You are on page 1of 13

4

UCHWAA Nr XXXVI/211/09
RADY GMINY STROMIEC
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Stromiec na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.
239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z
art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Stromcu uchwala, co nastpuje:
1.1. Ustala si dochody gminy Stromiec w cznej kwocie 14 864 045z, z tego:
a) biece w kwocie 13 842 057z,
b) majtkowe w kwocie 1 021 988z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1.
2. Ustala si wydatki gminy Stromiec w cznej kwocie 15 786 822z, z tego:
a) biece w kwocie 12 751 437z,
b) majtkowe w kwocie 3 035 385z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 922 777z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) kredytw w kwocie 900 000z,
b) poyczek w kwocie 22 777z.
2. Ustala si przychody budetu w kwocie 1 421 387z, z nastpujcych tytuw:
a) kredyty w kwocie 1 066 910z,
b) poyczki w kwocie 354 477z.
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 498 610z, z nastpujcych tytuw:
a) kredyty w kwocie 166 910z,
b) poyczki w kwocie 331 700z.
4. Ustala si limity zobowiza z tytuu planowanych do zacignicia kredytw i poyczek na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 500 000z.
5. Ustala si limity zobowiza:
a) na zacignicie kredytw, poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2 pkt 2 lit. a i b.
3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 80 000z.
2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 50 000z, z tego:
a) na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 10 000z,
b) owiatow w wysokoci 40 000z.
4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

5.1. Ustala si plan dochodw w kwocie 70 000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw
alkoholowych oraz plan wydatkw w wysokoci 70 000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych.
2. Ustala si plan wydatkw w kwocie 2 000z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie
przeciwdziaania narkomanii.
6.1. Ustala si plan dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych
zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 2 151 335z.
2. Ustala si plan wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 2 151 335z.
7. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
8. Upowania si Wjta do:
1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 pkt 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 800 000z.
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
4. Przekazania upowanie kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,
b) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty
200 000z.
9.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Stromiec.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady:
mgr Edward Mielniczek

Tabela nr 1
Dochody budetu gminy Stromiec na 2010 rok
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan ogem

Biece
010

Rolnictwo i owiectwo

01010

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpywy z usug

020

Lenictwo
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
02001

Gospodarka lena

130 000,00
0,00
130 000,00
0,00
130 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
700

70005

71 000,00
0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

71 000,00
0,00

0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze

75011

75101

42 326,00
0,00

Urzdy wojewdzkie
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

42 326,00
0,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

754

75414

756

0,00
909,00
0,00
909,00

Obrona cywilna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300,00
0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

300,00

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Podatek od nieruchomoci
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leny
0340 Podatek od rodkw transportowych
0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

75616

909,00

300,00
0,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej
75615

42 326,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75601

1 000,00
70 000,00

Administracja publiczna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751

5 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

750

0,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od


czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

2 338 604,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
582 500,00
0,00
490 000,00
3 500,00
85 000,00
3 000,00
1 000,00
580 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Podatek od nieruchomoci

0,00
260 000,00

0320 Podatek rolny

202 000,00

0330 Podatek leny

35 000,00

75618

0340 Podatek od rodkw transportowych

25 000,00

0360 Podatek od spadkw i darowizn


0430 Wpywy z opaty targowej

5 000,00
12 000,00

0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

40 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75621

758

75801

16 000,00

0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego
na podstawie odrbnych ustaw

70 000,00
30 000,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 057 104,00
0,00

0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych

1 047 104,00

0020 Podatek dochodowy od osb prawnych


Rne rozliczenia

10 000,00
8 946 218,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

75807

75831

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

801

Owiata i wychowanie
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80148

Stowki szkolne
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpywy z rnych opat

852

85212

5 116 778,00
0,00
5 116 778,00
818 207,00
0,00
818 207,00
2 817 501,00
0,00
2 817 501,00
193 732,00
0,00
193 732,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
2 237 700,00
0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 106 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

85214

0,00

Pomoc spoeczna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
85213

0,00

0410 Wpywy z opaty skarbowej

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
75802

1 000,00
116 000,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finanso-

0,00
2 106 000,00
5 700,00

0,00
1 800,00
3 900,00
70 000,00
0,00

wanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)
Orodki pomocy spoecznej

85219

70 000,00
56 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)
Biece razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
56 000,00
13 842 057,00
0,00

Majtkowe
010

Rolnictwo i owiectwo

200 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostaa dziaalno

01095

0,00
200 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci
700

0,00
200 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

400 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

400 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci
Kultura fizyczna i sport

926

400 000,00
421 988,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

421 988,00

Obiekty sportowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

421 988,00
421 988,00

6648 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki
samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)

421 988,00

Majtkowe razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 021 988,00
421 988,00

92601

Ogem:

14 864 045,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

421 988,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2
Wydatki budetu gminy Stromiec na 2010 rok
Rodzaj zadania:
Dzia

Rozdzia

Poroz. z JST

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych

150
15011
6639

z tego:

wynagrodzenia
i skadki
od nich
naliczane

wydatki
zwizane
z realizacj
ich
statutowych
zada

Wydatki
majtkowe

dotacje
na zadania
biece

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

10

11

wydatki na
wypaty
programy
z tytuu
finansowane
porcze
z udziaem
i gwarancji
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
12

13

obsuga
dugu

14

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym:

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
15

16

17

zakup
i objcie akcji
i udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

18

Przetwrstwo przemysowe

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

Dotacje celowe przekazane


do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

750
75095
6639

900
90095
2310

Administracja publiczna

5 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280,00

5 280,00

5 280,00

0,00

Pozostaa dziaalno

5 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280,00

5 280,00

5 280,00

0,00

Dotacje celowe przekazane


do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

5 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280,00

5 280,00

5 280,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

6 600,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

6 600,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane


gminie na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

6 600,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 485,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 885,00

15 885,00

15 885,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:
Dzia

Rozdzia

Wasne

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych

z tego:

wynagrodzenia
i skadki
od nich
naliczane

010
01010

dotacje
na zadania
biece

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

obsuga
dugu

10

11

12

13

14

wydatki
zwizane
z realizacj
ich
statutowych
zada
9

Wydatki
majtkowe

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym:

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
15

16

17

zakup
i objcie akcji
i udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

18

Rolnictwo i owiectwo

1 940 611,00

137 882,00

137 632,00

48 480,00

89 152,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1 802 729,00

1 802 729,00

0,00

0,00

Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi

1 936 461,00

133 732,00

133 482,00

48 480,00

85 002,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1 802 729,00

1 802 729,00

0,00

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

32 745,00

32 745,00

32 745,00

32 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

2 930,00

2 930,00

2 930,00

2 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

805,00

805,00

805,00

805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

1 002,00

1 002,00

1 002,00

0,00

1 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

01030
2850

600
60016

1 802 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 802 729,00

1 802 729,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

4 150,00

4 150,00

4 150,00

0,00

4 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb


rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

4 150,00

4 150,00

4 150,00

0,00

4 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

107 000,00

107 000,00

107 000,00

0,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

107 000,00

107 000,00

107 000,00

0,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

700
70005

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4510

Opaty na rzecz budetu


pastwa

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710
71004
4300
750

Administracja publiczna

1 727 787,00

1 727 787,00

1 660 687,00

1 264 441,00

396 246,00

0,00

67 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

64 000,00

64 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 648 787,00

1 648 787,00

1 644 687,00

1 264 441,00

380 246,00

0,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 002 891,00

1 002 891,00

1 002 891,00

1 002 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 150,00

80 150,00

80 150,00

80 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

75023

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

148 135,00

148 135,00

148 135,00

148 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

23 265,00

23 265,00

23 265,00

23 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

31 094,00

31 094,00

31 094,00

0,00

31 094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 000,00

117 000,00

117 000,00

0,00

117 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

0,00

Zakup energii

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych


wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

2 652,00

2 652,00

2 652,00

0,00

2 652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

10 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Pozostaa dziaalno
Rne wydatki na rzecz
osb fizycznych

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

185 405,00

185 405,00

158 505,00

68 953,00

89 552,00

0,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

174 185,00

174 185,00

147 285,00

58 583,00

88 702,00

0,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754
75412
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

46 389,00

46 389,00

46 389,00

46 389,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

3 944,00

3 944,00

3 944,00

3 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

7 100,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

2 002,00

2 002,00

2 002,00

0,00

2 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 220,00

11 220,00

11 220,00

10 370,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 220,00

8 220,00

8 220,00

8 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe
4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

1 250,00

1 250,00

1 250,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

17 000,00

17 000,00

17 000,00

15 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

17 000,00

17 000,00

17 000,00

15 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

Koszty postpowania
sdowego i prokuratorskiego

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego.

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647

757
75702

8070

758
75818

4810
801
80101

Rezerwy

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

7 318 560,00

7 318 560,00

7 038 912,00

5 923 243,00

1 115 669,00

0,00

279 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

4 433 055,00

4 433 055,00

4 237 607,00

3 548 584,00

689 023,00

0,00

195 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 448,00

195 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

2 822 187,00

2 822 187,00

2 822 187,00

2 822 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

202 562,00

202 562,00

202 562,00

202 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

450 361,00

450 361,00

450 361,00

450 361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

73 474,00

73 474,00

73 474,00

73 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

274 101,00

274 101,00

274 101,00

0,00

274 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

13 380,00

13 380,00

13 380,00

0,00

13 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

77 000,00

77 000,00

77 000,00

0,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

54 460,00

54 460,00

54 460,00

0,00

54 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

38 880,00

38 880,00

38 880,00

0,00

38 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

8 350,00

8 350,00

8 350,00

0,00

8 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

5 700,00

5 700,00

5 700,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

190 752,00

190 752,00

190 752,00

0,00

190 752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495 899,00

495 899,00

478 099,00

437 249,00

40 850,00

0,00

17 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 800,00

17 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

351 725,00

351 725,00

351 725,00

351 725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

17 510,00

17 510,00

17 510,00

17 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

58 543,00

58 543,00

58 543,00

58 543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

9 471,00

9 471,00

9 471,00

9 471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

20 800,00

20 800,00

20 800,00

0,00

20 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 935 500,00

1 935 500,00

1 870 000,00

1 731 000,00

139 000,00

0,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 500,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 370 800,00

1 370 800,00

1 370 800,00

1 370 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

224 700,00

224 700,00

224 700,00

224 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

36 500,00

36 500,00

36 500,00

36 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

72 000,00

72 000,00

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do
szk

168 762,00

168 762,00

168 462,00

41 460,00

127 002,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

32 860,00

32 860,00

32 860,00

32 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

2 800,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

2 002,00

2 002,00

2 002,00

0,00

2 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244 344,00

244 344,00

243 744,00

164 950,00

78 794,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

130 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

11 400,00

11 400,00

11 400,00

11 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

19 950,00

19 950,00

19 950,00

19 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 550,00

2 550,00

2 550,00

0,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

71 040,00

71 040,00

71 040,00

0,00

71 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

5 204,00

5 204,00

5 204,00

0,00

5 204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

5 000,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

70 000,00

70 000,00

70 000,00

5 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300
851

Ochrona zdrowia
85153

85154

852

Pomoc spoeczna
85202
4330

85213

4130

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

470 952,00

470 952,00

309 052,00

247 242,00

61 810,00

0,00

161 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy pomocy spoecznej

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug przez jednostki


samorzdu terytorialnego
od innych jednostek
samorzdu terytorialnego

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

133 000,00

133 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251 952,00

251 952,00

251 052,00

229 242,00

21 810,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

85215
3110
85219

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

Orodki pomocy spoecznej


3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

183 620,00

183 620,00

183 620,00

183 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

12 133,00

12 133,00

12 133,00

12 133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

28 838,00

28 838,00

28 838,00

28 838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4 651,00

4 651,00

4 651,00

4 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

5 010,00

5 010,00

5 010,00

0,00

5 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

4170
85295
3110
854
85415
3240
900

Zakup usug pozostaych

Wynagrodzenia
bezosobowe

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla


uczniw

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stypendia dla uczniw

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785 187,00

156 416,00

155 416,00

37 414,00

118 002,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

628 771,00

628 771,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i

ochrona rodowiska
90001
6050
90003

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

518 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 771,00

518 771,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

518 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 771,00

518 771,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

64 416,00

64 416,00

63 416,00

37 414,00

26 002,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

29 664,00

29 664,00

29 664,00

29 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

2 520,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

730,00

730,00

730,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

1 002,00

1 002,00

1 002,00

0,00

1 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 000,00

81 000,00

81 000,00

0,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i


drg
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

Wpywy i wydatki zwizane


z gromadzeniem rodkw z
opat i kar za korzystanie ze
rodowiska

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

131 500,00

131 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae zadania w
zakresie kultury

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zabytkw i opieka


nad zabytkami

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug remontowych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

600 000,00

12 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 000,00

588 000,00

588 000,00

0,00

Obiekty sportowe

588 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 000,00

588 000,00

588 000,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

421 988,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421 988,00

421 988,00

421 988,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

166 012,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 012,00

166 012,00

166 012,00

0,00

Pozostaa dziaalno

12 000,00

12 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 613 002,00

10 593 502,00

9 841 704,00

7 609 773,00

2 231 931,00

140 000,00

546 798,00

0,00

0,00

65 000,00

3 019 500,00

3 019 500,00

588 000,00

0,00

90019

4430
90095
4300
921
92105
4210
92116
2480

92120
4270
926
92601

92695

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:
Dzia

Rozdzia

Zlecone

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych

z tego:

wynagrodzenia
i skadki
od nich
naliczane

750

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych

10

11

wydatki
zwizane
z realizacj
ich
statutowych
zada
9

wydatki na
wypaty
programy
z tytuu
finansowane
porcze
z udziaem
i gwarancji
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
12

13

obsuga
dugu

14

w tym:

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
15

16

17

zakup
i objcie akcji
i udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

18

42 326,00

42 326,00

42 326,00

41 226,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

42 326,00

42 326,00

42 326,00

41 226,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

30 651,00

30 651,00

30 651,00

30 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4 010,00

4 010,00

4 010,00

4 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 653,00

5 653,00

5 653,00

5 653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

912,00

912,00

912,00

912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

909,00

909,00

909,00

0,00

909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

909,00

909,00

909,00

0,00

909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

909,00

909,00

909,00

0,00

909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

2 107 800,00

2 107 800,00

64 980,00

53 889,00

11 091,00

0,00

2 042 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia

2 106 000,00

2 106 000,00

63 180,00

52 089,00

11 091,00

0,00

2 042 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

4300
754
75414
4300

85212

dotacje
na zadania
biece

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

Administracja publiczna
75011

852

Wydatki
majtkowe

emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
3110

wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

2 042 820,00

2 042 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 042 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 975,00

35 975,00

35 975,00

35 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

2 693,00

2 693,00

2 693,00

2 693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 874,00

5 874,00

5 874,00

5 874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

947,00

947,00

947,00

947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 400,00

3 400,00

3 400,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

1 002,00

1 002,00

1 002,00

0,00

1 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 989,00

1 989,00

1 989,00

0,00

1 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

4130

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

Wydatki razem:

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 151 335,00

2 151 335,00

108 515,00

95 115,00

13 400,00

0,00

2 042 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zacznik nr 1

Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa
zadania inwestycyjnego

Okres
realizacji
w latach

czne
koszty
finansowe

Nakady
poniesione
dotychczas

Planowane wydatki (w z)
2010 rok

2011 rok

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

2012 rok

rda finansowania
Razem rok
budetowy 2010
(9+10+11+12)
4

010

01010

6050 Budowa sieci wodocigowej


Sielce-Kolonia, Sielce Matyldzin, Lipskie Budy,
Dobieszyn

2008 -2010

1 035 087

135 087

900 000

200 000

700 000

0 Urzd Gminy
Stromiec

010

01010

6050 Modernizacja stacji


uzdatniania wody
w Dobieszynie

2009 -2010

881 591

113 201

768 390

47 003

721 387

0 Urzd Gminy
Stromiec

010

01010

6050 Budowa sieci wodocigowej


Boe-Boska Wola

2007 -2014

1 600 000

174 733

12 600

12 600

500 000

500 000 Urzd Gminy


Stromiec

010

01010

6050 Budowa sieci wodocigowej


Boe - Ducka Wola

2009 -2013

1 600 000

56 602

16 000

16 000

300 000

500 000 Urzd Gminy


Stromiec

010

01010

6050 Budowa sieci wodocigowej


Krzemie- Biaa Gra

2009 -2014

1 500 000

30 000

200 000

268 000 Urzd Gminy


Stromiec

010

01010

6050 Budowa stacji uzdatniania


wody w miejscowoci Boe

2009 -2014

1 200 000

60 632

105 739

105 739

344 000

300 000 Urzd Gminy


Stromiec

900

90001

6050 Budowa oczyszczalni


ciekw w Stromcu

2007 -2014

4 000 000

198 573

68 695

68 695

500 000

1 000 000 Urzd Gminy


Stromiec

900

90001

6050 Budowa sieci kanalizacji


ciekw w Stromcu

2009 -2014

1 872 245

12 602

65 920

65 920

299 245

300 000 Urzd Gminy


Stromiec

900

90001

6050 Budowa sieci kanalizacji


ciekw w StromiecKsawerw Nowy Podlesie

2009 -2014

3 000 000

20 140

186 885

186 885

288 000

1 000 000 Urzd Gminy


Stromiec

10

900

90001

6050 Budowa sieci kanalizacji


ciekw Stromiec Stromiecka Wola

2009 -2012

1 200 000

91 359

808 000

300 000 Urzd Gminy


Stromiec

11

900

90001

6050 Budowa sieci kanalizacji


ciekw Bobrek-Bobrek
Kolonia

2009 -2013

2 100 000

19 903

65 661

65 661

315 000

1 100 000 Urzd Gminy


Stromiec

13

900

90001

6050 Budowa sieci kanalizacji


ciekw przez wie Pirg

2009 -2013

1 200 000

14 000

131 610

131 610

384 000

180 000 Urzd Gminy


Stromiec

15

900

90015

6050 Modernizacja owietlenia


ulicznego

2010 -2013

407 000

110 000

110 000

124 800

142 800 Urzd Gminy


Stromiec

16

926

92601

6058 Budowa boiska sportowego


6059 w miejscowoci Bobrek

2010

588 000

421 988

166 012

166 012

0 Urzd Gminy
Stromiec
0

926 832

3 019 500

1 176 125

22 183 923

kredyty
rodki
rodki
i poyczki pochodzce wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
rde*
pkt 2 i 3 u.f.p

Ogem

Dochody
wasne

10

11

12

421 988

13

14

0
1 421 387

421 988

4 063 045

15

5 590 800

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np..od wojewody, MEN, UKFiS,...)
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Zacznik nr 2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw


pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

Kategoria
Klasyfikacja
interwencji
(dzia,
funduszy
rozdzia,
strukturalnych paragraf)

Wydatki majtkowe
razem:

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki (w z)

rodki
z budetu UE

2010r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

obligacje

10

11

Wydatki
razem
pozostae**
(14+15+16+17)

12

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowane
z budetu
pastwa

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae

14

15

16

17

13

1.1 Program:
Priorytet:
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013; Dziaanie "Odnowa i rozwj wsi" Zadanie "Budowa boiska sportowego w miejscowoci Bobrek"

Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010r.

588 000

166 012

421 988

588 000

166 012

166 012

421 988

421 988

926016058

421 988

421 988

421 988

421 988

421 988

926016059

166 012

166 012

166 012

166 012

166 012

588 000

166 012

421 988

588 000

166 012

166 012

421 988

2011r.
2012r.
2013r.
Ogem

421 988

Zacznik nr 3
Dotacje udzielane w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym
do sektora finansw publicznych
Dzia
1

Rozdzia

Tre

Jednostki sektora finansw publicznych

Kwota dotacji (w z)
podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Nazwa jednostki

921

92105

2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

150

15011

6639 Dotacje celowe przekazane do samorzdu


wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Wojewdztwo Mazowieckie

10 605

750

75095

6639 Dotacje celowe przekazane do samorzdu


wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Wojewdztwo Mazowieckie

5 280

900

90095

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

6 600

Jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych


926

92695

130 000

Nazwa zadania

2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie


lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Rozpowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

Ogem

10 000

130 000

32 485

Zacznik nr 4
Plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010
Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota (w z)

1
I.

Przychody

1.

0970 Wpywy z rnych dochodw

II.
1.

Wydatki
Wydatki biece

3 000

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2 000

4300 Zakup usug pozostaych

1 000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


na dzie 30 wrzenia 2009r.
Lp.

1
1

Wyszczeglnienie

2
Grunty ogem
w tym: 1+2+3
rolne
dziaki budowlane
tereny rekreacyjne

pozostae
Lasy

Parki

Stan na ostatni
dzie roku
poprzedniego
tj. 31.12.2008r.
ha
3
329,7257

Zwikszenie (+),
zmniejszenia (-)
od 1.01.2009
do30.09.2009
ha

Stan na
Sposb zagospodarowania wg wartoci
30 wrzenia W bezporedn. W zarzdzie Dzierawa
Wieczyste
2009r.
zarzdzie
jednostek
najem
uytkowanie
ha
ha
gminy
ha
ha
ha

4
+ 27,3045
- 3,6058
+ 27,1700

5
353,4244

6
291,5863

142,6519
38,8667

1,4000

+ 0,1345
- 0,5632
- 0,2226

94,1084
79,4400

-2,8200

115,4819
39,2954

7
-

8
61,2500

9
0,5881

61,2500

0,5881

1,1774

94,1084
76,6200

Przewodniczcy Rady:
mgr Edward Mielniczek