oświata i wychowanie

   

15

000

 

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   

15

000

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   

3

000

 

4270

Zakup usług remontowych

12

000

     

Ośrodek Pomocy Społecznej

   

41

500

42

500

852

   

Pomoc społeczna

   

41

500

42

500

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

   

1500

 

0

   

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

   

1

500

 
 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

0

40

000

 

0

   

3110

Świadczenia społeczne

   

40

000

 
 

85295

 

Pozostała działalność

     

0

42

500

   

3110

Świadczenia społeczne

     

42

500

     

Środowiskowy Dom Samopomocy

   

55

860

 

0

852

   

Pomoc społeczna

   

55

860

 

0

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

   

55

860

 

0

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

       
   

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

       

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

600

4120

Składki na fundusz pracy

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47

686

4220

Zakup środków żywności

 

4300

Zakup usług pozostałych

2

284

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

4430

Różne opłaty i składki

5

290

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

4750

Zak. akcesoriów komput., w tym programów i licencji

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Myszyńca

z dnia 14 sierpnia 2008r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział

Rozdz.

§

Treść

 

Dochody

 

Wydatki

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Ogółem

45

500

0

45

500

0

852

   

Pomoc społeczna

45

500

0

45

500

0

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

44

000

0

44

000

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

44

000

     

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

39

000

4430

Różne opłaty i składki

5

000

 

85213

   

1500

0

1500

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

1

500

     

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

1

500

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Myszyńca

z

dnia 14 sierpnia 2008r.

w

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok według jednostek realizujących zadania

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

 

Dochody

 

Wydatki

zwiększ.

zmniejsz.

zwiększ.

zmniejsz.

1

2

3

4

5

6

9

10

     

Ogółem

45

500

0

45

500

0

     

Urząd Miejski

45

500

0

 

0

0

852

   

Pomoc społeczna

45

500

0

 

0

0

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

44

000

0

 

0

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

44

000

     
 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1

500

0

 

0

0

   

2010

Dotacje otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

1

500

     
     

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

0

0

44

000

0

852

   

Pomoc społeczna

0

0

44

000

0

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

0

0

44

000

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   

39

000

 
   

4430

Różne opłaty i składki

   

5

000

 
     

Ośrodek Pomocy Społecznej

0

0

1

500

0

852

   

Pomoc społeczna

0

0

1

500

0

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

0

0

1

500

0

   

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

   

1

500

 

Burmistrz:

mgr inż. Bogdan Glinka