You are on page 1of 15

UCHWAŁA Nr 212/XLII/09

RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Uchwała budżetowa na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie 19 959 837, w tym:

1) dochody bieşące w kwocie: 19 944 837zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe w kwocie: 15 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 27 488 157, w tym:

1) wydatki bieşące w kwocie 18 784 890zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 703 267zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej

uchwały.

3. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej

uchwały.

§ 3.1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budşetu w kwocie 7 528 320zł, który zo- stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3 007 636,00zł,

2) poşyczki 4 520 684,00zł.

2. Przychody budşetu w wysokości 2 100 000,00przeznacza się na rozchody w wysokości 2 100 000,

(spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 100 000zł).

3. Przychody budşetu w wysokości 9 628 320zł, rozchody w wysokości 2 100 000zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poşyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie 2 000 000zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 3 007 636,00zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 100 000zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budşetu Unii Europej- skiej w kwocie 4 520 684zł.

§

5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 27 500zł.

2.

Rezerwy celowe w wysokości 16 500,w tym na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16 500zł,

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami ad-

ministracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma-

nii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie

załącznikiem nr 9.

§ 9. Wydatki budşetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę

325 994, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 325 994, zgodnie z załączni- kiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody 226 800zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały stanowiący zestawienie

przychodów i wydatków na 2010 rok.

wydatki 229 800zł, - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie

przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 11.1. Wydatki budşetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem

nr 13 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków po-

chodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej

uchwały.

1)

2)

§ 12.1. Upowaşnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wyso- kości 2 000 000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy w kwocie 1 000 000,00

3) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 15. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Maciej Klekowicki

Załącznik nr 1

Dział

Ŝródło dochodów*

 

Planowane dochody na 2010r.

 

Ogółem

 

z tego:

bieşące

w tym:

majątkowe

 

w tym:

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające

         

zwrotowi

   

zwrotowi

1

2

 

3

 

4

 

5

6

 

7

8

9

020

Leśnictwo

 

3

253,00

 

3

253,00

         
 

dochody z najmu i dzierşawy

 

3

253,00

 

3

253,00

         

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

247

310,00

 

232

310,00

   

15

000,00

   
 

wpływy z opłat za zarząd, uşytkowa- nie wieczyste nieruchomości

 

22

841,00

 

22

841,00

         
 

dochody z najmu i dzierşawy

 

209

469,00

 

209

469,00

         
 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşyt- kowania wieczystego nieruchomości

 

15

000,00

     

15

000,00

   

710

Działalność usługowa

 

2

000,00

 

2

000,00

 

2

000,00

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizo- wane przez gminę na podstawie porozumień z organami administra- cji rządowej

 

2

000,00

 

2

000,00

 

2

000,00

       

750

Administracja publiczna

 

67

944,00

 

67

944,00

 

67

944,00

       
 

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami MUW

 

67

944,00

 

67

944,00

 

67

944,00

       

751

Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

379,00

 

1

379,00

 

1

379,00

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KBW

 

1

379,00

 

1

379,00

 

1

379,00

       

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

300,00

 

300,00

 

300,00

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -MUW

 

300,00

 

300,00

 

300,00

       

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4311162,00

4311162,00

         
 

podatek od działalności gospodar- czej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- Urząd Skarbowy

 

4

694,00

 

4

694,00

         
 

podatek od nieruchomości

1

319 071,00

1

319 071,00

         
 

podatek rolny

 

842

542,00

 

842

542,00

         
 

podatek leśny

 

14

589,00

 

14

589,00

         
 

podatek od środków transportowych

 

73

146,00

 

73

146,00

         
 

podatek od spadków i darowizn- Urząd Skarbowy

 

22

730,00

 

22

730,00

         
 

wpływy z opłaty targowej

 

49

000,00

 

49

000,00

         
 

podatek od czynności cywilnopraw- nych-Urząd Skarbowy

 

74

434,00

 

74

434,00

         
 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

5

100,00

 

5

100,00

         
 

wpływy z opłaty skarbowej

 

44

700,00

 

44

700,00

         
 

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu

 

54

075,00

 

54

075,00

         
 

podatek dochodowy od osób fizycz- nych

1

774 887,00

1

774 887,00

         
 

podatek dochodowy od osób praw- nych

 

32

194,00

 

32

194,00

         

758

Róşne rozliczenia

11

440 619,00

11

440 619,00

         
 

subwencje ogólne z budşetu pań- stwa

11

439 619,00

11

439 619,00

         
 

pozostałe odsetki

 

1

000,00

 

1

000,00

         

801

Oświata i wychowanie

 

218

510,00

 

218

510,00

         
 

wpływy z róşnych opłat

 

50

510,00

 

50

510,00

         
 

wpływy z usług

 

168

000,00

 

168

000,00

         

852

Opieka społeczna

3

353 360,00

3

353 360,00

3

349 400,00

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacje zadań bieşą-

2

983 400,00

2

983 400,00

2

983 400,00

       
 

cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) świadczenia rodzinne

366

000,00

366

000,00

366 000,00

 
 

wpływy z usług

3 960,00

3 960,00

   

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300

000,00

300

000,00

   

900

wpływy z róşnych dochodów

300

000,00

300

000,00

   

926

Kultura fizyczna i sport

14

000,00

14

000,00

   
 

wpływy z róşnych opłat

14

000,00

14

000,00

   

Dochody ogółem

19 959 837,00

19 944 837,00

3 421 023,00

15 000,00

* nazwa ŝródła dochodów wg nazw paragrafów

Wydatki

Załącznik nr 2

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

 

Planowane wydatki na 2010r.

 

Ogółem

 

z tego:

 

bieşące

majątkowe

1

2

3

 

4

 

5

 

6

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

36

851,00

 

16

851,00

 

20

000,00

 

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

20

000,00

 

-

 

20

000,00

 

01030

Izby rolnicze

 

16

851,00

 

16

851,00

 

-

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

 

15

330,00

 

-

 

15

330,00

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

 

15

330,00

 

-

 

15

330,00

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

 

203

000,00

 

203

000,00

 

-

 

40002

Dostarczanie wody

 

203

000,00

 

203

000,00

 

-

500

 

Handel

 

49

102,00

 

49

102,00

 

-

 

50095

Pozostała działalność

 

49

102,00

 

49

102,00

 

-

600

 

Transport i łączność

4

485 704,00

 

343

492,00

4

142

212,00

 

60011

Drogi publiczne krajowe

 

371,00

 

371,00

 

-

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

627,00

 

627,00

 

-

 

60016

Drogi publiczne gminne

4

484 706,00

 

342

494,00

4

142

212,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

576

803,00

 

171

803,00

 

405

000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

576

803,00

 

171

803,00

 

405

000,00

710

 

Działalność usługowa

 

98

500,00

 

98

500,00

 

-

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

65

000,00

 

65

000,00

 

-

 

71035

Cmentarze

 

3

500,00

 

3

500,00

 

-

 

71095

Pozostała działalność

 

30

000,00

 

30

000,00

 

-

750

 

Administracja publiczna

2

555 742,00

2

463 062,00

 

92

680,00

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

 

67

944,00

 

67

944,00

 

-

 

75022

Rady gmin

 

155

719,00

 

155

719,00

 

-

 

75023

Urzędy gmin

2

300 096,00

2

212 846,00

 

87

250,00

 

75045

Komisje poborowe

 

1

000,00

 

1

000,00

 

-

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

25

553,00

 

25

553,00

 

-

 

75095

Pozostała działalność

 

5

430,00

 

-

 

5 430,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

379,00

 

1

379,00

 

-

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

379,00

 

1

379,00

 

-

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

147

277,00

 

147

277,00

 

-

 

75412

Ochotnicze Straşe Poşarne

 

146

977,00

 

146

977,00

 

-

 

75414

Obrona Cywilna

 

300,00

 

300,00

 

-

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

80

032,00

 

80

032,00

 

-

 

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleşności budşetowych

 

80

032,00

 

80

032,00

 

-

757

 

Obsługa długu publicznego

 

407

049,00

 

407

049,00

 

-

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

407

049,00

 

407

049,00

 

-

758

 

Róşne rozliczenia

 

44

000,00

 

44

000,00

 

-

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

44

000,00

 

44

000,00

 

-

801

 

Oświata i wychowanie

11

786 744,00

9

118 817,00

2

667

927,00

 

80101

Szkoły podstawowe

7

453 647,00

4

785 720,00

2

667

927,00

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

118

510,00

 

118

510,00

 

-

 

80104

Przedszkola

1

011 043,00

1 011 043,00

 

-

 

80110

Gimnazja

2

130 515,00

2 130 515,00

 

-

 

80113

Dowóz dzieci do szkół

 

335

132,00

 

335

132,00

 

-

 

80120

Liceum ogólnokształcące

 

423

986,00

 

423

986,00

 

-

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

25

887,00

 

25

887,00

 

-

 

80148

Stołówki szkolne

 

276

080,00

 

276

080,00

 

-

 

80195

Pozostała działalność

 

11

944,00

 

11

944,00

 

-

851

 

Ochrona zdrowia

 

117

505,00

 

117

505,00

 

-

 

85153

Zwalczanie narkomanii

 

3 000,00

 

3 000,00

 

-

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

51

075,00

 

51

075,00

 

-

 

85195

Pozostała działalność

 

63

430,00

 

63

430,00

 

-

852

 

Pomoc społeczna

3

900 702,00

3

900 702,00

 

-

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

973 000,00

2

973 000,00

 

-

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

13

400,00

 

13

400,00

 

-

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

284

000,00

 

284

000,00

 

-

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

40

000,00

 

40

000,00

 

-

 

85216

Zasiłki stałe

 

151

000,00

 

151

000,00

 

-

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

387

287,00

 

387

287,00

 

-

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

52

015,00

 

52

015,00

 

-

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

137

484,00

 

137

484,00

 

-

 

85401

Świetlice szkolne

 

127

484,00

 

127

484,00

 

-

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

10

000,00

 

10

000,00

 

-

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

866

905,00

 

853

905,00

 

13

000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

300

000,00

 

300

000,00

 

-

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

30

300,00

 

30

300,00

 

-

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

215

000,00

 

202

000,00

 

13

000,00

 

90095

Pozostała działalność

 

321

605,00

 

321

605,00

 

-

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1

271 726,00

 

324

608,00

 

947

118,00

 

95105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

116

666,00

 

116

666,00

 

-

 

92116

Biblioteki

1

155 060,00

 

207

942,00

 

947

118,00

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

706

322,00

 

306

322,00

 

400

000,00

 

92601

Obiekty sportowe

 

627

329,00

 

227

329,00

 

400

000,00

 

92605

Pozostała działalność

 

78

993,00

 

78

993,00

 

-

OGÓŁEM

 

27

488 157,00

18 784 890,00

8

703

267,00

Wydatki bieşące

Załącznik nr 2a

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki

 

w tym:

 

Dotacje na

Świadczenia

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty

Obsługa

jednostek

   

zadania

na rzecz

z tytułu

długu

budşetowych

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

związane

z realizacją

ich statutowych

bieşące

osób

fizycznych

poręczeń i

gwarancji

zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

16

851,00

     

16

851,00

       
 

01030

Izby rolnicze

16

851,00

     

16

851,00

       

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

203

000,00

203

000,00

 

203

000,00

         
 

40002

Dostarczanie wody

203

000,00

203

000,00

 

203

000,00

         

500

 

Handel

49

102,00

49

102,00

47

530,00

1

572,00

         
 

50095

Pozostała działalność

49

102,00

49

102,00

47

530,00

1

572,00

         

600

 

Transport i łączność

343

492,00

343

492,00

 

343

492,00

         
 

60011

Drogi publiczne krajowe

 

371,00

 

371,00

   

371,00

         
 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

627,00

 

627,00

   

627,00

         
 

60016

Drogi publiczne gminne

 

342

494,00

 

342

494,00

   

342

494,00

         

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

171

803,00

 

171

803,00

   

171

803,00

         
 

70005

Gospodarka gruntami i nierucho- mościami

 

171

803,00

 

171

803,00

   

171

803,00

         

710

 

Działalność usługowa

 

98

500,00

 

98

500,00

 

15

000,00

 

83

500,00

         
 

71004

Plany zagospodarowania prze- strzennego

 

65

000,00

 

6

500,00

   

6

500,00

         
 

71035

Cmentarze

 

3

500,00

 

3

500,00

   

3

500,00

         
 

71095

Pozostała działalność

 

30

000,00

 

30

000,00

 

15

000,00

 

15

000,00

         

750

 

Administracja publiczna

2

463 062,00

2

315 311,00

1

936

554,00

 

378

757,00

   

147

751,00

     
 

75011

Urzędy Wojewódzkie

 

67

944,00

 

67

944,00

 

67

944,00

           
 

75022

Rady gmin

 

155

719,00

 

9

978,00

   

9

978,00

   

145

741,00

     
 

75023

Urzędy gmin

2

212 846,00

2

210 836,00

1

859

520,00

 

351

316,00

   

2

010,00

     
 

75045

Komisje poborowe

 

1

000,00

 

1

000,00

   

1

000,00

         
 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

25

553,00

 

25

553,00

 

9 090,00

 

16

463,00

         

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

379,00

 

1

379,00

 

770,00

 

609,00

         
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

379,00

 

1

379,00

 

770,00

 

609,00

         

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

147

277,00

 

132

990,00

 

49

024,00

 

83

966,00

2

500,00

 

11

787,00

     
 

75412

Ochotnicze Straşe Poşarne

 

146

977,00

 

132

690,00

 

49

024,00

 

83

666,00

2

500,00

 

11

787,00

     
 

75414

Obrona Cywilna

 

300,00

 

300,00

   

300,00

         

756

 

Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

80

032,00

 

80

032,00

 

53

530,00

 

26

502,00

         
 

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodat- kowanych naleşności budşetowych

 

80

032,00

 

80

032,00

 

53

530,00

 

26

502,00

         

757

 

Obsługa długu publicznego

 

407

049,00

             

407

049,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

407

049,00

             

407

049,00

758

 

Róşne rozliczenia

 

44

000,00

 

44

000,00

   

44

000,00

         
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

44

000,00

 

44

000,00

   

44

000,00

         

801

 

Oświata i wychowanie

9

118 817,00

8

724 455,00

6

845

235,00

1

879 220,00

 

-

 

394

362,00

     
 

80101

Szkoły podstawowe

4

785 720,00

4

568 819,00

3

544

888,00

1

023 931,00

   

216

901,00

     
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

118

510,00

 

109

584,00

 

102

416,00

 

7

168,00

   

8

926,00

     
 

80104

Przedszkola

1 011 043,00

 

969

231,00

 

724

696,00

 

244

535,00

   

41

812,00

     
 

80110

Gimnazja

2 130 515,00

2

024 221,00

1

930

483,00

 

93

738,00

   

106

294,00

     
 

80113

Dowóz dzieci do szkół

 

335

132,00

 

335

132,00

 

59

255,00

 

275

877,00

         
 

80120

Liceum ogólnokształcące

 

423

986,00

 

412

747,00

 

332

556,00

 

80

191,00

   

11

239,00

     
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

25

887,00

 

25

887,00

 

997,00

 

24

890,00

         
 

80148

Stołówki szkolne

 

276

080,00

 

275

980,00

 

149

944,00

 

126

036,00

   

100,00

     
 

80195

Pozostała działalność

 

11

944,00

 

2

854,00

   

2

854,00

   

9

090,00

     

851

 

Ochrona zdrowia

 

117

505,00

 

54

075,00

 

16

569,00

 

37

506,00

   

63

430,00

     
 

85153

Zwalczanie narkomanii

 

3

000,00

 

3

000,00

   

3

000,00

         
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

51

075,00

 

51

075,00

 

16

569,00

 

34

506,00

         
 

85195

Pozostała działalność

 

63

430,00

         

63

430,00

     

852

 

Pomoc społeczna

3

900 702,00

 

539

202,00

 

416

389,00

 

122

813,00

 

-

3

361 500,00

     
 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

973 000,00

 

86

500,00

 

53

865,00

 

32

635,00

 

2

886 500,00

     
 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowot- ne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne

 

13

400,00

 

13

400,00

   

13

400,00

         
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe

 

284

000,00

         

284

000,00

     
 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

40

000,00

         

40

000,00

     
 

85216

Zasiłki stałe

 

151

000,00

         

151

000,00

     
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

387

287,00

 

387

287,00

 

362

524,00

 

24

763,00

         
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

52

015,00

 

52

015,00

   

52

015,00

         

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

137

484,00

 

128

606,00

 

113

734,00

 

14

872,00

 

-

 

8

878,00

     
 

85401

Świetlice szkolne

 

127

484,00

 

118

606,00

 

113

734,00

 

4

872,00

   

8

878,00

     
 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

10

000,00

 

10

000,00

   

10

000,00

         

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

853

905,00

 

851

895,00

 

300

000,00

 

551

895,00

 

-

 

2

010,00

     
 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

300

000,00

 

300

000,00

   

300

000,00

         
 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

30

300,00

 

30

300,00

   

30

300,00

         
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

202

000,00

 

202

000,00

   

202

000,00

         
 

90095

Pozostała działalność

 

321

605,00

 

319

595,00

 

300

000,00

 

19

595,00

   

2

010,00

     

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

324

608,00

 

116

666,00

   

116

666,00

207

942,00

       
 

95105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

116

666,00

 

116

666,00

   

116

666,00

         
 

92116

Biblioteki

 

207

942,00

     

207

942,00

       

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

306

322,00

 

254

322,00

 

149

193,00

 

105

129,00

52

000,00

       
 

92601

Obiekty sportowe

 

227

329,00