You are on page 1of 149

UCHWAA Nr 2439/184/08 ZARZDU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 padziernika 2008 r.

w sprawie zmian budetu i w budecie Wojewdztwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.1)), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z pn. zm.2)) oraz 20 pkt 2 i 3 uchway 230/07 Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budetu Wojewdztwa Mazowieckiego na 2008 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 35, poz. 1279) - uchwala si, co nastpuje: 1.1. Wprowadza si zmiany w dochodach budetu Wojewdztwa Mazowieckiego ustalajc dochody na kwot 3.394.976.920z, zgodnie z zacznikami nr 1 i nr 1a do uchway. 2. Oglna kwota dochodw, o ktrej mowa w ust. 1, obejmuje midzy innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej, wykonywane przez samorzd wojewdztwa w kwocie 89.357.049z; 2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych samorzdu wojewdztwa w kwocie 53.978.484z; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie_ z organami administracji rzdowej w kwocie 2.645.550z; 4) dotacje celowe na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 6.406.224z. 2. Wprowadza si zmiany w wydatkach budetu Wojewdztwa Mazowieckiego ustalajc wydatki na kwot 4.104.360.754z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 3. Dokonuje si zmian w planie wydatkw majtkowych na 2008 rok, zgodnie z zacznikiem nr 3 do uchway. 4.1. Uchwaa podlega ogoszeniu poprzez wywieszenie w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 5. Wykonanie uchway powierza si Skarbnikowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z moc obowizujc od dnia podjcia.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego: Adam Struzik

Zacznik nr 1 do uchway nr 2439/184/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 28 padziernika 2008r. Zmiany w planie dochodw Wojewdztwa Mazowieckiego na 2008 rok
Dzia 010 Rozdzia Nazwa Rolnictwo i owiectwo Plan 28 727 778 Zmniejszenia 0 Zwikszenia 2 371 Plan po zmianach 28 730 149

01005 01005 2210

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Urzd Marszakowski - organ dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Melioracje wodne 0920 0970 2210 pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe otrzymane z budetu

225 000 225 000 225 000

0 0

0 0

225 000 225 000 225 000

01006 01006

296 777 296 777 226 000

0 0

0 0

296 777 296 777 226 000

0830 0870 0920 0970 01008

2 000 37 973 150 30 654 27 952 575 1 754 2 218 910 13 266 000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 37 973 150 30 654 27 952 575 1 754 2 218 910 13 266 000

2360

14 368

14 368

2440

666 030

666 030

6260

2 213 100

2 213 100

6269

348 349

348 349

6298

4 117 108

4 117 108

6300

400 000

400 000

6510

3 500 000

3 500 000

6518

708 810

708 810

6519

498 146

498 146

pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 01008 0920 0970 2360 Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzd Marszakowski - organ dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 6 338 744 1 754 2 218 910 972 0 0 6 338 744 1 754 2 218 910 972

6298

4 117 108

4 117 108

01008 2360

13 396 13 396

13 396 13 396

01008 2210

21 600 435 13 266 000

21 600 435 13 266 000

2440

666 030

666 030

6260

2 213 100

2 213 100

6269

348 349

348 349

6300

400 000

400 000

6510

3 500 000

3 500 000

6518

708 810

708 810

6519

498 146

498 146

01010 01010

140 296 140 296

0 0

0 0

140 296 140 296

0970 01036

wpywy z rnych dochodw Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich Urzd Marszakowski - organ

140 296 31 000 0 0

140 296 31 000

01036 2218

31 000 23 000

31 000 23 000

2219

01095 01095 2210

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Gospodarstwa pomocnicze Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci

8 000

8 000

39 602 39 602 39 602

0 0

2 371 2 371 2 371

41 973 41 973 41 973

01097 01097 2380 150 15011 0970 2228

42 528 42 528 42 528 52 008 224 52 008 224 11 000 000 755 550

0 0

0 0

42 528 42 528 42 528

0 0 0 0

0 0 0 0

52 008 224 52 008 224 11 000 000 755 550

wpywy z rnych dochodw dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy

2239

1 501 259

1 501 259

2708

3 521 108

3 521 108

2919

75 000

75 000

6298

27 094 587

27 094 587

6539

8 060 720

8 060 720

15011

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorz-

30 690 695 3 521 108

30 690 695 3 521 108

2919

75 000

75 000

6298

27 094 587

27 094 587

dw wojewdztw, pozyskane z innych rde 15011 Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF WN) 0970 15011 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2228 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy Transport i czno 60003 60003 0970 2360 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury wpywy z rnych dochodw dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Drogi publiczne wojewdzkie grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 11 000 000 11 000 000 10 317 529 755 550 0 0 0 0 11 000 000 11 000 000 10 317 529 755 550

1 501 259

1 501 259

6539

8 060 720

8 060 720

600

108 832 875 52 026 000 26 000 25 000 1 000

0 0 0

50 000 0 0

108 882 875 52 026 000 26 000 25 000 1 000

60003

52 000 000 52 000 000

52 000 000 52 000 000

60013 0580

46 786 475 100 000

0 0

50 000 0

46 836 475 100 000

0750

110 000

110 000

0870 0920 0970 6298

5 000 200 000 1 837 494 41 032 005

0 0 0 0

0 0 0

5 000 200 000 1 837 494 41 032 005

6300

2 491 976

50 000

2 541 976

60013

dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich Warszawa 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6523

1 010 000

1 010 000

43 284 499 100 000

43 284 499 100 000

0750

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki

110 000

110 000

0870 0920 0970 6298

5 000 200 000 1 837 494 41 032 005

5 000 200 000 1 837 494 41 032 005

60013

wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Drogi publiczne powiatowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich wpywy z rnych dochodw Drogi publiczne powiatowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF.WN) 0970 wpywy z rnych dochodw Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 wpywy z rnych dochodw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomociami Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki Urzd Marszakowski - organ dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez

3 501 976 2 491 976

50 000 50 000

3 551 976 2 541 976

6523

1 010 000

1 010 000

60014 60014

1 220 1 220

0 0

0 0

1 220 1 220

0970 60016 60016

1 220 19 180 19 180 0 0 0 0

1 220 19 180 19 180

19 180 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10 579 986 10 579 986 10 557 718 2 825 435 0 0 0 0

19 180 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10 579 986 10 579 986 10 557 718 2 825 435

60095 60095

630 63003 63003

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

700 70005 70005

0 0 0

0750

8 504

8 504

0870 0920 70005 2210

7 572 993 150 786 22 268 22 268 0 0

7 572 993 150 786 22 268 22 268

samorzd wojewdztwa 710 71003 0830 0920 0970 2707 Dziaalno usugowa Biura planowania przestrzennego wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 15 999 049 79 607 15 600 5 000 50 000 9 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 999 049 79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

71003

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Warszawa 0830 wpywy z usug 0920 0970 2707 pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Geodeta Wojewdztwa Mazowieckiego rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych

79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

71005 71005

4 400 4 400 4 400

0 0

0 0

4 400 4 400 4 400

71013 2210

15 014 242 300 000

0 0

0 0

15 014 242 300 000

2319

622 227

622 227

2329

3 541 611

3 541 611

2705

50 000

50 000

2708

10 440 404

10 440 404

6619

20 000

20 000

6629

40 000

40 000

71013 2705

10 490 404 50 000

10 490 404 50 000

rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 10 440 404 10 440 404

71013

Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego publiczny wkad krajowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Gospodarstwa pomocnicze Geodeta Wojewdztwa Mazowieckiego 2380 wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Nauka Pozostaa dziaalno 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin),

4 523 838 300 000

4 523 838 300 000

622 227

622 227

2329

3 541 611

3 541 611

6619

20 000

20 000

6629

40 000

40 000

71014 71014

70 000 70 000 70 000

0 0

0 0

70 000 70 000 70 000

71095 0970 2705

819 408 707 857 111 551

0 0 0

0 0 0

819 408 707 857 111 551

71095

111 551 111 551

111 551 111 551

71095

707 857

707 857

707 857 11 392 11 392 11 392 7 433 513 7 433 513 1 308 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

707 857 11 392 11 392 11 392 7 433 513 7 433 513 1 308 865

71097 71097

730 73095

2708

5 524 648

5 524 648

2919

powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

600 000

600 000

73095

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

6 124 648 5 524 648

6 124 648 5 524 648

2919

600 000

600 000

73095

Urzd Marszakowski - organ 2239

1 308 865 1 308 865

1 308 865 1 308 865

750 75011

21 694 147 2 486 052 1 602 227

0 0 0

0 0 0

21 694 147 2 486 052 1 602 227

2220

880 000

880 000

2360

3 825

3 825

75011

75011

Urzd Marszakowski Departament rodowiska 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzd MarszakowskiDepartament Nieruchomocii Infrastruktury 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

1 800 1 800

1 800 1 800

1 400 1 400

1 400 1 400

75011

75011

Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Urzdy marszakowskie wpywy z rnych opat pozostae odsetki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finan-

625 625

625 625

2 482 227 1 602 227

2 482 227 1 602 227

2220

880 000

880 000

75018 0690 0920 2008

6 714 880 300 000 1 465 678 3 393 200

0 0 0 0

0 0 0 0

6 714 880 300 000 1 465 678 3 393 200

sowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 2705 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 225 000 71 919 0 0 0 0 225 000 71 919

2708

978 377

978 377

75018

Dotacje rozwojowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski - organ 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

6208 6298

168 292 112 414

0 0

0 0

168 292 112 414

3 786 492 3 393 200 225 000 168 292 2 628 388 1 465 678 71 919

3 786 492 3 393 200 225 000 168 292 2 628 388 1 465 678 71 919

75018

6208 Dotacje rozwojowe Urzd Marszakowski Departament Organizacji i Nadzoru 0920 2705 pozostae odsetki rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

2708

978 377

978 377

6298

112 414

112 414

75018

Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0690 wpywy z rnych opat Pozostaa dziaalno 0920 2008 2239 pozostae odsetki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Dotacje rozwojowe rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych

300 000 300 000 12 493 215 17 100 10 687 784 34 554

300 000 300 000

75095

0 0 0 0

0 0 0 0

12 493 215 17 100 10 687 784 34 554

2705

38 956

38 956

2708

1 197 321

1 197 321

6208 6298

255 000 262 500

0 0

0 0

255 000 262 500

rde Urzd Marszakowski Departament Organizacji i Nadzoru 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75095 Urzd Marszakowski Kancelaria Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych Pozostae odsetki rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski - organ 2008 2239 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Dotacje rozwojowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej Warszawa 0480 75623 75623 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay wojewdztw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0920 6298 1 197 321 1 197 321 0 0 1 197 321 1 197 321

38 956 38 956

38 956 38 956

75095

279 600 17 100 262 500

279 600 17 100 262 500

75095

10 977 338 10 687 784 34 554

10 977 338 10 687 784 34 554

6208 756

255 000 1 986 442 029 0 0

255 000 1 986 442 029

4 192 029

4 192 029

75618

4 192 029 4 192 029 1 982 250 000 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 970 946 399 84 385 690 84 385 690 84 385 690 13 162 708 13 162 708 13 162 708 96 263 487 96 263 487 96 263 487 471 491 000 471 491 000 120 189 176 2 750 400 337 549 824

4 192 029 4 192 029

0 0

0 0

1 982 250 000 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 970 946 399 84 385 690 84 385 690 84 385 690 13 162 708 13 162 708 13 162 708 96 263 487 96 263 487 96 263 487 471 491 000 471 491 000 120 189 176 2 750 400 337 549 824

Urzd Marszakowski - organ 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Urzd Marszakowski - organ 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Urzd Marszakowski - organ 0920 pozostae odsetki Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw Urzd Marszakowski - organ 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe

758 75801 75801 75814 75814 75833 75833 75861 75861

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urzd Marszakowski - organ 2008 2009 6208

6209 75862 75862

Dotacje rozwojowe

11 001 600 305 643 514 305 643 514 243 289 038 32 249 044 26 522 205 3 583 227 3 057 545 164 841 164 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 001 600 305 643 514 305 643 514 243 289 038 32 249 044 26 522 205 3 583 227 3 057 545 164 841 164 841

Program Operacyjny Kapita Ludzki Urzd Marszakowski - organ 2008 2009 6208 6209 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Szkoy podstawowe specjalne pozostae odsetki

801 80101 80101

80102 0920 w tym:

164 841 7 100 2 600 4 500 110 10 100 310 10 300 1 030 30 1 000 3 150 50 3 100 2 500 2 500 14 183 14 183

0 0 0 0

0 0 0 0

164 841 7 100 2 600 4 500 110 10 100

0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Oglnoksztaccych w Otwocku 0920 0970 0920 0970 0920 0970 pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw

Zesp Szk Oglnoksztaccych w Jzefowie

310 10 300

Zesp Szk Specjalnych w Zagrzu

1 030 30 1 000

Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Garwolinie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk w Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna 0920 pozostae odsetki 80103 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich wpywy z rnych dochodw Licea oglnoksztacce Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 80120 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Licea oglnoksztacce specjalne Zesp Szk Specjalnych Zagrze 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde

3 150 50 3 100 2 500 2 500

0 0

0 0

14 183 14 183

0970 80120 80120

14 183 33 855 30 000 0 0 0 0

14 183 33 855 30 000

30 000 3 855 3 855 0 0

30 000 3 855 3 855

80121 80121

199 820 199 820 199 820

0 0

0 0

199 820 199 820 199 820

80123 80123

Licea profilowane Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Licea profilowane specjalne Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada

1 976 1 976 1 976

0 0

0 0

1 976 1 976 1 976

80124 80124

477 477 477

0 0

0 0

477 477 477

wasnych samorzdu wojewdztwa 80130 0690 0750 Szkoy zawodowe Wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Medyczna Szkoa Policealna Nr 3 Warszawa 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Nr 4 Warszawa 0690 0750 Wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Warszawa Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug 391 858 764 245 332 0 0 0 0 0 0 391 858 764 245 332

0830 0870 0910 0920 0970 2230

47 310 90 30 21 794 70 378 6 160

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

47 310 90 30 21 794 70 378 6 160

w tym:

13 600 13 600 5 995 450 4 500

13 600 13 600

5 995 450 4 500

0870 0920 0970

90 255 700 211 944 163 634 0 0

90 255 700 211 944 163 634

0750

0830

47 310 1 000 65 000 46 000 0 0

47 310 1 000 65 000 46 000

0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Nr 2 Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

0920 0970

18 600 400 250 50 200 8 010 10 8 000 17 050 50 17 000 200 0 0 0 0 0 0 0 0

18 600 400 250 50 200 8 010 10 8 000 17 050 50 17 000 200

Zesp Medycznych Szk Policealnych Pruszkw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Otwock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Misk Mazowiecki

0970

Wpywy z rnych dochodw

200 1 000 300 700 3 250 10 700 0 0 0 0

200 1 000 300 700 3 250 10 700

Medyczna Szkoa Policealna Pock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Przasnysz 0690 0750 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

0910 0920 0970

30 2 010 500 150 150 20 704 104 19 500 0 0 0 0

30 2 010 500 150 150 20 704 104 19 500

Medyczna Szkoa Policealna Sokow Podlaski 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Radom 0690 0750 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki

0920

500 600 37 335 10 998 0 0

500 600 37 335 10 998

0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Siedlce 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych opat pozostae odsetki

0920 0970 0690 0920 80130

9 26 328 1 210 200 10 1 000 6 160 6 160 0 0 0 0

9 26 328 1 210 200 10 1 000 6 160 6 160

Zesp Szk nr 3 w Wyszkowie

0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Kolegia pracownikw sub spoecznych pozostae odsetki

80131 0920 w tym:

1 000 800 200 1 000 800 200 108 272

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 800 200 1 000 800 200

0970 Wpywy z rnych dochodw Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych Warszawa 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug pozostae odsetki

80140

108 272

0690 0750

200 52 900

0 0

0 0

200 52 900

0830 0920

36 590 10

0 0

0 0

36 590 10

0970 2230

wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw

4 000 1 186

0 0

0 0

4 000 1 186

2320

13 386

13 386

w tym:

Centrum Ksztacenia Ustawicznego Wyszkw 0690 0750

93 700 200 52 900

93 700 200 52 900

0830 0920 0970 80140

36 590 10 4 000 14 572 1 186 0 0

36 590 10 4 000 14 572 1 186

Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakady ksztacenia nauczycieli wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw

13 386

13 386

80141 0690 0750

100 512 50 56 050

0 0 0

0 0 0

100 512 50 56 050

0920 0970 w tym:

4 592 39 820 5 400 900

0 0 0

0 0 0

4 592 39 820 5 400 900

Kolegium Nauczycielskie Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Kolegium Nauczycielskie Ciechanw 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

250 4 250 8 800 2 300 0 0

250 4 250 8 800 2 300

0920 0970 0690 0750

700 5 800 34 120 50 8 000 0 0

700 5 800 34 120 50 8 000

Kolegium Nauczycielskie Radom

0970 Wpywy z rnych dochodw Zespl Kolegiw Nauczycielskich Ostroka 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub

26 070 18 250 12 950

26 070 18 250 12 950

0920 0970

innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

3 500 1 800 2 700 2 000 0 0

3 500 1 800 2 700 2 000

Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Siedlce 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

0920 0970

100 600 642 42 600 30 600 29 900 0 0 0 0

100 600 642 42 600 30 600 29 900

Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Radom 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Urzd Marszakowski Departament Edukacji Publicznej i Sportu Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

0970 80146 80146 2910

700 1 987 381 338 440 338 440

0 0

0 0

700 1 987 381 338 440 338 440

80146

Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Marszakowski 2370 wpywy do budetu nadwyzki srodkw obrotowych zakadu budetowego 0870 0920 0970 Biblioteki pedagogiczne Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

681 634 300 000

681 634 300 000

18 000

18 000

75 762

75 762

287 872

287 872

80146

967 307 967 307 46 270 1 000 520 44 750 27 450 50 27 400 350 150 200 300 100

967 307 967 307 46 270 1 000 520 44 750 27 450 50 27 400

80147

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

w tym:

Biblioteka Pedagogiczna Siedlce 0920 0970

Biblioteka Pedagogiczna Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Pock 0920 Pozostae odsetki

350 150 200 300 100

0970

Wpywy z rnych dochodw

200 500 100 400 11 550 11 550 6 120 1 000 120 5 000 3 041 320 3 041 320 2 941 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 500 100 400 11 550 11 550 6 120 1 000 120 5 000 3 041 320 3 041 320 2 941 320

Biblioteka Pedagogiczna Ostroka 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Radom 0970 Wpywy z rnych dochodw Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Warszawa 0870 0920 0970 803 80309 2708 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

2919

100 000

100 000

80309

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Ochrona zdrowia

3 041 320 2 941 320

3 041 320 2 941 320

2919

100 000

100 000

851 85111 85111 85111

54 046 361 38 296 439 3 888 939 3 888 939 34 407 500 407 500

0 0 0 0

244 000 0 0 0

54 290 361 38 296 439 3 888 939 3 888 939 34 407 500 407 500

Szpitale oglne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywyw z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6530 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych samorzdu wojewdztwa Lecznictwo psychiatryczne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywyw z rnych dochodw Lecznictwo ambulatoryjne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywyw z rnych dochodw Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Stae i specjalizacje medyczne dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia

34 000 000

34 000 000

85120 85120 85121 85121 85156

61 697 61 697 61 697 56 000 56 000 56 000 4 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

61 697 61 697 61 697 56 000 56 000 56 000 4 000

85156

4 000 4 000

4 000 4 000

85157 85157 2210

15 628 225 15 478 225 15 478 225

0 0

0 0

15 628 225 15 478 225 15 478 225

Urzd Marszakowski - organ

zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 85157 Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF) 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Pozostaa dziaalno 150 000 150 000 0 0 150 000 150 000

85195 85195

0 0 0

0 0

244 000 244 000 244 000

244 000 244 000 244 000

852 85202 85202 85212

Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Regionalne orodki polityki spoecznej Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej Warszawa 0920 0970 pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

312 213 22 713 22 713 22 713 258 000

0 0 0 0

0 0 0 0

312 213 22 713 22 713 22 713 258 000

85212

258 000 248 000

258 000 248 000

10 000

10 000

85217 85217

16 500 16 500 15 000 1 500 15 000 15 000 15 000

0 0

0 0

16 500 16 500 15 000

85295 85295 2230

0 0

0 0

1 500 15 000 15 000 15 000

Urzd Marszakowski - organ

853

87 090 992 197 577 197 577 197 577 197 577 4 934 238 1 600 15 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

87 090 992 197 577 197 577 197 577 197 577 4 934 238 1 600 15 000

85324 85324 85332

0970 wpywy z rnych dochodw Wojewdzki Urzd Pracy Warszawa 0970 0690 0750 wpywy z rnych dochodw Wojewdzkie urzdy pracy Wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu

0870 0920 0970 2008 2210

20 380 60 000 240 000 2 547 391 1 347 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 380 60 000 240 000 2 547 391 1 347 000

85332

administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wojewdzki Urzd Pracy Warszawa 0690 0750 Wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde

702 867

702 867

1 039 847 1 600 15 000

1 039 847 1 600 15 000

0870 0920 0970 2708

20 380 60 000 240 000 702 867

20 380 60 000 240 000 702 867

85332

Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

3 894 391 2 547 391 1 347 000

3 894 391 2 547 391 1 347 000

85395 0750

81 959 177 72 000

0 0

0 0

81 959 177 72 000

0830 0920 0970 2008 2009 2239

688 000 800 3 000 320 416 56 544 9 044 432

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

688 000 800 3 000 320 416 56 544 9 044 432

2708

69 655 295

69 655 295

2918

118 690

118 690

2919

2 000 000

2 000 000

85395

Krajowy Orodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osb Chorych na SM 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw

763 800 72 000

763 800 72 000

o podobnym charakterze 0830 0920 0970 85395 wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw 688 000 800 3 000 71 773 985 69 655 295 0 0 688 000 800 3 000 71 773 985 69 655 295

Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

2918

118 690

118 690

85395

Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Marszakowski - organ 2008 2009 2239 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa publiczny wkad krajowy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolnowychowawcze 0750 0830 0870 0920 0970 wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw majtkowych wpywy z usug wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw

2919

2 000 000

2 000 000

9 421 392 320 416 56 544 9 044 432

9 421 392 320 416 56 544 9 044 432

854 85403

14 752 390 245 780 9 630 223 950 2 000 600 9 600 74 500 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

14 752 390 245 780 9 630 223 950 2 000 600 9 600 74 500 2 500

w tym:

Orodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Sabo Widzcych Radom 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug wpywy z rnych dochodw

0830 0970

70 000 2 000 76 000 67 000 2 000 7 000 89 430 2 430 0 0 0 0

70 000 2 000 76 000 67 000 2 000 7 000 89 430 2 430

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday wyrobw 0970 wpywy z rnych dochodw Orodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych w Radomiu 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z usug pozostae odsetki

0830 0920

86 400 600 5 850 4 700 0 0

86 400 600 5 850 4 700

Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Gootczynie 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 0970 85415 2708 wpywy z usug wpywy z rnych dochodw 550 600 14 506 610 14 106 610 0 0 0 0 550 600 14 506 610 14 106 610

85415

Pomoc materialna dla uczniw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw

400 000

400 000

14 506 610 14 106 610

14 506 610 14 106 610

2919

400 000

400 000

900 90001 90001 0920 0970 90001

1 533 423 707 909 52 046 350 51 696 655 863 276 863

0 0 0

0 0 0

1 533 423 707 909 52 046 350 51 696

Urzd Marszakowski - organ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Gospodarka odpadami rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament rodowiska rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0400 Wpywy z opat produktowych

655 863 276 863

379 000

379 000

90002 2708

110 783 110 783

0 0

0 0

110 783 110 783

90002 2708

110 783 110 783

110 783 110 783

90005 90005

4 100 4 100 4 100 100 000

0 0

0 0

4 100 4 100 4 100

90019

100 000

90019 0690 90020 90020

100 000 100 000 80 000 80 000 80 000

100 000 100 000

0 0

0 0

80 000 80 000 80 000

90095 0690 0970 2440

Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych opat wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Urzd Marszakowski Departament rodowiska Wpywy z rnych opat Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego

530 631 1 700 23 931 305 000

0 0 0 0

0 0 0 0

530 631 1 700 23 931 305 000

6300

200 000

200 000

90095 0690 90095

1 550 1 550 150 150 23 931 23 931 505 000 305 000

1 550 1 550

150 150 23 931 23 931 505 000 305 000

90095 0970 90095 2440

6300

200 000

200 000

921 92105 92105

27 942 157 1 321 000 1 321 000 1 321 000

0 0 0

0 0 0

27 942 157 1 321 000 1 321 000 1 321 000

92106 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Centra kultury i sztuki

53 900 53 900 53 900 1 515 1 515 1 515 21 617 093 21 617 093 21 617 093 530 000 530 000 530 000

0 0

0 0

53 900 53 900 53 900 1 515 1 515 1 515

92113

0 0

0 0

Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw 92114 92114 Pozostae instytucje kultury Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 92116 2310 Wpywy z rnych dochodw Biblioteki Urzd Marszakowski - organ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego Muzea Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 2910 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Urzd Marszakowski Departament

0 0

0 0

21 617 093 21 617 093 21 617 093

0 0

0 0

530 000 530 000 530 000

92118 92118 92118 92118

4 418 649 2 493 535 2 493 535 1 925 114 1 925 114

0 0

0 0

4 418 649 2 493 535 2 493 535

1 925 114 1 925 114

926 92601 92601

140 148 140 148 140 148

0 0 0

0 0 0

140 148 140 148 140 148

Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 . wpywy z rnych dochodw Razem dochody 140 148 3 394 680 549 0 296 371 140 148 3 394 976 920

Zacznik nr 1a do uchway nr 2439/184/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 28 padziernika 2008r. Plan dochodw na 2008 rok Wojewdztwa Mazowieckiego wg rde (zmiany)
Lp. Tre Plan Zmniejszenia Zwikszenia Plan po zmianach 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 0 0 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 0 296 371 2 371 156 180 783 88 119 093 731 810 506 146 w tym: dochody biece 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 104 539 631 84 609 093 23 000 8 000 dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 51 641 152 3 510 000 708 810 498 146

1.

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym : 1.1.Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych 1.2.Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych

1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 155 884 412 88 116 722 731 810 506 146

2.

Subwencja oglna w tym : 2.1. Cz owiatowa 2.2. Cz wyrwnawcza 2.3. Cz regionalna 2.4. Uzupenienie subwencji oglnej

3.

Dotacje celowe w tym : 3.1. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej 3.2. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - rodki z UE 3.3. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - publiczny wkad krajowy 3.4. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne - rodki z UE 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne - publiczny wkad krajowy 3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - rodki z UE 3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkad krajowy 3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego 3.10. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy 3.11. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - refundowane przez UE 3.12. Na zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorzdu terytorialnego

34 028 654 0 19 949 830 1 890 000 755 550

34 028 654 0 19 949 830 1 890 000 755 550

28 654 0 11 889 110 880 000 755 550

34 000 000 0 8 060 720 1 010 000 0

2 182 386

2 182 386

2 182 386

4 223 838

4 223 838

4 163 838

60 000

3 499 476

294 000

3 793 476

3 793 476

4.

Dotacja rozwojowa, w tym: Dotacja rozwojowa - rodki z UE Dotacja rozwojowa - publiczny wkad krajowy

794 788 141 744 922 326 49 865 815 3 620 851 7 639 436 4 192 029 78 927 999 185 800 0

794 788 141 744 922 326 49 865 815 3 620 851 7 639 436 4 192 029 78 927 999 185 800 0

415 707 993 380 427 005 35 280 988 3 620 851 0 4 192 029 78 927 999 185 800 0

379 080 148 364 495 321 14 584 827 0 7 639 436 0 0 0 0

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dochody z mienia Dochody ze sprzeday skadnikw majtkowych Opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu Pozostae dochody Pozostae dochody wynikajce z opat celowych Pozostae dochody w wynikajce z zawartych

porozumie 11. 12. 13. rodki pozyskane z funduszy celowych rodki pozyskane z funduszy celowych publiczny wkad krajowy rodki pozyskane z funduszy europejskich Razem 3 839 993 348 349 182 354 362 3 394 680 549 0 296 371 3 839 993 348 349 182 354 362 3 394 976 920 1 247 893 0 109 735 748 2 881 057 121 2 592 100 348 349 72 618 614 513 919 799

Zacznik nr 3 do uchway nr 2439/184/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 28 padziernika 2008r. Plan wydatkw majtkowych na 2008 rok (zmiany)
Pozycja WPI Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego rdo pochodz. wydatkw Plan na 2008 rok w tym: dotacje celowe na inwestycje 191 489 371 105 240 201 0 0 0 0 0 Zmniejszenia w tym: dotacje celowe na inwestycje 0 0 0 0 0 0 0 Zwikszenia w tym: dotacje celowe na inwestycje 0 0 0 0 0 0 0 Plan po zmianach w tym: dotacje celowe na inwestycje 191 489 371 105 240 201 0 0 0 0 0

Transport i czno

Razem rodki wasne dotacja celowa budetu pastwa pomoc finansowa Gminy Stara Biaa pomoc finansowa Miasta i Gminy Piaseczno pomoc finansowa od Miasta Misk Mazowiecki pomoc finansowa Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna pomoc finansowa od Miasta i Gminy Sulejwek fundusze strukturalne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa - rodki wasne dotacja rozwojowa - rodki wasne dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy

868 539 979 728 100 905 1 010 000 1 000 000 231 700 350 000 910 276

0 0 0 0 0 0 0

50 000 0 0 0 0 0 0

868 589 979 728 100 905 1 010 000 1 000 000 231 700 350 000 910 276

0 524 764 16 670 664 79 821 214 200 000 38 590 000 1 130 456 440 316 485 255 977 000 183 839 485 300 000 200 000 50 000 000

0 0 5 297 500 79 821 214 0 0 1 130 456 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 524 764 16 670 664 79 821 214 200 000 38 590 000 1 130 456 440 316 485 255 977 000 183 839 485 300 000 200 000 50 000 000

0 0 5 297 500 79 821 214 0 0 1 130 456 0 0 0

Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe

Razem rodki wasne rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wasne

Podwyszenie kapitau zakadowego spki Koleje Mazowieckie KM` Spka z o.o. Zakup udziaw spki Koleje Mazowieckie - KM sp. z.o.o od PKP Przewozy Regionalne sp. z.o.o Dodatkowe wyposaenie wagonw pitrowych typu push-pull ZADANIA UJTE W WPI

rodki wasne

rodki wasne

108 450

108 450

rodki wasne

245 035

245 035

wpi wpi wpi wpi wpi IV - 1 1

Razem rodki wasne rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wasne

389 963 000 255 977 000 133 486 000 300 000 200 000 149 320 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

389 963 000 255 977 000 133 486 000 300 000 200 000 149 320 000

0 0 0

Zakup taboru dla kolejowych przewozw regionalnych Zakup 11 sztuk pocigw typu push-pull dla kolejowych przewozw regionalnych Zakup uywanego taboru dla kolejowych przewozw regionalnych Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa od PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zakup 20 szt. czteroczonowych nowych Elektrycznych Zespow Trakcyjnych Realizacja projektu "Parkuj i Jed" Drogi publiczne wojewdzkie

rodki wasne

IV - 3

rodki wasne

19 000 000

19 000 000

rodki wasne IV - 4 3 rodki wasne

133 486 000 29 157 000

133 486 000 29 157 000

0 0

IV - 5

rodki wasne

55 500 000

55 500 000

IV - 6

rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wasne rodki wasne Razem rodki wasne dotacja celowa budetu pastwa pomoc finansowa od Gminy Stara Biaa pomoc finansowa od Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno pomoc finansowa od

300 000 200 000 3 000 000 172 904 889 108 044 219 1 010 000 1 000 000 910 276 11 170 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 000 200 000 3 000 000 172 954 889 108 044 219 1 010 000 1 000 000 910 276

0 0

IV-8

11 170 766 0 0 0

231 700 350 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

231 700 350 000

Miasta Misk Mazowiecki pomoc finansowa od Miasta i Gminy Sulejwek fundusze strukturalne UE rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wasne dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 1 Wykup gruntw rodki wasne pomoc finansowa od Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna 2 3 Dokumentacje projektowe Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego budowa ronda na skrzyowaniu drg wojewdzkich 631 i 633 w m. Nieport rodki wasne rodki wasne 3 000 000 910 276 0 3 000 000 910 276 0 0 524 764 11 073 164 38 590 000 11 170 766 0 0 0 0 11 170 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 524 764 11 073 164 38 590 000 11 170 766 11 170 766 0

800 000 2 000 000

800 000 2 000 000

0 0

dotacja celowa budetu pastwa 4 5 Koszty zwizane z przygotowaniem inwestycji Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rodkw transportu, maszyn i urzdze do letniego utrzymania drg, sprztu do zimowego utrzymania drg) Budowa pomieszcze do skadowania soli wykorzystywanej do zimowego utrzymania drg Budowa lub przebudowa chodnikw zlokalizowanych w cigu drg wojewdzkich realizowanych w ramach umw w sprawie wsplnej realizacji zada z Samorzdami Miast i Gmin woj. Mazowieckiego Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 559 na odcinku przejcia przez m. Maszewo Due Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego na drodze wojewdzkiej nr 744 w m. Mazowszany/Kotarwice" Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno; etap II Przebudowa drogi nr 803 Siedlce - Seroczyn na odc. Dbrwka ug - Skrzec od km 10+008,4 do km 12+502,46 wraz z kanalizacj deszczow (etap II) Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 622 relacji Chrcynno Szadki na odc. Od km 4+547 Do km 7+957 Przebudowa odcinka drogi wojewdzkiej nr 627 w m. Sokow Podlaski (ul. Kosowska) wraz z kanalizacj deszczow i kadk dla pieszych, od km 94+250 do km 96+179 Projekty konkursowe RPO WM Dziaanie 3.1- MJWPU rodki wasne rodki wasne

500 000 500 000 5 600 000

500 000 500 000 5 600 000

0 0 0

rodki wasne

2 700 000

2 700 000

rodki wasne

2 600 000

2 600 000

pomoc finansowa od Gminy Stara Biaa

1 000 000

1 000 000

rodki wasne 9 dotacja celowa budetu pastwa

3 000 000 510 000

3 000 000 510 000

rodki wasne 10 rodki wasne - publiczny wkad krajowy fundusze strukturalne UE 11 rodki wasne

0 4 263 164

0 4 263 164

524 764 6 600 000

0 0

524 764 6 600 000

0 0

12

rodki wasne

3 800 000

3 800 000

13

rodki wasne

5 068 581

5 068 581

14

Razem dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy

11 170 766 11 170 766

11 170 766 11 170 766

11 170 766 11 170 766 0

11 170 766 11 170 766 0 0

15

Opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewdzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 do granicy miasta Misk Mazowiecki w km 1+600 z podziaem na II etapy. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewdzkiej nr 638 ulicy Pisudskiego w Sulejwku ZADANIA UJTE W WPI

pomoc finansowa od Miasta Misk Mazowiecki

350 000

350 000

16

pomoc finansowa od Miasta i Gminy Sulejwek

50 000

50 000

wpi wpi

Razem rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa

118 007 338 72 375 638 6 810 000 0 231 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

118 007 338 72 375 638 6 810 000 0 231 700

0 0

wpi

pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno

dotacja rozwojowa - rodki wasne I-1 I-2 I-3 I-4 1 2 3 4 Droga wojewdzka nr 637 Warszawa - Wgrw Droga wojewdzka nr 718 Borzcin - Pruszkw Droga wojewdzka nr 575 Pock-Kazu Nowy Droga wojewdzka nr 634 gr. Warszawy-ZielonkaWoomin-Tuszcz-Wlka Kozowska Droga wojewdzka nr 724 Warszawa - Gra Kalwaria 5 Droga wojewdzka nr 801 Warszawa-granica wojewdztwa Droga wojewdzka nr 727 Klww - Szydowiec Droga wojewdzka nr 617 Przasnysz - Ciechanw Droga wojewdzka nr 732 Przytyk - Gzd Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 618 relacji Goymin - Wyszkw Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 567 relacji Pock - Gra Droga wojewdzka nr 577 ck - Ruszki Droga wojewdzka nr 544 Obwodnica Mawy Droga wojewdzka nr 615 odcinek Ciechanw skrzyowanie z drog nr 544 Droga wojewdzka nr 541 odcinek Mochowo - granica wojewdztwa warmiskomazurskiego Droga wojewdzka nr 620 Przewodowo- Nowe Miasto (skrzyowanie z drog nr 632) Droga wojewdzka Ostroka-Wyszkw Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 579 Kazu - Bonie Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewdzkiej nr 722 w cigu ulic: Stoeczna, Pod Bateriami, Gokowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Puku Uanw, wraz z przebudow skrzyowania Droga wojewdzka nr 677 granica wojewdztwa Ostrw Mazowiecka Droga wojewdzka nr 627 Ostrw Mazowiecka Makinia Budowa maej Obwodnicy Gostynina - drogi wojewdzkiej nr 265 pomidzy ul. Jana Pawa II i Zamkow w Gostyninie Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 580 do przekroju dwuprzestrzennego na odc. od granicy Warszawy do granicy opracowania "wza Warszawska" Budowa Obwodnicy Gbina w cigu drogi woj. nr 577 Budowa obwodnicy Sierpca po nowym ladzie w cigu drogi wojewdzkiej nr 560 Budowa drogi wojewdzkiej nr 740 po nowym ladzie na odc. Radom Potworw Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 747 na odc. od Iy do granicy wojewdztwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisa Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilic granica wojewdztwa rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne

38 590 000 2 220 278 1 000 000 160 000 4 900 000

38 590 000 2 220 278 1 000 000 160 000 4 900 000

0 0 0 0 0

I-5 I-6

rodki wasne rodki wasne

2 000 000 400 000

2 000 000 400 000 0

I-7 I-8 I-9 I - 11

6 7 8 9

rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne

5 100 000 600 000 3 300 000 7 590 000

5 100 000 600 000 3 300 000 7 590 000

0 0 0 0

I - 12

10

rodki wasne

18 874 400

18 874 400

I - 14 I - 17 I - 19

11 12 13

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

240 000

240 000 0

0 0 0

50 000

50 000

I - 20

14

rodki wasne

I - 21

15

rodki wasne

I - 22 I - 23

16 17

rodki wasne rodki wasne

0 50 000

0 50 000

0 0

I - 24

18

pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno

231 700

231 700

I - 25

19

rodki wasne

7 300 000

7 300 000

I - 26

20

rodki wasne

2 500 000

2 500 000

I - 27

21

rodki wasne

14 920 000

14 920 000

I - 30

22

rodki wasne

500 000

500 000

I - 31

23

rodki wasne

I - 42

24

rodki wasne

I - 32

25

rodki wasne

570 960

570 960

I - 34

26

rodki wasne

100 000

100 000

I-10

27

rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa rodki wasne - publiczny wkad krajowy

4 432 500 25 117 500 0 1 837 500 10 412 500 0 15 000

4 432 500 25 117 500 0 1 837 500 10 412 500 0 15 000

0 0

I -13

28

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 728 Grjec granica Gminy Nowe Miasto nad Pilic

0 0

I - 28

29

Przebudowa odcinka drogi wojewdzkiej nr 631 Nowy

Dwr Mazowiecki (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budow nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim I - 29 30 Rozbudowa odcinka drogi wojewdzkiej nr 631 Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego Obwodnica Konstancina i Gry Kalwarii -Projekt kluczowy RPO Wojewdztwa Mazowieckiego

dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa

85 000 0

85 000 0 0

rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa rodki wasne - publiczny wkad krajowy

30 000 170 000 0 90 000

30 000 170 000 0 90 000

0 0

I - 33

31

dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa I - 35 32 Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewdzkiej nr 719 do wza autostradowego A2 Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnw - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8 Droga wojewdzka nr 627 relacji Ostroka - Sokow Podlaski budowa nowego odcinka Makinia Kosw Lacki (po ladzie nieczynnej linii kolejowej i drogi powiatowej) wraz z budow mostu przez rz. Bug Droga wojewdzka nr 579 relacji Kazu Polski Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Bonia wraz z budow wiaduktu nad torami PKP i budow mostu przez rz. Rokitnic - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w cigu drogi wojewdzkiej nr 579 z wyczeniem odcinka z wzem autostradowym w miejscowoci Tuste - Przebudowa odcinka Bonie - Grodzisk Maz. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 719 Warszawa - Kamion - rozbudowa odc.w Pruszkowie-od ul. Partzantw do ul. Bohaterw Warszawy do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka Pruszkw-Milanwek - budowa poudniowej obwodnicy Milanwka i Grodziska Maz. w cigu drogi wojewdzkiej nr 719 - rozbudowa odcinka Warszawa-Pruszkw do przekroju 2x3 Drogi publiczne powiatowe rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa

510 000 0 60 000 340 000 0 22 500 127 500 0

510 000 0 60 000 340 000 0 22 500 127 500 0 0 0 0 0 0

I - 36

33

I - 38

34

rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa

210 000 1 190 000 0

210 000 1 190 000 0

I - 39 35

dotacja rozwojowa - rodki wsne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa

212 500 37 500 0

212 500 37 500 0 0 0

I - 40

36

rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa - rodki wsne dotacja rozwojowa

75 000 425 000 0

75 000 425 000 0

Razem rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa

63 262 383 48 094 117 3 997 500 11 170 766 47 944 117 3 997 500 11 170 766 11 170 766 150 000

63 262 383 48 094 117 3 997 500 11 170 766 47 944 117 3 997 500 11 170 766 11 170 766 150 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

63 262 383 48 094 117 3 997 500 11 170 766 47 944 117 3 997 500

63 262 383 48 094 117 3 997 500 11 170 766 47 944 117 3 997 500 11 170 766 11 170 766 150 000

Samorzdowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami

rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy Razem dotacja rozwojowa rodki wasne

11 170 766 11 170 766 150 000

2 3

Projekty konkursowe RPO WM Dziaanie 3.1- MJWPU Przebudowa chodnika na ul. eromskiego w Zwoleniu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu w Sycynie pomoc finansowa dla powiatu zwoleskiego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Razem rodki wasne

15 170 766 4 000 000 4 000 000

15 170 766 4 000 000 4 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

15 170 766 4 000 000 4 000 000

15 170 766 4 000 000 4 000 000

Samorzdowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami Projekty konkursowe RPO WM Dziaanie 3.1- MJWPU Drogi publiczne gminne

rodki wasne

Razem 2. dotacja rozwojowa Razem rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy dotacja rozwojowa

11 170 766 11 170 766 65 616 850 53 146 084 1 300 000 11 170 766

11 170 766 11 170 766 65 616 850 53 146 084 1 300 000 11 170 766

11 170 766 11 170 766

11 170 766 11 170 766 65 616 850 53 146 084 1 300 000 11 170 766

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

65 616 850 53 146 084 1 300 000 11 170 766

Samorzdowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza z komponentami Pomoc finansowa dla gminy Szydowiec Przygotowanie terenw inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysowej w Szydowcu - budowa ulicy Lenej wraz z infrastruktur techniczn (kanalizacj deszczow, sieci wodocigow, owietleniem ulicznym) Projekty konkursowe RPO WM Dziaanie 3.1- MJWPU Przebudowa drogi gminnej w m. Sycyna Poudniowa gm. Zwole - pomoc finansowa dla gminy Zwole Pomoc finansowa dla gminy Dugosiodo na realizacj zadania pn. Remont jezdni w miejscowociach: Stare Bosewo, Dugosiodo, Kornaciska, Olszaki, Dalekie, Ostryk Dworski, Wlka Grochowa, Prabuty, Marianowo, Nowa Wie, Ostryk Wociaski. Pomoc finansowa dla gminy Zarby Kocielne na realizacj zadania pn. Remont drogi gminnej Ptkowo Wielkie Zgleczewo Panieskie na odcinku 1240 m.b. Infrastruktura telekomunikacyjna

rodki wasne rodki wasne - publiczny wkad krajowy rodki wasne

52 178 977 1 300 000 707 857

52 178 977 1 300 000 707 857

52 178 977 1 300 000 707 857

52 178 977 1 300 000 707 857

Razem 4 5 dotacja rozwojowa rodki wasne

11 170 766 11 170 766 150 000

11 170 766 11 170 766 150 000

11 170 766 11 170 766 150 000

11 170 766 11 170 766 150 000

rodki wasne

49 250

49 250

49 250

49 250

rodki wasne

60 000

60 000

60 000

60 000

Razem dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy

10 039 134 9 586 953 452 181 6 527 089

10 039 134 9 586 953 452 181 6 527 089

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 039 134 9 586 953 452 181 6 527 089

10 039 134 9 586 953 452 181 6 527 089

Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 2.1

dotacja rozwojowa

dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 2 Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 2.2 dotacja rozwojowa

245 519 2 947 185

245 519 2 947 185

245 519 2 947 185

245 519 2 947 185

dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 3 Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 2.3 dotacja rozwojowa

116 467 112 679

116 467 112 679

116 467 112 679

116 467 112 679

dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Pozostaa dziaalno Razem dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy rodki wasne 1 Podwyszenie kapitau zakadowego w spce prawa handlowego Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. Podwyszenie kapitau zakadowego w spce prawa handlowego Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Modernizacja bocznicy kolejowej (stacja Modlin lotnisko) Dziaania inwestycyjne dotyczce infrastruktury lotniska Radom Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 2.1 rodki wasne

90 195 101 229 472 25 551 197 678 275 75 000 000 60 000 000

90 195 26 229 472 25 551 197 678 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 195 101 229 472 25 551 197 678 275 75 000 000 60 000 000

90 195 26 229 472 25 551 197 678 275 0 0

rodki wasne

15 000 000

15 000 000

rodki wasne

rodki wasne

dotacja rozwojowa

9 790 634

9 790 634

9 790 634

9 790 634

dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 6 Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 2.2 dotacja rozwojowa

368 280 4 420 777

368 280 4 420 777

368 280 4 420 777

368 280 4 420 777

dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 7 Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 2.3 dotacja rozwojowa

174 701 169 018

174 701 169 018

174 701 169 018

174 701 169 018

dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 8 Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 3.1 Ochrona zdrowia dotacja rozwojowa

135 294 11 170 768

135 294 11 170 768

135 294 11 170 768

135 294 11 170 768

Razem rodki wasne Pomoc finansowa od Miasta Pruszkw Pomoc finansowa od Powiatu Pruszkowskiego

250 434 519 184 661 356 47 500 100 000

205 397 331 173 624 168 47 500 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

244 000 0 0 0

244 000 0 0 0

250 678 519 184 661 356 47 500 100 000

205 641 331 173 624 168 47 500 100 000

Pomoc finansowa od Gminy Miasta Ciechanw Pomoc finansowa od Gminy Miasta Pock dotacja celowa z budetu pastwa dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Szpitale oglne Razem rodki wasne Pomoc finansowa od Miasta Pruszkw Pomoc finansowa od Powiatu Pruszkowskiego Pomoc finansowa od Gminy Miasta Ciechanw dotacja celowa z budetu pastwa dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy 1 Specjalistyczny Szpital Wojewdzki w Ciechanowie Razem rodki wasne - razem rodki wasne Pomoc finansowa od Gminy Miasta Ciechanw 1 Doposaenie Oddziau Rehabilitacji w specjalistyczny sprzt rehabilitacyjny Rozbudowa i modernizacja Oddziau Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakup pomp infuzyjnych dla wszystkich oddziaw oraz zestawu do endoskopii nosa i zatok dla oddziau laryngologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewdzkiego w Ciechanowie Zakup aparatury i sprztu medycznego Modernizacja instalacji gazw medycznych Budowa i modernizacja stacji transformatorowych z agregatami prdotwrczymi i linii kablowych S/N i N/N Modernizacja tomografu komputerowego Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Modernizacja sieci komputerowej Wymiana i rekonfiguracja serwerw sieciowych wraz z zakupem nowszych wersji i rozszerzeniem iloci licencji oprogramowania systemowego Zakup aparatu do znieczule Zakup respiratora wysokiej klasy Modernizacja systemu: awaryjnego zasilania automatyki i rozruchu agregatw prdotwrczych i ups budynek E i E3 System monitoringu parametrw hemodynamicznych pacjenta oraz funkcji yciowych noworodkw o niskiej masie urodzeniowej z centralnym systemem zbiorczym oraz central dostpow Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb Apteki, Laboratorium oraz zakup 2 szt. kompletnego urzdzenia stacji uzdatniania wody dla potrzeb Oddzia Pucnego Modernizacja systemu Lightspeed 16 System elektronicznej dokumentacji i ewidencji pacjentw wraz z systemem rejestracji wiadcze medycznych Zakup systemu monitoringu telewizji dozorowej Zakup aparatury i sprztu medycznego Samodzielny Specjalistyczny Zesp Zakadw Opieki Zdrowotnej w Rudce Doposaenie w sprzt rehabilitacyjny Dziau Rehabilitacji Leczniczej rodki wasne

260 000 0 34 000 000 30 471 742 893 921 190 479 081 140 388 749 47 500 100 000 260 000 34 000 000 15 235 871 446 961 1 622 930 1 362 930 1 362 930 260 000 118 230

260 000 0 0 30 471 742 893 921 145 479 081 129 388 749 47 500 100 000 260 000 0 15 235 871 446 961 1 622 930 1 362 930 1 362 930 260 000 118 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 244 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 244 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 000 244 000 34 000 000 30 471 742 893 921 190 479 081 140 388 749 47 500 100 000 260 000 34 000 000 15 235 871 446 961 1 622 930 1 362 930 1 362 930 260 000 118 230

260 000 244 000 0 30 471 742 893 921 145 479 081 129 388 749 47 500 100 000 260 000 0 15 235 871 446 961 1 622 930 1 362 930 1 362 930 260 000 118 230

rodki wasne

Pomoc finansowa miasta Ciechanw

260 000

260 000

260 000

260 000

4 5 6

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

400 000 164 700 60 000

400 000 164 700 60 000 0 0 0 0

400 000 164 700 60 000

400 000 164 700 60 000

7 2 1 2

rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne rodki wasne

620 000 4 874 883 4 874 883 1 397 374 450 000

620 000 4 874 883 4 874 883 1 397 374 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0

620 000 4 874 883 4 874 883 1 397 374 450 000

620 000 4 874 883 4 874 883 1 397 374 450 000

3 4 5

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

160 000 100 000 142 740

160 000 100 000 142 740

160 000 100 000 142 740

160 000 100 000 142 740

rodki wasne

720 550

720 550

720 550

720 550

rodki wasne

66 000

66 000

66 000

66 000

8 9

rodki wasne rodki wasne

608 729 261 690

608 729 261 690

608 729 261 690

608 729 261 690

10 11 3

rodki wasne rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

300 000 667 800 1 060 793 1 060 793 43 212

300 000 667 800 1 060 793 1 060 793 43 212 0 0 0 0 0 0 0 0

300 000 667 800 1 060 793 1 060 793 43 212

300 000 667 800 1 060 793 1 060 793 43 212

SSZZOZ w Rudce udzielajcego wiadcze zdrowotnych rwnie na rzecz pacjentw oddziau rehabilitacji i oddziau dziennego 2 Termomodernizacja i izolacje przeciwwilgociowe budynkw. Przebudowa i modernizacja istniejcych pomieszcze laboratoryjnych na poziomie niszego parteru dla potrzeb laboratorium mikrobiologicznego wraz z opracowaniem niezbdnej dokumentacji projektowej. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z opracowaniem niezbdnej dokumentacji projektowej Modernizacja drogi dojazdowej Zakup aparatury i sprztu medycznego Mazowieckie Centrum Leczenia Chorb Puc i Grulicy w Otwocku Dostosowanie budynku Pawilonu Gwnego do wymaga przepisw p.poarowych. Wymiana pokrycia dachowego budynku Hospicjum. Zakup spalinowego agregatu prdotwrczego Modernizacja i rozbudowa Pawilonu A wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisw w zakresie ochrony przeciwpoarowej Zakup aparatury i sprztu medycznego Szpital Kolejowy im. dr med. W Roeflera w Pruszkowie SPZOZ rodki wasne 174 381 174 381 174 381 174 381

rodki wasne

75 640

75 640

75 640

75 640

rodki wasne

58 560

58 560

58 560

58 560

5 6 4

rodki wasne rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

600 000 109 000 937 380 937 380 100 000

600 000 109 000 937 380 937 380 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0

600 000 109 000 937 380 937 380 0 100 000

600 000 109 000 937 380 937 380 0 100 000

rodki wasne

86 380

86 380

86 380

86 380

3 4

rodki wasne rodki wasne

45 000 300 000

45 000 300 000

45 000 300 000

45 000 300 000

5 5

rodki wasne Razem rodki wasne - razem rodki wasne Pomoc finansowa od Miasta Pruszkw Pomoc finansowa od Powiatu Pruszkowskiego

406 000 497 500 350 000 350 000 47 500 100 000 45 000

406 000 497 500 350 000 350 000 47 500 100 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

406 000 497 500 350 000 350 000 47 500 100 000 45 000

406 000 497 500 350 000 350 000 47 500 100 000 45 000

Modernizacja OIT modernizacja pomieszcze, wykonanie klimatyzacji oraz zakup wyposaenia i aparatury medycznej. Zakup linii technologicznej do produkcji tlenu dla potrzeb medycznych oraz instalacji spronego powietrza wraz z adaptacj pomieszcze Zakup echokardiografu stacjonarnego Budowa linii do produkcji tlenu do celw medycznych w Szpitalu Kolejowym im. dr med.. Wodzimierza Roeflera z siedzib w Pruszkowie przy ul. Warsztatwej 1 Zakup urzdzenia do produkcji tlenu do celw medycznych Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "Stocer" SPZOZ Termomodernizacja Obiektw STOCER Ul. Duga 40/ 42 oraz Ul. Oarowska 75 A Modernizacja zasilania w energi elektryczn obiektw Centrum Zakup sprztu i aparatury medycznej Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lenym Modernizacja szpitala przy ulicy Siennej w Warszawie Wykonanie modernizacji pomieszcze w celu uruchomienia Poradni Chorb Puc i Grulicy dla Dzieci w budynku Szpitala przy ul. Siennej 60 w Warszawie Wojewdzki Szpital Brdnowski SPZOZ Modernizacja bloku operacyjnego Modernizacja Tomografu

rodki wasne

rodki wasne

180 000

180 000

180 000

180 000

3 4

rodki wasne Pomoc finansowa od Powiatu Pruszkowskiego

125 000 100 000

125 000 100 000

125 000 100 000

125 000 100 000

Pomoc finansowa od Miasta Pruszkw rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

47 500

47 500

47 500

47 500

2 441 520 2 441 520 530 000

2 441 520 2 441 520 530 000

0 0

0 0

0 0

0 0

2 441 520 2 441 520 530 000

2 441 520 2 441 520 530 000

rodki wasne

71 980

71 980

71 980

71 980

3 7

rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne

1 839 540 839 146 839 146

1 839 540 839 146 839 146 0 0 0 0 0 0 0 0

1 839 540 839 146 839 146

1 839 540 839 146 839 146

1 2

rodki wasne rodki wasne

489 146 350 000

489 146 350 000

489 146 350 000

489 146 350 000

8 1 2

rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne rodki wasne

13 109 000 13 109 000 6 000 000 800 000

13 109 000 13 109 000 6 000 000 800 000

0 0

0 0

0 0

0 0

13 109 000 13 109 000 6 000 000 800 000

13 109 000 13 109 000 6 000 000 800 000

Komputerowego w Zakadzie Rentgenodiagnostyki 3 Modernizacja Zakadu Diagnostyki Ultrasonograficznej i Poradni Chorb Sutka Zakup sprztu i aparatury medycznej Modernizacja apteki szpitalnej Modernizacja pomieszcze Oddziaw; Ginekologii, Neontologii, Poonictwa SPZOZ Wojewdzki Szpital Zakany Modernizacja pomieszcze w Pawilonie I Termomodernizacja Pawilonw Szpitalnych Zakup aparatu RTG Zakup aparatury i sprztu medycznego Midzyleski Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Warszawie Modernizacja budynku F oraz wybranych budynkw Midzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Modernizacja budynku E Zakup aparatury i sprztu medycznego Modernizacja budynkw przy ul. Brzeskiej - I etap wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sklodowskiej - Curie Zakup aparatury medycznej - cytomammobusu Wojewdzki Szpital Chirurgii urazowej w. Anny SPZOZ w Warszawie Rozbudowa i modernizacja Wojewdzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w. Anny - prace projektowe Modernizacja tomografu komputerowego II etap Budowa Zintegrowanego Systemu Zarzdzania Zakup aparatury i sprztu medycznego Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego w Ostroce Modernizacja pomieszcze budynku "D" pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Czci Administracji Modernizacja sieci wodocigowej Wojewdzki szpital Zespolony w Pocku Zakup aparatury i sprztu medycznego Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach Zakup aparatu RTG Centrum LeczniczoRehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Zakup aparatury i sprztu medycznego Pomoc finansowa dla Powiatu Putuskiego na realizacj zadania pn. "Budowa Szpitala w Putusku - kontynuacja etap I) Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 ZADANIA UJTE W WPI rodki wasne 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000

4 5 6

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

1 219 000 400 000 590 000

1 219 000 400 000 590 000

1 219 000 400 000 590 000

1 219 000 400 000 590 000

9 1 2 3 4 10

rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

5 745 300 5 745 300 4 900 000 160 000 500 000 185 300 16 193 415 16 193 415 2 772 000

5 745 300 5 745 300 4 900 000 160 000 500 000 185 300 16 193 415 16 193 415 2 772 000

0 0

0 0

0 0

0 0

5 745 300 5 745 300 4 900 000 160 000 500 000 185 300

5 745 300 5 745 300 4 900 000 160 000 500 000 185 300 16 193 415 16 193 415 2 772 000

0 0

0 0

0 0

0 0

16 193 415 16 193 415 2 772 000

2 3 4

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

11 898 415 1 523 000 0

11 898 415 1 523 000 0

11 898 415 1 523 000 0

11 898 415 1 523 000 0

11

rodki wasne -razem

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 12

rodki wasne rodki wasne - razem

1 200 000 2 172 036

1 200 000 2 172 036

0 0

0 0 0 0

1 200 000 2 172 036

1 200 000 2 172 036

rodki wasne

692 026

692 026

692 026

692 026

2 3 4 13

rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne - razem

108 760 350 000 1 021 250 1 333 962

108 760 350 000 1 021 250 1 333 962 0 0 0 0

108 760 350 000 1 021 250 1 333 962

108 760 350 000 1 021 250 1 333 962

rodki wasne

52 460

52 460

52 460

52 460

2 14 1 15

rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne - razem

1 281 502 1 350 292 1 350 292 300 000

1 281 502 1 350 292 1 350 292 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1 281 502 1 350 292 1 350 292 300 000

1 281 502 1 350 292 1 350 292 300 000

1 16

rodki wasne rodki wasne - razem

300 000 597 500

300 000 597 500 0 0 0 0

300 000 597 500

300 000 597 500

1 17

rodki wasne rodki wasne

597 500 7 000 000

597 500 7 000 000

597 500 7 000 000

597 500 7 000 000

18

dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem rodki wasne dotacja celowa z budetu pastwa

15 235 871 446 961 113 520 592 79 520 592 34 000 000 0 0 0 0

15 235 871 446 961 68 520 592 68 520 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 235 871 446 961 113 520 592 79 520 592 34 000 000 0 0 0 0

15 235 871 446 961 68 520 592 68 520 592 0 0 0 0 0

wpi

Wojewdzki Szpital Brdnowski SPZOZ w Warszawie Termomodernizacja budynkw A i H wraz z kotowni Wojewdzki Szpital Zespolony w Pocku Modernizacja Zakadu Usprawniania Leczniczego

rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

II-22

2 II-5 1

rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

24 902 713 24 902 713 0

24 902 713 24 902 713 0

0 0

0 0

0 0

0 0

24 902 713 24 902 713 0

24 902 713 24 902 713 0

w tym zakup i urzdze II-6 Rozbudowa Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Pocku. 3 Modernizacja oddziaw szpitalnych: kardiologicznego, wewntrznego, chirurgicznego II, zakanego. Modernizacja budynkw szpitalnych w celu realizacji zalece Pastwowej Stray Poarnej. Szpital Kolejowy im. dr med. Wodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ Rozbudowa budynku Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w celu utworzenia oddziau neurologicznego Specjalistyczny Szpital Wojewdzki w Ciechanowie Modernizacja pomieszcze i doposaenie Oddziau Ginekologiczno - Pooniczego i Neonatologicznego z blokiem porodowym Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego Samodzielny Specjalistyczny Zesp Zakadw Opieki Zdrowotnej w Rudce Poprawa dostpnoci do obiektw SSZZOZ drogi wewntrzne i parkingi Centralna stacja przygotowania ek modernizacja transportu pionowego w budynku gwnym szpitala Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego nr 1B dla potrzeb ZOL Modernizacja gospodarki ciekowej. Wojewdzki Szpital Chirurgii Urazowej w. Anny SPZOZ w Warszawie Rozbudowa Wojewdzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w. Anny w Warszawie o blok operacyjny z salami pooperacyjnymi, Oddzia Intensywnej Terapii i oddziay zabiegowe Termomodernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynkw szpitalnych Przebudowa pomieszcze dla Szpitalnego Oddziau Ratunkowego z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego w Ostroce Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Ostroce Szpital Dziecicy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej Adaptacja i modernizacja pomieszcze po kuchni szpitalnej na potrzeby gabinetw specjalistycznych, zaplecza medycznego i administracji Dostosowanie budynkw i oddziaw szpitalnych do rozporzdzenia MZ z dnia 22.06.2005 r. Modernizacja Oddziau Chirurgii Oglnej Modernizacja i rozbudowa oddziau SOR Dostosowanie budynkw i oddziaw szpitalnych do rozporzdzenia MZ z dnia 10.11.2006 r. Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach Modernizacja Blokw Operacyjnych Budowa ldowiska dla migowcw z infrastruktur towarzyszc. SPZOZ Wojewdzki Szpital rodki wasne 23 902 713 23 902 713 23 902 713 23 902 713

II-1

rodki wasne

II-24

rodki wasne

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

rodki wasne - razem rodki wasne

4 123 000 4 123 000

4 123 000 4 123 000

0 0

0 0

0 0

0 0

4 123 000 4 123 000

4 123 000 4 123 000

II-20

rodki wasne

4 123 000

4 123 000

4 123 000

4 123 000

rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

11 629 958 11 629 958 6 629 958

11 629 958 11 629 958 6 629 958

0 0

0 0

0 0

0 0

11 629 958 11 629 958 6 629 958

11 629 958 11 629 958 6 629 958

II-12

II-13

2 5

rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne

5 000 000 7 019 200 7 019 200 422 000

5 000 000 7 019 200 7 019 200 422 000 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 000 7 019 200 7 019 200 422 000

5 000 000 7 019 200 7 019 200 422 000

II-8

II-9

rodki wasne -

548 200

548 200

548 200

548 200

II-21

rodki wasne

5 363 000

5 363 000

5 363 000

5 363 000

II-25

4 6

rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne

686 000 2 535 000 2 535 000

686 000 2 535 000 2 535 000 0 0 0 0 0 0 0 0

686 000 2 535 000 2 535 000

686 000 2 535 000 2 535 000

II-14

rodki wasne

II-2

rodki wasne

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

II - 38

rodki wasne

835 000

835 000

835 000

835 000

Razem rodki wasne dotacja celowa z budetu pastwa dotacja celowa z budetu pastwa rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne

45 000 000 11 000 000 34 000 000 34 000 000 11 000 000 4 160 000 4 160 000

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45 000 000 11 000 000 34 000 000 34 000 000 11 000 000

0 0 0 0 0 4 160 000 4 160 000

II-3

4 160 000 4 160 000

0 0

0 0

0 0

0 0

4 160 000 4 160 000

II-15

rodki wasne

1 030 000

1 030 000

1 030 000

1 030 000

II-16

rodki wasne

II-26 II-27 II - 39

3 4 5

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

2 830 000 0 300 000

2 830 000 0 300 000

2 830 000 0 300 000

2 830 000 0 300 000

Razem - rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne

5 257 977 5 257 977 4 800 705 457 272

5 257 977 5 257 977 4 800 705 457 272

0 0

0 0

0 0

0 0

5 257 977 5 257 977 4 800 705 457 272

5 257 977 5 257 977 4 800 705 457 272

II-11 II-28

1 2

10

Razem - rodki wasne

940 142

940 142

940 142

940 142

Zakany II-17 1 11 Budowa podziemnych cznikw komunikacyjnych Centrum LeczniczoRehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Realizacja zalece Pastwowej Stray Poarnej. Modernizacja obiektw Centrum Modernizacja poradni przy ul Grczewskiej 89 i ul. Pawiskiego 2 Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lenym Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespou Szpitali Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "Stocer" SPZOZ Modernizacja oddziau neuroortopedycznego Zakady opiekuczo lecznicze i pielgnacyjno opiekucze

rodki wasne rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne rodki wasne

940 142 940 142 1 416 151 1 416 151 765 095

940 142 940 142 1 416 151 1 416 151 765 095

940 142 940 142

940 142 940 142 1 416 151 1 416 151 765 095

0 0

0 0

0 0

0 0

1 416 151 1 416 151 765 095

II-29

II-30

rodki wasne

651 056

651 056

651 056

651 056

12

Razem - rodki wasne

6 181 647

6 181 647

6 181 647

6 181 647

rodki wasne

6 181 647

6 181 647

6 181 647

6 181 647

13

Razem - rodki wasne

354 804

354 804

354 804

354 804

II - 40

rodki wasne Razem dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy

354 804 1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 30 781 782 29 213 499 0 1 523 587 44 696 1 728 469 1 728 469

354 804 1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 30 781 782 29 213 499 0 1 523 587 44 696 1 728 469 1 728 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

354 804 1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 30 781 782 29 213 499 0 1 523 587 44 696 1 728 469 1 728 469 0

354 804 1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 30 781 782 29 213 499 0 1 523 587 44 696 1 728 469 1 728 469 0

Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 Lecznictwo psychiatryczne

dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem rodki wasne dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy

Wojewdzki Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu Modernizacja pawilonu nr 3 Termomodernizacja pawilonu nr 6 Zakup aparatury i sprztu medycznego Zakup centrali telefonicznej Informatyzacja zakadu Wojewdzki Samodzielny Psychiatryczny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza Zakup sprztu i aparatury medycznej Wymiana pokry dachowych Modernizacja obiektw Szpitala roboty oglnobudowlane Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Modziey w Zagrzu k. Warszawy Wzmocnienie i rozszerzenie wiadcze w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburze narzdu ruchu u dzieci z poraeniem mzgowym na zakup 2 kamer i serwera Adaptacja budynku administracyjnego ksigowoci i po ZRB) i poczenie cznikiem z przeznaczeniem dla pomieszcze oddziau VI (psychiatrycznego) Szpitala w Zagrzu Wymiana pokrycia dachowego budynku hotelowego Szpitala w Zagrzu Termomodernizacja budynku - Pawilon Gwny Szpital w Zagrzu wraz z modernizacj gospodarki cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych rde energii (pompy ciepa, ukad solarny) Adaptacja pomieszcze po kuchni z dobudow skrzyda przy pawilonie gwnym Szpitala w Jzefowie, ul. 3-go Maja 127 Zakup sprztu i aparatury medycznej Wojewdzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

rodki wasne - razem rodki wasne

1 2 3 4 5 2

rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne

1 065 469 125 000 68 000 45 000 425 000 4 894 371 4 894 371

1 065 469 125 000 68 000 45 000 425 000 4 894 371 4 894 371 0 0 0 0 0 0 0 0

1 065 469 125 000 68 000 45 000 425 000 4 894 371 4 894 371

1 065 469 125 000 68 000 45 000 425 000 4 894 371 4 894 371

1 2 3

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

194 350 370 000 4 330 021

194 350 370 000 4 330 021 0

194 350 370 000 4 330 021

194 350 370 000 4 330 021

rodki wasne - razem rodki wasne

1 538 241 1 538 241

1 538 241 1 538 241

0 0

0 0

0 0

0 0

1 538 241 1 538 241

1 538 241 1 538 241

rodki wasne

50 000

50 000

50 000

50 000

rodki wasne

100 000

100 000

100 000

100 000

rodki wasne

28 150

28 150

28 150

28 150

rodki wasne

1 024 389

1 024 389

1 024 389

1 024 389

rodki wasne

257 115

257 115

257 115

257 115

6 4

rodki wasne rodki wasne - razem

78 587 860 000

78 587 860 000 0 0 0 0

78 587 860 000

78 587 860 000

Chorych "Drewnica" SPZOZ 1 Wykonanie przycza energetycznego do nowobudowanego obiektu szpitala. Zakup zmywarek do kuchenek oddziaowych Modernizacja dachw na obiektach szpitalnych Samodzielny Wojewdzki Zesp Publicznych Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizacj oddziau I Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 Zakup oprogramowania finansowo-ksigowego oraz kadrowo-pacowego Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zakad Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu Dostosowanie do wymogw techniczno sanitarnych pomieszcze i urzdze izby przyj pacjentw wraz z budow podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 wpi 1 ZADANIA UJTE W WPI Samodzielny Wojewdzki Zesp Publicznych Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ZOL w Rasztowie - budowa pawilonu wraz z infrastruktur zewntrzn Wojewdzki Samodzielny Psychiatryczny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala - I etap inwentaryzacja budynkw Zespou i wykonanie dokumentacji projektowej niezbdnej do ich modernizacji Dostosowanie obiektw szpitala do obowizujcych wymogw ochrony przeciwpoarowej Modernizacja systemu teleinformatycznego Samodzielny Wojewdzki Publiczny Zakad Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu Modernizacja sieci wodkan, c.o., c.w.u. Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 7 Wojewdzki Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu Modernizacja pawilonu nr 1 Wojewdzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ rodki wasne 0 0 0 0

2 3 5

rodki wasne rodki wasne rodki wasne - razem

60 000 800 000 450 000

60 000 800 000 450 000 0 0 0 0

60 000 800 000 450 000

60 000 800 000 450 000

rodki wasne

170 000

170 000

170 000

170 000

rodki wasne

280 000

280 000

280 000

280 000

rodki wasne - razem

250 000

250 000

250 000

250 000

rodki wasne

250 000

250 000

250 000

250 000

dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem - rodki wasne rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne

1 523 587 44 696 19 492 418 19 492 418 5 584 575 5 584 575

1 523 587 44 696 19 492 418 19 492 418 5 584 575 5 584 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 523 587 44 696 19 492 418 19 492 418 5 584 575 5 584 575

1 523 587 44 696 19 492 418 19 492 418 5 584 575 5 584 575

II-4

rodki wasne

5 584 575

5 584 575

5 584 575

5 584 575

Razem - rodki wasne rodki wasne

3 906 947 3 906 947

3 906 947 3 906 947

0 0

0 0

0 0

0 0

3 906 947 3 906 947

3 906 947 3 906 947

II-19

rodki wasne

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

II-31

rodki wasne

1 409 049

1 409 049

1 409 049

1 409 049

II-32

3 3

rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne -

497 898 9 625 000 9 625 000

497 898 9 625 000 9 625 000 0 0 0 0 0 0 0 0

497 898 9 625 000 9 625 000

497 898 9 625 000 9 625 000

II-10 II-35

1 2 4

rodki wasne rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne

5 625 000 4 000 000 104 663 104 663

5 625 000 4 000 000 104 663 104 663 0 0 0 0 0 0 0 0

5 625 000 4 000 000 104 663 104 663

5 625 000 4 000 000 104 663 104 663

II-18

1 5

rodki wasne Razem - rodki wasne

104 663 0

104 663 0 0 0 0 0

104 663 0

104 663 0

rodki wasne rodki wasne - rezerwa celowa II-7 1 Przystawanie Szpitala "Drewnica" do europejskich standardw lecznictwa w zakresie Psychiatrii budowa pawilonu szpitalnego Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Modziey w Zagrzu k. Warszawy Modernizacja Pawilonu Gwnego Szpitala w Jzefowie, ul. 3-go Maja 127 Lecznictwo ambulatoryjne rodki wasne

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

Razem - rodki wasne rodki wasne

271 233 271 233

271 233 271 233

0 0

0 0

0 0

0 0

271 233 271 233

271 233 271 233

II-37

rodki wasne

271 233

271 233

271 233

271 233

Razem rodki wasne dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa -

6 751 924 2 047 074 4 570 762 134 088

6 751 924 2 047 074 4 570 762 134 088

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 751 924 2 047 074 4 570 762 134 088

6 751 924 2 047 074 4 570 762 134 088

publiczny wkad krajowy 1 1 SPZOZ "Lecznica Centrum" Adaptacja pomieszcze po laboratorium na rehabilitacj Wymiana dwch wind starego typu na nowe. Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej dla Szk Wyszych PALMA Zakup unitu stomatologicznego Zakup aparatu USG Wykonanie Dokumentacji Budowlanej Adaptacja czci pomieszcze w budynku przychodni przy ul. Mochnackiego 10 dla potrzeb przenoszonej dziaalnoci ambulatoryjnej Zakup autoklaww Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 Lecznictwo stomatologiczne 1 1 Wojewdzkie Centrum Stomatologii SPZOZ Rozbudowa wza cieplnego o ga ciepa technologicznego w budynku WCS Zakup aparatury i sprztu medycznego Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 ZADANIA UJTE W WPI 1 II-33 1 Wojewdzkie Centrum Stomatologii SPZOZ Przystosowanie pomieszcze trzeciego pitra dla potrzeb zaplecza administracyjno-biurowego Ratownictwo medyczne 1 Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie Wykonanie nowego wjazdu wraz z wymian nawierzchni cigw komunikacyjnych oraz parkingw i wykonaniem instalacji odwodnienia nieruchomoci przy ul. Woronicza 19 Wdraanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym zakup systemu transmisji danych zapisu EKG w zespoach ratownictwa medycznego WSPRiTS Meditrans w Warszawie w ramach Programu przeciwdziaania wybranym problemom zdrowotnym w wojewdztwie mazowieckim na lata 2006-2011. Zakup ambulansw Zakup 2 defibrylatorw i 2 respiratorw Pilotaowy program ksztatowania zachowa ratowniczych dla pracownikw samorzdowych szczebla powiatowego i gminnego Wojewdztwa Mazowieckiego - zakup fantomw Zakup i monta systemu klimatyzacji Modernizacja pomieszcze na miejsca wyczekiwania Zespow Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego II oddz. Warszawa -Wola ul. Kasprzaka 17 Modernizacja pomieszcze szatni pracowniczej oraz zaplecza socjalnego Oddzia Srdmiecie ul. Poznaska 22 SPZOZ Meditrans Ostroka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostroce Zakup samochodw rodki wasne - razem rodki wasne rodki wasne 622 674 622 674 574 673 622 674 622 674 574 673 0 0 0 0 0 0 0 0 622 674 622 674 574 673 622 674 622 674 574 673

2 2

rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne

48 001 1 424 400 1 424 400

48 001 1 424 400 1 424 400 0 0 0 0 0 0 0 0

48 001 1 424 400 1 424 400

48 001 1 424 400 1 424 400

1 2 3 4

rodki wasne rodki wasne rodki wasne rodki wasne

29 500 200 000 298 900 841 000

29 500 200 000 298 900 841 000

29 500 200 000 298 900 841 000

29 500 200 000 298 900 841 000

5 6

rodki wasne dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem - rodki wasne rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne

55 000 4 570 762 134 088 4 466 566 1 330 000 130 000 80 000

55 000 4 570 762 134 088 4 466 566 1 330 000 130 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 000 4 570 762 134 088 4 466 566 1 330 000 130 000 80 000

55 000 4 570 762 134 088 4 466 566 1 330 000 130 000 80 000

2 2

rodki wasne dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem - rodki wasne rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne rodki wasne

50 000 3 047 174 89 392 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

50 000 3 047 174 89 392 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 3 047 174 89 392 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

50 000 3 047 174 89 392 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

wpi

Razem rodki wasne rodki wasne - razem rodki wasne

11 533 029 11 533 029 5 056 819 5 056 819

11 533 029 11 533 029 5 056 819 5 056 819

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 533 029 11 533 029 5 056 819 5 056 819

11 533 029 11 533 029 5 056 819 5 056 819

rodki wasne

1 719 270

1 719 270

1 719 270

1 719 270

rodki wasne

650 000

650 000

650 000

650 000

3 4 5

rodki wasne rodki wasne rodki wasne

2 010 730 111 946 90 000

2 010 730 111 946 90 000

2 010 730 111 946 90 000

2 010 730 111 946 90 000

6 7

rodki wasne rodki wasne

22 814 452 059

22 814 452 059

22 814 452 059

22 814 452 059

rodki wasne

Razem -rodki wasne

3 920 000

3 920 000

3 920 000

3 920 000

rodki wasne

800 000

800 000

800 000

800 000

sanitarnych 2 Modernizacja stacji kontroli pojazdw Ostroka ul Rolna 28 Zakup ambulansu typu C Zakup ambulansw transportowych Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Pocku Zakup ambulansw Zakup rejestratorw rozmw SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach Modernizacja Stacji Obsugi Samochodw przy ul. Starowiejskiej 14/16 w Siedlcach Zakup ambulansw ZADANIA UJTE W WPI 1 SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach Adaptacja pomieszcze po byej noclegowni na ambulatorium lekarskie Publiczna suba krwi rodki wasne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

3 4 3

rodki wasne rodki wasne Razem -rodki wasne

520 000 600 000 495 000

520 000 600 000 495 000 0 0 0 0

520 000 600 000 495 000

520 000 600 000 495 000

1 2 4

rodki wasne rodki wasne Razem -rodki wasne

470 000 25 000 761 210

470 000 25 000 761 210 0 0 0 0

470 000 25 000 761 210

470 000 25 000 761 210

rodki wasne

320 000

320 000

320 000

320 000

2 wpi

rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne Razem - rodki wasne rodki wasne

441 210 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

441 210 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

441 210 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

441 210 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

II-34

rodki wasne

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Razem dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy

1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 104 817 104 817 104 817 104 817 104 817

1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 104 817 104 817 104 817 104 817 104 817

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696

1 568 283 1 523 587 44 696 1 523 587 44 696 104 817 104 817 104 817 104 817 104 817

Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 Medycyna pracy 1 1 Mazowiecki Wojewdzki Orodek Medycyny Pracy Modernizacja budynku A MWOMP w Pocku Oddzia w Warszawie w zakresie dostosowania obiektu do obowizujcych przepisw p.po. i budowlanych. Przeciwdziaanie alkoholizmowi 1 Wojewdzki Samodzielny Psychiatryczny Zesp Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej im. prof. dr med. J. Mazurkiewicza, Pruszkw Zakup kserokopiarki Pozostaa dziaalno

dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem - rodki wasne rodki wasne razem rodki wasne rodki wasne rodki wasne

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

104 817 104 817 104 817 104 817 104 817

Razem rodki wasne Razem rodki wasne

7 000 7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000 7 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 000 7 000 7 000 7 000

7 000 7 000 7 000 7 000

rodki wasne Razem Razem - rodki wasne rodki wasne Pomoc finansowa od Gminy Miasta Pock

7 000 3 173 754 37 188 37 188 0 37 188

7 000 3 136 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 000 0 0 244 000 244 000 0 0 244 000

7 000 3 417 754 37 188 37 188 244 000 37 188

7 000 3 380 566 0 0 244 000 0

Zakup 14 laptopw wraz z oprogramowaniem na nagrody dla Szk Promocji Zdrowia biorcych udzia w Olimpiadzie Szk Promocji Zdrowia Projekty konkursowe MJWPU z RPO WM Dziaanie 7.1 Wojewdzki Szpital Zespolony w Pocku

rodki wasne

dotacja rozwojowa 1 dotacja rozwojowa publiczny wkad krajowy Razem Pomoc finansowa od Gminy Miasta Pock Pomoc finansowa od Gminy Miasta Pock

3 047 174 89 392

3 047 174 89 392

0 0

3 047 174 89 392

3 047 174 89 392

244 000

244 000

244 000

244 000

Zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii

244 000

244 000

244 000

244 000