You are on page 1of 91

UCHWAŁA Nr 705/227/09

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z póčn. zm. 1 ), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1, 1a, 1b i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z póčn. zm. 2 ) oraz § 25 pkt 2 i 3 uchwały 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budďetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 21, poz. 503) - uchwala sić, co nastćpuje:

§ 1.1. Wprowadza sić zmiany w dochodach budďetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotć 3.634.532.908zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje mićdzy innymi:

1) dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 122.784.272zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na dofinansowanie zadaĉ własnych samorządu woje- wództwa w kwocie 36.123.429zł;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieĉ z organami administracji rządowej w kwocie 1.080.000zł.

§ 2. Wprowadza sić zmiany w wydatkach budďetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotć 4.118.086.548zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Dokonuje sić zmian w planie wydatków majątkowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje sić zmian w planie wydatków na 2009 rok, na projekty finansowane w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzćdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckie go z mocą obowiązującą od dnia podjćcia.

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100.

z up. Marszałka Województwa:

Ludwik Rakowski Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do uchwały nr 705/227/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r.

Zmiany w planie dochodów Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

 

Zmniejszenie

Zwićkszenie

Plan

 
 

po zmianach

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

73

629

029

   

73

629

029

 

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

 

225

000

     

225

000

 

01005

 

ORGAN_DOCHODY

 

225

000

     

225

000

 

01005

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

225

000

     

225

000

 

01006

 

Zarządy melioracji i urządzeĉ wodnych

 

263

000

     

263

000

 

01006

 

Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeĉ wodnych w warszawie

 

263

000

     

263

000

 

01006

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

253

000

     

253

000

 

01006

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

10

000

     

10

000

 

01008

 

Melioracje wodne

66

020

107

   

66

020

107

 

01008

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

 

15

371

     

15

371

 

01008

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

15

371

     

15

371

 

01008

 

ORGAN_DOCHODY

64

688

682

   

64

688

682

 

01008

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

14

903

000

   

14

903

000

 

01008

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

2

433 682

   

2

433 682

 

01008

6518

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

35

509

000

   

35

509

000

 

01008

6519

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11

843

000

   

11

843

000

 

01008

 

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEĈ WODNYCH W WARSZAWIE

1

316 054

   

1

316 054

 

01008

0970

Wpływy z róďnych dochodów

1

315 104

   

1

315 104

 

01008

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

950

     

950

 

01041

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

7

087 650

   

7

087 650

2007-2013

   
 

01041

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

2

587 650

   

2

587 650

 

01041

2708

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

1

777 442

   

1

777 442

 

01041

2709

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

 

592

481

     

592

481

 

01041

6298

Ċrodki na dofinansowanie własnych inwesty- cji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych čródeł

 

163

295

     

163

295

 

01041

6299

Ċrodki na dofinansowanie własnych inwesty- cji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych čródeł

 

54

432

 

54

432

 

01041

 

ORGAN_DOCHODY

4

500

000

4

500

000

 

01041

2218

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

3

300

000

3

300

000

 

01041

2219

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1

100

000

1

100

000

 

01041

6518

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

75

000

 

75

000

 

01041

6519

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

25

000

 

25

000

 

01095

 

Pozostała działalnoċć

 

33

272

 

33

272

 

01095

 

ORGAN_DOCHODY

 

33

272

 

33

272

 

01095

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

33

272

 

33

272

150

   

Przetwórstwo przemysłowe

5

754

589

5

754

589

 

15011

 

Rozwój przedsićbiorczoċci

5

715

589

5

715

589

 

15011

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAĎANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

5

479

015

5

479

015

 

15011

0909

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier- nej wysokoċci

 

1

300

 

1

300

 

15011

2239

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na realizacjć bieďących zadaĉ własnych samo- rządu województwa

 

2

851

 

2

851

 

15011

2708

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

4

806

588

4

806

588

 

15011

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoċci

 

22

500

 

22

500

 

15011

6298

Ċrodki na dofinansowanie własnych inwesty- cji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych čródeł

 

511

772

 

511

772

 

15011

6539

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyj- nych własnych samorządu województwa

 

134

004

 

134

004

 

15011

 

ORGAN_DOCHODY

 

236

574

 

236

574

 

15011

2239

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na realizacjć bieďących zadaĉ własnych samo- rządu województwa

 

147

837

 

147

837

 

15011

6539

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyj- nych własnych samorządu województwa

 

88

737

 

88

737

 

15013

 

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przed- sićbiorczoċci

 

39

000

 

39

000

 

15013

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAĎANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

39

000

 

39

000

 

15013

2918

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoċci

 

33

000

 

33

000

 

15013

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

 

6

000

 

6

000

     

nadmiernej wysokoċci

       

600

   

Transport i łącznoċć

103 135 666

0

100

000

103 235 666

 

60003

 

Krajowe pasaďerskie przewozy autobusowe

52

003

000

   

52

003

000

 

60003

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOĊCI I INFRASTRUKTURY

 

3

000

     

3

000

 

60003

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

3

000

     

3

000

 

60003

 

ORGAN_DOCHODY

52

000

000

   

52

000

000

 

60003

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

52

000

000

   

52

000

000

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

1

060

000

0

100

000

1

160

000

 

60013

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 

610

000

     

610

000

 

60013

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

110

000

     

110

000

 

60013

0920

Pozostałe odsetki

 

200

000

     

200

000

 

60013

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

300

000

     

300

000

 

60013

 

ORGAN_DOCHODY

 

450

000

0

100

000

 

550

000

 

60013

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziela- nej mićdzy jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadaĉ i zakupów inwestycyjnych

 

450

000

0

100

000

 

550

000

 

60095

 

Pozostała działalnoċć

50

072

666

   

50

072

666

 

60095

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOĊCI I INFRASTRUKTURY

 

72

666

     

72

666

 

60095

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

72

666

     

72

666

 

60095

 

DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW - WN

50

000

000

   

50

000

000

 

60095

0970

Wpływy z róďnych dochodów

50

000

000

   

50

000

000

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

20

144

176

   

20

144

176

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoċciami

20

144

176

   

20

144

176

 

70005

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOĊCI I INFRASTRUKTURY

20

144

176

   

20

144

176

 

70005

0470

Wpływy z opłat za zarząd, uďytkowanie i uďytkowanie wieczyste nieruchomoċci

2

834

228

   

2

834

228

 

70005

0870

Wpływy ze sprzedaďy składników majątko- wych

17

309

948

   

17

309

948

710

   

Działalnoċć usługowa

26

512

148

   

26

512

148

 

71003

 

Biura planowania przestrzennego

 

63

768

     

63

768

 

71003

 

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO

 

63

768

     

63

768

 

71003

0920

Pozostałe odsetki

 

1

000

     

1

000

 

71003

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

50

000

     

50

000

 

71003

2708

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

 

12

768

     

12

768

 

71005

 

Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)

 

2

000

     

2

000

 

71005

 

ORGAN_DOCHODY

 

2

000

     

2

000

 

71005

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

2

000

     

2

000

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwesty- cyjne)

6

350

000

   

6

350

000

 

71013

 

GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

6

050

000

   

6

050

000

 

71013

2705

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów

6

050

000

   

6

050

000

     

(związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

   
 

71013

 

ORGAN_DOCHODY

 

300

000

 

300

000

 

71013

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

300

000

 

300

000

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

70

000

 

70

000

 

71014

 

ORGAN_DOCHODY

 

70

000

 

70

000

 

71014

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

 

70

000

 

70

000

 

71095

 

Pozostała działalnoċć

20

026 380

20

026 380

 

71095

 

DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW - WN

20

000 000

20

000 000

 

71095

0970

Wpływy z róďnych dochodów

20

000 000

20

000 000

 

71095

 

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO

 

26

380

 

26

380

 

71095

2705

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

 

26

380

 

26

380

730

   

Nauka

3

284 527

3

284 527

 

73095

 

Pozostała działalnoċć

3

284 527

3

284 527

 

73095

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAĎANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

3

284 527

3

284 527

 

73095

2708

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

3

284 527

3

284 527

750

   

Administracja publiczna

29

006 261

29

006 261

 

75011

 

Urzćdy wojewódzkie

2

750 875

2

750 875

 

75011

 

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM

 

11

000

 

11

000

 

75011

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

11

000

 

11

000

 

75011

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOĊCI I INFRASTRUKTURY

 

1

400

 

1

400

 

75011

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

1

400

 

1

400

 

75011

 

DEPARTAMENT ĊRODOWISKA UMWM

 

1

475

 

1

475

 

75011

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĉ z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami

 

1

475

 

1

475

 

75011

 

ORGAN_DOCHODY

2

737 000

2

737 000

 

75011

2210

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1

657 000

1

657 000

 

75011

2220

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na zadania bieďące realizowane przez samo- rząd województwa na podstawie porozumieĉ z organami administracji rządowej

1

080 000

1

080 000

 

75018

 

Urzćdy marszałkowskie

18

212 437

18

212 437

 

75018

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOĊCI I INFRASTRUKTURY

10

158 650

10

158 650

 

75018

0690

Wpływy z róďnych opłat

 

408

314

 

408

314

 

75018

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

9

750 336

9

750 336

 

75018

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

 

695

049

 

695

049

 

75018

0920

Pozostałe odsetki

 

200

000

 

200

000

 

75018

2705

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

 

65

477

 

65

477

 

75018

2708

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

 

345

694

 

345

694

 

75018

6298

Ċrodki na dofinansowanie własnych inwesty- cji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych čródeł

 

83

878

 

83

878

 

75018

 

ORGAN_DOCHODY

 

7

358 738

 

7

358 738

 

75018

2008

Dotacja rozwojowa

 

6

733 738

 

6

733 738

 

75018

2009

Dotacja rozwojowa

 

540

000

 

540

000

 

75018

6208

Dotacja rozwojowa

 

85

000

 

85

000

 

75095

 

Pozostała działalnoċć

 

8

042 949

 

8

042 949

 

75095

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

 

723

152

 

723

152

 

75095

2708

Ċrodki na dofinansowanie własnych zadaĉ bieďących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych čródeł

 

723

152

 

723

152

 

75095

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAĎANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

100

000

 

100

000

 

75095

0920

Pozostałe odsetki

 

100

000

 

100

000

 

75095

 

ORGAN_DOCHODY

 

7

219 797

 

7

219 797

 

75095

2008

Dotacja rozwojowa

 

7

177 297

 

7

177 297

 

75095

6208

Dotacja rozwojowa

 

42

500

 

42

500

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- nych i od innych jednostek nieposiadających osobowoċci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2

083

300 000

2

083

300 000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod- stawie ustaw

 

7

300 000

 

7

300 000

 

75618

 

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE

 

7

300 000

 

7

300 000

 

75618

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaď alkoholu

 

7

300 000

 

7

300 000

 

75623

 

Udziały województw w podatkach stanowią- cych dochód budďetu paĉstwa

2

076

000 000

2

076

000 000

 

75623

 

ORGAN_DOCHODY

2

076

000 000

2

076

000 000

 

75623

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

214

000 000

 

214

000 000

 

75623

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1

862

000 000

1

862

000 000

758

   

Róďne rozliczenia

1

259

750 970

1

259

750 970

 

75801

 

Czćċć oċwiatowa subwencji ogólnej dla jed- nostek samorządu terytorialnego

 

87

498 128

 

87

498 128

 

75801

 

ORGAN_DOCHODY

 

87

498 128

 

87

498 128

 

75801

2920

Subwencje ogólne z budďetu paĉstwa

 

87

498 128

 

87

498 128

 

75814

 

Róďne rozliczenia finansowe

 

41

450 595

 

41

450 595

 

75814

 

ORGAN_DOCHODY

 

41

450 595

 

41

450 595

 

75814

0920

Pozostałe odsetki

 

6

450 595

 

6

450 595

 

75814

6530

Dotacje celowe otrzymane z budďetu paĉstwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyj- nych własnych samorządu województwa

 

35

000 000

 

35

000 000

 

75833

 

Czćċć regionalna subwencji ogólnej dla woje- wództw

 

156

256 916

 

156

256 916

 

75833

 

ORGAN_DOCHODY

 

156

256 916

 

156

256 916

 

75833

2920

Subwencje ogólne z budďetu paĉstwa

 

156

256 916

 

156

256 916

 

75861

 

Regionalne programy operacyjne 2007-2013

 

408

068 030

 

408

068 030

 

75861

 

ORGAN_DOCHODY

 

408

068 030

 

408

068 030

 

75861

2008

Dotacja rozwojowa

105

907

364

105

907

364

 

75861

2009

Dotacja rozwojowa

8

123

000

8

123

000

 

75861

6208

Dotacja rozwojowa

254

006

666

254

006

666

 

75861

6209

Dotacja rozwojowa

40

031

000

40

031

000

 

75862

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

566

477

301

566

477

301

 

75862

 

ORGAN_DOCHODY

566

477

301

566

477

301

 

75862

2008

Dotacja rozwojowa

468

939

510

468

939

510

 

75862

2009

Dotacja rozwojowa

62

562

648

62

562

648

 

75862

6208

Dotacja rozwojowa

30

596

717

30

596

717

 

75862

6209

Dotacja rozwojowa

4

378

426

4

378

426

801

   

Oċwiata i wychowanie

 

972

395

 

972

395

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

9

800

 

9

800

 

80102

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

410

 

410

W

JÓZEFOWIE

   
 

80102

0920

Pozostałe odsetki

 

10

 

10

 

80102

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

400

 

400

 

80102

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

160

 

160

W

OTWOCKU

   
 

80102

0920

Pozostałe odsetki

 

10

 

10

 

80102

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

150

 

150

 

80102

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

 

3

100

 

3

100

 

80102

0920

Pozostałe odsetki

 

2

500

 

2

500

 

80102

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

600

 

600

 

80102

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W

 

5

100

 

5

100

GARWOLINIE

   
 

80102

0920

Pozostałe odsetki

 

100

 

100

 

80102

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

5

000

 

5

000

 

80102

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU

 

1

030

 

1

030

 

80102

0920

Pozostałe odsetki

 

30

 

30

 

80102

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

1

000

 

1

000

 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

370

116

 

370

116

 

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W

 

50

500

 

50

500

WARSZAWIE

   
 

80130

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-

 

50

000

 

50

000

stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak-

   
 

terze

 

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

100

 

100

 

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

400

 

400

 

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3

 

14

000

 

14

000

W

WARSZAWIE

   
 

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

14

000

 

14

000

 

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4

 

5

660

 

5

660

W

WARSZAWIE

   
 

80130

0690

Wpływy z róďnych opłat

 

450

 

450

 

80130

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-

 

5

000

 

5

000

stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak-

   
 

terze

 

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

10

 

10

 

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

200

 

200

 

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

 

200

 

200

W

MIĈSKU MAZOWIECKIM

   
 

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

200

 

200

 

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

 

9

020

 

9

020

W

OTWOCKU

   
 

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

20

 

20

 

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

9

000

 

9

000

 

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

 

1

000

 

1

000

   

W

PŁOCKU

   

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

300

 

300

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

700

 

700

80130

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

 

150

 

150

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

150

 

150

80130

 

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE

17

550

17

550

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

50

 

50

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

17

500

17

500

80130

 

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRUSZKOWIE

 

250

 

250

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

50

 

50

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

200

 

200

80130

 

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU

2

500

2

500

80130

0920

Pozostałe odsetki

2

000

2

000

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

500

 

500

80130

 

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU

26

397

26

397

80130

0690

Wpływy z róďnych opłat

 

297

 

297

80130

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

25

200

25

200

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

400

 

400

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

500

 

500

80130

 

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH

17

931

17

931

80130

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

11

149

11

149

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

20

 

20

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

6

762

6

762

80130

 

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE

223

748

223

748

80130

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

171

466

171

466

80130

0830

Wpływy z usług

48

682

48

682

80130

0920

Pozostałe odsetki

2

100

2

100

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

1

500

1

500

80130

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE

1

210

1

210

80130

0690

Wpływy z róďnych opłat

 

200

 

200

80130

0920

Pozostałe odsetki

 

10

 

10

80130

0970

Wpływy z róďnych dochodów

1

000

1

000

80131

 

Kolegia pracowników słuďb społecznych

 

800

 

800

80131

 

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUĎB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

 

800

 

800

80131

0920

Pozostałe odsetki

 

500

 

500

80131

0970

Wpływy z róďnych dochodów

 

300

 

300

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne-

100

810

100

810

go

oraz oċrodki dokształcania zawodowego

   

80140

 

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE

100

810

100

810

80140

0690

Wpływy z róďnych opłat

 

200

 

200

80140

0750

Dochody z najmu i dzierďawy składników

60

000

60

000

   

majątkowych Skarbu Paĉstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak-

   
 

terze

80140

0830

Wpływy z usług

36

600

36