You are on page 1of 3

UCHWAŁA Nr XXIII/186/2008

RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 525.631

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 140.000

Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 140.000

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powia- tów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 140.000

w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 18.189

rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 18.189

§

0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.189

w

dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso-

bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 77.450

rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 43.000

§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 43.000

rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 30.450

§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 23.500

§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych o kwotę 450

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.500

rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod- stawie ustaw o kwotę 4.000

§

0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 4.000

w

dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.992

rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 49.992

§

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 42.342

§

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 7.650

w

dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 240.000

rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 240.000

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 240.000

§ 2. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 235.309

W dziale 020 Leśnictwo o kwotę 450

Rozdziale 02095 Pozostała działalność o kwotę 450

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery-

torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob-

nym charakterze o kwotę 450

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 80.600

rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 80.600

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 300

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 80.000

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 300

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.700

Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.700

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powia- tów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.700

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.500

rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.500

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieru- chomości o kwotę 20.000

§

0830 Wpływy z usług o kwotę 2.500

w

dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 43.200

rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 43.200

§ 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych o kwotę 200

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 25.000

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.000

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso- bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 39.000

rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.000

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę

2.000

rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 23.000

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 20.000

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej o kwotę 3.000

rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 14.000

§

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 14.000

w

dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 13.669

rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

13.669

§

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 13.669

w

dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.190

rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę

3.590

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.590

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 600

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin) o kwotę 600

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000

rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.000

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 308.181

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.992

Rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 49.992

§

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.128

§

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.097

§

4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 175

§

4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.500

§

4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.070

§

4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.052

§

4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.650

§

4438 Różne opłaty i składki o kwotę 320

w

dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 258.189

rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 240.000

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 240.000

rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę

18.189

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 18.189

§ 4. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 17.859

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13.669

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6.800

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.800

Rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 6.869

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.869

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.190

Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę

3.590

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.590

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 600

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2008

dochody gminy wynoszą – 25.216.874

wydatki gminy wynoszą – 28.961.905w tym inwestycyjne 8.109.806

deficyt gminy wynosi 3.745.031zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy:

inż. Tadeusz Hernik