You are on page 1of 139

UCHWAA Nr 2705/194/08 ZARZDU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budetu i w budecie Wojewdztwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.1)), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pn. zm.2)) oraz 20 pkt 2 i 3 uchway 230/07 Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budetu wojewdztwa mazowieckiego na 2008 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 35, poz. 1279) - uchwala si, co nastpuje: 1.1. Wprowadza si zmiany w dochodach budetu wojewdztwa mazowieckiego ustalajc dochody na kwot 3.407.965.823z, zgodnie z zacznikami nr 1 i nr 1a do uchway. 2. Oglna kwota dochodw, o ktrej mowa w ust. 1, obejmuje midzy innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej, wykonywane przez samorzd wojewdztwa w kwocie 111.027.846z; 2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych samorzdu wojewdztwa w kwocie 53.978.629z; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie 2.962.166z; 4) dotacje celowe na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 6.406.224z. 2. Wprowadza si zmiany w wydatkach budetu wojewdztwa mazowieckiego ustalajc wydatki na kwot 4.117.349.657z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 3.1. Uchwaa podlega ogoszeniu poprzez wywieszenie w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Wykonanie uchway powierza si Skarbnikowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z moc obowizujc od dnia podjcia.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112.

z up. Marszaka Wojewdztwa: Ludwik Rakowski Wicemarszaek

Zacznik nr 1 do uchway nr 2705/194/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2008r. Zmiany w planie dochodw Wojewdztwa Mazowieckiego na 2008 rok
Dzia Rozdzia 010 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Plan 28 947 383 Zmniejszenia 0 Zwikszenia 0 Plan po zmianach 28 947 383

01005 01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Zarzdy melioracji i urzdze wodnych Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw

225 000 225 000 225 000

0 0

0 0

225 000 225 000 225 000

01006 01006

297 815 297 815 226 000

0 0

0 0

297 815 297 815 226 000

2 000 39 011 150 30 654 27 969 743 2 071 2 235 761 13 266 000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 39 011 150 30 654 27 969 743 2 071 2 235 761 13 266 000

01008

Melioracje wodne 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6269 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6510 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6518 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6519 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw

14 368

14 368

666 030

666 030

2 213 100

2 213 100

348 349

348 349

4 117 108

4 117 108

400 000

400 000

3 500 000

3 500 000

708 810

708 810

498 146

498 146

01008

6 355 912 2 071 2 235 761

6 355 912 2 071 2 235 761

2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 01008 Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy 6269 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych - publiczny wkad krajowy 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6510 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6518 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6519 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 01010 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich Urzd Marszakowski - organ 2218 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2219 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji

972

972

4 117 108

4 117 108

01008

13 396 13 396

13 396 13 396

21 600 435 13 266 000

21 600 435 13 266 000

666 030

666 030

2 213 100

2 213 100

348 349

348 349

400 000

400 000

3 500 000

3 500 000

708 810

708 810

498 146

498 146

140 296 140 296

0 0

0 0

140 296 140 296

01036 01036

140 296 230 028 230 028 172 271

0 0

0 0

140 296 230 028 230 028 172 271

57 757

57 757

01095 01095

41 973 41 973 41 973

0 0

0 0

41 973 41 973 41 973

rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 01097 01097 Gospodarstwa pomocnicze Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 2380 wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego 150 15011 Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci 0970 wpywy z rnych dochodw 2228 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6539 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF WN) 0970 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2228 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 6539 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy Transport i czno 60003 60003 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0970 wpywy z rnych dochodw 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych 42 528 42 528 42 528 52 008 224 52 008 224 11 000 000 755 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 528 42 528 42 528 52 008 224 52 008 224 11 000 000 755 550

1 501 259

1 501 259

3 521 108

3 521 108

75 000

75 000

27 094 587

27 094 587

8 060 720

8 060 720

15011

30 690 695 3 521 108

30 690 695 3 521 108

75 000

75 000

27 094 587

27 094 587

15011

11 000 000 11 000 000 10 317 529 755 550

11 000 000 11 000 000 10 317 529 755 550

15011

1 501 259

1 501 259

8 060 720

8 060 720

600

122 453 229 68 776 000 26 000 25 000 1 000

0 0 0

0 0 0

122 453 229 68 776 000 26 000 25 000 1 000

ustawami 60003 Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Drogi publiczne wojewdzkie 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6523 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich Warszawa 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 60013 Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6523 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 60014 60014 Drogi publiczne powiatowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Drogi publiczne powiatowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw 60095 60095 Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF.WN) 68 750 000 68 750 000 0 0 68 750 000 68 750 000

60013

43 656 829 100 000 110 000

0 0 0

0 0 0

43 656 829 100 000 110 000

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

0 0 0 0

0 0 0

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

2 541 976

2 541 976

1 010 000

1 010 000

60013

40 104 853 100 000 110 000

40 104 853 100 000 110 000

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

5 000 200 000 1 837 494 37 852 359

3 551 976 2 541 976

3 551 976 2 541 976

1 010 000

1 010 000

1 220 1 220

0 0

0 0

1 220 1 220

1 220 19 180 19 180 0 0 0 0

1 220 19 180 19 180

60016 60016

19 180 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0

19 180 10 000 000 10 000 000

0970 wpywy z rnych dochodw 630 63003 63003 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 wpywy z rnych dochodw Gospodarka mieszkaniowa 70005 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomociami 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 70005 0920 pozostae odsetki Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 710 71003 Dziaalno usugowa Biura planowania przestrzennego 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 71003 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Warszawa 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 71013 2210 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada

10 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10 579 986 10 579 986 10 557 718 2 825 435 8 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10 579 986 10 579 986 10 557 718 2 825 435 8 504

700

7 572 993 150 786 22 268 22 268 0 0

7 572 993 150 786 22 268 22 268

15 993 994 79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15 993 994 79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

79 607 15 600 5 000 50 000 9 007

71005 71005

4 400 4 400 4 400

0 0

0 0

4 400 4 400 4 400

15 009 187 300 000

0 0

0 0

15 009 187 300 000

2319

622 227

622 227

2329

3 541 611

3 541 611

2705

50 000

50 000

2708

10 435 349

10 435 349

71013

biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Geodeta Wojewdztwa Mazowieckiego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde

20 000

20 000

40 000

40 000

10 485 349 50 000

10 485 349 50 000

10 435 349

10 435 349

71013

Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

4 523 838 300 000

4 523 838 300 000

622 227

622 227

3 541 611

3 541 611

20 000

20 000

40 000

40 000

71014 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno 0970 wpywy z rnych dochodw 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde

70 000 70 000 70 000

0 0

0 0

70 000 70 000 70 000

71095

819 408 707 857 111 551

0 0 0

0 0 0

819 408 707 857 111 551

71095

111 551 111 551

111 551 111 551

71095

Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Gospodarstwa pomocnicze Geodeta Wojewdztwa Mazowieckiego 2380 wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Nauka

707 857

707 857

707 857 11 392 11 392 11 392 7 433 513 0 0 0 0 0 0

707 857 11 392 11 392 11 392 7 433 513

71097 71097

730

73095

Pozostaa dziaalno 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

7 433 513 1 308 865

0 0

0 0

7 433 513 1 308 865

5 524 648

5 524 648

600 000

600 000

73095

6 124 648 5 524 648

6 124 648 5 524 648

600 000

600 000

73095

Urzd Marszakowski - organ 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy

1 308 865 1 308 865

1 308 865 1 308 865

750 75011

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2220 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

20 404 967 2 486 052 1 602 227

0 0 0

200 000 200 000 0

20 604 967 2 686 052 1 602 227

880 000

200 000

1 080 000

3 825

3 825

75011

Urzd Marszakowski Departament rodowiska 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

1 800 1 800

1 800 1 800

75011

Urzd Marszakowski Departament Nieruchomocii Infrastruktury 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

1 400 1 400

1 400 1 400

75011

Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2220 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Urzdy marszakowskie 0690 wpywy z rnych opat 0920 pozostae odsetki

625 625

625 625

75011

2 482 227 1 602 227

200 000

2 682 227 1 602 227

880 000

200 000

1 080 000

75018

6 145 190 300 000 1 465 678

0 0 0

0 0 0

6 145 190 300 000 1 465 678

2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6208 Dotacje rozwojowe 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin /zwizkw gmin/, powiatw /zwizkw powiatw/, samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 75018 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 75018 Urzd Marszakowski Departament Organizacji i Nadzoru 0920 pozostae odsetki 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75018 Urzd Marszakowski Departament Nieruchomoci i Infrastruktury 0690 wpywy z rnych opat Pozostaa dziaalno 0920 pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6208 Dotacje rozwojowe 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski Departament Organizacji i Nadzoru 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75095 Urzd Marszakowski Kancelaria Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw

3 393 200 225 000 32 396

0 0 0

0 0 0

3 393 200 225 000 32 396

560 624

560 624

168 292 0

0 0

0 0

168 292 0

3 786 492 3 393 200 225 000 168 292 2 058 698 1 465 678 32 396

3 786 492 3 393 200 225 000 168 292

2 058 698 1 465 678 32 396

560 624

560 624

300 000 300 000 11 773 725 17 100 10 687 784 34 554

300 000 300 000

75095

0 0 0 0

0 0 0 0

11 773 725 17 100 10 687 784 34 554

38 956

38 956

477 831

477 831

255 000 262 500

0 0

0 0

255 000 262 500

477 831 477 831

477 831 477 831

38 956

38 956

38 956

38 956

(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 75095 Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 0920 Pozostae odsetki 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 75095 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 6208 Dotacje rozwojowe 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej Warszawa 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay wojewdztw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Urzd Marszakowski - organ 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 75801 75814 75814 75833 75833 75861 75861 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Urzd Marszakowski - organ 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Urzd Marszakowski - organ 0920 pozostae odsetki Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw Urzd Marszakowski - organ 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 75862 75862 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapita Ludzki Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6209 Dotacje rozwojowe 801 80101 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 279 600 17 100 262 500 0 0 279 600 17 100 262 500

10 977 338 10 687 784 34 554

10 977 338 10 687 784 34 554

255 000 1 986 442 029 0

255 000 0 1 986 442 029

4 192 029

4 192 029

75618

4 192 029 4 192 029 1 982 250 000 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 966 355 560 84 385 690 84 385 690 84 385 690 8 571 869 8 571 869 8 571 869 96 263 487 96 263 487 96 263 487 471 491 000 471 491 000 120 189 176 2 750 400 337 549 824 11 001 600 305 643 514 305 643 514 243 289 038 32 249 044 26 522 205 3 583 227 3 070 693 164 841 164 841

4 192 029 4 192 029

75623 75623

0 0

0 1 982 250 000 0 1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

966 355 560 84 385 690 84 385 690 84 385 690 8 571 869 8 571 869 8 571 869 96 263 487 96 263 487 96 263 487 471 491 000 471 491 000 120 189 176 2 750 400 337 549 824

0 0

0 0

11 001 600 305 643 514 305 643 514 243 289 038 32 249 044 26 522 205 3 583 227

0 0 0

145 0 0

3 070 838 164 841 164 841

0970 wpywy z rnych dochodw 80102 Szkoy podstawowe specjalne 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw w tym: Zesp Szk Oglnoksztaccych w Otwocku 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Oglnoksztaccych w Jzefowie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Specjalnych w Zagrzu 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Garwolinie 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zesp Szk w Centrum Rehabilitacji KonstancinJeziorna 0920 pozostae odsetki 80103 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Licea oglnoksztacce Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Licea oglnoksztacce specjalne Zesp Szk Specjalnych Zagrze 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 80123 80123 Licea profilowane Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Licea profilowane specjalne Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 80130 Szkoy zawodowe 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw

164 841 7 100 2 600 4 500 110 10 100 310 10 300 1 030 30 1 000 3 150 50 3 100 2 500 2 500 14 183 14 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 841 7 100 2 600 4 500 110 10 100 310 10 300 1 030 30 1 000 3 150 50 3 100 2 500 2 500 14 183 14 183

80120 80120

14 183 33 855 30 000

0 0

77 0

14 183 33 932 30 000

30 000 3 855 3 855 0 77 77

30 000 3 932 3 932

80120

80121 80121

199 820 199 820 199 820

0 0

0 0

199 820 199 820 199 820

1 976 1 976 1 976

0 0

6 6 6

1 982 1 982 1 982

80124 80124

477 477 477

0 0

0 0

477 477 477

395 256 973 254 832

0 0 0

42 0 0

395 298 973 254 832

47 310 90 30 21 894 63 967

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

47 310 90 30 21 894 63 967

w tym:

2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Medyczna Szkoa Policealna Nr 3 Warszawa 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Nr 4 Warszawa 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Nr 2 Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Pruszkw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Otwock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Misk Mazowiecki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Pock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Przasnysz 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Sokow Podlaski 0970 Wpywy z rnych dochodw Medyczna Szkoa Policealna Radom 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych

6 160

42

6 202

13 600 13 600 5 995 450 4 500

0 0

0 0

13 600 13 600 5 995 450 4 500

90 255 700 211 944 163 634 0 0

90 255 700 211 944 163 634

47 310 1 000 65 000 46 000 0 0

47 310 1 000 65 000 46 000

18 600 400 250 50 200 8 010 10 8 000 17 050 50 17 000 200 200 1 000 300 700 3 250 10 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 600 400 250 50 200 8 010 10 8 000 17 050 50 17 000 200 200 1 000 300 700 3 250 10 700

30 2 010 500 150 150 31 902 313 29 000 0 0 0 0

30 2 010 500 150 150 31 902 313 29 000

oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Medycznych Szk Policealnych Siedlce 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Zesp Szk nr 3 w Wyszkowie 0690 Wpywy z rnych opat 0920 pozostae odsetki 80130 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 80131 Kolegia pracownikw sub spoecznych 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw w tym: Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych Warszawa 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w tym: Centrum Ksztacenia Ustawicznego Wyszkw 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80140 Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakady ksztacenia nauczycieli 0690 wpywy z rnych opat 600 1 989 29 535 10 998 0 0 600 1 989 29 535 10 998

9 18 528 1 210 200 10 1 000 6 160 6 160 0 42 42 0 0

9 18 528 1 210 200 10 1 000 6 202 6 202

1 000 800 200 1 000 800 200 108 272

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 800 200 1 000 800 200

20

108 292

200 52 900

0 0

0 0

200 52 900

36 590 10 4 000 1 186

0 0 0 0

0 0 0 20

36 590 10 4 000 1 206

13 386

13 386

93 700 200 52 900

93 700 200 52 900

36 590 10 4 000 14 572 1 186 0 20 20

36 590 10 4 000 14 592 1 206

13 386

13 386

80141

110 262 1 000

0 0

0 0

110 262 1 000

0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki w tym: 0970 wpywy z rnych dochodw Kolegium Nauczycielskie Warszawa 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Kolegium Nauczycielskie Ciechanw 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Kolegium Nauczycielskie Radom 0690 wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0970 Wpywy z rnych dochodw Zespl Kolegiw Nauczycielskich Ostroka 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Siedlce 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych Radom 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 80146 80146 0970 Wpywy z rnych dochodw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Urzd Marszakowski Departament Edukacji Publicznej i Sportu 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

56 050

56 050

9 492 43 720 5 400 900

0 0 0

0 0 0

9 492 43 720 5 400 900

250 4 250 8 800 2 300 0 0

250 4 250 8 800 2 300

700 5 800 35 070 1 000 8 000 0 0

700 5 800 35 070 1 000 8 000

26 070 27 050 12 950

26 070 27 050 12 950

8 400 5 700 2 700 2 000 0 0

8 400 5 700 2 700 2 000

100 600 642 42 600 30 600 29 900 0 0 0 0

100 600 642 42 600 30 600 29 900

700 1 987 381 338 440 338 440

0 0

0 0

700 1 987 381 338 440 338 440

80146

681 634 300 000

681 634 300 000

biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 80146 Urzd Marszakowski 2370 wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Biblioteki pedagogiczne 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki w tym: 0970 wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Siedlce 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Ciechanw 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Pock 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Ostroka 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Biblioteka Pedagogiczna Radom 0970 Wpywy z rnych dochodw Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Warszawa 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 803 80309 Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 851 85111 85111 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyj-

18 000

18 000

75 762

75 762

287 872

287 872

967 307 967 307 46 270 1 000 520 44 750 27 450 50 27 400 350 150 200 300 100 200 500 100 400 11 550 11 550 6 120 1 000 120 5 000 3 041 320 3 041 320 2 941 320

967 307 967 307 46 270 1 000 520 44 750 27 450 50 27 400 350 150 200 300 100 200

80147

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 100 400

0 0

0 0

11 550 11 550 6 120 1 000 120 5 000

0 0 0

0 0 0

3 041 320 3 041 320 2 941 320

100 000

100 000

80309

3 041 320 2 941 320

3 041 320 2 941 320

100 000

100 000

59 012 130 38 296 439 3 888 939 3 888 939 34 407 500 407 500

0 0 0

0 0 0

59 012 130 38 296 439 3 888 939 3 888 939 34 407 500 407 500

85111

nych i zakupw inwestycyjnych 6530 dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych samorzdu wojewdztwa 85120 85120 Lecznictwo psychiatryczne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw 85121 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Stae i specjalizacje medyczne Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 85157 Urzd Marszakowski Departament Skarbu i Finansw (SF) 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Urzd Marszakowski Departament Zdrowia 0970 wpywy z rnych dochodw wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Urzd Marszakowski - organ 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 85217 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej Warszawa 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 85295 85295 Pozostaa dziaalno Urzd Marszakowski - organ 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Pozostae zadania w zakresie polityki spoecz34 000 000 34 000 000

36 223 36 223 36 223 81 474 81 474 81 474 4 000

0 0

0 0

36 223 36 223 36 223

0 0

0 0

81 474 81 474 81 474 4 000

85156

85156

4 000 4 000

4 000 4 000

85157 85157

20 349 994 20 199 994 20 199 994

0 0

0 0

20 349 994 20 199 994 20 199 994

150 000 150 000

150 000 150 000

85195 85195

244 000 244 000 244 000

0 0

0 0

244 000 244 000 244 000

852 85202 85202

312 213 22 713 22 713 22 713 258 000

0 0 0

0 0 0

312 213 22 713 22 713 22 713

85212

258 000

85212

258 000 248 000

258 000 248 000

10 000

10 000

16 500 16 500 15 000 1 500 15 000 15 000 15 000

0 0

0 0

16 500 16 500 15 000 1 500

0 0

0 0

15 000 15 000 15 000

853

86 092 242

86 092 242

nej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 0970 wpywy z rnych dochodw Wojewdzki Urzd Pracy Warszawa 0970 wpywy z rnych dochodw Wojewdzkie urzdy pracy 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Wojewdzki Urzd Pracy Warszawa 0690 Wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2210 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw 197 577 197 577 197 577 197 577 4 934 238 1 600 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 577 197 577 197 577 197 577 4 934 238 1 600 15 000

85324 85324

85332

20 380 60 000 240 000 2 547 391 1 347 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 380 60 000 240 000 2 547 391 1 347 000

702 867

702 867

85332

1 039 847 1 600 15 000

1 039 847 1 600 15 000

20 380 60 000 240 000 702 867

20 380 60 000 240 000 702 867

85332

3 894 391 2 547 391 1 347 000

3 894 391 2 547 391 1 347 000

85395

80 960 427 72 000

0 0

0 0

80 960 427 72 000

688 000 800 3 000 320 416 56 544 9 044 432

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

688 000 800 3 000 320 416 56 544 9 044 432

68 656 545

68 656 545

(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2918 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85395 Krajowy Orodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osb Chorych na SM 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 85395 0970 wpywy z rnych dochodw Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2918 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85395 Urzd Marszakowski - organ 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2239 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa - publiczny wkad krajowy 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 0750 wpywy ze sprzeday wyrobw i skadnikw majtkowych 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw w tym: Orodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Sabo Widzcych Radom 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 0970 wpywy z rnych dochodw Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni 0830 wpywy z usug 0870 wpywy ze sprzeday wyrobw 0970 wpywy z rnych dochodw Orodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych w Radomiu 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 118 690 0 0 118 690

2 000 000

2 000 000

763 800 72 000

763 800 72 000

688 000 800 3 000 70 775 235 68 656 545 0 0

688 000 800 3 000 70 775 235 68 656 545

118 690

118 690

2 000 000

2 000 000

9 421 392 320 416 56 544 9 044 432

9 421 392 320 416 56 544 9 044 432

15 770 241 245 780 9 630 223 950 2 000 600 9 600 74 500 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 770 241 245 780 9 630 223 950 2 000 600 9 600 74 500 2 500

70 000 2 000 76 000 67 000 2 000 7 000 89 430 2 430 0 0 0 0

70 000 2 000 76 000 67 000 2 000 7 000 89 430 2 430

86 400

86 400

0920 pozostae odsetki Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Gootczynie 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 wpywy z usug 85410 85410 0970 wpywy z rnych dochodw Internaty i bursy szkolne Zesp Kolegiw Nauczycielskich w Ostroce 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 85415 Pomoc materialna dla uczniw 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 2919 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0920 pozostae odsetki 90001 0970 wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 90002 Gospodarka odpadami 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 90002 Urzd Marszakowski Departament rodowiska 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodo-

600 5 850 4 700 0 0

600 5 850 4 700

550 600 19 101 19 101 16 841 0 0 0 0

550 600 19 101 19 101 16 841

2 200 60 15 505 360 15 105 360 0 0 0 0

2 200 60 15 505 360 15 105 360

400 000

400 000

85415

15 505 360 15 105 360

15 505 360 15 105 360

400 000

400 000

900

1 549 033 707 909 52 046 350 51 696 655 863 276 863

0 0 0

0 0 0

1 549 033 707 909 52 046 350

51 696 655 863 276 863

379 000

379 000

110 783 110 783

0 0

0 0

110 783 110 783

110 783 110 783

110 783 110 783

90005 90005

4 100 4 100 4 100 100 000

0 0

0 0

4 100 4 100 4 100

90019

100 000

wiska 90019 Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0400 Wpywy z opat produktowych Pozostaa dziaalno 0690 Wpywy z rnych opat 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0970 wpywy z rnych dochodw 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 90095 Urzd Marszakowski Departament rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat Urzd Marszakowski Departament Opat rodowiskowych 0690 Wpywy z rnych opat Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0970 wpywy z rnych dochodw 90095 Urzd Marszakowski - organ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6300 wpywy z pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 921 92105 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92106 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Centra kultury i sztuki Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2220 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 6520 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 92114 92114 Pozostae instytucje kultury Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw 100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 546 241 1 700 15 610 23 931 305 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 546 241 1 700 15 610 23 931 305 000

90020 90020

90095

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200 000

200 000

1 550 1 550 150 150 39 541 15 610 23 931 505 000 305 000

1 550 1 550 150 150 39 541 15 610 23 931

90095

90095

505 000 305 000

200 000

200 000

28 058 773 1 321 000 1 321 000 1 321 000

0 0 0

0 0 0

28 058 773 1 321 000 1 321 000 1 321 000

53 900 53 900 53 900 118 131 1 515 1 515 116 616 22 500

0 0

0 0

53 900 53 900 53 900 118 131 1 515 1 515

92113 92113

0 0

0 0

92113

116 616 22 500

94 116

94 116

21 617 093 21 617 093 21 617 093

0 0

0 0

21 617 093 21 617 093 21 617 093

92116

Biblioteki Urzd Marszakowski - organ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego Muzea Urzd Marszakowski Departament Kultury, Promocji i Turystyki 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzd Marszakowski - organ 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

530 000 530 000 530 000

0 0

0 0

530 000 530 000 530 000

92118 92118 92118 92118

4 418 649 2 493 535 2 493 535 1 925 114 1 925 114

0 0

0 0

4 418 649 2 493 535 2 493 535

1 925 114 1 925 114

926 92601 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Urzd Marszakowski Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich 0970 wpywy z rnych dochodw Razem dochody

140 148 140 148 140 148

0 0 0

0 0 0

140 148 140 148 140 148

140 148 3 407 765 678 0

140 148 200 145 3 407 965 823

Zacznik nr 1a do uchway nr 2705/194/08 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2008r. Plan dochodw na 2008 rok Wojewdztwa Mazowieckiego wg rde (zmiany)
Lp. Tre Plan Zmniejszenia Zwikszenia Plan po zmianach w tym: dochody biece dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 51 735 268 3 510 000 708 810 498 146 34 000 000 0 8 060 720 1 104 116 0 0

1.

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym: 1.1.Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych 1.2.Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych

1 982 250 000 205 250 000 1 777 000 000 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 177 968 196 109 590 862 881 081 555 903 34 028 654 0 19 949 830 2 006 616 755 550 0

0 1 982 250 000 1 982 250 000 205 250 000 205 250 000

1 777 000 000 1 777 000 000 0 0 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 0 200 145 178 168 341 109 590 862 881 081 555 903 145 34 028 799 0 19 949 830 200 000 2 206 616 755 550 0 180 649 177 84 385 690 0 96 263 487 0 126 433 073 106 080 862 172 271 57 757 28 799 0 11 889 110 1 102 500 755 550 0

2.

Subwencja oglna w tym: 2.1. Cz owiatowa 2.2. Cz wyrwnawcza 2.3. Cz regionalna 2.4. Uzupenienie subwencji oglnej

3.

Dotacje celowe w tym: 3.1. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej 3.2. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - rodki z UE 3.3. Otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej - publiczny wkad krajowy 3.4. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne rodki z UE 3.5. Otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne publiczny wkad krajowy 3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - rodki z UE 3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - publiczny wkad krajowy 3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego 3.10. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy

2 182 386 4 223 838

2 182 386 4 223 838

2 182 386 4 163 838

0 60 000

3.11. Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego - refundowane przez UE 3.12. Na zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorzdu terytorialnego 4. Dotacja rozwojowa, w tym: Dotacja rozwojowa - rodki z UE Dotacja rozwojowa - publiczny wkad krajowy 5. 6. 7. 8. 9. Dochody z mienia Dochody ze sprzeday skadnikw majtkowych Opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu Pozostae dochody Pozostae dochody wynikajce z opat celowych

3 793 476

3 793 476

3 793 476

794 788 141 744 922 326 49 865 815 3 647 252 7 640 474 4 192 029 74 375 786 185 800 0 3 839 993 348 349 177 880 481 3 407 765 678

794 788 141 744 922 326 49 865 815 3 647 252 7 640 474 4 192 029 74 375 786 185 800 0 3 839 993 348 349 177 880 481

415 707 993 380 427 005 35 280 988 3 647 252 0 4 192 029 74 375 786 185 800 0 1 247 893 0 108 553 927

379 080 148 364 495 321 14 584 827 0 7 640 474 0 0 0 0 2 592 100 348 349 69 326 554 510 722 893

10. Pozostae dochody w wynikajce z zawartych porozumie 11. rodki pozyskane z funduszy celowych 12. rodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkad krajowy 13. rodki pozyskane z funduszy europejskich Razem

200 145

3 407 965 823 2 897 242 930