You are on page 1of 23

UCHWAA Nr XXXIV/241/2008

RADY MIASTA ZBKI


z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budetu miasta Zbki na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165, art.184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), oraz w zwizku z 13 pkt 3 uchway nr XIX/129/2007 z
dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu miasta Zbki na 2008 rok uchwala si, co nastpuje:
1. Do budetu gminy ustalonego uchwa nr XIX/129/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu miasta Zbki na 2008 rok oraz uchwa nr XXI/135/2008 z dnia 21 stycznia 2008r., uchwa nr
XXII/139/2008 z dnia 29 lutego 2008r., uchwa nr XXIV/150/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r., uchwa nr
XXV/166/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r., uchwa nr XXVI/167/2008 z dnia 12 maja 2008r., uchwa nr
XXVII/174/2008 z dnia 30 maja 2008r., uchwa nr XXVIII/180/2008 z dnia 26 czerwca 2008r., uchwa nr
XXIX/196/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r., uchwa nr XXX/212/2008 z dnia 1 wrzenia 2008r., uchwa nr
XXXI/218/2008 z dnia 30 wrzenia 2008r., uchwa nr XXXII/226/2008 z dnia 31 padziernika 2008r., uchwa
nr XXXIII/236/2008 z dnia 1 grudnia 2008r. oraz uchwa nr XXXIII/240/ z dnia 1 grudnia 2008r. wprowadza
si nastpujce zmiany:
1) 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 11.086.039,33z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi
z:
1) zaciganych kredytw w kwocie 4.437.216,00z,
2) zaciganych poyczek w kwocie 405.000z,
3) innych rde (wolne rodki) w kwocie 3.315.697,47z,
4) nadwyki budetu z lat ubiegych w kwocie 2.928.125,86z.
2. Przychody budetu w wysokoci 13.105.063,33z, rozchody w wysokoci 2.019.024,00z zgodnie z zacznikiem nr 5.
Zmienia si dochody budetowe w zaczniku nr 1 w nastpujcy sposb:

Dzia

Rozdzia

Paragraf

700

70005
0470
0770

750

0590
754
75416
0570

Zmiana

Po zmianie

1 342 500,00

9 200,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

1 342 500,00

9 200,00

66 500,00

4 600,00

71 100,00

483 000,00

4 600,00

487 600,00

206 742,00
101 177,00

20,00
20,00

206 762,00
101 197,00

550,00
32 831,00

20,00
650,00

570,00
33 481,00

5 300,00
5 100,00

650,00
650,00

5 950,00
5 750,00

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie


i uytkowanie wieczyste nieruchomoci
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia
prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

Wpywy z opat za koncesje i licencje


Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Stra Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

75615

Przed zmian

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

75023

756

DOCHODY

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od czynnoci cywil-

35 540 613,00

4 498 424,00

1 351 700,00 Aktualizacja planu


dochodw na
10.12.2008r.
1 351 700,00

2 283 814,00 37 824 427,00

15 200,00

Uzasadnienie:

4 513 624,00

0340
0910
75616

0340
75618

noprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych


Podatek od rodkw transportowych
Odsetki od nieterminowych wpat z
tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
Podatek od rodkw transportowych
Wpywy z innych opat stanowicych
dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

0490

75621
0010
801

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu


terytorialnego na podstawie odrbnych
ustaw

2030

13 000,00

140 000,00

22 000,00

2 200,00

24 200,00

7 173 764,00

7 500,00

7 181 264,00

566 586,00

7 500,00

574 086,00

1 399 540,00

1 300,00

1 400 840,00

119 500,00

1 300,00

120 800,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

22 352 085,00

2 259 814,00 24 611 899,00

Podatek dochodowy od osb fizycznych

21 469 273,00

2 259 814,00 23 729 087,00

Owiata i wychowanie
80195

127 000,00

Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

Razem:

1 445 256,00

8 081,00

1 453 337,00

23 413,00
23 413,00

8 081,00
8 081,00

31 494,00
31 494,00

53 527 526,00

2 301 765,00 55 829 291,00

3) Zmienia si wydatki budetowe w zaczniku nr 2 w nastpujcy sposb:


Dzia

Rozdzia

Paragraf

600

WYDATKI
Transport i czno

60013

11 370 838,07 - 2 562 370,00

8 808 468,07

Drogi publiczne gminne

8 929 838,07 - 2 492 370,00

6 437 468,07

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

8 887 310,00 - 2 492 370,00

6 394 940,00

Gospodarka mieszkaniowa

3 467 700,26 - 1 677 341,00

1 790 359,26

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


Kary i odszkodowania wypacane na
rzecz osb fizycznych

3 467 700,26 - 1 677 341,00

1 790 359,26

1 545 545,26 - 1 200 000,00

345 545,26

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 000 000,00

- 377 341,00

622 659,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Dziaalno usugowa

876 000,00

- 100 000,00

776 000,00

372 000,00

- 96 000,00

276 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

72 000,00

- 66 000,00

6 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

66 000,00

- 66 000,00

0,00

300 000,00

- 30 000,00

270 000,00

6050
700
70005
4590

710
71004
6050
71013
4300
750

Prace geodezyjne i kartograficzne


(nieinwestycyjne)
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach


powiatu)
4210

Zakup materiaw i wyposaenia


Urzdy gmin (miast i miast na prawach

73 000,00
70 000,00

Po zmianie

3 000,00
0,00

60016

75023

Zmiana

- 70 000,00
- 70 000,00

6300

Drogi publiczne wojewdzkie


Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

Przed zmian

300 000,00

- 30 000,00

270 000,00

7 571 071,00

203 000,00

7 774 071,00

435 342,00

3 000,00

438 342,00

19 386,00

3 000,00

22 386,00

6 547 581,00

200 000,00

6 747 581,00

powiatu)
4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa
Ochotnicze Strae Poarne

75412

128 400,00
271 200,00

10 000,00
20 000,00

138 400,00
291 200,00

325 267,00

30 000,00

355 267,00

1 244 697,00

140 000,00

1 384 697,00

914 517,00

- 14 000,00

900 517,00

170 420,00

0,00

170 420,00

23 800,00

2 000,00

25 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4270

Zakup usug remontowych


Stra Miejska

20 000,00
452 797,00

-2 000,00
0,00

18 000,00
452 797,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

323 848,00

- 2 000,00

321 848,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

49 658,00
7 508,00

1 000,00
1 000,00

50 658,00
8 508,00

Pozostaa dziaalno

95 800,00

- 14 000,00

81 800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

95 800,00

- 14 000,00

81 800,00

Obsuga dugu publicznego

450 000,00

-19 800,00

430 200,00

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z
obsug dugu krajowego

450 000,00

-19 800,00

430 200,00

Odsetki i dyskonto od skarbowych


papierw wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego,
Owiata i wychowanie

450 000,00

-19 800,00

430 200,00

31 947 717,00

-770 858,00 31 176 859,00 Aktualizacja planw jednostek


owiatowych:

Szkoy podstawowe

15 427 419,00

-818 701,00

982 937,00

11 300,00

30 543,00

- 1 200,00

29 343,00 Dot. SP 2
5 701 093,00 Dot. SP 2;

75416

75495
6050
757
75702

8070

801

80101

14 608
718,000

2590

Dotacja podmiotowa dla szkoy publicznej

994 237,00 Dot. SK

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

5 731 093,00

- 30 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

968 361,00

-38 700,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

145 787,00

418,000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

44 400,00

- 3 500,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

262 192,00

86 303,00

4260

Zakup energii

346 520,00

- 60 000,00

4270
4280

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych

229 965,00
5 220,00

5 000,00
275,00

234 965,00 Dot. SP 2;


5 495,00 Dot. SP 2

4300
4350

Zakup usug pozostaych


Zakup usug dostpu do sieci Internet

109 487,00
1 530,00

- 2 000,00
- 500,00

107 487,00 Dot. SP 2


1 030,00 Dot. SP 2;

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

31 400,00

- 1 300,00

30 100,00 SP 1 + 1 700z;
SP 2 3 000z;

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie


ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

- 1 000,00

0,00 Dot. SP 2;

4410

Podre subowe krajowe

7 500,00

1 000,00

8 500,00 Dot. SP 1;

4430
4440

Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

8 235,00
351 862,00

30,00
- 4 615,00

8 265,00 Dot. SP 2;
347 247,00 Dot. SP 2;

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

10 060,00

- 400,00

9 660,00 Dot. SP 2;

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w

30 000,00

1 600,00

31 600,00 Dot. SP 2;

929 661,00 SP 1 - 30 000z;


SP 2 14 000z;
SP 2 + 5 300
146 205,00 SP 1 + 1 518z;
SP 2 2 000z,
SP 2 + 900
40 900,00 Dot. SP 2;
348 495,00 SP 1 + 21 113;
SP 2 + 65 190z;
286 520,00 SP 1 43 000z;
SP 2 17 000z

tym programw i licencji


6050

5 448 793,00

- 829 000,00

8 090,00

47 588,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

415 937,00

- 9 000,00

4010
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

329 000,00
49 560,00

- 14 000,00
4 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4010

Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4270

Zakup usug remontowych

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie


ekspertyz, analiz i opinii

6050

6060

80103

80104

80110

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4 619 793,00
55 678,00 Dot. SP 1+43 000z;
SP 2 + 4 588 na
central telefoniczn
406 937,00
315 000,00 Dot. SP 2;
53 560,00 Dot. SP 2;

8 400,00

1 000,00

9 452 421,00
2 220 348,00

20 870,00
- 9 000,00

9 473 291,00
2 211 348,00 PP 1 + 11 000z;
PP 2 - 20 000z;

9 400,00 Dot. SP 1

413 998,00

- 15 000,00

398 998,00 PP 1 13 000z;


PP 2 2 000z;

57 217,00

4 000,00

190 300,00

20 000,00

61 217,00 PP 1 + 2 000z;
PP 2 + 2 000z;
210 300,00 Dot. PP 2;

1500,00

7 000,00

8 500,00 Dot. UM (PP 1)

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 997 700,00

13 870,00

2 011 570,00 Dot. PP 3

Gimnazja

6 089 649,00

34 195,00

6 123 844,00

18 106,00

-600,00

17 506,00 Dot. GP 2 - 600

3 158 855,00

45 500,00

3 204 355,00 Dot. GP 2 - 800;


GP 1 + 6 000z,
GP 2 +15 000z;
GP 1+25 300;

526 276,00

- 16 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

80 920,00

250,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

48 950,00

1 030,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

131 672,00

- 765,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

80 075,00

- 7 720,00

4260

Zakup energii

273 850,00

- 7 715,00

4270

Zakup usug remontowych

51 222,00

4 010,00

4300

Zakup usug pozostaych

144 268,00

-627,00

4350
4370

Zakup usug dostpu do sieci inetern.


Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;

260,00
12 000,00

-230,00
-200,00

4410
4700

Podre subowe krajowe


Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

7 300,00
4 200,00

135,00
-1603,00

7 435,00 Dot. GP 2
2 597,00 Dot. GP 2 - 275;
GP 1 - 1328;

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

3 600,00

- 625,00

2 975,00 GP 1 + 1 000z;
GP 2 1 625z;

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

10 200,00

485,00

510 276,00 Dot. GP1- 26 000z;


GP 2 + 1 200z;
GP 1 +8 800;
81 170,00 Dot. GP 1 + 2 250;
GP 1 2 000;
49 980,00 Dot. GP 2 + 800;
GP 2 + 230z
130 907,00 Dot. GP 1 + 13 400;
GP 2 800z;
GP 1 - 13 365;
72 355,00 GP 1 + 12 600z;
GP 2 + 6 280z;
GP 2 - 13 700z;
GP 1 12 900;
266 135,00 GP 1 - 2 250z;
GP 2 - 5 500z;
GP 2 - 200;
GP 1 + 235;
55 232,00 GP 1 + 6 000z;
GP 2 + 1 310z;
GP 1 - 3 300;
143 641,00 Dot. GP 2 + 1 500;
GP 2 330z;
GP 1 - 1 797;
30,00 GP 2 230z;
11 800,00 GP 2 - 200;

10 685,00 Dot. GP 2 + 500;


GP 2 - 370z;
GP 1 + 355;

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

694 134,00

13 870,00

708 004,00 DOT. GP2

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

9 508,00

5 000,00

14 508,00 DOT.GP1

75 596,00

-14 125,00

61 471,00

4300

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


Zakup usug pozostaych

29 667,00

-13 690,00

4307

Zakup usug pozostaych

5 450,00

- 5 450,00

15 977,00 Dot. GP 2 + 210;


SP 2 - 600;
GP 1 6 000z;
SP 2 - 7 300
0,00 Dot. SP 2

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

40 479,00

- 435,00

0,00

5 450,00

40 044,00 Dot. GP 2 1 035;


SP 2 + 600;
5 450,00 Dot. SP 2

Stowki szkolne

84 905,00

6 400,00

91 305,00

1 610,00

200,00

1 810,00 Dot. SP 2
59 840,00 Dot. SP 2

80146

4707
80148
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

57 740,00

2 100,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9 952,00

800,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 397,00

400,00

1 797,00 Dot. SP 2

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

5 500,00
4 800,00

- 4 300,00
6 800,00

1 200,00 Dot. SP 2
11 600,00 Dot. SP 2

4270

Zakup usug remontowych

0,00

300,00

300,00 Dot. SP 2

4280

Zakup usug zdrowotnych


Pozostaa dziaalno

0,00
115 708,00

100,00
9 503,00

100,00 Dot. SP 2
125 211,00

4300
4440

Zakup usug pozostaych


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

23 413,00
72 295,00

8 081,00
1 422,00

31 494,00 UM
73 717,00 Dot. SP 2

1 251 340,00

39 500,00

3 000,00
0,00

30 500,00
30 500,00

80195

851

Ochrona zdrowia
85121
6220

85154

Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansw publicznych

1 232 500,00

9 000,00

4010
4110

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

214 583,00
41 036,00

2 000,00
- 2 300,00

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

6 130,00
168 937,00

300,00
3 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

86 625,00

3 000,00

4220
4260

Zakup rodkw ywnoci


Zakup energii

43 000,00
24 032,00

3 000,00
- 3 000,00

4300

Zakup usug pozostaych


Edukacyjna opieka wychowawcza

234 830,00
570 343,00

3 000,00
9 479,00

854
85401

10 752,00 Dot. SP 2 + 500z,


SP 2 + 300;

1 290 840,00
33 500,00
30 500,00 Dotacja dla MPZ

1 241 500,00
216 583,00 Dot. 1
38 736,00 1 2 000z;
2 - 300z;
6 430,00 Dot. 2
171 937,00 UM
89 625,00 UM
46 000,00 Dot. 2
21 032,00 Dot. 2
237 830,00 UM
579 822,00

wietlice szkolne

249 482,00

12 790,00

262 272,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

181 480,00

11 780,00

193 260,00 SP 1 + 5 980;


SP 2 + 5 000z,
SP 2 + 800

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4280

Zakup usug zdrowotnych

3260

Pomoc materialna dla uczniw


Inne formy pomocy dla uczniw

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia


Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wydatki inwestycyjne jednostek bude-

85415

900
90001
6050

35 691,00

- 100,00

5 098,00

1 100,00

35 591,00 SP 2 -100z;
6 198,00 SP 1+1000z;
SP 2 + 100z;

40,00

10,00

50,00 Dot. SP 2

320 861,00
130 246,00

- 3 311,00
- 3 311,00

317 550,00
126 935,00 Dot. SP 1;

92 650,00

- 6 400,00

86 250,00 Dot. SP 2

19 535,00
5 721 282,00

6 400,00
- 15 000,00

25 935,00 Dot. SP 2
5 706 282,00

3 906 782,00
3 658 534,00

- 18 000,00
- 18 000,00

3 888 782,00
3 640 534,00

towych
90002
4300
921

Gospodarka odpadami
Zakup usug pozostaych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

92120
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Razem:

30 000,00
30 000,00

3 000,00
3 000,00

33 000,00
33 000,00

1 457 277,00

35 000,00

1 492 277,00

625 000,00

35 000,00

660 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00 Dot. MOK - wyk


nawierzchni
71 783 720,33 - 4 868 390,00 66 915 330,33

4) Zacznik nr 3a otrzymuje brzmienie:


Plan wydatkw majtkowych na 2008 rok
Dz.

Rozdzia

Nazwa zadania
(stan na 18. 12. 2008r.)

Budet miasta na 2008 rok


w tym:
ogem w z

600
60016
6050

rodki wasne w z

zmiana

zmiana

-2 492 370

6 399 940 1 770 600

5 476 940

0 -4 262 970

923 000

Drogi publiczne gminne

-2 492 370

6 399 940 1 770 600

5 476 940

0 -4 262 970

923 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

-2 492 370

6 394 940 1 770 600

5 471 940

0 -4 262 970

923 000

Kompleksowy remont i
budowa gwnych drg w
Zbkach (dokumentacja
budowlana, studium
wykonalnoci+ rozpoczcie
robt budowlanych w ul.
Maczka i Wolnoci)

-2 405 970

-2 405 970

500 000

-1 000

243 030

240 000

240 000

348 000

-1 000

81 200

81 200

Budowa tunelu drogowego


pod torami kolejowymi w
cigu ulic Wojska Polskiego Orla (analizy, ekspertyzy)

50 000

50 000

Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej
budowy ulicy Gdyskiej

-8 700

34 700

-8 700

34 700

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
budowy ulicy Nowej

-8 500

34 500

-8 500

34 500

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
budowy ulicy Warszawskiej
(odc. Gminy)

-8 500

34 500

-8 500

34 500

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
budowy ulicy Malczewskiego

-8 700

31 300

-8 700

31 300

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
budowy ulicy Kombatantw
oraz Bortnowskiego

15 000

-11 000

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej
budowy ulicy Mazowieckiej
ul. I-Brygady - budowa drogi

34 000

zmiana

348 000

Wykonanie nakadki
asfaltowej wraz z obnieniem
krawnikw w miejscach
przej dla pieszych w ul.11
Listopada i Starzyskiego

Opracowanie projektu
organizacji ruchu dla rejonu
ulic o lokalizacji - obrb 01 18, 01-22, 01-23

plan po
zmianie

15 000

-11 000

30 000

34 000

30 000

387 000

344 000

387 000

-344 000

-4 000

446 000

436 000

446 000

-440 000

ul. Sosnkowskiego - budowa


ulicy

-30 000

236 000

234 000

236 000

-264 000

Budowa cigu pieszo jezdnego poczenie ulic


Legionw z ul. Orl dz. 28/4 i
31 obrb 3 04

-65 000

180 000

175 000

180 000

-240 000

Budowa drg w ul. Wyspiaskiego i Sowiskiego

890 000

400 000

890 000

-400 000

-8 000

745 000

-8 000

745 000

ul. Torfowa - budowa drogi

Budowa drogi w ul.

plan po
zmianie

Dotacja
rozwojowa

Transport i czno

743 030

plan po
zmianie

Dotacje/rodki na
dofinansowanie
wasnych zada
biecych pozyskane
z innych rde w z

plan po
zmianie

Wykonanie chodnika w ulicy


Narutowicza

plan po
zmianie

Poyczki (WFOiGW)
i kredyty (BO, BGK
i inne) w z

zmiana

Wykonanie chodnika w ulicy


Kopernika (wschodnia cz,
na caej dugoci)

zmiana

rodki na realizacj
i finansowanie
programw i
projektw z
udziaem rodkw,
o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy
o finansach
publicznych w z

zmiana

Kocielnej
Budowa nawierzchni w ul.
Poniatowskiego - poczenie
z ul. Orl

-167 000

333 000

100 000

-167 000

233 000

-2 000

338 000

148 000

-2 000

190 000

580 010

580 010

ul. I-Brygady - opracowanie


projektu budowy nawierzchni utwardzonej

5 200

5 200

ul. Torfowa opracowanie


projektu budowy nawierzchni utwardzonej

9 000

9 000

ul. Reymonta opracowanie


projektu budowy nawierzchni utwardzonej wraz z
budow

6 500

6 500

ul. Sosnkowskiego opracowanie projektu


budowy nawierzchni
utwardzonej

4 800

4 800

Opracowanie projektu
budowy nawierzchni
utwardzonej w ul. Mokrej

5 000

5 000

Opracowanie projektu
budowy nawierzchni
utwardzonej w ul. Wyspiaskiego i Sowiskiego

6 700

6 700

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej i
budowa ul. Mickiewicza

18 500

18 500

Budowa ulic: Cisowa Wierzbowa - Modrzewiowa


ul. Skrajna (I etap budowy ul.
Nowoprojektowanej)

Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej i
budowa ulicy Wysockiego
6060

630
63095
6050

236 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych nabycie wykonanych


nawierzchni drg gminnych

528 000

236 000

5 000

528 000

5 000

Turystyka

45 000

45 000

Pozostaa dziaalno

45 000

45 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

45 000

45 000

Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach:

700
70005

6050
6060
6060

710
71004
6050

750
75011

Budowa krytej pywalni


(analizy, ekspertyzy)

15 000

15 000

Budowa kortw tenisowych,


skate park, boiska wielofunkcyjnego, lodowiska z
budynkiem zaplecza (analizy,
ekspertyzy)

10 000

10 000

Budowa hali wystawienniczo


- widowiskowo - sportowej
(analizy, ekspertyzy)

20 000

20 000

Gospodarka mieszkaniowa

-477 341

1 398 659

116 000

1 192 000

-593 341

206 659

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

-477 341

1 398 659

116 000

1 192 000

-593 341

206 659

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych rozbudowa i modernizacja 4
budynkw komunalnych
przy ul. Orlej i ul. Legionw

-377 341

622 659

216 000

416 000

-593 341

206 659

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych - wykup gruntu

-100 000

776 000

-100 000

776 000

Dziaalno usugowa

-66 000

-66 000

Plan zagospodarowania
przestrzennego

-66 000

-66 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
plan zagospodarowania
przestrzennego

-66 000

-66 000

Administracja publiczna

140 000

1 624 697

140 000

1 624 697

28 000

28 000

Urzdy Wojewdzkie
6060

75022

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: sprzt komputerowy,


zakup szaf metalowych do
kartotek meldunkowych;
Rada gminy

6060

75023
6050

28 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: sprzt biurowy

1 000

28 000

1 000

1 000
1 000

Urzdy gminy

140 000

1 595 697

140 000

1 595 697

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

140 000

1 384 697

140 000

1 384 697

Sie informatyczna (wymiana sieci telefonicznej i


komputerowej w budynku
Urzdu Miasta)

-2 000

46 000

-2 000

46 000

Instalacja elektryczna oglna


(czciowa modernizacja
instalacji w budynku Urzdu
Miasta)

-9 000

27 000

-9 000

27 000

Instalacja elektryczna
komputerowa (wymiana
instalacji w budynku Urzdu
Miasta)

-4 000

Zakup i monta szlabanu do


przejazdu bramowego
Urzdu Miasta
Zakup i monta bramy
wjazdowej na wewntrzny
plac Urzdu Miasta

13 500

13 500

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: modernizacja


ogrodzenia przy Urzdzie
Miasta, instalacji odgromowej oraz innych elementw
stalowych Urzdu Miasta;

45 000

45 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych:

155 000

75412
6060

75416

75495
6050

801
80101
6050

582 697

211 000

653 000

582 697

211 000

22 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup samochodu


osobowego, sprztu
biurowego oraz 2 klimatyzatorw;

189 000

189 000

-14 000

166 000

-14 000

166 000

60 000

60 000

Wpaty jednostek na fundusz


celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zada
inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu oznakowanego
samochodu typu furgon (w
wersji "maa winiarka) z
przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji
w Woominie.

60 000

60 000

Ochotnicze strae poarne

17 000

17 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup sprztu


specjalistycznego dla
Ochotniczej Stray Poarnej

17 000

17 000

Stra Miejska
6060

155 000

22 000

Komendy wojewdzkie
policji
6170

653 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup zegara na


elewacji budynku Urzdu
Miasta

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75404

11 000

6 500

Budowa cznika pomidzy


budynkami Urzdu Miasta
przy ul. Wojska Polskiego
10 i 12

754

-4 000

6 500

Termomodernizacja
budynkw Urzdu Miasta
przy ul. Wojska Polskiego 10
i 12: a) remont dachu etap I;
b) termomodernizacja etap II
(audyt energetyczny,
studium wykonalnoci)
budowa pomostu dla osb
niepenosprawnych oraz
elementw dekoracyjnych na
budynku urzdu

6060

11 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup urzdze


cznoci bezprzewodowej
dla Stray Miejskiej

7 200

7 200

7 200
7 200

Pozostaa dziaalno

-14 000

81 800

-14 000

81 800

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
Rewitalizacja centrum Miasta
Zbki - I etap budowy
monitoringu wizyjnego (wraz
ze studium wykonalnoci);

-14 000

81 800

-14 000

81 800

Owiata i wychowanie

- 748 672

7 456 853

822 750

3 779 296

0 -1 571 422

3 377 557

300 000

Szkoy podstawowe

-781 412

4 675 471

47 588

1 314 992

-829 000

3 360 479

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

-829 000

4 619 793

1 259 314

-829 000

3 360 479

Szkoa Zbki Pd., filia SP 1 budowa szkoy z wyposaeniem, wykonanie studium


wykonalnoci oraz zagospodarowanie terenu

-793 000

3 122 799

848 820

-793 000

2 273 979

-36 000

1 377 897

291 397

-36 000

1 086 500

Budowa przyczy do Filii


Szkoy Podstawowej Nr 1 w
Zbkach do pomieszcze PP3

36 000

36 000

Szkoa Podstawowa Nr 2
opracowanie projektu i
wykonanie zabezpieczenia

83 097

83 097

Szkoa Podstawowa Nr 2 opracowanie projektu i


audytu, remont kapitalny i
termomodernizacja oraz
wykonanie studium
wykonalnoci (elewacja)
etap II

ppo
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup maszyny


czyszczcej na potrzeby
Szkoy Podstawowej Nr 1 w
Zbkach

43 000

51 090

43 000

51 090

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: Szkoa Podstawowej


Nr 12w Zbkach zakup
centrali telefonicznej

4 588,00

4 588,00

4 588,00

4 588,00

80104

Przedszkola

13 870

2 038 870

756 292

2 021 792

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
Budowa Publicznego
Przedszkola Nr 3 w Zbkach opracowanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej,
budowa nowego przedszkola
oraz wykonanie studium
wykonalnoci

13 870

2 011 570

756 292

1 994 492

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zestaw hutawek na


plac zabaw PP1

80110
6050

27 300

85121
6220

85154

900
90001
6050

27 300

722 512

18 870

422 512

300 000

708 004

13 870

408 004

300 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup kserokopiarki


dla GP1oraz drzwi;

12 000

13 870

606 870

12 000

13 870

89 134

306 870

300 000

89 134

5 000

14 508

5 000

14 508

20 000

20 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: MONITORING


WIZYJNY W BUDYNKU FILII
Szkoy Podstawowej Nr 1
przy ul. Kocielnej

20 000

20 000

Ochrona zdrowia

30 500

65 500

30 500

65 500

Lecznictwo ambulatoryjne

30 500

30 500

30 500

30 500

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

30 500

30 500

30 500

30 500

Finansowanie projektu
architektonicznego zwizanego z termomodernizacj i
remontem czstkowym
budynku Przychodni

30 500

30 500

30 500

30 500

35 000

35 000

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
6050

17 078

13 870

Pozostaa dziaalno

851

17 078

-742 422

18 870

Gimnazjum Publiczne Nr2 budowa sali gimnastycznej,


wykonanie studium
wykonalnoci, wykonanie
usugi ppo, wyposaenie
sali sportowej

6060

-742 422

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

Budowa oglnodostpnego
boiska pikarskiego wraz z
niezbdna infrastruktur na
terenie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Zbkach

80195

Gimnazja

Budowa ciany dziaowej w


Gimnazjum Publicznym Nr 1
pomidzy stowk szkoln a
korytarzem.

6060

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

35 000

35 000

Doprowadzenie wody, gazu,


zakup pieca c.o. do budynku
wietlicy rodowiskowej Nr
1 w Zbkach przy ul.
Westerplatte 1/11

35 000

35 000

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

-18 000

4 266 282

-18 000

3 931 282

335 000

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

-18 000

3 768 782

-18 000

3 433 782

335 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

-18 000

3 640 534

-18 000

3 305 534

335 000

Budowa kompleksowej sieci


wodocigowej w Zbkach:
1. Magistralna sie wodocigowa opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej, I etap ul.
Wyzwolenia, Soneczna,
Langiewicza, Lipowa oraz
spinka wodocigu Wyzwolenia-Gdyska; II etap ul.
Szwoleerw i Pisudskiego
(caa)

197 000

197 000

2. Remont magistralnej sieci


wodocigowej w ul. Jana
Pawa II oraz wykonanie
studium wykonalnoci

693 375

693 375

3. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ulicy
Warszawskiej i ulicach
przylegych (w cigu od ul.

-18 000

69 000

-18 000

69 000

Dolnej do ul. Zimnej)


4. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ul.
Chemoskiego i Herberta

18 600

18 600

8. Budowa wodocigu w ul.


Cisowa, Wierzbowa,
Modrzewiowa

110 000

110 000

9. Budowa sieci wodocigowej ul. Wojska Polskiego


(odc. od ul. Sobieskiego
Leszyckiego)

85 000

85 000

10. Budowa wodocigu w ul.


Prusa

88 000

88 000

11. Budowa sieci wodocigowej w ul. 3 Maja (odc. od


ul. Legionw do ul. Wyzwolenia)

131 500

131 500

12. Budowa wodocigu w ul.


Maczka

95 000

95 000

13. Budowa wodocigu w ul.


Gdyskiej

184 000

184 000

14. Budowa wodocigu w ul.


Reymonta

156 700

156 700

15. Magistralna sie


wodocigowa: II etap Rychliskiego - Sobieskiego przejcie przez tory do ul. 3go Maja

740 000

740 000

16. Budowa wodocigu w ul.


Malczewskiego i Zotej

108 000

108 000

17. Budowa wodocigu w ul.


Wyszyskiego i Wilczej

280 913

185 913

95 000

18. Budowa wodocigu w ul.


Grnolska - Gaczyskiego

345 000

105 000

240 000

4. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ul.
Kruczej oraz kanau w ul.
Kruczej (odc. do niej
prostopady).

36 000

36 000

5. Wykonanie ekspertyzy i
dokumentacji projektowej
kanalizacji w ul. Budkiewicza

29 600

29 600

ul. Cisowa, Wierzbowa,


Modrzewiowa opracowanie projektu budowy
wodocigw

3 172

3 172

ul. Wojska Polskiego (odc. od


ul. Sobieskiego-Leszyckiego)
-opracowanie projektu
budowy sieci wodocigowej

3 892

3 892

ul. Prusa opracowanie


projektu budowy wodocigu

4 600

4 600

ul. 3 Maja (odc. od ul.


Legionw do ul. Wyzwolenia) opracowanie projektu
budowy sieci wodocigowej

5 198

5 198

ul. Maczka opracowanie


projektu budowy wodocigu

4 588

4 588

ul. Gdyska opracowanie


projektu budowy wodocigu

5 264

5 264

ul. Reymonta - odc. od ul.


Miej do ul. Szwoleerw
opracowanie projektu
budowy wodocigu

3 026

3 026

Opracowanie projektu
wodocigu ul. Malczewskiego i Zotej

5 393

5 393

Opracowanie projektu
wodocigu ul. Wyszyskiego
i Wilczej

6 125

6 125

Opracowanie projektu
wodocigu ul. Grnolska Gaczyskiego

6 271

6 271

Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ul.
Zacisznej

30 000

30 000

Remont kanau w ul. Jana


Pawa II oraz wykonanie
studium wykonalnoci

195 317

195 317

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: nabycie przewodw


wodno kanalizacyjnych

128 248

128 248

Budowa kompleksowej sieci


kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Zbkach:

6060

90015
6050

Owietlenie ulic, placw i


drg

197 500

197 500

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

197 500

197 500

Modernizacja punktw
wietlnych na ulicy Granicznej (przeniesienie supw
owietleniowych)

67 000

67 000

Budowa punktw wietlnych


w ul. Moniuszki

5 000

5 000

Opracowanie projektu i

9 000

9 000

budowa punktw wietlnych


w rejonie ulic: Sokola i
Kamienna

90017

Budowa punktw wietlnych


na ulicy Baczyskiego

20 000

20 000

Budowa punktw wietlnych


na ulicy Wrzosowej

34 000

34 000

Modernizacja punktw
wietlnych na ulicach: Orla i
Legionw (wymiana opraw)

27 000

27 000

Budowa punktw wietlnych


na ulicy Mazowieckiej na
odc. od ul. Powstacw do
ul. Baniowej

1 000

1 000

Przestawienie 4 kolidujcych
supw w ul. Sowiskiego

12 000

12 000

Modernizacja punktw
wietlnych w ulicy Krtej

10 000

10 000

Budowa punktw wietlnych


w ul. Malczewskiego

7 500

7 500

Opracowanie projektu i
budowa punktw wietlnych
w rejonie ulic cznik ul. Orla
- ul. Legionw

5 000

5 000

Zakady Gospodarki
Komunalnej
6210

921
92120
6050

926
92601
6050

6060

Dotacje celowe z budetu na


finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw
budetowych: na zakup
remontera drogowego z
funkcj pugo piaskarki.

300 000

6300

300 000

300 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Ochrona zabytkw i opieka


nad zabytkami

35 000

35 000

35 000

35 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:

35 000

35 000

35 000

35 000

Wykonanie nawierzchni
wjazdu, drogi wewntrznej,
chodnika i parkingu przy
Miejskim Orodku Kultury w
Zbkach przy ul. Sowackiego

35 000

35 000

35 000

35 000

Kultura fizyczna i sport

167 530

167 530

Obiekty sportowe

167 530

167 530

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
Budowa trybuny gwnej z
zapleczem administracyjno
socjalnym na terenie MOSiR
w Zbkach"

25 000

25 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
budowa ogrodzenia na
terenie MOSiR wzdu ulicy
Sportowej

43 000

43 000

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
budow penowymiarowego
boiska pikarskiego wraz z
jego owietleniem, niezbdn infrastruktur i wyposaeniem dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i
Rekreacji w Zbkach przy ul.
Sowackiego 21,

42 440

42 440

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
obejmujcej budow dwch
kortw tenisowych i boiska
wielofunkcyjnego wraz z
niezbdn infrastruktur i
wyposaeniem dla potrzeb
Miejskiego Orodka Sportu i
Rekreacji w Zbkach przy ul.
Sowackiego 21,

21 830

21 830

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych: zakup siedzisk


stadionowych,

35 260

35 260

- 3 610 883
60013

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RAZEM
600

300 000

16 483 245

0 -6 427 733

4 842 216

300 000

Transport i czno

-10 000

21 625 461 2 816 850


60 000

-10 000

60 000

Drogi publiczne wojewdzkie

-70 000

-70 000

Dotacja celowa na pomoc


finansow udzielan midzy
jst na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych: Wykonanie projektu
czasowej organizacji ruchu,
aktualizacja kosztorysw,
podzia projektu na etapy
ul. Skorupki

-70 000

-70 000

Ogem

--3 680 883

21 625 461 2 746 850

16 483 245

0 -6 427 733

4 842 216

300 000

5) Zacznik nr 3 Wieloletni Program Inwestycyjny, otrzymuje brzmienie:


(WPI - stan na 18.12.2008r)
Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania

Wysoko
wydatkw
w roku
budetowym

rodki wasne

Poyczki
(WFOiGW)
i kredyty
(BO, BGK
i inne) w z

Dotacje/
rodki na
dofinansowanie
wasnych
zada
biecych
pozyskane
z innych
rde w z

Obligacje

rodki na
realizacj i
finansowanie
programw i
projektw z
udziaem
rodkw o
ktrych mowa
w art. 5 ust.1
pkt2 i 3
Ustawy o
finansach
publicznych

Jednostki realizujce lub


koordynujce wykonanie
programw

Okres
realizacji
programu
(w latach)

czne
nakady
finansowe
na
realizacj
programu

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2007-2011

35 671 914z

2008 rok
Transport i czno
60016

Kompleksowy remont i
budowa gwnych drg w
Zbkach (dokumentacja
budowlana, studium
wykonalnoci + rozpoczcie robt budowlanych w
ul. Maczka i Wolnoci)

743 030z

243 030z

ul. Reymonta opracowanie projektu budowy


nawierzchni utwardzonej
wraz z budow

6 500z

6 500z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

1 161 500z

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy


ulicy Gdyskiej

34 700z

34 700z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

43 400z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Nowej

34 500z

34 500z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

43 100z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Warszawskiej (odc.
Gminy)

34 500z

34 500z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

43 100z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Malczewskiego

31 300z

31 300z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

39 200z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Mazowieckiej

30 000z

30 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

35 900z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Kombatantw oraz
Bortnowskiego

34 000z

34 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

42 500z

ul. Torfowa- budowa


drogi

446 000

446 000

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

1 550 000z

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w cigu ulic Wojska


Polskiego - Orla (analizy,
ekspertyzy)

50 000z

50 000z

2008-2010

23 100 000z

1 444 530z

944 530z

500 000z

- z

- z

260 489z

170 325z

90 164z

- z

- z

1 184 041z

774 205z

409 836z

- z

- z

Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto

500 000z

- z

- z Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

Turystyka
630

63095

Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach:


Budowa krytej pywalni
(analizy, ekspertyzy)

15 000z

15 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2011

22 015 000z

Budowa kortw tenisowych, skate park, boiska


wielofunkcyjnego,
lodowiska z budynkiem
zaplecza (analizy,
ekspertyzy)

10 000z

10 000z

0z Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

5 210 000z

Budowa hali wystawienniczo - widowiskowo sportowej (analizy,


ekspertyzy)

20 000z

20 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2011

24 520 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2007-2009

#ADR!

Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto

45 000z

45 000z

0z

0z

0z

8 115,00z

8 115,00z

- z

- z

- z

36 885,00z

36 885,00z

- z

- z

- z

622 659z

416 000z

206 659z

Gospodarka mieszkaniowa
700

70005

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych rozbudowa i modernizacja 4 budynkw komunalnych przy ul. Orlej i ul.
Legionw

Inwestycje brutto

622 659z

416 000z

206 659z

0z

0z

VAT

112 283,00z

75 016,00z

37 266,00z

- z

- z

Inwestycje netto

510 376,00z

340 984,00z

169 393,00z

- z

- z

- z

- z

Plan zagospodarowania przestrzennego


710

71004

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowychprzystpienie do
sporzdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zbki
Inwestycje brutto

0z

0z

0z

0z

0z

VAT

- z

- z

- z

- z

- z

Inwestycje netto

- z

- z

81 800z

81 800z

Referat Zagospodarowania
Przestrzennego

2007-2009r.

202 849z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

695 300z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2007-2009

16 960 570z

7 302 088z

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


754

75495

Rewitalizacja centrum
Miasta Zbki - I Etap
budowy monitoringu
wizyjnego(wraz ze
studium wykonalnoci)
Inwestycje brutto

81 800z

81 800z

0z

0z

0z

VAT

14 751,00z

14 751,00z

- z

- z

- z

Inwestycje netto

67 049,00z

67 049,00z

- z

- z

- z

Budowa Publicznego
Przedszkola Nr 3 w
Zbkach - opracowanie
dokumentacji projektowokosztorysowej, budowa
nowego przedszkola oraz
wykonanie studium
wykonalnoci

2 011 570z

1 994 492z

17 078z

2 011 570z

1 994 492z

17 078z

- z

- z

362 742z

359 662z

3 080z

- z

- z

1 648 828z

1 634 830z

13 998z

- z

- z

3 302 088z

2 967 088z

335 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

1. Magistralna sie
wodocigowa opracowanie dokumentacji
projektowokosztorysowej, I etap ul.
Wyzwolenia, Soneczna,
Langiewicza, Lipowa oraz
spinak wodocigu
Wyzwolenia-Gdyska;
II etap ul. Szwoleerw i
Pisudskiego (caa)

197 000

197 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

2. Remont magistralnej
sieci wodocigowej- w ul.
Jana Pawa II oraz
wykonanie studium
wykonalnoci

693 375

693 375

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

3. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w
ulicy Warszawskiej i
ulicach przylegych(w
cigu od ul. Dolnej do ul.
Zimnej)

69 000

69 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

4. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ul.
Chemoskiego i Herberta

18 600

18 600

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

8. Budowa wodocigu w
ul. Cisowa, Wierzbowa,
Modrzewiowa-

110 000

110 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

9. Budowa sieci wodocigowej ul. Wojska


Polskiego (odc. od ul.
Sobieskiego-Leszyckiego)

85 000

85 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

10. Budowa wodocigu w


ul. Prusa

88 000

88 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

11. Budowa sieci


wodocigowej w ul. 3
Maja (odc. od ul.
Legionw do ul. Wyzwolenia).

131 500

131 500

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

12. Budowa wodocigu w


ul. Maczka

95 000

95 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

13. Budowa wodocigu w


ul. Gdyskiej

184 000

184 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

14. Budowa wodocigu w


ul. Reymonta

156 700

156 700

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

15, Magistralna sie


wodocigowa: II etap Rychliskiego - Sobie-

740 000

740 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju

2008-2009

Owiata
80104

VAT
Inwestycje netto
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
900

90001

Budowa kompleksowej
sieci wodocigowej w
Zbkach ogem, w tym
wykonane w 2008r.:

skiego - przejcie przez


tory do ul. 3-go Maja
16. Budowa wodocigu w
ul. Malczewskiego i Zotej

108 000

108 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

17. Budowa wodocigu w


ul. Wyszyskiego i Wilczej

280 913

185 913

95 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

18. Budowa wodocigu w


ul. Grnolska Gaczyskiego

345 000

105 000

240 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

Budowa kompleksowej
sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Zbkach
ogem, w tym wykonane
w 2008r.:

65 600z

65 600z

0z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

4. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ul.
Kruczej oraz kanau w ul.
Kruczej (odc. do niej
prostopady) oraz
realizacja

36 000

36 000

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

5.Wykonanie ekspertyzy i
dokumentacji projektowej
kanalizacji w ul. Budkiewicza

29 600

29 600

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008

3 367 688z

3 032 688z

335 000z

- z

607 288z

546 878z

60 410z

- z

2 760 400z

2 485 810z

274 590z

- z

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
Budowa trybuny
gwnej z zapleczem
administracyjnosocjalnym na terenie
MOSiR w Zbkach"

25 000z

25 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

6 025 000z

Inwestycje brutto

25 000z

25 000z

- z

- z

- z

4 508z

4 508z

- z

- z

- z

20 492z

20 492z

- z

- z

- z

Inwestycje brutto

7 598 247z

6 539 510z

1 058 737z

- z

VAT

1 365 668z

1 174 747z

190 920z

- z

- z

Inwestycje netto

6 228 071z

5 360 255z

867 817z

- z

- z

10 900 000z

700 000z

10 200 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2007-2011

35 671 914z

655 000z

655 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

1 161 500z

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy


ulicy Gdyskiej

8 700z

8 700z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

43 400z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Nowej

8 600z

8 600z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

43 100z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Warszawskiej (odc.
Gminy)

8 600z

8 600z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

43 100z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Malczewskiego

7 900z

7 900z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

39 200z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Mazowieckiej

5 900z

5 900z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

35 900z

Opracowanie dokumentacji projektowo


kosztorysowej budowy
ulicy Kombatantw oraz
Bortnowskiego

8 500z

8 500z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

42 500z

ul. Torfowa- budowa


drogi

1 100 000z

300 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

1 550 000z

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w cigu ulic Wojska


Polskiego - Orla (dokumentacja budowlana +
wykonanie)

9 950 000z

- z

2008-2010

23 100 000z

22 653 200z

1 703 200z

800 000z

- z

1 492 500z

4 085 003z

307 134z

144 262z

- z

307 134z

3 364 467z

18 568 197z

1 396 066z

655 738z

- z

1 223 361z

15 293 033z

Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto
926

Gospodarczego UM Zbki

4 065 600z

Kultura fizyczna i sport


92601

VAT
Inwestycje netto
Inwestycje razem w 2008 roku
Razem

- z

- z

2009 rok
Transport i czno
60016

Kompleksowy remont i
budowa gwnych drg w
Zbkach (wykonanie)
ul. Reymonta opracowanie projektu budowy
nawierzchni utwardzonej
wraz z budow I etap

VAT
Inwestycje netto
Turystyka

800 000z
1 492 500z

8 457 500z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

18 657 500z

630

63095

Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach:


Budowa krytej pywalni

1 125 000,00

168 750z

956 250z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2011

22 015 000z

Budowa kortw tenisowych, skate park, boiska


wielofunkcyjnego,
lodowiska z budynkiem
zaplecza

1 500 000z

225 000z

1 275 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

5 210 000z

Budowa hali wystawienniczo - widowiskowo sportowej

1 500 000z

225 000z

1 275 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2011

24 520 000z

Inwestycje brutto

4 125 000z

- z

- z

- z

618 750z

3 506 250z

743 852z

- z

- z

- z

111 578z

632 275z

3 381 148z

- z

- z

- z

507 172z

2 873 975z

4 386 000z

1 386 000z

3 000 000z

2007-2009

#ADR!

2007-2009r.

202 849

VAT
Inwestycje netto
Gospodarka mieszkaniowa
700

70005

Wydatki inwestycyjne
jednostek

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

budetowych - rozbudowa i modernizacja 4


budynkw komunalnych
przy ul. Orlej i ul.
Legionw
Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto

4 386 000z

1 386 000z

3 000 000z

0z

0z

790 918,00z

249 934,00z

540 984,00z

- z

- z

3 595 082,00z

1 136 066,00z

2 459
016,00z

- z

- z

200 000

200 000

Plan zagospodarowania przestrzennego


710

71004

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowychprzystpienie do
sporzdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zbki
Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto

Referat Zagospodarowania
Przestrzennego

200 000z

200 000z

0z

0z

0z

36 066,00z

36 066,00z

- z

- z

- z

163 934,00z

163 934,00z

- z

- z

- z

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


754

75495

Rewitalizacja centrum
Miasta Zbki - I Etap
budowy monitoringu
wizyjnego(wraz ze
studium wykonalnoci)
Inwestycje brutto

613 500z

103 500z

510 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

695 300z

2007-2009

16 960 570z

2008-2010

7 302 088z

613 500z

103 500z

0z

0z

510 000z

VAT

110 631,00z

18 664,00z

- z

- z

91 967,00z

Inwestycje netto

502 869,00z

84 836,00z

- z

- z

418 033,00z

Budowa Publicznego
Przedszkola Nr 3 w
Zbkach - opracowanie
dokumentacji projektowokosztorysowej, budowa
nowego przedszkola oraz
wykonanie studium
wykonalnoci

14 814 000z

5 898 000z

8 916 000z

Inwestycje brutto

14 814 000z

5 898 000z

8 916 000z

- z

- z

2 671 377z

1 063 574z

1 607 803z

- z

- z

12 142 623z

4 834 426z

7 308 197z

- z

- z

2 000 000z

300 000z

0z

3. Opracowanie projektu
budowy wodocigu w
ulicy Warszawskiej i
ulicach przylegych (w
cigu od ul. Dolnej do ul.
Zimnej)

18 000z

18 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

Opracowanie projektu
budowy wodocigu w ul.
Chemoskiego i Herberta

5 400z

5 400z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

202 400z

15,Magistralna sie
wodocigowa: II etap Rychliskiego - Sobieskiego - przejcie przez
tory do ul. 3-go Maja

6 000z

6 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

746 000z

1. Magistralna sie
wodocigowa opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej, I etap ul. Wyzwolenia, Soneczna, Langiewicza, Lipowa oraz spinka
wodocigu WyzwoleniaGdyska

53 000z

53 000z

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

71 600z

Budowa kompleksowej
sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Zbkach:

2 000 000z

300 000z

0z

2008-2010

4 065 600z

Inwestycje brutto

4 082 400z

682 400z

- z

- z

736 170z

123 056z

- z

- z

613 115z

3 346 230z

559 344z

- z

- z

2 786 885z

Owiata
80104

VAT
Inwestycje netto

- z Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


900

90001

Budowa kompleksowej
sieci wodocigowej w
Zbkach

VAT
Inwestycje netto

1 700 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

1 700 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki
3 400 000z

926

Kultura fizyczna i sport


92601

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych:
"Budowa trybuny gwnej
z zapleczem administracyjno-socjalnym na
terenie MOSiR w
Zbkach"

6 000 000z

820 000z

3 200 000z

1 980 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2009

6 025 000z

Inwestycje brutto

6 000 000z

820 000z

3 200 000z

1 980 000z

- z

VAT

1 081 967z

147 869z

577 049z

357 049z

- z

Inwestycje netto

4 918 033z

672 131z

2 622 951z

1 622 951z

- z

Inwestycje brutto

56 874 100z

10 793 100z

15 916 000z

1 980 000z

2 111 250z

VAT

10 255 984z

1 946 297z

2 870 098z

357 049z

418 712z

4 701 824z

Inwestycje netto

46 618 116z

8 174 672z

10 422 951z

- z

1 730 533z

21 371 926z

9 000 000z

500 000z

8 500 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2007-2011

35 671 914z

ul. Reymonta opracowanie projektu budowy


nawierzchni utwardzonej
wraz z budow II etap

500 000z

500 000z

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w cigu ulic Wojska


Polskiego - Orla (wykonanie)

13 100 000z

1 965 000z

Inwestycje brutto

9 500 000z

1 000 000z

- z

- z

VAT

1 713 115z

180 328z

- z

- z

1 532 787z

Inwestycje netto

7 786 885z

819 672z

- z

- z

6 967 213z

Inwestycje razem w 2009 roku


Razem

26 073 750z

2010 rok
Transport i czno
60016

Kompleksowy remont i
budowa gwnych drg w
Zbkach (wykonanie)

1 161 500z

11 135 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki
- z

2008-2010

23 100 000z

8 500 000z

Turystyka
630

63095

Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach;


Budowa krytej pywalni

7 000 000z

1 050 000z

5 950 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2011

22 015 000z

Budowa kortw tenisowych, skate park, boiska


wielofunkcyjnego,
lodowiska z budynkiem
zaplecza

3 700 000z

555 000z

3 145 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

5 210 000z

Budowa hali wystawienniczo - widowiskowo sportowej

8 500 000z

1 275 000z

7 225 000z Referat Programowania


Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2011

24 520 000z

19 200 000z

2 880 000z

- z

- z

3 462 295z

519 344z

- z

- z

2 942 951z

15 737 705z

2 360 656z

- z

- z

13 377 049z

Budowa kompleksowej
sieci wodocigowej w
Zbkach

2 000 000z

800 000z

1 200 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

7 302 088z

Budowa kompleksowej
sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Zbkach:

2 000 000z

800 000z

1 200 000z

Referat Programowania
Funduszy Europejskich UM
Zbki, Referat Rozwoju
Gospodarczego UM Zbki

2008-2010

4 065 600z

Inwestycje brutto

4 000 000z

1 600 000z

2 400 000z

- z

- z

721 311z

288 525z

432 787z

- z

- z

3 278 689z

1 311 475z

1 967 213z

- z

- z

32 700 000z

5 480 000z

2 400 000z

- z

- z

5 896 721z

988 197z

432 787z

- z

- z

4 475 738z

26 803 279z

4 491 803z

1 967 213z

- z

- z

20 344 262z

Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto

16 320 000z

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


900

90001

VAT
Inwestycje netto
Inwestycje razem w 2010 roku
Razem

Inwestycje brutto
VAT
Inwestycje netto

24 820 000z

6) Zacznik nr 4 otrzymuje brzmienie:


(stan na 18.12.2008r.)
Lp.

Projekt

Kategoria Klasyfikainterwen- cja (dzia,


cji
rozdzia,
funduszy paragraf)
strukturalnych

Wydatki
majtkowe
razem:

1.1

Program:

Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7+8)

w tym:
rodki z
budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki z
budetu UE

Inne zagraniczne rodki


bezzwrotne
Wydatki
razem
(10+14+19)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(11+12+13)

127 901 382

19 574 353 110 382 999

9
0

10

130 588 928 19 574 354

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

obligacje

11

12

1 802 078

pozostae**

13
0

Wydatki
razem (15+16
+17+18)

14

17 772 276

110 382 999

Inne zagraniczne rodki bezzwrotne

z tego, rda finansowania:


Dotacje
rozwojowe

i kredyty

obligacje

15

16

17

104 365 689

poyczki

pozostae

Wydatki
razem
(20+21
+22)

18

19

3 675 900

z tego, rda finansowania:


rodki na
poyczki i pozostae
dofinansokredyty
wanie
wasnych
zada
pozyskane z
innych rde
20

21
0

22
0

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRIORYTET III - REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY, Dziaanie 3.1. - Infrastruktura drogowa, tytu: "Kompleksowy remont i budowa gwnych drg w Zbkach"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki:

10,23,24

600,
60016,
6059, 6058

z tego:
2008r.

10,23,24

600,
60016,
6050

2009r.

10,23,24

2010r.

10,23,24

2011r.
1.2

Program:

35 535 512

5 638 722

31 952 760

38 223 057

5 638 723

743 030

111 455

631 576

1 374 605

111 455

600,
60016,
6059, 6058

10 900 000

1 635 000

9 265 000

10 900 000

1 635 000

600,
60016,
6059, 6058

9 000 000

1 350 000

7 650 000

9 000 000

1 350 000

16 948 452

2 542 268

14 406 184

16 948 452

2 542 268

10,23,24

1 785 000

3 853 723

31 952 759

31 321 184

111 455

631 575

500000

935000

700 000

9 265 000

9 265 000

850000

500 000

7 650 000

7 650 000

2 542 268

14 406 184

14 406 184

131575

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRIORYTET III - REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY, Dziaanie 3.1. - Infrastruktura drogowa, tytu: "Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w cigu ulic
Wojska Polskiego - Orla"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki:

10,23,24

600,
60016,
6050 6059,
6058

z tego:
2008r.

10,23,24

600,
60016,
6050

2009r.

10,23,24

2010r.

10,23,24

2011r.
1.3

Program:

23 100 000

3 507 500

19 592 500

23 100 000

3 507 500

50 000

50 000

50 000

600,
60016,
6059, 6058

9 950 000

1 492 500

8 457 500

600,
60016,
6059, 6058

13 100 000

1 965 000

10,23,24

3 507 500

19 592 500

19 592 500

50 000

50 000

9 950 000

1 492 500

1 492 500

8 457 500

8 457 500

11 135 000

13 100 000

1 965 000

1 965 000

11 135 000

11 135 000

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dziaanie 6.4. Infrastruktura dla turystyk i, tytu: "Budowa Centrum
Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach - kryta pywalnia"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

1.4

Razem
wydatki:

57

630,
63095,
6050,
6058, 6059

22 015 000

3 315 000

18 700 000

22 015 000

3 315 000

z tego:
2008r.

57

630,
63095,
6050

15000,00

15 000

15 000

2009r.

57

630,
63095,
6058, 6059

1 125 000

168 750

956 250

2010r.

57

630,
63095,
6058, 6059

7 000 000

1 050 000

2011r.

57

630,
63095,
6058, 6059

13 875 000

2 081 250

Program:

3 315 000

18 700 000

18 700 000

15 000

15 000

1 125 000

168 750

168 750

956 250

956 250

5 950 000

7 000 000

1 050 000

1 050 000

5 950 000

5 950 000

11 793 750

13 875 000

2 081 250

2 081 250

11 793 750

11 793 750

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dziaanie 6.4. Infrastruktura dla turystyk i, tytu: "Budowa Centrum
Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach - korty tenisowe, skate park, boisko wielofunkcyjne, lodowisko z budynkiem zaplecza"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki:

57

630,
63095,
6050,
6058, 6059

5 210 000

790 000

4 420 000

5 210 000

790 000

z tego:
2008r.

57

630,
63095,
6050

10000,00

10 000

10 000

2009r.

57

630,
63095,
6058, 6059

1 500 000

225 000

1 275 000

2010r.

57

630,
63095,
6058, 6059

3 700 000

555 000

2011r.
1.5

Program:

57

790 000

4 420 000

4 420 000

10 000

10 000

1 500 000

225 000

225 000

1 275 000

1 275 000

3 145 000

3 700 000

555 000

555 000

3 145 000

3 145 000

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRIORYTET VI - Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dziaanie 6.4. Infrastruktura dla turystyk i, tytu: "Budowa Centrum
Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Zbkach - - hala wystawienniczo - widowiskowo - sportowa"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki:

57

630,
63095,
6050,
6058, 6059

z tego:

57

630,
63095,

24 520 000

3 695 000

20 825 000

24 520 000

3 695 000

20 000

20 000

20 000

20 000

3 695 000

20 825 000

20 825 000

20 000

2008r.

1.6

6050

2009r.

57

630,
63095,
6058, 6059

1 500 000

225 000

1 275 000

2010r.

57

630,
63095,
6058, 6059

8 500 000

1 275 000

2011r.

57

630,
63095,
6058, 6059

14 500 000

2 175 000

Program:

1 500 000

225 000

225 000

1 275 000

1 275 000

7 225 000

8 500 000

1 275 000

1 275 000

7 225 000

7 225 000

12 325 000

14 500 000

2 175 000

2 175 000

12 325 000

12 325 000

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Dziaanie 5.2. Rewitalizacja miast,
tytu: "Rewitalizacja centrum Miasta Zbki - I Etap budowy monitoringu wizyjnego"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

1.7

Razem
wydatki:

10, 61

754,
75495,
6050,
6058, 6059

695 300

104 295

591 005

695 300

104 295

z tego:
2008r.

10, 61

754,
75495,
6050

81 800

12 270

69 530

81 800

2009r.

10, 61

754,
75495,
6058, 6059

613 500

92 025

521 475

2010r.

2011r.

Program:

104 295

591 005

591 005

12 270

12 270

69 530

69 530

613 500

92 025

92 025

521 475

521 475

3 675 900

1709835

3675900

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO, Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego, Dziaanie 7.2. Infrastruktura suca edukacji,
tytu: "Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zbkach"

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

2.1

Razem
wydatki:

74

801,
80104,605
0, 6059,
6058

16 825 570

2 523 836

14 301 735

16 825 571

2 523 836

17 078

z tego:
2008r.

74

801,
80104,
6050

2 011 570

301 736

1 709 835

2 011 571

301 736

17078

2009r.

74

801,
80104,
6059, 6058

14 814 000

2 222 100

12 591 900

14 814 000

2010r.

2011r.

59 143

1 000

58 143

Wydatki
biece
razem:
Program:

2 506 758

14 301 735

284 658

1 709 835

2 222 100

2 222 100

12 591 900

8 916 000

59 143

1 000

1 000

58 143

58 143

1000

58143

58143

1000

58143

58143

17 773 276

110 441 142

3 734 043

8 916 000

Program SOCRATES COMENIUS Akcja 1 Wyjazd uczniw i nauczycieli Szkoy Podstawowej nr 2 w Zbkach do szk w Wielkiej Brytanii i Francji

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

801,
80101,
4217,
4247,
4307,
4427; 801,
80146,
4307

59143

1000

58143

59143

1000

z tego: 2008r.

801,
80101,
4217,
4247,
4307,
4427; 801,
80146,
4307

59143

1000

58143

59143

1000

Ogem (1+2)

127 960 525

19 575 353 110 441 142

130 648 071 19 575 354

1 802 078

104 365 689

7) Zacznik nr 5 - Przychody i rozchody budetu w 2008 roku otrzymuje brzmienie:


Przychody i rozchody budetu w 2008 roku
Miasto ZBKI
Stan na 18.12.2008r.
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2008 rok

1
1.
2.

Dochody
Wydatki

55 829 291,00
66 915 330,33

3.

Wynik budetu

-11 086 039,33

Przychody ogem:
1.
Kredyty

952

13 105 063,33
4 437 216,00

2.
3.

Poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych
z udziaem rodkw pochodzcych z budetu
UE

952
903

405 000,00
0,00

4.
5.

Spaty poyczek udzielonych


Prywatyzacja majtku jst

951
944

0,00
0,00

6.

Nadwyka budetu z lat ubiegych

957

4 947 149,86

7.
8.

Papiery wartociowe (obligacje)


Inne rda (wolne rodki)

931
955

0,00
3 315 697,47

992

2 019 024,00
1 650 077,00

Rozchody ogem:
1.
Spaty kredytw
2.

Spaty poyczek

992

368 947,00

3.

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie


zada realizowanych z udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE

963

0,00

4.

Udzielone poyczki

991

0,00

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

0,00
0,00

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

0,00

Dochody + przychody
Wydatki +rozchody

68 934 354,33
68 934 354,33

Suma bilansowa

0,00

8) Zacznik nr 9 otrzymuje brzmienie:


Miejski Zakad Komunalny stawia wniosek o dokonanie zmiany w planie finansowym 2008 roku
Nazwa zakadu

Dzia

Rozdzia

Planowane przychody 2008r.

Planowane wydatki 2008r.

Ogem
Miejski Zakad Komunalny

900

90017

Ogem

15 465 000,00

15 465 000,00

w tym:

w tym:

dotacja celowa inwestycyjna:

Wynagrodzenia i skadniki naliczane od


wynagrodze:

300 000,00

2 077 700,00
Wydatki inwestycyjne zakadu budetowego:
738 000,00
Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej:
300 000,00

9) Zacznik nr 10 Rachunek dochodw wasnych otrzymuje brzmienie:


Dz.

Rozdz.

750

Rachunek dochodw wasnych dochody

Plan na 1.12.2008r.

Zmiana

Plan po zmianie
na 18.12.2008r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023

URZDY GMIN
Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug
0920 Pozostae odsetki

15 600,00
15 000,00

15 600,00
15 000,00

600,00

600,00

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego


801
80101

32 171,39

32 171,39

0,00
0,00

0,00
0,00

114 000,00
36 500,00

114 000,00
36 500,00

0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw

1 000,00

1 000,00

0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych


0920 Pozostae odsetki

3 000,00
2 000,00

3 000,00
2 000,00

OWIATA I WYCHOWANIE
SZKOY PODSTAWOWE - Szkoa Podstawowa Nr 1
Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug

0960 darowizna w postaci pieninej


0970 wpywy z rnych dochodw
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego
80101

SZKOY PODSTAWOWE - Szkoa Podstawowa Nr 2


Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug

296 000,00
3 000,00
4 000,00

0920 Pozostae odsetki


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

8 000,00
0,00

8 000,00
0,00

105 000,00

105 000,00

163 434,37

163 434,37

PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 1

0920 Pozostae odsetki


Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego
PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 2
Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug
0920 Pozostae odsetki
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego
PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 3
Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug
0920 Pozostae odsetki
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego
80110

GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 1


Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug
0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
0920 Pozostae odsetki
0960 darowizna w postaci pieninej
0970 wpywy z rnych dochodw
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego

80110

0,00
416 000,00

3 000,00
4 000,00

Plan dochodw na 2008 rok


0830 Wpywy z usug

80104

0,00
416 000,00
296 000,00

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego

80104

500,00
71 000,00
7 784,49

0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw


0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

0970 wpywy z rnych dochodw

80104

500,00
71 000,00
7 784,49

GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 2


Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug

0,00

0,00

150 002,00
150 000,00

150 002,00
150 000,00

2,00
1 050,27

2,00
1 050,27

0,00

0,00

160 002,00
160 000,00

160 002,00
160 000,00

2,00
4 759,42

2,00
4 759,42

0,00
260 050,00

0,00
260 050,00

260 000,00

260 000,00

50,00
16 854,13

50,00
16 854,13

0,00
69 000,00

0,00
69 000,00

500,00

500,00

500,00
1 000,00

500,00
1 000,00

4 000,00

4 000,00

63 000,00
14 765,13

63 000,00
14 765,13

0,00
77 000,00

0,00
77 000,00

20 000,00

20 000,00

0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw


0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

1 500,00
2 000,00

1 500,00
2 000,00

0920 Pozostae odsetki


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

1 500,00
0,00

1 500,00
0,00

52 000,00

52 000,00

39 479,59

39 479,59

0970 wpywy z rnych dochodw


Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego

851
85154

OCHRONA ZDROWIA

0,00

0,00

PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI - wietlica


rodowiskowa Nr 1
Plan dochodw na 2008 rok

0,00

0,00

9 010,00

0,00

9 010,00

0830 Wpywy z usug


0920 Pozostae odsetki

3 000,00
10,00

-3000

0,00
10,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej


0970 Wpywy z rnych dochodw

4 000,00

3500

7 500,00

2 000,00

-500

1 500,00

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego

257,29

257,29

0,00

0,00

85154

PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI - wietlica


rodowiskowa Nr 2

11 150,00

11 150,00

0830 Wpywy z usug


0920 Pozostae odsetki

Plan dochodw na 2008 rok

2 000,00
150,00

2 000,00
150,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej


0970 Wpywy z rnych dochodw

7 000,00

7 000,00

2 000,00

2 000,00

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego


KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3 042,96

3 042,96

0,00

0,00

926
92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ


Plan dochodw na 2008 rok
0830 Wpywy z usug
Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego
Plan dochodw wasnych jednostek na 2008 rok

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego


Razem
Dz.

Rozdz.

750
75023

Rachunek wydatkw wasnych wydatki

80101

0,00

0,00

1 284 314,00

0,00

283 599,04

0,00

283 599,04

1 567 913,04

0,00

1 567 913,04

Plan
na 1.12. 2008r.

Plan wydatkw na 2008 rok


4210 Zakup materiaw i wyposaenia

47 271,39
10 600,00

4300 Zakup usug pozostaych

36 671,39

SZKOY PODSTAWOWE - Szkoa Podstawowa Nr 1


Plan wydatkw na 2008 rok
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zmiana

1 284 314,00

Plan po zmianie
na 18.12.2008r.

500,00

36 671,39
0

0,00
0,00
112 000,00

47 271,39
10 600,00
500,00
0,00

0,00

0,00
112 000,00

3 100,00

3 100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4170 Wynagrodzenia bezosobowe

440,00
18 000,00

440,00
18 000,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

10 460,00

5000

15 460,00

4220 Zakup rodkw ywnoci


4260 Zakup energii

45 000,00
4 000,00

-20000

25 000,00
4 000,00

7 000,00

3000

10 000,00

20 000,00
4 000,00

12000

32 000,00
4 000,00

4270 Zakup usug remontowych


4300 Zakup usug pozostaych
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
80101

0,00
2 500,00
2 500,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZDY GMIN

Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego


OWIATA I WYCHOWANIE

801

0,00
2 500,00
2 500,00

9 784,49

9 784,49

SZKOY PODSTAWOWE - Szkoa Podstawowa Nr 2


Plan wydatkw na 2008 rok
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci

511 040,00
8 000,00

0,00

511 040,00
8 000,00

1 200,00

1 200,00

40 000,00
74 000,00

40 000,00
74 000,00

140 000,00

140 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4580 Pozostae odsetki
4430 Rne opaty i skadki
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
80104

PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 1


Plan wydatkw na 2008 rok
4220 Zakup rodkw ywnoci
4300 Zakup usug pozostaych
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

80104

PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 2


Plan wydatkw na 2008 rok
4220 Zakup rodkw ywnoci
4300 Zakup usug pozostaych
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

80104

PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 3

40 000,00

70 000,00
136 700,00

70 000,00
136 700,00

40,00

40,00

100,00
1 000,00

100,00
1 000,00

68 394,37

68 394,37

0,00

0,00

150 002,00
149 500,00

150 002,00
149 500,00

502,00

502,00

1 050,27

1 050,27

0,00

0,00

160 002,00
159 500,00

160 002,00
159 500,00

502,00

502,00

4 759,42

4 759,42

0,00
260 050,00
121 137,56

4300 Zakup usug pozostaych

138 912,44

138 912,44

16 854,13

16 854,13

GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 1


Plan wydatkw na 2008 rok
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

1 000,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


4170 Wynagrodzenia bezosobowe

200,00
9 000,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4220 Zakup rodkw ywnoci

19 200,00
3 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

0,00
0,00
-1500

78 000,00
1 500,00
1 000,00

-3000

200,00
6 000,00
19 200,00
3 000,00

19 000,00

500

19 500,00

1 000,00
3 000,00

-400

600,00
3 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

7 600,00

1000

8 600,00

400

400
2 000,00

3000

3 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 2
Plan wydatkw na 2008 rok
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 000,00

10 000,00

10 000,00

5 765,13

5 765,13

0,00

0,00

110 000,00
600,00

110 000,00
600,00

100,00

100,00

3 000,00
8 700,00

3 000,00
8 700,00

4220 Zakup rodkw ywnoci

25 000,00

25 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


4270 Zakup usug remontowych

10 000,00
0,00

10 000,00
0,00

4300 Zakup usug pozostaych


6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 600,00
60 000,00

2 600,00
60 000,00

6 479,59

6 479,59

0,00
0,00

0,00
0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego


85154

260 050,00
121 137,56

4260 Zakup energii


4270 Zakup usug remontowych

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i


licencji

851

0,00

0,00
78 000,00
3 000,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4410 Podre subowe krajowe


4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

80110

0,00

Plan wydatkw na 2008 rok


4220 Zakup rodkw ywnoci
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
80110

40 000,00

OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI - wietlica

rodowiskowa Nr 1
Plan wydatkw na 2008 rok
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

9 010,00
3 224,00

0,00
2000

9 010,00
5 224,00

4300 Zakup usug pozostaych

5 786,00

-2000

3 786,00

Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego


85154

926
92604

PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI - wietlica


rodowiskowa Nr 2
Plan wydatkw na 2008 rok

257,29

257,29

0,00

0,00

11 150,00

11 150,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4 100,00

4 100,00

4300 Zakup usug pozostaych


Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

7 050,00
3 042,96

7 050,00
3 042,96

0,00
0,00

0,00
0,00

2 500,00

2 500,00

1 500,00
1 000,00

1 500,00
1 000,00

0,00

0,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT


INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
Plan wydatkw na 2008 rok
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
Plan wydatkw wasnych jednostek na 2008 rok
Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
Razem

1 451 025,39

0,00

1 451 025,39

116 887,65

0,00

116 887,65

1 567 913,04

0,00

1 567 913,04

2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Zbki.


3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Miasta Zbki:
Sawomir Ziemski